Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 97 - 121 2021-02-22

Problemli İnternet Kullanımında Güncel Bir Risk Faktörü: COVID-19 Pandemisi
A Current Risk Factor in Problematic Internet Use: The COVID-19 Pandemic

Önder BALTACI [1] , Ömer Faruk AKBULUT [2] , Ebru YILMAZ [3]


Bu araştırmada, problemli internet kullanımı açısından güncel bir risk faktörü olarak ele alınabilecek COVID-19 pandemisi alanyazın ışığında incelenmiştir. Araştırmada ilk olarak COVID-19 pandemisinin oluşturduğu psiko-sosyal etkiler çeşitli ülkelerde yapılan araştırmalar ışığında ele alınmıştır. Yapılan bu araştırmalarda, COVID-19 pandemisinin fiziksel yansımalarının yanı sıra psikolojik ve sosyal yansımalarının da önemli olduğunu göstermektedir. Araştırmalarda, bireylerin bu dönemde yoğun bir şekilde depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik belirtiler gösterdikleri görülmüştür. Araştırmada daha sonra problemli internet kullanımını açıklayan kuramlar ve modeller ışığında COVID-19 pandemisi döneminde problemli internet kullanım riski açıklanmıştır. Bu dönemde yaşanan problemli internet kullanımı riski bir model ile açıklanmıştır. Modelde, COVID-19 pandemisinin sosyal izolasyonu beraberinde getirdiği ve sosyal izolasyonla birlikte bireylerin psiko-sosyal sorunlar yaşadıkları ve internette geçirdikleri sürenin arttığı söylenebilir. Yaşanan bu psiko-sosyal sorunlar ile internette geçirilen sürenin artması birbirlerini etkilemekle birlikte problemli internet kullanımı riskinin oluşmasına da yol açabileceği söylenebilir. Araştırmada daha sonra, COVID-19 pandemisi döneminde problemli internet kullanımı riskiyle ilişkili yapılan araştırmalar incelenmiştir. Alanyazındaki araştırmalarda, COVID-19 pandemisiyle birlikte bireylerin problemli internet kullanım oranlarında önemli artışlar göründüğü ve bu durumun bireylerin psikososyal sağlıkları açısından olumsuz etkiler oluşturduğu görülmüştür. Son olarak ise COVID-19 döneminde çocukların, ergenlerin ve yetişkinlerin problemli internet kullanımı riskinden korunabilmelerine yönelik kurum ve kuruluşlara, ruh sağlığı uzmanlarına, bireylere ve ebeveynlere çeşitli önerilerde bulunulmuştur.

In this study, the COVID-19 pandemic, which can be considered as a current risk factor in terms of problematic internet use, was examined in the light of the literature. In the research, firstly, the psycho-social effects caused by the COVID-19 pandemic were discussed in the light of researches conducted in various countries. These studies show that the psychological and social repercussions of the COVID-19 pandemic are important as well as the physical implications. Studies have shown that individuals intensely show psychological symptoms such as depression, anxiety and stress during this period. Later in the research, the risk of problematic internet use during the COVID-19 pandemic was explained in the light of theories and models explaining problematic internet use. Problematic internet use risk experienced in this period was explained with a model. In the model, it can be said that the COVID-19 pandemic brought along social isolation, and with social isolation, individuals experience psycho-social problems and the time they spend on the internet increases. It can be said that these psycho-social problems and the increase in the time spent on the internet affect each other, but may also lead to the risk of problematic internet use. Subsequently, the research examined the studies related to the risk of problematic internet use during the COVID-19 pandemic. In the researches in the literature, it has been observed that with the COVID-19 pandemic, there has been a significant increase in the problem of internet use of individuals and this situation has negative effects on the psycho-social health of individuals. Finally, in the period of COVID-19, various recommendations have been made to institutions and organizations, mental health professionals, individuals and parents to protect children, adolescents and adults from the risk of problematic internet use.

 • Al Zubayer, A., Rahman, M. E., Islam, M. B., Babu, S. Z. D., Rahman, Q. M., Bhuiyan, M. R. A. M., ... Habib, R. B. (2020). Psychological states of Bangladeshi people four months after the COVID-19 pandemic: An online survey. Heliyon, 6(9), e05057. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05057
 • Alheneidi, H., AlSumait, L., AlSumait, D. ve Smith, A. P. (2021). Loneliness and problematic internet use during COVID-19 lock-down. Behavioral Sciences, 11(1), 5. https://doi.org/https://doi.org/10.3390/bs11010005
 • Ardebili, M. E., Naserbakht, M., Bernstein, C., Alazmani-Noodeh, F., Hakimi, H. ve Ranjbar, H. (2020). Healthcare providers experience of working during the COVID-19 pandemic: A qualitative study. American Journal of Infection Control, InPress. https://doi.org/10.1016/j.ajic.2020.10.001
 • Avşaroğlu, S. ve Akbulut, Ö. F. (2020). Sağlıklı aile yapısı açısından bir risk faktörü: İnternet bağımlılığı. International Social Sciences Studies Journal, 6(65), 2879–2902. http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2456
 • Babore, A., Lombardi, L., Viceconti, M. L., Pignataro, S., Marino, V., Crudele, M., ... Trumello, C. (2020). Psychological effects of the COVID-2019 pandemic: Perceived stress and coping strategies among healthcare professionals. Psychiatry Research, 293, 113366. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113366
 • Balcı, E., Durmuş, H. ve Sezer, L. (2021). Corona günlerinde uzaktan eğitim bağımlılık gelişiminde bir risk oluşturur mu?. Bağımlılık Dergisi, 22(1), 100–102.
 • Baltacı, Ö., Akbulut, Ö. F. ve Zafer, R. (2020). COVID-19 pandemisinde problemli internet kullanımı: Bir nitel araştırma. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 1(3), 126–140.
 • Bayrak Ayas, E. (2020). Investigation of digital game addiction levels of high school students. International Online Journal of Educational Sciences, 12(3), 81–91. https://doi.org/10.15345/iojes.2020.03.007
 • BBC Türkçe. (2020). Koronavirüs: Adım adım Türkiye’nin Covid-19’la mücadelesi. 31.01.2021 tarihinde https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-52899914 adresinden alındı.
 • Benke, C., Autenrieth, L. K., Asselmann, E. ve Pané-Farré, C. A. (2020). Lockdown, quarantine measures, and social distancing: Associations with depression, anxiety and distress at the beginning of the COVID-19 pandemic among adults from Germany. Psychiatry Research, 293, 113462. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113462
 • Block, J. J. (2008). Issues for DSM-V: Internet addiction. The American Journal of Psychiatry, 165, 306–307. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2007.07101556
 • Budak, C. (2016). Ortaokul öğrencilerinde internet bağımlılığı, obezite prevelansı ve fiziksel aktivite katılım düzeylerinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Budak, E., Taymur, İ., Askin, R., Gungor, B. B., Demirci, H., Akgül, A. İ. ve Anil Sahin, Z. (2015). Relationship between internet addiction, psychopathology and self-esteem among university students. The European Research Journal, 1(3), 128–135. https://doi.org/10.18621/eurj.2015.1.3.128
 • Bulut, S. ve Suluk, I. (2020). Coronavirus outbreak in Turkey and its possible psychological effects. Open Access Journal of Behavioural Science & Psychology, 3(2), 1–3.
 • Buzkıran, B. (2017). 8. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi başarı düzeylerinin problemli internet kullanımı ve bazı değişkenler açısından incelenmesi. TRT Akademi, 2(4), 413–439.
 • Caplan, S. E. (2010). Theory and measurement of generalized problematic Internet use: A two-step approach. Computers in Human Behavior, 26(5), 1089–1097. https://doi.org/10.1016/j.chb.2010.03.012
 • Cerniglia, L., Zoratto, F., Cimino, S., Laviola, G., Ammaniti, M. ve Adriani, W. (2017). Internet addiction in adolescence: Neurobiological, psychosocial and clinical issues. Neuroscience & Biobehavioral Reviews, 76, 174–184. https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2016.12.024
 • Chen, C. Y., Chen, I. H., O’Brien, K., Latner, J. D. ve Lin, C. Y. (2020). Psychological distress and internet-related behaviors between schoolchildren with and without overweight during the COVID-19 outbreak. Research Square, 1–20. https://doi.org/https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-27322/v1
 • Chen, R. N., Liang, S. W., Peng, Y., Li, X. G., Chen, J. B., Tang, S. Y. ve Zhao, J. B. (2020). Mental health status and change in living rhythms among college students in China during the COVID-19 pandemic: A large-scale survey. Journal of Psychosomatic Research, 137, 110219. https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2020.110219
 • Chi, X., Hong, X. ve Chen, X. (2020). Profiles and sociodemographic correlates of internet addiction in early adolescents in Southern China. Addictive Behaviors, 106, 1–7. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2020.106385
 • Çırak, Z. D., Yetiş, G. ve Gürbüz, P. (2018). Üniversite öğrencilerinin internet kullanımlarının aile ilişkileri ve sorumlulukları yerine getirmelerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, 6(2), 1–8.
 • Daks, J. S., Peltz, J. S. ve Rogge, R. D. (2020). Psychological flexibility and inflexibility as sources of resiliency and risk during a pandemic: Modeling the cascade of COVID-19 stress on family systems with a contextual behavioral science lens. Journal of Contextual Behavioral Science, 18, 16–27. https://doi.org/10.1016/j.jcbs.2020.08.003
 • Davis, R. A. (2001). A cognitive-behavioral model of pathological Internet use. Computers in Human Behavior, 17, 187–195. https://doi.org/10.1016/S0747-5632(00)00041-8
 • Dong, H., Yang, F., Lu, X. ve Hao, W. (2020). IInternet addiction and related psychological factors among children and adolescents in China during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic. Frontiers in Psychiatry, 11, 751. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.00751
 • Duan, L., Shao, X., Wang, Y., Huang, Y., Miao, J., Yang, X. ve Zhu, G. (2020). An investigation of mental health status of children and adolescents in china during the outbreak of COVID-19. Journal of Affective Disorders, 275, 112–118. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.06.029
 • Dürmüş, G. (2018). Adölesanlarda obezite ve problemli internet kullanımı ilişkisinin belirlenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hasan Kalyoncu Üniversitesi.
 • Eidi, A. ve Delam, H. (2020). Internet addiction is likely to increase in home quarantine caused by coronavirus disease 2019 (COVID 19). Journal of Health Sciences & Surveillance System, 8(3), 142–143. https://doi.org/10.30476/jhsss.2020.87015.1104
 • El Keshky, M. E. S., Alsabban, A. M. ve Basyouni, S. S. (2020). The psychological and social impacts on personal stress for residents quarantined for COVID-19 in Saudi Arabia. Archives of Psychiatric Nursing, In Press. https://doi.org/10.1016/j.apnu.2020.09.008
 • Elhai, J. D., Yang, H., McKay, D. ve Asmundson, G. J. (2020). COVID-19 anxiety symptoms associated with problematic smartphone use severity in Chinese adults. Journal of Affective Disorders, 274, 576–582. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.05.080
 • Ercan, E. S., Rodopman Arman, A., İnal Emiroğlu, N., Behice Öztop, D. ve Yalçın, Ö. (2020). Covid-19 (korona) virüs salgını sırasında aile, çocuk ve ergenlere yönelik psikososyal ve ruhsal destek rehberi. 31.01.2021 tarihinde https://www.ankara.edu.tr/wp-content/uploads/sites/6/2020/03/cogepdercovid-19rehberi30mart2020.pdf.pdf adresinden alındı.
 • Fernandes, B., Biswas, U. N., Mansukhani, R. T., Casarín, A. V. ve Essau, C. A. (2020). The impact of COVID-19 lockdown on internet use and escapism in adolescents. Revista de Psicología Clínica Con Niños y Adolescentes, 7(3), 59–65.
 • Filiz, O., Osman, E., Dönmez, F. İ. ve Kurt, A. A. (2014). BÖTE bölümü öğrencilerinin sosyal ağ siteleri kullanım amaçları ile internet bağımlılıkları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 3(2), 26–28.
 • Fitzpatrick, K. M., Drawve, G. ve Harris, C. (2020). Facing new fears during the COVID-19 pandemic: The State of America’s mental health. Journal of Anxiety Disorders, 75, 102291. https://doi.org/10.1016/j.janxdis.2020.102291
 • Gao, J., Zheng, P., Jia, Y., Chen, H., Mao, Y., Chen, S., ... Dai, J. (2020). Mental health problems and social media exposure during COVID-19 outbreak. PloS One, 15(4), e0231924. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0231924
 • Geng, J., Han, L., Gao, F., Jou, M. ve Huang, C.-C. (2018). Internet addiction and procrastination among Chinese young adults: A moderated mediation model. Computers in Human Behavior, 84, 320–333. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.chb.2018.03.013
 • Göker, M. E. ve Turan, Ş. (2020). COVID-19 pandemisi sürecinde problemli teknoloji kullanımı. ESTÜDAM Halk Sağlığı Dergisi, 5, 108–114. https://doi.org/https://doi.org/10.35232/estudamhsd.767526
 • Gómez-Galán, J., Martínez-López, J. Á., Lázaro-Pérez, C. ve Sarasola Sánchez-Serrano, J. L. (2020). Social networks consumption and addiction in college students during the COVID-19 pandemic: Educational approach to responsible use. Sustainability, 12(18), 7737. https://doi.org/10.3390/su12187737
 • Griffith, E. (2020). COVID-19 Leads to Upsurge in Kids’ Streaming Screen-Time. 31.01.2021 tarihinde https://www.pcmag.com/news/covid-19-leads-to-upsurge-in-kids-streaming-screen-time adresinden alındı.
 • Guessoum, S. B., Lachal, J., Radjack, R., Carretier, E., Minassian, S., Benoit, L. ve Moro, M. R. (2020). Adolescent psychiatric disorders during the COVID-19 pandemic and lockdown. Psychiatry Research, 291, 113264. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113264
 • Güleryüz, S., Esentaş, M., Yıldız, K. ve Güzel, P. (2020). Sosyal izolasyon sürecindeki bireylerin serbest zaman değerlendirme biçimleri: Sosyal medya kullanım amaçları ile sosyal medya bağımlılığı ilişkisinin incelenmesi. Focuss Spor Yönetimi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 31–45.
 • Guo, J., Fu, M., Liu, D., Zhang, B., Wang, X. ve van IJzendoorn, M. H. (2020). Is the psychological impact of exposure to COVID-19 stronger in adolescents with pre-pandemic maltreatment experiences? A survey of rural Chinese adolescents. Child Abuse Neglect, 110, 104667. https://doi.org/10.1016/j.chiabu.2020.104667
 • Hashemi, S. G. S., Hosseinnezhad, S., Dini, S., Griffiths, M. D., Lin, C. Y. ve Pakpour, A. H. (2020). The mediating effect of the cyberchondria and anxiety sensitivity in the association between problematic internet use, metacognition beliefs, and fear of COVID-19 among Iranian online population. Heliyon, 6(10), e05135. https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05135
 • Islam, M. S., Sujan, M. S. H., Tasnim, R., Ferdous, M. Z., Masud, J. H. B., Kundu, S., ... Griffiths, M. D. (2020). Problematic internet use among young and adult population in Bangladesh: Correlates with lifestyle and online activities during the COVID-19 pandemic. Addictive Behaviors Reports, 12, 100311. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2020.100311
 • Jiang, R. (2020). Knowledge, attitudes and mental health of university students during the COVID-19 pandemic in China. Children and Youth Services Review, 119, 105494. https://dx.doi.org/10.1016%2Fj.childyouth.2020.105494
 • Kandell, J. J. (1998). Internet addiction on campus: The vulnerability of college students. Cyberpsychology and Behavior, 1(1), 11–17. https://doi.org/10.1089/cpb.1998.1.11
 • Kashif, M. ve Aziz-Ur-Rehman, M. K. J. (2020). Social media addiction due to coronavirus. International Journal of Medical Science in Clinical Research and Review, 3(4), 331–336.
 • King, D. L., Delfabbro, P. H., Billieux, J. ve Potenza, M. N. (2020). Problematic online gaming and the COVID-19 pandemic. Journal of Behavioral Addictions, 9(2), 184-186. https://doi.org/10.1556/2006.2020.00016
 • Király, O., Potenza, M. N., Stein, D. J., King, D. L., Hodgins, D. C., Saunders, J. B. ve Abbott, M. W. (2020). Preventing problematic internet use during the COVID-19 pandemic: Consensus guidance. Comprehensive Psychiatry, 100, 1–4. https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2020.152180
 • LaRose, R., Lin, C. A. ve Eastin, M. S. (2003). Unregulated Internet usage: Addiction, habit, or deficient self-regulation?. Media Psychology, 5(3), 225–253. https://doi.org/10.1207/S1532785XMEP0503_01
 • Lebel, C., MacKinnon, A., Bagshawe, M., Tomfohr-Madsen, L. ve Giesbrecht, G. (2020). Elevated depression and anxiety among pregnant individuals during the COVID-19 pandemic. Journal of Affective Disorders, 277, 5–13. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.07.126
 • Lemenager, T., Neissner, M., Koopmann, A., Reinhard, I., Georgiadou, E., Müller, A., Kiefer, F. ve Hillemacher, T. (2021). COVID-19 lockdown restrictions and online media consumption in Germany. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(1), 14. https://doi.org/10.3390/ijerph18010014
 • Li, G., Hou, G., Yang, D., Jian, H. ve Wang, W. (2019). Relationship between anxiety, depression, sex, obesity, and internet addiction in Chinese adolescents: A short-term longitudinal study. Addictive Behaviors, 90, 421–427. https://doi.org/10.1016/j.addbeh.2018.12.009
 • Li, Y., Wang, Y., Jiang, J., Valdimarsdóttir, U., Fall, K., Fang, F., .. . ve Zhang, W. (2020). Psychological distress among health professional students during the COVID-19 outbreak. Psychological Medicine, 1–3. https://doi.org/10.1017/S0033291720001555
 • Lin, M. P. (2020). Prevalence of internet addiction during the covid-19 outbreak and its risk factors among junior high school students in Taiwan. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(22), 8547. https://doi.org/10.3390/ijerph17228547
 • Lin, Y. J., Hsiao, R. C., Liu, T. L. ve Yen, C. F. (2019). Bidirectional relationships of psychiatric symptoms with internet addiction in college students: A prospective study. Journal of the Formosan Medical Association, 1–8. https://doi.org/10.1016/j.jfma.2019.10.006
 • Liu, C. H., Stevens, C., Conrad, R. C. ve Hahm, H. C. (2020). Evidence for elevated psychiatric distress, poor sleep, and quality of life concerns during the COVID-19 pandemic among US young adults with suspected and reported psychiatric diagnoses. Psychiatry Research, 292, 113345. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113345
 • Liu, C. Y. ve Kuo, F. Y. (2007). A study of internet addiction through the lens of the interpersonal theory. CyberPsychology & Behavior, 10(6), 799–804. https://doi.org/10.1089/cpb.2007.9951
 • MacIntyre, P. D., Gregersen, T. ve Mercer, S. (2020). Language teachers’ coping strategies during the Covid-19 conversion to online teaching: Correlations with stress, wellbeing and negative emotions. System, 94, 102352. https://doi.org/10.1016/j.system.2020.102352
 • Malesza, M. ve Kaczmarek, M. C. (2020). Predictors of anxiety during the COVID-19 pandemic in Poland. Personality and Individual Differences, 170, 110419. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110419
 • Meng, S., Dong, P., Sun, Y., Li, Y., Chang, X., Sun, G., Zheng, X., Sun, Y., Sun, Y., Yuan, K., Sun, H., Wang, Y., Zhao, M., Tao, R., Domingo, C., Bao, Y., Kosten, T., Lu, L. ve Shi, J. (2020). Guidelines for prevention and treatment of internet addiction in adolescents during home quarantine for the COVID-19 pandemic. Heart and Mind, 4(4), 95–99. https://doi.org/10.4103/hm.hm_36_20
 • Mota, J., Ribeiro, J., Santos, M. P. ve Gomes, H. (2006). Obesity, physical activity, computer use, and TV viewing in Portuguese adolescents. Pediatric Exercise Science, 18(1), 113–121. https://doi.org/10.1123/pes.18.1.113
 • Özcan, A., Özdil, K. ve Küçük Öztürk, G. (2020). Examination of some psychological variables that predict internet addiction in university students: A university in cappadocia. Journal of International Health Sciences and Management, 6(10), 74–89.
 • Özdemir, D. ve Arpacıoğlu, S. (2020). Sosyal Medya Kullanımı, Sağlık Algısı ve Sağlık Arama Davranışının Koronavirüs Korkusu Üzerine Etkisi. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar, 12(1), 1–15. https://doi.org/10.18863/pgy.803145
 • Panno, A., Carbone, G. A., Massullo, C., Farina, B. ve Imperatori, C. (2020). COVID-19 related distress is associated with alcohol problems, social media and food addiction symptoms: Insights from the Italian experience during the cockdown. Frontiers in Psychiatry, 11, 1314. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.577135
 • Peng, W., Li, D., Li, D., Jia, J., Wang, Y. ve Sun, W. (2019). School disconnectedness and Adolescent Internet Addiction: Mediation by self-esteem and moderation by emotional intelligence. Computers in Human Behavior, 98, 111–121. https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.011
 • Pierce, M., Hope, H., Ford, T., Hatch, S., Hotopf, M., John, A., ... Abel, K. M. (2020). Mental health before and during the COVID-19 pandemic: a longitudinal probability sample survey of the UK population. The Lancet Psychiatry, 7(10), 883–892. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30308-4
 • Planchuelo-Gómez, Á., Odriozola-González, P., Irurtia, M. J. ve de Luis-García, R. (2020). Longitudinal evaluation of the psychological impact of the COVID-19 crisis in Spain. Journal of Affective Disorders, 277, 842–849. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.09.018
 • Prakash, S., Yadav, J. S. ve Singh, T. B. (2020). An online cross-sectional study to assess the prevalence of internet addiction among people staying at their home during lockdown due to COVID-19. Int J Indian Psychol, 8(3), 424–432. https://doi.org/ 10.25215/0803.052
 • Priego-Parra, B. A., Triana-Romero, A., Pinto-Gálvez, S. M., Ramos, C. D., Salas-Nolasco, O., Reyes, M. M., Ramos-de-la-Medina, A. ve Remes-Troche, J. M. (2020). Anxiety, depression, attitudes, and internet addiction during the initial phase of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic: A cross-sectional study in México. MedRxiv, 2020.05.10.20095844. https://doi.org/10.1101/2020.05.10.20095844
 • Ruiz-Frutos, C., Ortega-Moreno, M., Allande-Cussó, R., Domínguez-Salas, S., Dias, A. ve Gómez-Salgado, J. (2020). Health-related factors of psychological distress during the COVID-19 pandemic among non-health workers in Spain. Safety Science, 133, 104996. https://doi.org/10.1016/j.ssci.2020.104996
 • Siste, K., Hanafi, E., Lee Thung Sen, H. C., Adrian, L. P. S., Limawan, A. P., Murtani, B. J. ve Suwartono, C. (2020). The impact of physical distancing and associated factors towards internet addiction among adults in Indonesia during COVID-19 pandemic: A nationwide web-based study. Frontiers in Psychiatry, 11, 580977. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2020.580977
 • Statista. (2021). Coronavirus: impact on online usage in the U.S. - Statistics & Facts. 31.01.2021 tarihinde https://www.statista.com/topics/6241/coronavirus-impact-on-online-usage-in-the-us/ adresinden alındı.
 • Suler, J. R. (1999). To get what you need: Healthy and pathological internet use. CyberPsychology & Behavior, 2(5), 385–393. https://doi.org/10.1089/cpb.1999.2.385
 • Sun, Y., Li, Y., Bao, Y., Meng, S., Sun, Y., Schumann, G., ... Shi, J. (2020). Brief report: increased addictive internet and substance use behavior during the COVID‐19 pandemic in China. The American Journal on Addictions, 29(4), 268–270. https://doi.org/10.1111/ajad.13066
 • Tam, P. ve Walter, G. (2013). Problematic internet use in childhood and youth: evolution of a 21st century affliction. Australasian Psychiatry, 21(6), 533–536. https://doi.org/10.1177%2F1039856213509911
 • Tan, B. Y., Abhiram, K., Lim, L. J., Tan, M., Chua, Y. X., Tan, L., ... Kinross, J. (2020). Burnout and associated factors amongst healthcare workers in Singapore during the COVID-19 pandemic. Journal of the American Medical Directors Association, 21, 1751–1758. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2020.09.035
 • Tao, Z. L. ve Liu, Y. (2009). Is there a relationship between Internet dependence and eating disorders? A comparison study of Internet dependents and non-Internet dependents. Eating and Weight Disorders-Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity, 14(2–3), e77–e83.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı (2020). COVID-19 bilgilendirme sayfası. 06.02.2021 tarihinde https://covid19.saglik.gov.tr/ adresinden alındı.
 • Tso, I. F. ve Park, S. (2020). Alarming levels of psychiatric symptoms and the role of loneliness during the COVID-19 epidemic: A case study of Hong Kong. Psychiatry Research, 293, 113423. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.113423
 • Wang, J., Wang, Z., Liu, X., Yang, X., Zheng, M. ve Bai, X. (2020). The impacts of a COVID-19 epidemic focus and general belief in a just world on individual emotions. Personality and Individual Differences, 168, 110349. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110349
 • Wąsiński, A. ve Tomczyk, Ł. (2015). Factors reducing the risk of internet addiction in young people in their home environment. Children and Youth Services Review, 57, 68–74. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2015.07.022
 • World Health Organization (2020). WHO coronavirus disease (COVID-19) dashboard. 06.02.2021 tarihinde https://covid19.who.int/ adresinden alındı.
 • Xin, M., Xing, J., Pengfei, W., Houru, L., Mengcheng, W. ve Hong, Z. (2018). Online activities, prevalence of Internet addiction and risk factors related to family and school among adolescents in China. Addictive Behaviors Reports, 7, 14–18. https://doi.org/10.1016/j.abrep.2017.10.003
 • Yıldırım, M. S. (2016). Ergenlerde internet bağımlılığının obezite ve benlik saygısı ile ilişkisinin incelenmesi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. İstanbul Gelişim Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Young, K. S. ve De Abreu, C. (2011). Internet addiction: A handbook and guide to evaluation. John Wiley & Sons, Inc.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Yayınlanma Tarihi Kış
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9974-8507
Yazar: Önder BALTACI
Kurum: KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5152-8102
Yazar: Ömer Faruk AKBULUT (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5134-9139
Yazar: Ebru YILMAZ
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 1 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 12 Şubat 2021
Yayımlanma Tarihi : 22 Şubat 2021

APA Baltacı, Ö , Akbulut, Ö , Yılmaz, E . (2021). Problemli İnternet Kullanımında Güncel Bir Risk Faktörü: COVID-19 Pandemisi . Humanistic Perspective , 3 (1) , 97-121 . DOI: 10.47793/hp.872503