Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 146 - 163 2021-02-22

Devlet Okulu ve Özel Okul Bağlamında Çocuk Narsisizmi
Child Narcissism in the Context of Public and Private Schools

Selami TANRIVERDİ [1] , Zafer KORKMAZ [2]


Bu çalışma, devlet ve özel okullarda eğitim gören çocukların narsisizme ilişkin algılarının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Nitel araştırma desenlerinden olgubilim deseni ile yapılan çalışmada Q-Metodu tekniği kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu 2019-2020 eğitim öğretim yılı güz döneminde Batman il merkezindeki ortaokullarda eğitim görmekte olan 30 öğrenci/katılımcı oluşturmaktadır. Katılımcılar amaçlı örneklemeye dayalı seçilmiştir. Verilerin toplanması amacıyla on (10) yargı cümlesinin yer aldığı araştırma formu ve Q-dizgisi kullanılmıştır. Veriler toplandıktan sonra PQ-Method programı kullanılarak analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, özel okulda ve devlet okulunda eğitim gören katılımcıların narsisizme ilişkin algılarının iki faktör altında toplandığı görülmüştür. Faktörler incelendiğinde özel okuldaki katılımcıların kısmen fikir birliği içerisinde oldukları ve fikir birliği gösteren katılımcıların görüşlerinin benzer olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca iki faktör altında toplanan devlet okulundaki katılımcıların da kısmen fikir birliği içinde oldukları görülmekle birlikte bu fikir birliğinin özel okuldaki katılımcılar kadar yüksek olmadığı görülmüştür. Benzer şekilde, özel okuldaki katılımcıların faktörler arası korelasyon düzeyinin devlet okulu katılımcılarına göre kısmen daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Araştırma kapsamında yapılan analizlerin sonuçları tartışılarak, elde edilen sonuçlara dayalı olarak önerilerde bulunulmuştur.

This study was carried out to examine the perceptions of children who are educated in public and private schools regarding narcissism. The Q-Method technique was used in the study conducted with phenomenological design, one of the qualitative research designs. The working group of the research consists of 30 students/participants studying at secondary schools in the city centre of Batman in the fall semester of the 2019-2020 academic years. Participants were selected based on purposeful sampling. In order to collect the data, the research form with ten (10) judgment sentences and the Q-string were used. After the data were collected, analyses were made by using the PQ-Method program. As a result of the analysis, it was seen that the perceptions of narcissism of the participants who were educated in private and public schools were gathered under two factors. When the factors were examined, it was found that the participants in the private school were partially in agreement and the views of the participants who showed a consensus were similar. Besides, participants in the public school, grouped under two factors, seemed to agree to some extent, but this consensus was not as high as the participants in the private school. Similarly, it was found that the level of correlation between factors of private school participants was slightly higher than that of public school participants. The results of the analyses made within the scope of the research were discussed and suggestions were made based on the results obtained.

 • Akın, A., Şahin, M. ve Gülşen, M. (2015). Çocukluk çağı narsisizm ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 203-215. http://dx.doi.org/10.14582/DUZGEF.476
 • Aktaş, A, ve Şahin, M. (2018). Narsisistik özellik, öz-şefkat ve duygu düzenleme güçlüğü arasındaki ilişkinin incelenmesi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 5(6), 362-374.
 • Atay, S. (2009). Narsistik kişilik envanteri’nin Türkçe’ye standardizasyonu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 11(1). 181-196.
 • Brown, S. R. (1993). A primer on Q-methodology. Operant subjectivity, 16(3/4), 91- 138.
 • Bolat, Y., Ülker, M. ve Demir, C. G. (2016). Kavramsal açıdan narsisizm ve eğitimde narsistik kişilik. Journal of International Social Research, 9(46). 482-492.
 • Çırak, S. ve Bay, E. (2016). Kuantum Öğrenme Döngüsü ile Desteklenen Harmanlanmış Öğrenmenin Öğretmen Adayları Perspektifinden Q Metodu ile İncelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 13(35), 34-55.
 • Çiçek, İ. (2020). Çocuk Psikolojisi ve Ruh Sağlığı. Eğiten Kitabevi.
 • Demir, F. ve Kul, M. (2011). Modern Bir Araştırma Yöntemi: Q Metodu. Adalet.
 • Ellis, G., Barry, J. ve Robinson, C. (2007). Many ways to say ‘no’, different ways to say ‘yes’:applying Q-Methodology to understand public acceptance of wind farm proposals. Journal of Enviromental Planning and Management, 50 (4), 517-551.
 • Gönülalan, G. D. (2019). Ortaokul öğrencilerinde öz yeterlilik ve narsisizm [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi.
 • Gülmez, N. (2009). Narsistik Liderlik [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
 • Horton, R. S., Bleau, G., & Drwecki, B. (2006). Parenting narcissus: What are the links between parenting and narcissism?. Journal of personality, 74(2), 345-376.
 • Karaaziz, M., & Atak, İ. E. (2013). Narsisizm ve narsisizmle ilgili araştırmalar üzerine bir gözden geçirme. Nesne Psikoloji Dergisi, 1(2), 44-59.
 • Karakuş, Ç. (2017). Lise öğrencilerinde psikolojik savunmalar açısından narsisizm ve benlik saygısının karşılaştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi.
 • Köroğlu, E. ve Bayraktar, S. (2007). Kişilik Bozuklukları. HYB.
 • Ozan, E., Karapınar, İ., Aydın, N., Fidan, T. ve Oral, M. (2008). Narsisistik kişilik bozukluğu: gelişim süreçleri ve yaşamı. RCHP-Review Cases Hypotheses Psychiatry, 2, 25-37.
 • Özbek, M. F. (2005). İnsan ilişkilerinde empatinin yeri ve önemi. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, (49). 568-587.
 • Özmen, E. (2006). Kendini Tanıma Rehberi. Sistem.
 • Paris, J. (2014). Modernity and narcissistic personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5(2), 220–226. https://doi.org/10.1037/a0028580
 • Sayar, K. (2020). Ruhun Derin Yaraları. Kapı.
 • Twenge, J. M. ve Campbell, W. K. (2010). Asrın Vebası Narsisizm İlleti (Ö. Korkmaz, Çev.). Kaknüs.
 • Twenge, J. M., Konrath, S., Foster, J. D., Keith Campbell, W. ve Bushman, B. J. (2008). Egos inflating over time: a cross‐temporal meta‐analysis of the narcissistic personality inventory. Journal of personality, 76(4), 875-902.
 • Twenge, J. M., Miller, J. D. ve Campbell, W. K. (2014). The narcissism epidemic: Commentary on Modernity and narcissistic personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 5( 2), 227–229.
 • Van Exel, J. ve De Graaf, G. (2005). Q methodology: A sneak preview. [Çevirim-içi: https://www.researchgate.net/profile/Gjalt_Graaf/publication/228574836_Q_Methodology_A_Sneak_Preview/links/02bfe50f946fc9978b000000.pdf ]Erişim Tarihi: 14.01.2021.
 • Watts, S., & Stenner, P. (2005). Doing Q methodology: theory, method and interpretation. Qualitative research in psychology, 2(1), 67-91. DOI: 10.1191/1478088705qp022oa
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (9. Baskı). Ankara: Pegem Akademi.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0845-7219
Yazar: Selami TANRIVERDİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6789-2064
Yazar: Zafer KORKMAZ
Kurum: VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Ocak 2021
Kabul Tarihi : 16 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Tanrıverdi, S , Korkmaz, Z . (2021). Devlet Okulu ve Özel Okul Bağlamında Çocuk Narsisizmi . Humanistic Perspective , 3 (1) , 146-163 . DOI: 10.47793/hp.864084