BibTex RIS Kaynak Göster

Ecological Traces of Anatolian Civilizations

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 24, 01.06.2016

Öz

Human beings by nature live together in communities. The Anatolian lands became one of the most appropriate area for the
life model of the societies, which have been recognized as an important settlement and center of civilization. Its location,
suitable climate, natural resources, the possibility of hosting the agriculture-livestock and being crossroads of trade routes
were the most important reasons for this feature. Thus, throughout history, many states and civilizations have manifested
themselves in this area and have been in the struggle for the continuity of this situation. Past events faced by these
communities, their relationships with each other, social-economic status, culture and civilization are studied by the science of
history with the cause-effect relationship. However, not as much as the current size, environmental issues starting since
human existence are handled by expertise in the area of "Environmental History". This new perspective, unseen at first sight
but illuminates on the key issues in the formation, development and extinction of culture and civilization in the light of
environmental factors. This study, prepared from this point of view, aims to approach the history of major civilizations lived in
Anatolia ecologically. Moreover, it aims to transfer the results and messages through historical window, of the remarkable
determinations defined by this way. For this purpose, applications of important civilizations in different stages have been
demonstrated by investigating in the historical document and sources. Significant and remarkable results emerging from the
methodology followed have been compared in terms of the past and present dimensions. However, to draw attention to
environmental issues experienced throughout history and ensure that it remains on the agenda are basic expectations.

Anadolu Medeniyetlerinde Ekolojik İzler

Yıl 2016, Cilt: 1 Sayı: 1, 19 - 24, 01.06.2016

Öz

İnsanoğlu doğası gereği topluluklar halinde yaşamaktadır. Anadolu toprakları ise toplumların bu yaşantı modeline en uygun alanlardan biri olmuş, önemli bir yerleşim ve uygarlık merkezi olarak kabul görmüştür. Sahip olduğu konumu, uygun iklimi, doğal kaynakları, tarım-hayvancılık olanaklarını barındırması ve ticaret yollarının kavşağında bulunması bu özelliğinin en önemli gerekçeleri olmuştur. Dolayısıyla tarih boyunca, birçok devlet ve medeniyet bu bölgede kendini göstermiş ve bu durumun sürekliliği için de mücadelelerde bulunmuştur. Bu toplulukların geçmişte yaşadıkları olaylar, birbirleriyle ilişkileri, sosyal-ekonomik durumları, kültür ve uygarlıkları ise sebep-sonuç ilişkileriyle birlikte Tarih bilimi tarafından incelenmektedir. Bununla birlikte, bugünkü boyutları kadar olmasa da insanlığın varoluşuyla aynı anda başlayan çevre sorunlarına ise “Çevre Tarihi” uzmanlık alanı el atmaktadır. Bu yeni perspektif, ilk bakışta görünmeyen ancak kültür ve medeniyetlerin oluşmasında, gelişmesinde ve yok olmasında etkili olan önemli konuları, çevresel faktörler ışığında aydınlatmaktadır. Bu düşünceden hareketle hazırlanan çalışma, Anadolu’da yaşamış önemli medeniyetlerin tarihine ekolojik açıdan yaklaşmayı amaçlamaktadır. Ayrıca bu sayede belirlenen dikkat çekici tespitlerin, tarih penceresinden ilettiği sonuç ve mesajları aktarmayı hedeflemektedir. Bu amaç doğrultusunda, önemli medeniyetlerin değişik dönemlerdeki uygulamaları, tarihsel doküman ve kaynaklarda araştırılarak, ortaya konulmuştur. İzlenen metotla ortaya çıkan belirgin ve dikkat çekici sonuçlar, geçmiş ve günümüz boyutlarıyla karşılaştırılmıştır. Bununla birlikte, tarih boyunca yaşanan çevresel konulara dikkat çekmek ve bunun sürekli gündemde kalmasını sağlamak temel beklentilerdendir.

Ayrıntılar

Diğer ID JA42CB36VN
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sinan UYANIK Bu kişi benim

İbrahim YENİGÜN Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Gönderilme Tarihi 1 Haziran 2016
Yayımlandığı Sayı Yıl 2016 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA UYANIK, S., & YENİGÜN, İ. (2016). Anadolu Medeniyetlerinde Ekolojik İzler. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, 1(1), 19-24.