Son Sayı

Cilt: 7 - Sayı: 1

Yıl: 2022

Sayı Editör Kurulu

Doç. Dr. Mustafa ULUKAVAK HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-2092-3075
Harita Mühendisliği
Dr. Öğr. Üyesi Oğuz ŞİMŞEK HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0001-6324-0229
Mühendislik, Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji
Dr. Öğr. Üyesi Emin TENEKECİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yapay Öğrenme, Yapay Zeka, Görüntü İşleme
Mühendislik, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Doç. Dr. Veysel GÜMÜŞ HARRAN ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 0000-0003-2321-9526
İnşaat Mühendisliği, Akışkanlar Mekaniği, Hidroloji, Hidromekanik
Yapı ve Malzemeleri
Enerji, Isı Transferi, Termodinamik, Yenilenebilir Enerji Sistemleri

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, ulusal ve uluslararası düzeyde ;

Bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notları kabul etmektedir.


Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi, temel mühendislik konularını kapsayan bir dergidir. Mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefler. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.


Genel Bakış

1- Bütün makale/makale dosyaları elektronik ortamda ve Makale Şablonları adresinde yer alan formları kullanarak yapılmalıdır.

2- Yüklenen makale başka bir dergiye gönderilmemiş/basılmamış olmalıdır. Aynı şekilde dergiye gönderilen bilimsel çalışmaların,  yayımlanmış/sözlü/poster/sunum olarak başka yerde yayın için değerlendirme aşamasında bulunmaması gereklidir.

3- Makale kabul edildikten sonraki düzenleme aşamasında, sorumlu yazar makalede varsa diğer yazarlarının isim ve imzalarının olduğu Telif Formu'nu sistemine yüklemek zorundadır.

4- Dergiye gönderilen çalışmanın ilk versiyonunda çalışmada katkısı olan yazar isim ve adreslerinin hiçbiri yazılmamalıdır. Böylece makalenin değerlendirme aşamasında hakemler çalışmanın hangi yazar/yazarlara ait olduğunu göremeyeceklerdir. ( Kör Hakem Değerlendirme Süreci) 

5- Yüklenen makalenin kabulü, en az iki hakem görüşü alındıktan ve ilgili bölüm editörü kabul ettikten sonra gerçekleşir.

6- Çalışmanın özgünlüğü ve benzerlik oranı turnitin programı ile taranmakta olup sadece orjinallik oranının % 20'nin altında olan makaleler değerlendirmeye alınmaktadır.

7- Tüm yazarlar Makale Şablonları menüsünde yer alan  "Kabul Edilen Makale Formatı" na uygun şekilde makaleyi düzenlemelidir.

8- Makale isim kısaltmaları  " Web of Science Kısaltmaları " kullanılarak yapılmalıdır.

9- Yüklenen makale metni toplamı 10-12 sayfa ve 18,000-20,000 kelimeyi geçmemelidir.

10- Yüklenen makalede Özet ve Abstract metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir. 

11- Makalede sunulan görüntüler en az 96 dpi değerine sahip olmalıdır.

12- Makalede verilen denklemler denklem oluşturma aracı ile oluşturulmalıdır.

 

Makale Hazırlanması


Makalede zorunlu başlıklar:

1- Özet: Çalışmanın ana taslağını, yapılış amacını, kullanılan yöntem/metodu, ede edilen bulguların kısaca belirtildiği kısımdır. Son cümlelerde mutlaka çalışma sonrası elde edilen kazanım ve sonuçlar belirtilmelidir. Yüklenen makalede Özet metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir.

2- Abstract (İngilizce Özet): Türkçe özet metninin tam olarak ingilizce tercüme metnidir. Yüklenen makalede Abstract metni 400 sözcük/boşluklarla beraber 2800 karakteri geçmemelidir.

3- Anahtar Kelimeler ve Keywords: Çalışmanın aranması ve bulunmasını kolaylaştıracak türkçe ve ingilizce kelimelerdir. En az 3(üç), en çok 6(beş) adet kelime/kelime grubundan oluşabilir.

4- Giriş: Çalışmayla ele alınan konunun, problemin ne olduğuna, araştırmanın amacı ve önemine, sınırlılıklarının belirtildiği ve bu bilgilerin literatür taraması ile desteklendiği metin kısmıdır.

5- Materyal ve Metod: Çalışmanın yapılması ve sonuca varılması için yapılan deney/gözlem ve uğraşların tamamının belirtildiği kısımdır.

6- Bulgular ve Tartışma: Yapılan çalışmanın, daha önce yapılan çalışmalarla benzerlik, paralellik ve farklılıkları ile tartışıldığı kısımdır.

7- Sonuç: Yapılan çalışmanın bilimsel/günlük hayata katkısı, literatüre ne kazandırdığı, teori ve uygulama açısından hangi kanılara varıldığının yazıldığı kısımdır.

8- Teşekkür: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde katkısı olan kişi/kuruluşların belirtildiği kısımdır.

9- Çıkar Çatışması(varsa): Yapılan çalışmayla ilgili çıkar çatışması olabilecek kişi/kurumların belirtildiği kısımdır.

10- Kaynaklar: Yapılan çalışmanın gerçekleşmesinde yararlanılan bilimsel kitap/dergi/web sayfası/görsel ve yazılı materyallerin belirtildiği kısımdır. Makaledeki yazarlar konuyla ilgili kaynakların tam olarak ve bütün detayları ile verildiğinden sorumludur.


Dergimize yüklenen makalelerin ithenticate programıyla benzerlik oranı belirlenmektedir. Ithenticate ile ulusal ve uluslararası veritabanından karşılaştırma yaparak bir benzerlik raporu oluşturulur.

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi editör kurulu intihal politikamız gereği aşağıdaki kuralları uygular;

- Benzerlik oranı % 20'den fazla olan makaleler reddedilir. Bu gibi durumlarda yazar/lar'dan makalenin tekrar revize edilerek yüklenmesi istenir.

- Çift-kör hakem değerlendirme sürecine sadece benzerlik oranı ≤ % 20 makaleler alınır.

- Bir çalışmadan yapılan alıntı en fazla %4 oranında olabilir. Daha fazla olması durumunda yazar/lar'dan makalenin tekrar revize edilerek yüklenmesi istenir. Ayrıca blok alıntılara izin verilmemektedir.

- Yukarıda söz edilen kuralları Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisine makale yükleyen bütün yazarlar kabul etmiş sayılır.

 

Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi’ne gönderilen bilimsel yazılarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği yönergesi ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için belirlediği esaslar dikkate alınmalıdır.

Yazarların görevleri

Orijinal araştırma makalesinin yazarları, yapılan çalışmanın önemini sunmalıdır. Temel veriler makalede doğru şekilde gösterilmelidir. Makale, başkalarının çalışmayı çoğaltmasına izin vermek için yeterli ayrıntı ve referansları içermelidir. Sahtekarlık veya bilerek yanlış ifadeler,etik olmayan davranışlar oluşturur ve kabul edilemez.

Yazarlardan çalışmalarının ham verilerini editör incelemesi için makale ile birlikte sağlamaları istenebilir ve uygulanabilirse verilerin herkese açık olması için hazırlanmaları gerekir.

Yazarlar yalnızca tamamen orijinal eserler sunacak ve başka çalışmalardan uygun şekilde alıntı yapacaklardır. Makalenin niteliğini belirlemede etkili olan yayınlara da değinilmelidir.

Genel olarak, aynı araştırmayı tanımlayan makaleler birden fazla dergide yayınlanmamalıdır. Aynı makaleyi birden fazla dergiye göndermek etik olmayan yayıncılık davranışını teşkil eder ve kabul edilemez. Başka bir yerde telif hakkıyla korunan materyal olarak yayınlanmış makaleler gönderilemez.

Önemli katkılarda bulunan herkes ortak yazar olarak listelenmelidir. İlgili yazar, katkıda bulunan tüm ortak yazarların bulunmasını ve yazar listesine hiç katılmamış kişilerin eklenmemesini sağlar. İlgili yazar aynı zamanda tüm ortak yazarların makalenin son halini onayladığını ve yayın için sunulmasını kabul ettiğini doğrular.

Yazar yayınlanmış eserinde önemli bir hata veya yanlışlık olduğunu keşfettiğinde, dergi editörünü veya yayıncısını derhal haberdar etmek ve makaleyi geri çekmek veya düzeltmek için editörle işbirliği yapmak yükümlülüğündedir.

Yazarların Sorumlulukları

Gönderim sürecinden önce ve / veya gönderim sürecinde yazar (lar);

Gönderilen tüm araştırmanın orijinal, tam referanslı ve tüm yazarların doğru bir şekilde temsil edildiğinden emin olunuz. Gönderme özel olmalı ve başka bir yerde değerlendirilmemelidir.

Yayıncının ve editörün, makalenin yazarlığından ve makalenin ahlaki durumu ve orijinalliği ile ilgili tüm iletişimlerden tamamen sorumlu olduğu kabul edilen belirlenmiş bir yazar için doğru iletişim bilgilerini sağlayınız.

Yazarlar tarafından daha önce yayınlanmamış olan çalışmaları da dahil olmak üzere, tüm verilerin ve üçüncü şahıs materyallerinin kaynağını veriniz. Sunumun orijinalliğini tehlikeye atabilecek herhangi bir unsur, ilk etapta editör ofisi ile açıkça önlenmeli ve / veya tartışılmalıdır.

Makalelerinde yer almayı düşündükleri herhangi bir üçüncü kişinin makaleye katkısını tanımlayın ve her bir durumda yeniden kullanım için ilgili telif hakkı sahiplerinden yazılı izin alın. Bu izinler, makale kabul edildiğinde veya küçük değişikliklerin kabul edilmesini gerektirdiğinde gönderilmelidir.

Gönderim sürecinde şeffaflık, verimlilik ve yayıncıdan ve editörden saygı bekleyiniz. Hem yayıncı hem de editör ile iyi iletişimde kalınız.

Etik olmayan, yanıltıcı veya zararlı olduğu tespit edilen makalelerin geri çekilmesiyle birlikte, hatalı yayınlanması durumunda işbirliği yapınız. Editör (ler), yayıncı ve diğer yazarlarla iyi iletişim halinde kalınız. Ayrıca aşağıda belirtilen ilkeleri de dikkate alınız.

1. Dergi ulusal ve uluslararası düzeyde bilim, teknoloji ve mühendislik alanlarında orijinal bir araştırmayı bulgu ve sonuçlarıyla yansıtan ve bilime katkısı olan araştırma makalelerini, yeterli sayıda (en az 50 kaynak ve 10.000 kelime) bilimsel makaleyi tarayıp, konuyu bugünkü bilgi ve teknoloji düzeyinde özetleyen, değerlendirme yapan ve bulguları karşılaştırarak yorumlayan derleme makalelerini, olgu sunumlarını ve teknik notlarını (en fazla 2000 kelime ve en fazla 4 görsel/tablo) kabul etmektedir.

2. Dergimizde, editöre mektup, tartışmatüründeki yayınlara yer verilmez.

3. Yazım ve yayın ilkeleri açısından değerlendirilmeye uygun bulunan yazılar hakemlere yönlendirilir. Editör onayından geçen her yazının değerlendirilmesi için en az iki hakem görevlendirilir.

4. Dergimizde makale değerlendirmelerinde kör hakemlik uygulanmaktadır. Makaleleri değerlendiren hakemlerin isimleri yazarlara bildirilmez. Hakemlerin de, yazar isimlerini görmeden makaleleri değerlendirmeleri sağlanır.

5. Hakemlere gönderilen makalelerin 15 gün içerisinde değerlendirilmesi beklenir. Bu sürenin aşılması durumunda editör hakeme hatırlatma yaparak 15 gün ek süre verir. Bu sürenin de aşılması durumunda editör yeni hakem ataması yaparak eski hakemden isteği geri çeker.

6. Makale değerlendirmesinden en az iki olumlu hakem raporu alan yazı yayınlanmaya hak kazanır. Bir olumlu bir olumsuz hakem raporu alan yazı, iki hakeme daha gönderilir. Makale hakkında nihai karar, editörler tarafından verilir.

7. Makale hakkında kabul-ret kararı editörler tarafından verilir. Hakem önerileri doğrultusunda yeterli görülmeyen makalelere geliştirilmesi hususunda majör(değerlendirme için yeniden gönder) ya da minör(düzeltme gerekli) revizyon kararı verilir. İstenilen seviyeye ulaşmayan ve bilimsel açıdan yeterli görülmeyen makaleler reddedilir.

8. Makale hakkında verilen "değerlendirme için yeniden gönder" veya "düzeltme gerekli" kararından sonra, hakemlerce istenilen değişikliklerin " değerlendirme için yeniden gönder" kararı için 30 gün, "düzeltme gerekli" kararı için 15 gün içerisinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, makale reddedilir.

9. Yayımlanmak üzere gönderilen makalelerin herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere herhangi bir dergiye gönderilmemiş olması zorunludur.

10. Makalelerin tüm sorumluluğu ilgili yazarlara aittir. Makaleler, gönderilmeden önce orijinalliğini kontrol etmek için intihal tespit yazılımı ile kontrol edilerek uluslararası kabul görmüş bilim etik kurallarına uygun olarak hazırlanmalıdır. Gerekli hallerde, Etik Kurul Raporu'nun bir kopyası eklenmelidir.

11. Dergimizde yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, makale reddedilir.

12. Değerlendirilmek üzere gönderilen makaleler dergi makale yazım formatına göre hazırlanmalı ve 10 sayfayı geçmemelidir. Makale özeti en fazla 400 kelime içermeli, anahtar kelime sayısı ise en az 3 en fazla 6 olmalıdır.

13. Harran Üniversitesi Mühendislik Dergisi'ne yayınlanmak için gönderilen makalelerden herhangi bir değerlendirme ve başvuru ücreti alınmamaktadır.

14. Makale gönderme aşamasında yazarlar öncelikle kör hakemlik için gerekli dosyaları yükleyeceklerdir. Hakemlik süreci sonrasında KABUL olan makaleler, ilk yüklemede boş bırakılması istenilen yazar isimleri, mail, kurum bilgisi, ORCID vb. boş bırakılan bilgiler doldurulup, hakemlerin kabul ettiği düzenlenmiş son hali ile yayına hazır formatta yazar tarafından sisteme tekrar yüklenecektir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra makaleler yayın için sıraya alınacaktır.

Editörlerin sorumlulukları

Editör, dergiye gönderilen makalelerin hangilerinin yayınlanacağına karar vermekten sorumludur. Editör makaleleri yazarların ırkları, cinsiyetleri, cinsel yönelimleri, dini inançları, etnik kökenleri, vatandaşlıkları veya politik felsefeleri dikkate almadan değerlendirir. Karar, makalenin önemi, özgünlüğü ve açıklığı ile çalışmanın geçerliliği ve derginin kapsamıyla olan ilgisine dayanacaktır. Hakaret, telif hakkı ihlali ve intihal ile ilgili mevcut yasal gereklilikler de dikkate alınmalıdır.

Editör ve herhangi bir editör çalışanı, gönderilen bir el yazmasıyla ilgili hiçbir bilgiyi, ilgili yazar, hakemler, potansiyel hakemler, diğer editoryal danışmanlar ve yayıncı dışındaki kimseye ifşa etmemelidir.

Gönderilen bir makalede açıklanan yayınlanmamış materyaller, yazarın açık yazılı izni olmadan editör veya yayın kurulu üyeleri tarafından kendi araştırma amaçları için kullanılmayacaktır.

Hakemlerin sorumlulukları

Hakem değerlendirmesi süreci editöre ve editör kuruluna editör kararları vermede yardımcı olur ve aynı zamanda makalenin geliştirilmesinde yazara da hizmet edebilir.

Bir makalede bildirilen araştırmayı gözden geçirmek için nitelikli olmayan ya da derhal gözden geçirilmesinin imkansız olacağını bilen herhangi bir hakem editöre bildirmeli ve inceleme sürecinden çekilmelidir.

İnceleme için gönderilen makaleler gizli belgeler olarak değerlendirilmelidir. Editör tarafından yetkilendirilmedikçe başkalarıyla paylaşılmamalı veya tartışılmamalıdır.

Yorumlar objektif olarak yapılmalıdır. Hakemler görüşlerini destekleyici argümanlarla açıkça ifade etmelidir.

Hakemler, makalede belirtilen ilgili yayınlanmış eserin referans bölümünde belirtilmediği durumları belirlemelidir. Diğer yayınlardan elde edilen gözlemlerin veya tartışmaların ilgili kaynaklara eşlik edip etmediğini belirtmeleri gerekir. Hakemler, editöre, değerlendirilen yazı ile kişisel bilgileri olan diğer yayınlanmış makaleler arasında önemli bir benzerlik veya örtüşme olduğunu bildireceklerdir.

Hakem değerlendirmesi yoluyla elde edilen ayrıcalıklı bilgi veya fikirler gizli tutulmalı ve kişisel avantaj için kullanılmamalıdır. Hakemler, rekabetçi, işbirlikçi veya diğer yazarlarla, gazetelerle bağlantılı kurumlarla veya kurumlarla olan ilişkilerinden kaynaklanan çıkar çatışmalarına sahip oldukları yazıları dikkate almamalıdır.

Kaynaklar

Committee on Publication Ethics (COPE). http://publicationethics.org/files/Code_of_conduct_for_journal_editors_Mar11.pdf

Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Ve Yayın Etiği Yönergesi: https://www.yok.gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx

Dergimiz araştırmacılardan ücret talep etmemektedir.