Yıl 2018, Cilt 35 , Sayı 2, Sayfalar 130 - 153 2018-12-30

The Concept of Privacy and Personal Data in Digital Life: Analysis of Perceptions of Students' at Hacettepe University Department of Information Management
Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi

Şahika Eroğlu [1]


Unauthorized access to personal data and use of such data by third parties are seen as one of the most prominent problems in today's world. In this regard it is important to evaluate data usage and sharing activities of individuals within the framework of the term privacy and to create awareness of the issue in the society. This study aims to reveal perceptions and awareness levels of students who are one of the user groups mostly interacting with the digital environment in their daily lives. In the light of the described aim, students at Hacettepe University Department of Information Management who have the potential to take part in the processes related to the management of personaldata in the institutions as a result of the undergraduate education, are examined. In this regard, a web based questionnaire about personal data privacy perceptions was developed according to literature review. The questionnaire consisting of 34 questions was delivered to 280 students. The survey, which was answered by 151 students, provided findings on students' privacy awareness of personal data. The results illustrate which data are perceived as personal by the students, their lack of awareness about the subject and also point out the kind of measures they took to protect it.

Kişisel verilere yetkisiz erişim ve bu verilerin yetkisiz kişi ve kuruluşlarca kullanımları, günümüz dünyasında öne çıkan sorunlardan biri olarak algılanmaktadır. Bu bağlamda konunun mahremiyet (gizlilik) kavramı çerçevesinde değerlendirilmesi ve toplumun her kesiminde konuya yönelik farkındalığın oluşturulması önem taşımaktadır. Bu çalışma, günlük hayatlarında çoğunlukla dijital ortam ile etkileşim içinde olan kullanıcı gruplarından biri olan öğrencilerin konuya ilişkin algı ve farkındalık düzeylerini ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Belirtilen amaç doğrultusunda, aldıkları lisans eğitiminin bir sonucu olarak kurumlarda kişisel verilerin yönetimi ile ilgili süreçlerde yer alma potansiyeli taşıyan Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü öğrencileri analiz edilmiştir. Bu kapsamda öğrencilerin dijital ortamlardaki mahremiyet ve kişisel veri algıları ile ilgili web tabanlı bir anket, literatür taramasından yararlanılarak geliştirilmiştir. 34 sorudan oluşan web tabanlı bu anket 280 öğrenciye gönderilmiştir. 151 öğrenci tarafından yanıtlanan anket ile öğrencilerin kişisel veri mahremiyeti farkındalıklarına yönelik bulgular elde edilmiştir. Çalışma sonuçlarında öğrencilerin neleri kişisel veri olarak algıladıkları, konuyla ilgili farkındalık eksiklikleri ve karşılaşabilecekleri olası durumlara yönelik ne tür önlemler aldıkları vurgulanmıştır.
 • Aïmeur, E., Gambs, S., ve Ho, A. (2010). Towards a privacy-enhanced social networking site. 2010 International Conference on Availability, Reliability and Security içinde (ss. 172-179). https://doi.org/10.1109/ARES.2010.97
 • Akıncı, A. N. (2017). Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nün getirdiği yenilikler ve Türk Hukuku bakımından değerlendirilmesi (Çalışma Raporu No. 2968). Ankara: Kalkınma Bakanlığı. http://www.bilgitoplumu.gov.tr/wp-content/uploads/2017/07/AB_Veri_Koruma_Tuzugu.pdf adresinden erişildi.
 • Almuhimedi, H., Schaub, F., Sadeh, N., Adjerid, I., Acquisti, A., Gluck, J. ve Agarwal, Y. (2015). Your location has been shared 5,398 times!: A field study on mobile app privacy nudging. Proceedings of the 33rd Annual ACM Conference on Human Factors in Computing Systems içinde (ss. 787–796). USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2702123.2702210
 • Avrupa Konseyi. (1950). Avrupa insan hakları sözleşmesi. http://www.danistay.gov.tr/upload/avrupainsanhaklarisozlesmesi.pdf adresinden erişildi.
 • Bennett, L. (2009). Reflections on privacy, identity and consent in on-line services. Information Security Technical Report, 14(3), 119-123. https://doi.org/10.1016/j.istr.2009.10.003
 • Bilgi Edinme Kanunu. (2003). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 25269, 24 Ekim 2003.
 • Boyd, D., ve Hargittai, E. (2010). Facebook privacy settings: Who cares? First Monday, 15(8). http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/3086 adresinden erişildi.
 • Boyd, D. M., ve Ellison, N. B. (2007). Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication, 13(1), 210-230. https://doi.org/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
 • Buchenscheit, A., Könings, B., Neubert, A., Schaub, F., Schneider, M., ve Kargl, F. (2014). Privacy Implications of Presence Sharing in Mobile Messaging Applications. Proceedings of the 13th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia içinde (ss. 20–29). New York, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/2677972.2677980
 • Dinev, T., ve Hart, P. (2005). Internet Privacy Concerns and Social Awareness as Determinants of Intention to Transact. International Journal of Electronic Commerce, 10(2), 7-29. https://doi.org/10.2753/JEC1086-4415100201Dwyer, C., Hiltz, S. R., & Passerini, K. (2007). Trust and Privacy Concern Within Social Networking Sites: A Comparison of Facebook and MySpace, 13. AMCIS 2007 Prooceedings içinde (ss.71-110). Keystone: Colorado.
 • Goettke, R., Christiana, J., Prof, P., Smith, M. D., Waldo, D. J., Rosen, D. A., ve Friedman, A. (2007). Privacy and online networking websites. Computer Science 199r: Special Topics in Computer Science Computation and Society içinde (ss.51-70). http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.92.1380&rep=rep1&type=pdf adresinden erişildi.
 • Govani, T., ve Pashley, H. (2007). Student awareness of the privacy implications when using Facebook. Proceedings of The IEEE - PIEEE içinde. http://lorrie.cranor.org/courses/fa05/tubzhlp.pdf adresinden erişildi.
 • Gross, R., ve Acquisti, A. (2005). Information revelation and privacy in online social networks. Proceedings of the 2005 ACM Workshop on Privacy in the Electronic Society içinde (ss. 71–80). New York, NY, USA: ACM. https://doi.org/10.1145/1102199.1102214
 • Hsieh, H.-F. ve Shannon, S.E. (2005), Three Approaches to Qualitative Content Analysis, Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687
 • Hughes-Roberts, T., ve Kani-Zabihi, E. (2014). On-Line privacy behavior: using user ınterfaces for salient factors. Journal of Computer and Communications, 02, 220. https://doi.org/10.4236/jcc.2014.24029
 • İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi. (1949). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 7217, 27 Mayıs 2016. Kaya, C. (2011). Avrupa Birliği Veri Koruma Direktifi Ekseninde hassas veriler ve işlenmesi. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası 69 (1), 317-334.
 • Kişisel Verilerin Korunması Kanunu. (2016). T.C. Resmi Gazete, Sayı: 29677, 7 Nisan 2016.
 • Kokolakis, S. (2017). Privacy attitudes and privacy behaviour: A review of current research on the privacy paradox phenomenon. Computers & Security, 64, 122-134. https://doi.org/10.1016/j.cose.2015.07.002
 • Lutz, C., ve Strathoff, P. (2014). Privacy concerns and online behavior – not so paradoxical after all? viewing the privacy paradox through different theoretical lenses (SSRN Scholarly Paper No. ID 2425132). Rochester, NY: Social Science Research Network. https://papers.ssrn.com/abstract=2425132 adresinden erişildi.
 • Martin, K. D., ve Murphy, P. E. (2017). The role of data privacy in marketing. Journal of the Academy of Marketing Science, 45(2), 135-155. https://doi.org/10.1007/s11747-016-0495-4
 • Milne, G. R., ve Culnan, M. J. (2004). Strategies for reducing online privacy risks: Why consumers read (or don’t read) online privacy notices. Journal of Interactive Marketing, 18(3), 15-29. https://doi.org/10.1002/dir.20009Milne, G. R., Culnan, M. J., & Greene, H. (2006). A longitudinal assessment of online privacy notice readability. Journal of Public Policy & Marketing, 25(2), 238-249.
 • Miltgen, C. L. (2009). Online consumer privacy concern and willingness to provide personal data on the internet. International Journal of Networking and Virtual Organizations, Indersciences, 6 (6), 574 - 603.
 • Miltgen, C. L., ve Peyrat-Guillard, D. (2014). Cultural and generational influences on privacy concerns: a qualitative study in seven European countries. European Journal of Information Systems, 23(2), 103-125. https://doi.org/10.1057/ejis.2013.17
 • OECD. (2013). New data for understanding the human condition: international perspectives. 12 Şubat 2017 tarihinde https://www.oecd.org/sti/sci-tech/new-data-for-understanding-the-human-condition.pdf adresinden erişildi.
 • Orwell, G. (1948). Bin Dokuz Yüz Seksen Dört, Çev: Nuran Akgören, İstanbul: Can Yayınları
 • Pitkänen, O., ve Tuunainen, V. K. (2012). Disclosing Personal Data Socially — An Empirical Study on Facebook Users’ Privacy Awareness. Journal of Information Privacy and Security, 8(1), 3-29. https://doi.org/10.1080/15536548.2012.11082759
 • Ridley-Siegert, T. (2015). Data privacy: What the consumer really thinks. Journal of Direct, Data and Digital Marketing Practice, 17, 30-35. https://doi.org/10.1057/dddmp.2015.40
 • Tan, Q., ve Pivot, F. (2015). Big Data Privacy: Changing Perception of Privacy. 2015 IEEE International Conference on Smart City/SocialCom/SustainCom (SmartCity)içinde (ss. 860-865). https://doi.org/10.1109/SmartCity.2015.176
 • T.C. Anayasası. (1982). T. C. Resmi Gazete, 17863 (Mükerrer), 9 Kasım 1982.
 • Tuunainen, V., Pitkänen, O., ve Hovi, M. (2009). Users’ Awareness of Privacy on Online Social Networking Sites – Case Facebook. BLED 2009 Proceedings. içinde http://aisel.aisnet.org/bled2009/42 adresinden erişildi.
 • Türk Medeni Kanunu (2001). T. C. Resmi Gazete, 24607, 22 Kasım 2001.
 • Türk Ceza Kanunu (2004). T. C. Resmi Gazete, 5237, 26 Eylül 2004.
 • Young, A. L., ve Quan-Haase, A. (2013). Privacy Protection Strategies on Facebook. Information, Communication & Society, 16(4), 479-500. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.777757
 • Yüksel, M. (2003). Mahremiyet Hakkı ve Sosyo - Tarihel Gelişimi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 58(01). https://doi.org/10.1501/SBFder_0000001619
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5724-1970
Yazar: Şahika Eroğlu (Sorumlu Yazar)
Kurum: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @araştırma makalesi { huefd439007, journal = {Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi}, issn = {1301-5737}, eissn = {2630-5976}, address = {Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı 06800 Beytepe / Ankara}, publisher = {Hacettepe Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {35}, pages = {130 - 153}, doi = {10.32600/huefd.439007}, title = {Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi}, key = {cite}, author = {Eroğlu, Şahika} }
APA Eroğlu, Ş . (2018). Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi , 35 (2) , 130-153 . DOI: 10.32600/huefd.439007
MLA Eroğlu, Ş . "Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 35 (2018 ): 130-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huefd/issue/41233/439007>
Chicago Eroğlu, Ş . "Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 35 (2018 ): 130-153
RIS TY - JOUR T1 - Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi AU - Şahika Eroğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.32600/huefd.439007 DO - 10.32600/huefd.439007 T2 - Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 153 VL - 35 IS - 2 SN - 1301-5737-2630-5976 M3 - doi: 10.32600/huefd.439007 UR - https://doi.org/10.32600/huefd.439007 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi %A Şahika Eroğlu %T Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi %D 2018 %J Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi %P 1301-5737-2630-5976 %V 35 %N 2 %R doi: 10.32600/huefd.439007 %U 10.32600/huefd.439007
ISNAD Eroğlu, Şahika . "Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi". Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi 35 / 2 (Aralık 2018): 130-153 . https://doi.org/10.32600/huefd.439007
AMA Eroğlu Ş . Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi. HU EFD. 2018; 35(2): 130-153.
Vancouver Eroğlu Ş . Dijital Yaşamda Mahremiyet (Gizlilik) Kavramı ve Kişisel Veriler: Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Mahremiyet ve Kişisel Veri Algılarının Analizi. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2018; 35(2): 153-130.