Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Sustainability Of Universal Urban, Urbanization And Urbanite Concepts: The Utilization Of Geographic Information Systems And Geodesign Technologies In Urban Transformation Applications

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 8 - 19, 28.10.2018

Öz

In the historical period, all the meanings in the word "civilis / city" in Latin are quoted to the word "civilization / civilization". Over time, with social cycles, this concept lost its original meaning. Migration, a turning point in terms of Muslims' time and space identifications, has also begun a new process in which perceptions of life are made clear by the Islamic scientific view. ". The concepts of environment, rights, purity, cleanliness, transparency, otherness, accessibility, useful information, correct communication, empathy, volunteerism, civil society have been placed within the notion of "civilization" in an advanced thought and purity in the Medina with tawhid. Islam, the concepts of urban, urbanite and urbanization together with the geographical space and the contexts associated with spatial memory are primarily indicative of a life style based on sustained development. Nowadays, when we are unable to define the speed of information technology and communication, the concepts of brand city, city competitiveness, city human friendship, city consciousness, feelings, health education are central to the debates about quality of life in each area. Technologies that ensure that time and space can be appropriately assessed according to their original qualities, and that keep errors and uncertainties to a minimum while foreseeing, measuring and evaluating, are crucial for the sustainability of the city meaning built by Muslims. GIS and Geodesign methodology, which are important tools of this approach to urban texture, should be evaluated with this view. Digital, flexible, confident, and manageable data is provided by GIS, while predictions of changes and interactions can be modeled by Geodesign. Accurate foresight which is said to be true faith is very important in Islam. For this reason, technologies that provide for predictability and predictability should be considered, and should take place in our lives.

Kaynakça

 • [1] ME. Kılıç, "Şehir mi köy mü?" 16 Nisan 2017, Yeni şafak. 2017.
 • [2] Fârâbî, "el-Medinetü’l Fâzıla", Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 1152 Bilim Ve Kültür Eserleri Dizisi: 280. 2001.
 • [3] Y. Dündar, "Sen Tanrı mısın", ISBN: 978-605-88309-8-1, 2016.
 • [4] R, Aslan, "On Domestic Wildlife and Ecology: A Letter Analysis, Yaban Hayatı ve Ekolojiyi İçselleştirmek Üzerine Bir Mektup Analizi" Dergi Ayrıntı. 4. 19-24, 2017.
 • [5] Rousseau, J. J. 2011, Eşitsizliğin Kökeni, İdea Yayınları.
 • [6] Şahin, Y., 2014 “Belediye Başkanı”ndan“Şehrin Emini”ne Şehir ve Düşünce, (4) 34-38.
 • [7] Demirci, M., 2003, İslam’da Şehir Ve Şehrin Sosyal Dinamikleri, İstem, Yıl:1, Sayı:2, 129-146.
 • [8] Kütüb-i Sitte 6 Cilt Takım ( muhtasar ) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015.
 • [9] https://onedio.com/haber/turkiye-de-gece-yarisinda-sokaklarinda-yurumesi-asiri-tehlikeli-olan-21-tekinsiz-semt-710196
 • [10] Dündar Y., 2015, Mutluluk Yönetimi, ISBN: 978-605-87210-9-8
 • [11] Dinçerler, Ö., 2014 Şehir yönetimi üzerine düşünceler Şehir ve Düşünce, (5) 64-89.
 • [12] Akkar, Z. M.; 2006, Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Sayı:2.
 • [13] Ülger, N. E., 2010, " Türkiye'de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm", Nobel Yayınları, Ankara.
 • [14] Erdoğan, S., 2014 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Afyonkarahisar.
 • [15] McHarg, I., 1969, Design with Nature. New York: The Natural History Press.
 • [16] Akpınar, A., 2014, Peyzaj tasarımda yeni bir süreç GeoTasarım,Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, (15): 189-195.
 • [17] Dangermond, J., 2010, Designing Our Future. In: Esri (Ed.), Changing Geography by Design: Selected Readings in GeoDesign, Esri, Redlands, CA, Redlands, CA: ESRI.
 • [18] Kunzmann, K., 1993, GeoDesign Chance oder Gefahr? In: B. f. Raumor (Ed.), Planungskartographie und Geodesign. Heft.
 • [19] Degerliyurt, M., Çabuk, SN., 2015, Mcharg’ın Doğayla Tasarım Kuramı Ve Geotasarım International Journal of Social Science (39) 293-306
 • [20] Çabuk, SN., 2014, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Electronic Journal of Map Technologies 6(1);37-54.
 • [21] Steinitz, C., 1995, A Framework for Landscape Planning Practice and Education. Process Architecture, 127.
 • [22] Steinitz, C., 2012, A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design. Esri Press.
 • [23] Çabuk, S. N., Ersoy, M., Çabuk, A., Hocaoğlu, T., 2012, Gezegeni İyileştirmek: Geotasarım Kuramı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon.

Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri

Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2, 8 - 19, 28.10.2018

Öz

Tarihsel dönemde Latincedeki "civilis/kent" kelimesindeki tüm manalar "civilisation/uygarlık" sözcüğüne aktarılmıştır. Toplumsal çevrimlerle zaman içinde bu kavram asıl manasını yitirmiştir. Zamanı ve mekânı kimliklendirme açısından bir dönüm noktası olan hicret, hayatın tümüne bilimsel bir bakış için yeni bir süreç başlatmıştır. Hicretle birlikte, evrensel doğrular yörüngesine yeniden oturtulmaya çalışılan bireysel ve toplumsal algı, anlam kaybı yaşayan uygarlığı medeniyete dönüştürmüştür. Bu anlamda bilimsel ve ileri olan ne varsa; enformasyon, karar verebilme, sürdürülebilir kalkınma, çevre, haklar, temizlik, şeffaflık, ulaşılabilirlik, faydalı bilgi, doğru iletişim, empati, gönüllülük, sivil toplum, hürriyet gibi manalar "medine/şehir" formunda somutlaşmış, vahye dayalı akıldan beslenen ileri bir yaklaşımla Medine’den medeniyete bir süreç oluşturmuştur. Kültürümüzde şehir ve şehirli olmak, mekân ve zamanla kısıtlı tanımlar olmamakla birlikte, bu kavramlarla tanımlanır hale gelen meskûn alanları ve sakinlerini, gelişmişlik ve kemal/yetkinlik gibi evrensel parametreler üzerinden tanımlayan ifadelerdir. İslam düşüncesinin pratize ettiği şehir, şehirli ve şehirleşme kavramları, öncelikle madden ve manen sürdürülebilir kalkınmaya dayalı bir yaşam tarzını işaret etmektedirler. Bilgi teknolojilerini, yapay zekâ ve iletişim hızını sınırlamakta zorlandığımız bugünlerde, sürdürülebilir şehirlilik, marka şehir, şehirlerin etik rekabeti, şehir-insan arkadaşlığı, şehirlerin ruhu, bilinci ve hissedişi gibi kavramlar, tartışmaların merkezine oturmak zorundadır. Zaman ve mekânı orijinal vasıflarına uygun değerlendirebilmeyi ve geliştirebilmeyi, ölçme ve değerlendirmede hataları ve belirsizlikleri asgari düzeyde tutmayı sağlayan teknolojiler, hicretle inşa edilen şehir manasının sürdürülebilirliği için oldukça önemlidir. Şeffaflık, güvenilirlik, sürdürülebilirlik, doğru yönetişim, hak ve onur gibi tüm zamanların değişmeyen önceliklerinin şehir dokusuna yansımasında CBS ve geotasarım metodolojisi, bu bakışla da değerlendirilmelidir. Sayısal, çok yönlü, güvenli ve yönetilebilir veri CBS ile sağlanırken, değişim ve etkileşimlere ait öngörüler geotasarım ile şekillendirilebilmektedir. İsabetli öngörü oldukça önemlidir. Çok ileri boyutlara ilişkin doğru bilgilere dayalı öngörü/iman bu yönüyle ileri bir akletmedir. Öngörebilirlik ve öngörebilirliği sağlayan teknolojiler yeryüzünü imar ve şekillendirmede önemsenmeli, soyut kültürel değerlerin şehir görünümünde somutlaşması sürecinde yerini almalıdır.

Kaynakça

 • [1] ME. Kılıç, "Şehir mi köy mü?" 16 Nisan 2017, Yeni şafak. 2017.
 • [2] Fârâbî, "el-Medinetü’l Fâzıla", Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları: 1152 Bilim Ve Kültür Eserleri Dizisi: 280. 2001.
 • [3] Y. Dündar, "Sen Tanrı mısın", ISBN: 978-605-88309-8-1, 2016.
 • [4] R, Aslan, "On Domestic Wildlife and Ecology: A Letter Analysis, Yaban Hayatı ve Ekolojiyi İçselleştirmek Üzerine Bir Mektup Analizi" Dergi Ayrıntı. 4. 19-24, 2017.
 • [5] Rousseau, J. J. 2011, Eşitsizliğin Kökeni, İdea Yayınları.
 • [6] Şahin, Y., 2014 “Belediye Başkanı”ndan“Şehrin Emini”ne Şehir ve Düşünce, (4) 34-38.
 • [7] Demirci, M., 2003, İslam’da Şehir Ve Şehrin Sosyal Dinamikleri, İstem, Yıl:1, Sayı:2, 129-146.
 • [8] Kütüb-i Sitte 6 Cilt Takım ( muhtasar ) Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, 2015.
 • [9] https://onedio.com/haber/turkiye-de-gece-yarisinda-sokaklarinda-yurumesi-asiri-tehlikeli-olan-21-tekinsiz-semt-710196
 • [10] Dündar Y., 2015, Mutluluk Yönetimi, ISBN: 978-605-87210-9-8
 • [11] Dinçerler, Ö., 2014 Şehir yönetimi üzerine düşünceler Şehir ve Düşünce, (5) 64-89.
 • [12] Akkar, Z. M.; 2006, Kentsel Dönüşüm Üzerine Batı’daki Kavramlar, Tanımlar, Süreçler ve Türkiye, Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını, Sayı:2.
 • [13] Ülger, N. E., 2010, " Türkiye'de Arsa Düzenlemeleri ve Kentsel Dönüşüm", Nobel Yayınları, Ankara.
 • [14] Erdoğan, S., 2014 Bilgisayar Destekli Harita Yapımı ve Coğrafi Bilgi Sistemlerinin Temelleri, Afyonkarahisar.
 • [15] McHarg, I., 1969, Design with Nature. New York: The Natural History Press.
 • [16] Akpınar, A., 2014, Peyzaj tasarımda yeni bir süreç GeoTasarım,Turkish Journal of Forestry | Türkiye Ormancılık Dergisi, (15): 189-195.
 • [17] Dangermond, J., 2010, Designing Our Future. In: Esri (Ed.), Changing Geography by Design: Selected Readings in GeoDesign, Esri, Redlands, CA, Redlands, CA: ESRI.
 • [18] Kunzmann, K., 1993, GeoDesign Chance oder Gefahr? In: B. f. Raumor (Ed.), Planungskartographie und Geodesign. Heft.
 • [19] Degerliyurt, M., Çabuk, SN., 2015, Mcharg’ın Doğayla Tasarım Kuramı Ve Geotasarım International Journal of Social Science (39) 293-306
 • [20] Çabuk, SN., 2014, Coğrafi Bilgi Sistemleri ile Tasarlamak: Geotasarım Kavramı Electronic Journal of Map Technologies 6(1);37-54.
 • [21] Steinitz, C., 1995, A Framework for Landscape Planning Practice and Education. Process Architecture, 127.
 • [22] Steinitz, C., 2012, A Framework for Geodesign: Changing Geography by Design. Esri Press.
 • [23] Çabuk, S. N., Ersoy, M., Çabuk, A., Hocaoğlu, T., 2012, Gezegeni İyileştirmek: Geotasarım Kuramı ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. 6. Mühendislik Ölçmeleri Sempozyumu, Afyon.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Mühendislik
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Saffet ERDOĞAN (Sorumlu Yazar)
harran university
0000-0003-2846-853X
Türkiye


Recep ASLAN
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Ekim 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018, Cilt 3, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { humder399049, journal = {Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi}, eissn = {2528-8733}, address = {}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, number = {2}, pages = {8 - 19}, title = {Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri}, key = {cite}, author = {Erdoğan, Saffet and Aslan, Recep} }
APA Erdoğan, S. & Aslan, R. (2018). Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi , 3 (2) , 8-19 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/40431/399049
MLA Erdoğan, S. , Aslan, R. "Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri" . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 3 (2018 ): 8-19 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/40431/399049>
Chicago Erdoğan, S. , Aslan, R. "Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 3 (2018 ): 8-19
RIS TY - JOUR T1 - Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri AU - Saffet Erdoğan , Recep Aslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 8 EP - 19 VL - 3 IS - 2 SN - -2528-8733 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri %A Saffet Erdoğan , Recep Aslan %T Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri %D 2018 %J Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi %P -2528-8733 %V 3 %N 2 %R %U
ISNAD Erdoğan, Saffet , Aslan, Recep . "Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 3 / 2 (Ekim 2018): 8-19 .
AMA Erdoğan S. , Aslan R. Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2018; 3(2): 8-19.
Vancouver Erdoğan S. , Aslan R. Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2018; 3(2): 8-19.
IEEE S. Erdoğan ve R. Aslan , "Şehir Şehirleşme ve Şehirli Algısının Evrensel Vasıflarıyla Sürdürülebilirliği İçin, Kentsel Dönüşüm, Coğrafi Bilgi Sistemleri Ve Geotasarım Teknolojileri", Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, c. 3, sayı. 2, ss. 8-19, Eki. 2018