Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Possibilities of Genetic Structuralist Method for the Analysis of Man'yōshū Poems)

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12, 10 - 33, 22.10.2018
https://doi.org/10.20304/humanitas.410927

Öz

The Man'yōshū anthology, the oldest extant written source of Japanese, contains poems of written/ oral traditions (4th-8th centuries). The aim of this study is to bring a new method for the analysis of Man'yōshū poems by focusing on the possibilities of the analysis method of Genetic Structuralism, a sociology of literature and art. From this point of view, anthology’s first poem by Emperor Yūryaku, has been analyzed by Genetic Structuralist method (understanding/ explanation phases). The research has revealed the significant structures and the world view in the work which also helped to explain why this work was chosen as the first poem of the anthology. As a result, the method by examining all aspects within the text and social structures around it- provides a scientific, integrated approach for Man'yōshū researches. Consequently, this research introduces a new approach for Man'yōshū studies in Turkey and in the world.

Kaynakça

 • Alver, K. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Önsöz (ss. 7-9). Ankara: Hece Yayınları.
 • Asar, N. A. (2013), Füruzan’ın Kırk Yedili’ler ve Emine Işınsu’nun Sancı Romanlarında Öğrenci Hareketleri: Karşılaştırmalı Edebiyat Sosyolojisi Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, İ. (2007). Jean-Paul Sartre’ın Özgürlük Yolları Adlı Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, İ. (2016). Yapıt Çözümlemesinde Toplumeleştiri, Yazın Toplumbilimi Yöntemleri ve Lucien Goldmann’ın Oluşumsal Yapısalcılığı. Humanitas, 4(8), 387-412.
 • Ayas, H. (2006) Hıfzı Topuz’un Romanları Üzerine Bir Çalışma (Oluşumsal Yapısalcı İnceleme). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baykara, O. (2013). Şiir Çevirisi ve Kadim Japon Şiirine Kısa Bir Bakış. Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II, 14-16 Haziran, İstanbul.
 • Baykara, O. (2015)., Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II. S.Esenbel, E. Küçükyalçın (Ed.). Türkçeye Çevirileriyle Kadim Japon Şiiri (ss. 128-150). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Chandra, M.A. (2010). Genetic-Structuralist Analysis on ‘The Road not Taken’ and ‘Stopping by Woods on a Snowy Evening’. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Malang: Universitas Negeri.
 • De Bary, W.T., Keene, D., Tanabe, G. (2001). Sources of Japanese Tradition. C.1, New York: Columbia Univ.
 • Erdemir, A.V. (2011). Japon Şiiri. Lacivert, 39, 43-46.
 • Esin E. (2013a). Man'yōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından, Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Esin E. (2013b). Sayılarla Man'yōshū’da İsimleri Bilinen Kadın Şairler ve Tür-Kategori Açısından Şiirleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172, 377-395.
 • Esin E. (2014). Japon Şiiri mi? Haikuyu Duyduk, Peki ya Waka? Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13,. 75-79.
 • Esin E. (2015). Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II. S.Esenbel, E. Küçükyalçın (Ed.). Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri -‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Açısından (ss. 151-168). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Evis, A. (2017). Lucien Goldmann’ın Edebiyat/Roman Sosyolojisi Anlayışı Bağlamında Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanının İncelenmesi. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 17 (17), 88-104.
 • French, M. (2008). From Eve to Dawn: A history of Women. Newyork: The Feminist Press at CUNY.
 • Goldmann, L. (1975) Toward a Sociology of Novel. (Çev. Alan Sheridan). The Genetic Structuralist method in the history of Literature (156-171). London: Tavistoc.
 • Goldmann, L. (1980). Essays on Method in the Sociology of Literature, USA: Telopress.
 • Goldmann, L. (2005). Roman Sosyolojisi, (Çev. Ayberk Erkay), Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Güzel, B. (2014). Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım: Cemile & Cengiz Aytmatov, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Journal of Language and Literature Studies TDED, İstanbul (10) 71-80.
 • Hall, J.W, (1987). Japan from Prehistory to Modern Times. Tokyo: Charles E. Tutle Company.
 • Jadhav, A. (2014). The Historical Development of the Sociological Approach to the Study of Literature. International Journal of Innovative Research and Development. 3 (5), 658-662.
 • James, P. A. (1974) Industrialism and class consciousness in the novels of D. H. Lawrence: a study in realism. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Durham: Durham University.
 • Kataoka, E. (2001). Gendai Bunka to Shakai Kaisō. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tokyo: Tokyo Metropolitan University.
 • Keene, D. (1999., Seeds in The Heart, New York,:Columbia University Press.
 • Kitagawa, J. M. (2002), Asya Dinleri, Çev. Abdullah Davudoğlu, Japonya Dinler” (ss. 473-615). İstanbul: Inkılap Yayınları
 • (KJN), Shinmura, I. (1998). Kojien (5. baskı). Japan: Iwanami Shoten.
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1994). Man’yōshū 1. Japan,:Shōgakukan.
 • Konishi, J. (1983). A History of Japanese Literature, C. 1, The Archaic and Ancient Ages. Lawrenceville: Princenton University Press.
 • Nakanishi, S. (2009), Man’yōshū 1, Japan: Kodansha.
 • (NGS.), Nippon Gakujutsu Shinkōkai. (1965). The Man’yōshū. New York: Columbia University Press.
 • (N.K.D.). Nihon Koten Bungaku Daijiten. (1986) Japan: Iwanami Shoten.
 • Perez, L G. (1998). History of Japan. USA: Greenwood Press.
 • Saigō, N. (1973). Shi no Hassei. Japan: Miraisha.
 • Sekiguchi, H. (2003). Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, Japan. The Patriarchal Family Paradigm in Eight-Century Japan (ss. 27-46). USA.: University of California Press.
 • Shirane, H. (2007). Traditional Japanese Literature: an Anthology, Beginnings to 1600. New York: Columbia University Press.
 • Suzuki, T. (1996). Sakuhin no Kagaku wa Ikani shite Kanō to suru ka? P. Bordieu ni okeru Bunka-teki Saiseisan no Riron wo Megutte. Shakagaku Hyooron, 47(2), 171-185.
 • Şan, M. K. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Edebiyat Sosyolojisinin Tarihinden Basamaklar (ss.91-132). Ankara: Hece Yayınları.
 • Takayama, K. (2009). Proceedings of the Annual Meetings of the Japanese Cognitive Linguistics Association. Nihon Ninchi Gengogakkai Ronbunshū. (9), 580-583.
 • Takeuchi, I. (1991) Kiki Kayō Izen. Nihon Bungaku Shiyō. (40), 32-50.
 • Tekmen, A., Takano, A. (2005). Japonca Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Tiken, S. (2009). Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü Adlı Romanına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.(1): 43-56.
 • Tilbe, A. (1999). Albert Camus’un Veba adlı Romanına Toplumbilimsel bir Uygulama. Edebiyat ve Toplum Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Tömer Yayınları. 105-111.
 • Tilbe, A. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Sartre’ın Bekleyiş Adlı Romanına Goldmann’cı Bir Yazın Toplumbilimsel Yaklaşım (ss. 92-116). Ankara: Hece Yayınları.
 • Tilbe, A., Tekin, P. (2013). Andre Malraux’un İnsanlık Durumu: Oluşumsal Yapısalcı Bir Okuma. 8. Ulusal Frankofoni Konferansı Bildiri Kitabı Actes, (ss. 242-254).
 • Tilbe, A., Tilbe, F. (2015). Reşat Enis Aygen’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanında Çalışma İlişkileri: Yazın Toplumbilimsel Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme. Humanitas, (5) 187-216.
 • Tilbe, A., Tilbe, F. (2016). Yazın Toplumbilimsel Oluşumsal Yapısalcı Bir Çözümleme: Mahmut Yesari’nin Çulluk Adlı Romanında Çalışma İlişkileri. Bartın Üniversitesi Uluslarası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildiriler kitabı28. ss. 123-134.
 • Tonomura, H. (1999). Women’s Studies Encyclopedia. Helen Tierney (Ed.). Japan, Ancient Period (to A.D. 1200) ss.777-780). USA.: Greenwood Publishing.
 • Tsude, H. (1985). Nihon Josei- shi 1- Gensho Kodai. Genshi Toki to Josei (ss. 1-39). Tokyo: Tokyo Daigaku.
 • Varley, P. (2000). Japanese Culture. USA: Hawaii Press.
 • Vovin, A. (2009). Man’yōshū, (Book 15). Brill:London.
 • Vovin, A.. (2012). Man’yōshū. (Book 14). Brill:London.
 • Vovin, A. (2013). "Man’yōshū. (Book 20). Brill:London.
 • Vovin, A. (2015). Man’yōshū (Book 17). Brill:London.
 • Vovin, A. (2016). Man’yōshū. Book 18. Brill:London.
 • Vovin, A. (2017). Man’yōshū (Book 1). Brill:London.
 • Watanabe, A. (2001). Heijō-kyō to Motsukan no Seiki. Japan: Kodansha.
 • Yeşilyurt, Ş. (2016). Sarıkamış Destanı’nın Oluşumsal Yapısalcı Yöntem Işığında İncelenmesi. Karadeniz, (31) 157- 174.

Man'yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yöntemin İmkanları

Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12, 10 - 33, 22.10.2018
https://doi.org/10.20304/humanitas.410927

Öz

Man'yōshū antolojisi IV.-VIII. yüzyıllar arasındaki yazılı, sözlü geleneğin ürünü şiirleri içeren, en eski Japonca yazılı kaynaktır. Araştırmanın hedefi bugüne kadar pek çok farklı açıdan ele alınmış olan Man'yōshū şiirlerinin incelenmesinde daha önce uygulanmamış bir yöntem ortaya koyarak, bir sanat, edebiyat sosyolojisi kuramı olan oluşumsal yapısalcılığın çözümleme yönteminin bu konudaki imkanlarını incelemektir. Buradan yola çıkarak, araştırmada, antolojinin ilk şiiri, İmparator Yūryaku’nun eseri, oluşumsal yapısalcı yöntem doğrultusunda, anlama, açıklama başlıklarında çözümlenmiştir. Çözümlemeyle eserdeki anlamlı yapılar incelenmiş, eserin dışındaki sosyal yapılarla karşılaştırılmış ve dünya görüşü ortaya konabilmiştir. Sonuç olarak, oluşumsal yapısalcı yöntemin Man'yōshū araştırmaları için bilimsel, bütünlüklü bir bakış açısı sağladığı; metnin tüm edebi özelliklerinin incelenebilmesinin yanında, oluşumsal yapısalcılığa göre toplumun ürünü olarak görülen eserin, metnin çevresindeki yapılar açısından ele almasının önemli bir yaklaşım sunduğu görülmüştür. Çözümlenen şiir özelinde, antolojinin ilk şiiri olarak seçilme sebebi, tespit edilen dünya görüşüne temellendirilerek açıklanabilmiştir. Makaleyle, dünyadaki ve Türkiye’deki Man'yōshū çalışmaları için yeni bir yöntem önerisi getirilmiştir.

Kaynakça

 • Alver, K. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Önsöz (ss. 7-9). Ankara: Hece Yayınları.
 • Asar, N. A. (2013), Füruzan’ın Kırk Yedili’ler ve Emine Işınsu’nun Sancı Romanlarında Öğrenci Hareketleri: Karşılaştırmalı Edebiyat Sosyolojisi Çalışması. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, İ. (2007). Jean-Paul Sartre’ın Özgürlük Yolları Adlı Yapıtına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Atalay, İ. (2016). Yapıt Çözümlemesinde Toplumeleştiri, Yazın Toplumbilimi Yöntemleri ve Lucien Goldmann’ın Oluşumsal Yapısalcılığı. Humanitas, 4(8), 387-412.
 • Ayas, H. (2006) Hıfzı Topuz’un Romanları Üzerine Bir Çalışma (Oluşumsal Yapısalcı İnceleme). (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Erzurum: Kafkas Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Baykara, O. (2013). Şiir Çevirisi ve Kadim Japon Şiirine Kısa Bir Bakış. Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II, 14-16 Haziran, İstanbul.
 • Baykara, O. (2015)., Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II. S.Esenbel, E. Küçükyalçın (Ed.). Türkçeye Çevirileriyle Kadim Japon Şiiri (ss. 128-150). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Chandra, M.A. (2010). Genetic-Structuralist Analysis on ‘The Road not Taken’ and ‘Stopping by Woods on a Snowy Evening’. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Malang: Universitas Negeri.
 • De Bary, W.T., Keene, D., Tanabe, G. (2001). Sources of Japanese Tradition. C.1, New York: Columbia Univ.
 • Erdemir, A.V. (2011). Japon Şiiri. Lacivert, 39, 43-46.
 • Esin E. (2013a). Man'yōshū’da Kadın Şairler ve Şiirleri –Bilişsel Poetika Açısından, Okuyucu-dinleyici Sorumluluğu. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Esin E. (2013b). Sayılarla Man'yōshū’da İsimleri Bilinen Kadın Şairler ve Tür-Kategori Açısından Şiirleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 172, 377-395.
 • Esin E. (2014). Japon Şiiri mi? Haikuyu Duyduk, Peki ya Waka? Kurgu Düşün Sanat Edebiyat Dergisi 13,. 75-79.
 • Esin E. (2015). Türkiye’de Japonya Çalışmaları Konferansı II. S.Esenbel, E. Küçükyalçın (Ed.). Man’yōshū’da İki Ukareme Şiiri -‘Okuyucu-Dinleyici Sorumluluğu’ Açısından (ss. 151-168). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi Yayınları.
 • Evis, A. (2017). Lucien Goldmann’ın Edebiyat/Roman Sosyolojisi Anlayışı Bağlamında Matmazel Noraliya’nın Koltuğu Romanının İncelenmesi. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları 17 (17), 88-104.
 • French, M. (2008). From Eve to Dawn: A history of Women. Newyork: The Feminist Press at CUNY.
 • Goldmann, L. (1975) Toward a Sociology of Novel. (Çev. Alan Sheridan). The Genetic Structuralist method in the history of Literature (156-171). London: Tavistoc.
 • Goldmann, L. (1980). Essays on Method in the Sociology of Literature, USA: Telopress.
 • Goldmann, L. (2005). Roman Sosyolojisi, (Çev. Ayberk Erkay), Ankara: Birleşik Yayınevi.
 • Güzel, B. (2014). Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım: Cemile & Cengiz Aytmatov, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Journal of Language and Literature Studies TDED, İstanbul (10) 71-80.
 • Hall, J.W, (1987). Japan from Prehistory to Modern Times. Tokyo: Charles E. Tutle Company.
 • Jadhav, A. (2014). The Historical Development of the Sociological Approach to the Study of Literature. International Journal of Innovative Research and Development. 3 (5), 658-662.
 • James, P. A. (1974) Industrialism and class consciousness in the novels of D. H. Lawrence: a study in realism. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Durham: Durham University.
 • Kataoka, E. (2001). Gendai Bunka to Shakai Kaisō. (Yayımlanmamış Doktora Tezi). Tokyo: Tokyo Metropolitan University.
 • Keene, D. (1999., Seeds in The Heart, New York,:Columbia University Press.
 • Kitagawa, J. M. (2002), Asya Dinleri, Çev. Abdullah Davudoğlu, Japonya Dinler” (ss. 473-615). İstanbul: Inkılap Yayınları
 • (KJN), Shinmura, I. (1998). Kojien (5. baskı). Japan: Iwanami Shoten.
 • Kojima, Y, Kinoshita, M, Tōno, H, (1994). Man’yōshū 1. Japan,:Shōgakukan.
 • Konishi, J. (1983). A History of Japanese Literature, C. 1, The Archaic and Ancient Ages. Lawrenceville: Princenton University Press.
 • Nakanishi, S. (2009), Man’yōshū 1, Japan: Kodansha.
 • (NGS.), Nippon Gakujutsu Shinkōkai. (1965). The Man’yōshū. New York: Columbia University Press.
 • (N.K.D.). Nihon Koten Bungaku Daijiten. (1986) Japan: Iwanami Shoten.
 • Perez, L G. (1998). History of Japan. USA: Greenwood Press.
 • Saigō, N. (1973). Shi no Hassei. Japan: Miraisha.
 • Sekiguchi, H. (2003). Women and Confucian Cultures in Premodern China, Korea, Japan. The Patriarchal Family Paradigm in Eight-Century Japan (ss. 27-46). USA.: University of California Press.
 • Shirane, H. (2007). Traditional Japanese Literature: an Anthology, Beginnings to 1600. New York: Columbia University Press.
 • Suzuki, T. (1996). Sakuhin no Kagaku wa Ikani shite Kanō to suru ka? P. Bordieu ni okeru Bunka-teki Saiseisan no Riron wo Megutte. Shakagaku Hyooron, 47(2), 171-185.
 • Şan, M. K. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Edebiyat Sosyolojisinin Tarihinden Basamaklar (ss.91-132). Ankara: Hece Yayınları.
 • Takayama, K. (2009). Proceedings of the Annual Meetings of the Japanese Cognitive Linguistics Association. Nihon Ninchi Gengogakkai Ronbunshū. (9), 580-583.
 • Takeuchi, I. (1991) Kiki Kayō Izen. Nihon Bungaku Shiyō. (40), 32-50.
 • Tekmen, A., Takano, A. (2005). Japonca Dilbilgisi. Ankara: Engin Yayınevi.
 • Tiken, S. (2009). Fakir Baykurt’un Yılanların Öcü Adlı Romanına Oluşumsal Yapısalcı Bir Yaklaşım. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.(1): 43-56.
 • Tilbe, A. (1999). Albert Camus’un Veba adlı Romanına Toplumbilimsel bir Uygulama. Edebiyat ve Toplum Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Tömer Yayınları. 105-111.
 • Tilbe, A. (2004). Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri. Köksal Alver (Ed.). Sartre’ın Bekleyiş Adlı Romanına Goldmann’cı Bir Yazın Toplumbilimsel Yaklaşım (ss. 92-116). Ankara: Hece Yayınları.
 • Tilbe, A., Tekin, P. (2013). Andre Malraux’un İnsanlık Durumu: Oluşumsal Yapısalcı Bir Okuma. 8. Ulusal Frankofoni Konferansı Bildiri Kitabı Actes, (ss. 242-254).
 • Tilbe, A., Tilbe, F. (2015). Reşat Enis Aygen’in Afrodit Buhurdanında Bir Kadın Adlı Romanında Çalışma İlişkileri: Yazın Toplumbilimsel Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme. Humanitas, (5) 187-216.
 • Tilbe, A., Tilbe, F. (2016). Yazın Toplumbilimsel Oluşumsal Yapısalcı Bir Çözümleme: Mahmut Yesari’nin Çulluk Adlı Romanında Çalışma İlişkileri. Bartın Üniversitesi Uluslarası Edebiyat ve Toplum Sempozyumu Bildiriler kitabı28. ss. 123-134.
 • Tonomura, H. (1999). Women’s Studies Encyclopedia. Helen Tierney (Ed.). Japan, Ancient Period (to A.D. 1200) ss.777-780). USA.: Greenwood Publishing.
 • Tsude, H. (1985). Nihon Josei- shi 1- Gensho Kodai. Genshi Toki to Josei (ss. 1-39). Tokyo: Tokyo Daigaku.
 • Varley, P. (2000). Japanese Culture. USA: Hawaii Press.
 • Vovin, A. (2009). Man’yōshū, (Book 15). Brill:London.
 • Vovin, A.. (2012). Man’yōshū. (Book 14). Brill:London.
 • Vovin, A. (2013). "Man’yōshū. (Book 20). Brill:London.
 • Vovin, A. (2015). Man’yōshū (Book 17). Brill:London.
 • Vovin, A. (2016). Man’yōshū. Book 18. Brill:London.
 • Vovin, A. (2017). Man’yōshū (Book 1). Brill:London.
 • Watanabe, A. (2001). Heijō-kyō to Motsukan no Seiki. Japan: Kodansha.
 • Yeşilyurt, Ş. (2016). Sarıkamış Destanı’nın Oluşumsal Yapısalcı Yöntem Işığında İncelenmesi. Karadeniz, (31) 157- 174.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Tüm Sayı
Yazarlar

Esin ESEN (Sorumlu Yazar)
Boğaziçi Üniversitesi Asya Çalışmaları Merkezi
0000-0002-8348-9125
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 22 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 6, Sayı 12

Kaynak Göster

APA Esen, E. (2018). Man'yōshū Şiirlerinin İncelenmesinde Oluşumsal Yapısalcı Yöntemin İmkanları . HUMANITAS - Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi , 6 (12) , 10-33 . DOI: 10.20304/humanitas.410927