Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 111 - 120, 31.08.2021
https://doi.org/10.46578/humder.892840

Öz

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) beş temel bileşenden oluşmaktadır. Bunlar; veri, yöntem, personel, yazılım ve donanımdır. Veri; toplanması, değerlendirilmesi ve analizi yönüyle projelerin en fazla bütçe ayrılan kısmını oluşturmaktadır. Mekânsal verilerin doğru, hassas ve zamanında toplanması, mühendislik projeleri ve bilimsel çalışmaların sürdürülebilirliği açısından önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında, günümüzde yaygın kullanıma sahip olan mobil cihazlar aracılığıyla; kolay, erişilebilir ve eş zamanlı kullanılabilen bir kullanıcı arayüze sahip web tabanlı bir mobil platform geliştirilmiştir. Sonuç olarak geliştirilen platformun; farklı üç mobil cihazdan (e-Survey GNSS el terminali, Samsung tablet, Huawei mobil cep telefonu) oluşan bir performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. Mobil cihazların anlık olarak erişebildiği, veri tabanına veri girişi sağladığı sistemin, zamandan ve mekândan bağımsız bir şekilde çalıştığı gözlemlenmiştir. Ayrıca bilgisayar ortamında, girilen verilerin anlık olarak veri tabanından çekilerek, masaüstü CBS yazılımı ile de değerlendirme ve analiz imkânı test edilmiştir.

Kaynakça

 • Akçay, Ö. (2008). An Ontological Approach to Relevant Visualisation in Mobile GIS (Doctoral dissertation).
 • Ackoff, R. (2012). Systems, Organizations and Interdisciplinary Research.
 • Apaydın, C., Abdikan, S. (2021). Fındık Bahçelerinin Sentinel-2 Verileri Kullanılarak Piksel Tabanlı Sınıflandırma Yöntemleriyle Belirlenmesi . Geomatik , 6 (2) , 107-114 . DOI: 10.29128/geomatik.705988
 • Beyhan, B., Belge, B., Zorlu, F. (2010). Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme. Harita Dergisi, 143, 45-61.
 • Çağatay, U., Yıldız, H. (2012). Belediyelerin Çevre Yönetimi Üzerine Açık Kaynak Kodlu Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34).
 • Db-Engines Ranking. (2021). https://db-engines.com/en/ranking_trend adresinden 02.03.2021 tarihinde alındı.
 • Ekren, G , Kesim, M . (2016). Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 36-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34011/376511
 • Filiz, G., Maktav, D., Kalkan, K., Özer, O. (2013). Mobil Platformlar Üzerinden Gerçek Zamanlı Ekip Takip Sistemi. TOBB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara.
 • Kalkan, B., & Kalkan, K. (2016). Lojistik Yönetimde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana
 • Kaya, Y.K. (1979). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’ deki Uygulama.Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.Sayfa 81.
 • Ledoux, H., Biljecki, F., Dukai, B., Kumar, K., Peters, R., Stoter, J., & Commandeur, T. (2021). 3dfier: automatic reconstruction of 3D city models. Journal of Open Source Software, 6(57), 2866.
 • Memduhoğlu, A., Başaraner, A. M., & Şengün, Y. S. (2016). Açık kaynaklı yazılımlar ile OGC web servisleri üzerinden görerek uçuş bilgilerinin kartografik sunumu. Harita Dergisi, 82(156), 41-55.
 • Şahinsoy, A. K. (2011). Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımlarının İmar Planı Verilerinin Yönetilmesinde Kullanımı İstanbul Örneği (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Önder, Y, Kavzoğlu, T. (2020). Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları ile Trafik Kaza Yoğunluk Analizleri: İstanbul Örneği . Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi , 2 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucbis/issue/52936/650974
 • Taşkın, T., Birdal, A. C., Türk, T., (2017). Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği. TMMOB Harita ve Kadstro Mühendisleri Odası. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. 3-6 Mayıs 2017. Ankara.
 • Todo. (2018). https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/acik_kaynak_kodlu_yazilimlar_ goc_tercihleri.html adresinden 02.03.2021 tarihinde alındı.
 • Yalçın, C , Sabah, L . (2017). Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 5 (2) , 524-537 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/30665/310511?publisher=duzce;
 • Yağlı, T., Erten, H. D., Yamaç, R., Yılmaz, T. (2015). Mobil Kullanıma Yönelik Taktik Komuta Kontrol Sistemi Yazılımı Gelistirilmesi.
 • Yomralıoğlu, T, Döner, F. (2005). Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (93) , 30-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hkmojjd/issue/53186/705646
 • Yücel, E., (2020) Veri bilimi, veri görselleştirme, yapay zeka, makina öğrenmesi ve derin öğrenme. HAVELSAN Dergisi. 2020 (7). Sayfa 63. Ankara.
 • Yüreğir O H (2001) System analysis and design in informatics. ISBN:975-85-61-05-7.
 • Zeybek H. İ., Çam H. (2020). Mobil coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımını etkileyen faktörlerin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi.
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 14-26.
 • We Are Social and Hootsuite (W&H). (2020). https://dijilopedi.com/2020-dunya internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/ adresinden 03.03.2021 tarihinde alındı.
 • Wikipedia. (2021). Wikipedia Özgür Ansiklopedisi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sistem#cite_note-3 adresinden 04.03.2021 tarihinde alınmıştır.

Development of Alternative Web-Based Mobile Spatial Data Collection Interface with Open Source Software

Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2, 111 - 120, 31.08.2021
https://doi.org/10.46578/humder.892840

Öz

Geographic Information Systems (GIS) consists of five basic components. These; data, method, personnel, software and hardware. Data; It constitutes the most budgeted part of the projects in terms of collection, evaluation and analysis. Accurate, precise and timely collection of spatial data is important for the sustainability of engineering projects and scientific studies. Within the scope of this study, via mobile devices that are widely used today; A web-based mobile platform has been developed with an easy, accessible and simultaneously usable user interface. As a result of the developed platform; a performance evaluation was carried out consisting of 3 different mobile devices (e-Survey GNSS handheld terminal, Samsung tablet, LG mobile phone). It has been observed that the system, which can be accessed instantly by mobile devices and provides data entry to the database, operates independently from time and place. In addition, the data entered in the computer environment was instantly extracted from the database and the evaluation and analysis possibility was tested with desktop GIS software.

Kaynakça

 • Akçay, Ö. (2008). An Ontological Approach to Relevant Visualisation in Mobile GIS (Doctoral dissertation).
 • Ackoff, R. (2012). Systems, Organizations and Interdisciplinary Research.
 • Apaydın, C., Abdikan, S. (2021). Fındık Bahçelerinin Sentinel-2 Verileri Kullanılarak Piksel Tabanlı Sınıflandırma Yöntemleriyle Belirlenmesi . Geomatik , 6 (2) , 107-114 . DOI: 10.29128/geomatik.705988
 • Beyhan, B., Belge, B., Zorlu, F. (2010). Özgür ve Açık Kaynak Kodlu Masaüstü CBS Yazılımları Üzerine: Karşılaştırmalı ve Sistemli Bir Değerlendirme. Harita Dergisi, 143, 45-61.
 • Çağatay, U., Yıldız, H. (2012). Belediyelerin Çevre Yönetimi Üzerine Açık Kaynak Kodlu Bir Kent Bilgi Sistemi Uygulaması. Dumlupinar University Journal of Social Science/Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (34).
 • Db-Engines Ranking. (2021). https://db-engines.com/en/ranking_trend adresinden 02.03.2021 tarihinde alındı.
 • Ekren, G , Kesim, M . (2016). Mobil iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve mobil öğrenme . Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi , 2 (1) , 36-51 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34011/376511
 • Filiz, G., Maktav, D., Kalkan, K., Özer, O. (2013). Mobil Platformlar Üzerinden Gerçek Zamanlı Ekip Takip Sistemi. TOBB Coğrafi Bilgi Sistemleri Kongresi, Ankara.
 • Kalkan, B., & Kalkan, K. (2016). Lojistik Yönetimde Coğrafi Bilgi Sistemi Uygulamaları. 6. Uzaktan Algılama-CBS Sempozyumu (UZAL-CBS 2016), 5-7 Ekim 2016, Adana
 • Kaya, Y.K. (1979). Eğitim Yönetimi Kuram ve Türkiye’ deki Uygulama.Türkiye Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü.Sayfa 81.
 • Ledoux, H., Biljecki, F., Dukai, B., Kumar, K., Peters, R., Stoter, J., & Commandeur, T. (2021). 3dfier: automatic reconstruction of 3D city models. Journal of Open Source Software, 6(57), 2866.
 • Memduhoğlu, A., Başaraner, A. M., & Şengün, Y. S. (2016). Açık kaynaklı yazılımlar ile OGC web servisleri üzerinden görerek uçuş bilgilerinin kartografik sunumu. Harita Dergisi, 82(156), 41-55.
 • Şahinsoy, A. K. (2011). Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımlarının İmar Planı Verilerinin Yönetilmesinde Kullanımı İstanbul Örneği (Doctoral dissertation, Fen Bilimleri Enstitüsü).
 • Önder, Y, Kavzoğlu, T. (2020). Açık Kaynak Kodlu CBS Yazılımları ile Trafik Kaza Yoğunluk Analizleri: İstanbul Örneği . Türkiye Coğrafi Bilgi Sistemleri Dergisi , 2 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/tucbis/issue/52936/650974
 • Taşkın, T., Birdal, A. C., Türk, T., (2017). Android Ortamında Kent Rehberi Geliştirilmesi: Sivas İli Örneği. TMMOB Harita ve Kadstro Mühendisleri Odası. 16. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı. 3-6 Mayıs 2017. Ankara.
 • Todo. (2018). https://www.beyaz.net/tr/guvenlik/makaleler/acik_kaynak_kodlu_yazilimlar_ goc_tercihleri.html adresinden 02.03.2021 tarihinde alındı.
 • Yalçın, C , Sabah, L . (2017). Açık Kaynak Kodlu CBS ve Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) Yöntemi Kullanılarak Edirne Sanayi İşletmelerinin Deprem Tehlike Analizi . Düzce Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi , 5 (2) , 524-537 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/dubited/issue/30665/310511?publisher=duzce;
 • Yağlı, T., Erten, H. D., Yamaç, R., Yılmaz, T. (2015). Mobil Kullanıma Yönelik Taktik Komuta Kontrol Sistemi Yazılımı Gelistirilmesi.
 • Yomralıoğlu, T, Döner, F. (2005). Mobil GIS: Gezici Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uygulamaları . Jeodezi ve Jeoinformasyon Dergisi , (93) , 30-37 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/hkmojjd/issue/53186/705646
 • Yücel, E., (2020) Veri bilimi, veri görselleştirme, yapay zeka, makina öğrenmesi ve derin öğrenme. HAVELSAN Dergisi. 2020 (7). Sayfa 63. Ankara.
 • Yüreğir O H (2001) System analysis and design in informatics. ISBN:975-85-61-05-7.
 • Zeybek H. İ., Çam H. (2020). Mobil coğrafi bilgi sistemlerinin kullanımını etkileyen faktörlerin teknoloji kabul modeli çerçevesinde incelenmesi.
 • Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 11(Ek), 14-26.
 • We Are Social and Hootsuite (W&H). (2020). https://dijilopedi.com/2020-dunya internet-sosyal-medya-ve-mobil-kullanim-istatistikleri/ adresinden 03.03.2021 tarihinde alındı.
 • Wikipedia. (2021). Wikipedia Özgür Ansiklopedisi. https://tr.wikipedia.org/wiki/Sistem#cite_note-3 adresinden 04.03.2021 tarihinde alınmıştır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Bilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Halil İbrahim ONYIL (Sorumlu Yazar)
HARRAN UNIVERSITY
0000-0002-7916-8820
Türkiye


Mustafa ULUKAVAK
HARRAN UNIVERSITY
0000-0003-2092-3075
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 6, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { humder892840, journal = {Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi}, issn = {}, eissn = {2528-8733}, address = {}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {6}, pages = {111 - 120}, doi = {10.46578/humder.892840}, title = {Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi}, key = {cite}, author = {Onyıl, Halil İbrahim and Ulukavak, Mustafa} }
APA Onyıl, H. İ. & Ulukavak, M. (2021). Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi , 6 (2) , 111-120 . DOI: 10.46578/humder.892840
MLA Onyıl, H. İ. , Ulukavak, M. "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi" . Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 (2021 ): 111-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/humder/issue/64662/892840>
Chicago Onyıl, H. İ. , Ulukavak, M. "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 (2021 ): 111-120
RIS TY - JOUR T1 - Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi AU - Halil İbrahim Onyıl , Mustafa Ulukavak Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46578/humder.892840 DO - 10.46578/humder.892840 T2 - Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 111 EP - 120 VL - 6 IS - 2 SN - -2528-8733 M3 - doi: 10.46578/humder.892840 UR - https://doi.org/10.46578/humder.892840 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi %A Halil İbrahim Onyıl , Mustafa Ulukavak %T Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi %D 2021 %J Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi %P -2528-8733 %V 6 %N 2 %R doi: 10.46578/humder.892840 %U 10.46578/humder.892840
ISNAD Onyıl, Halil İbrahim , Ulukavak, Mustafa . "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi". Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi 6 / 2 (Ağustos 2021): 111-120 . https://doi.org/10.46578/humder.892840
AMA Onyıl H. İ. , Ulukavak M. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2021; 6(2): 111-120.
Vancouver Onyıl H. İ. , Ulukavak M. Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi. 2021; 6(2): 111-120.
IEEE H. İ. Onyıl ve M. Ulukavak , "Açık Kaynak Kodlu Yazılımlarla Alternatif Web Tabanlı Mobil Mekânsal Veri Toplama Arayüzü Geliştirilmesi", Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, c. 6, sayı. 2, ss. 111-120, Ağu. 2021, doi:10.46578/humder.892840