Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri

Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 4, 780 - 798, 31.10.2020

Öz

Bu araştırmanın amacı, Türkiye’nin farklı illerinde ve farklı branşlarda görev yapan ortaöğretim öğretmenlerinin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterliklerinin çeşitli demografik değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığını tespit etmektir. Araştırma, genel tarama desenlerinden karşılaştırma türü tarama deseni ile gerçekleştirilmiş olup, araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında farklı illerde ve farklı okullarda görev yapan 506 ortaöğretim öğretmeni oluşturmuştur. Araştırmada, öğretmenlerin 21. yüzyıl becerileri kullanım yeterliklerini ortaya çıkarmak için Orhan-Göksün (2016) tarafından geliştirilen “21. yüzyıl Öğreten Becerileri Kullanım Ölçeği” ve yine öğretmenlere ait demografik değişkenlerin tespiti için ise araştırmacılar tarafından düzenlenen “Kişisel Bilgi Formu” kullanılmıştır. Araştırma kapsamında, öğretmenlerinin 21. yüzyıl öğreten becerileri kullanım yeterlikleri; cinsiyet, hizmet yılı, mezun olunan fakülte, çalıştığı kurum gibi değişkenler açısından incelenmiş ve birçok farklılık tespit edilmiştir. Bu araştırmadan elde edilen bulguların öğretmen yeterlikleri ve öğretmen yetiştirme sistemleri alan yazınına katkı sağlayacağı umulmaktadır.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286.
 • Akdemi̇r, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12).
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim Sistemimiz ve 21. Yüzyıl Hayalimiz: 2045 Hedeflerine İlerlerken, Türkiye İçin STEM Odaklı Ekonomik Bir Yol Haritası. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Erişim: 25.04.2018.
 • Bernhardt, P. E. (2015). 21st century learning: Professional development in practice. The Qualitative Report, 20(1), 1-19.
 • Brun, M. & Hinostroza, J. E. (2014). Learning to become a teacher in the 21st century: ICT integration in initial teacher education in Chile. Journal of Educational Technology & Society, 17(3), 222-238.
 • Bunker, D. H. (2012). Teachers’ orientation to teaching and their perceived readiness for 21st century learners. Yayınlamamış doktora tezi. The University of Texas at Arlington.
 • Ceylan, B. (2015). Öğrenme nesnelerinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi becerilerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Clark, D. D. (2008). A study of West Virginia teachers: Using 21st century tools to teach in a 21st century context. Yayınlanmamış doktora tezi. Marshall University, West Virginia.
 • Çoklar, A.N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erişen, Y., Gürültü, E., & Bildik, C. (2018). Evaluation of digital competence by information technology teachers in Turkey in the context of 21st century skills and the quality framework of Ministry of Educatıon. European Journal of Education Studies. 4(7), 255-277. doi: 10.5281/zenodo.1254623.
 • Garba, S. A., Byabazaire, Y. & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29.
 • Gürültü, E., Aslan M. ve Alcı B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliklerinin 21. yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences. 6(71). Sf. 543-560. doi: 10.16992/ASOS.13770
 • Güneş, F. (2016). Öğretmen yetiştirme yaklaşım ve modelleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3).
 • Callison, D. ve Lamb, A. (2004). Keywords in instruction. Audience analysis. School Library Media Activities Monthly, 21(1), 34-39.
 • Hutchins, R. M. (1969). The learning society. 111 Fourth Avenue, New York: Praeger.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, İ. Y. ve Yenen, E. T. (2014). Öğretmen yetiştirmede yeni bir yaklaşım: Klinik uygulama. İlköğretim Online, 13(3), 796-805.
 • Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C. & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140.
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S., Benjamin, W. & Hong, H. Y. (2015). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) and design thinking: A framework to support ict lesson design for 21st century learning. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(3), 535-543.
 • Lemov, D. (2010). Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college (K-12). John Wiley & Sons.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding media. The extensions of man. New York: Mentor. Retriewed from http://robynbacken. com/text/nw_research.pdf. Erişim Tarihi: 12.05.2018.
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri 2. parça. Ankara: Devlet Kitapları.http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_genel_yeterlikler_par%C3%A7a_2.pdf. 25.02.2018.
 • Melvin, L. (2011). How to keep good teachers and principals: practical solutions to today's classroom problems. R&L Education.
 • Miller, R. ve Pedro, J. (2006). Creating respectful classroom environments. Early Childhood Education Journal, 33(5), 293-299.
 • Orhan-Göksun, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Orhan-Göksün, D. ve Aşkım-Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.7089.
 • Palfrey, J. ve Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. Basic Books.
 • Partnership21 (2009). Curriculum and Instruction: A 21st Century Skills Implementation Guide. The Partnership for 21st Century Skill, http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculuminstruction.pdf. Erişim tarihi: 08.04.2018.
 • Sanders, W. L. & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Araştırma ilerleme raporu. http://news.heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/3048.pdf. Erişim: 05.03.2018.
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: Learning as networkcreation. ASTD Learning News, 10(1). Retriewed from http:// elearnspace.org/Articles/networks.doc. Erişim Tarihi: 28.04.2018.
 • Siemens, G. (2014). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.
 • Sing, R. R. (1991). Educatıon For The Twenty First Century: Asıa-Pacıfıc Perspectıves. Unesco Prıncıpal Regıonal Offıce For Asıaand The Pacıfıc. Bangkok.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior preservice teachers’ senses of efficacy on their technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Tavşancıl, E. T. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toffler, A. (1981). Üçüncü dalga. (Çev: Seden A.). İstanbul: Altın kitaplar.
 • TÜSİAD (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/meslekiegitim.pdf. Erişim Tarihi: 02.05.2018.
 • TTKB (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine… https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf. Erişim: 25.03.2018.

Secondary School Teachers’ Competencies in the Use of 21st Century Skills

Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 4, 780 - 798, 31.10.2020

Öz

The aim of this study is to determine if competence for use of 21th century skills differs according to various demographic variables of secondary school teachers from several cities in Turkey and several branches. The study was conducted via comparative survey research which is one of descriptive survey research models. Study group consisted of 506 secondary school teachers from different branches and who work in different cities in 2017-2018 education term. “Teachers’ Use of 21th Century Skills Scale” which was developed by Orhan-Göksün (2016) to determine secondary school teachers’ competence for use of 21th century skills and “Personal Information Survey” was developed to identify the teacher related demographic variables by the researchers. Competence for use of 21st century skills of secondary teachers was investigated according to gender, years of seniority, graduation faculty, the organization where s/he works etc. Many differences were detected in this context of this study. The findings of this study were hoped to be promote the literature in teachers’ competencies and teacher training systems.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. ve Yüksel, İ. (2012). Öğretmenlerin öğretim teknolojileri entegrasyon becerilerinin değerlendirilmesi: Yeni pedagojik yaklaşımlar için nitel bir gereksinim analizi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(1), 265-286.
 • Akdemi̇r, A. S. (2013). Türkiye'de öğretmen yetiştirme programlarının tarihçesi ve sorunları. Electronic Turkish Studies, 8(12).
 • Akgündüz, D., Aydeniz, M., Çakmakçı, G., Çavaş, B., Çorlu, M. S., Öner, T., & Özdemir, S. (2015). STEM Eğitimi Türkiye Raporu. İstanbul: Scala Basım.
 • Anagün, Ş. S., Atalay, N., Kılıç, Z., ve Yaşar, S. (2016). Öğretmen Adaylarına Yönelik 21. Yüzyıl Becerileri Yeterlik Algıları Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40(40), 160-175.
 • Aydeniz, M. (2017). Eğitim Sistemimiz ve 21. Yüzyıl Hayalimiz: 2045 Hedeflerine İlerlerken, Türkiye İçin STEM Odaklı Ekonomik Bir Yol Haritası. http://trace.tennessee.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1019&context=utk_theopubs. Erişim: 25.04.2018.
 • Bernhardt, P. E. (2015). 21st century learning: Professional development in practice. The Qualitative Report, 20(1), 1-19.
 • Brun, M. & Hinostroza, J. E. (2014). Learning to become a teacher in the 21st century: ICT integration in initial teacher education in Chile. Journal of Educational Technology & Society, 17(3), 222-238.
 • Bunker, D. H. (2012). Teachers’ orientation to teaching and their perceived readiness for 21st century learners. Yayınlamamış doktora tezi. The University of Texas at Arlington.
 • Ceylan, B. (2015). Öğrenme nesnelerinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik içerik bilgisi becerilerine etkisinin değerlendirilmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Clark, D. D. (2008). A study of West Virginia teachers: Using 21st century tools to teach in a 21st century context. Yayınlanmamış doktora tezi. Marshall University, West Virginia.
 • Çoklar, A.N. (2008). Öğretmen adaylarının eğitim teknolojisi standartları ile ilgili özyeterliklerinin belirlenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi. Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Erişen, Y., Gürültü, E., & Bildik, C. (2018). Evaluation of digital competence by information technology teachers in Turkey in the context of 21st century skills and the quality framework of Ministry of Educatıon. European Journal of Education Studies. 4(7), 255-277. doi: 10.5281/zenodo.1254623.
 • Garba, S. A., Byabazaire, Y. & Busthami, A. H. (2015). Toward the use of 21st century teaching-learning approaches: The trend of development in Malaysian schools within the context of Asia Pacific. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 10(4), 72-29.
 • Gürültü, E., Aslan M. ve Alcı B. (2018). İlköğretim öğretmenlerinin yeterliklerinin 21. yüzyıl becerileri ışığında incelenmesi. The Journal of Academic Social Sciences. 6(71). Sf. 543-560. doi: 10.16992/ASOS.13770
 • Güneş, F. (2016). Öğretmen yetiştirme yaklaşım ve modelleri. Journal of Kirsehir Education Faculty, 17(3).
 • Callison, D. ve Lamb, A. (2004). Keywords in instruction. Audience analysis. School Library Media Activities Monthly, 21(1), 34-39.
 • Hutchins, R. M. (1969). The learning society. 111 Fourth Avenue, New York: Praeger.
 • Karasar, N. (2015). Bilimsel araştırma yöntemi. (28. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kazu, İ. Y. ve Yenen, E. T. (2014). Öğretmen yetiştirmede yeni bir yaklaşım: Klinik uygulama. İlköğretim Online, 13(3), 796-805.
 • Kereluik, K., Mishra, P., Fahnoe, C. & Terry, L. (2013). What knowledge is of most worth: Teacher knowledge for 21st century learning. Journal of Digital Learning in Teacher Education, 29(4), 127-140.
 • Koh, J. H. L., Chai, C. S., Benjamin, W. & Hong, H. Y. (2015). Technological pedagogical content knowledge (TPACK) and design thinking: A framework to support ict lesson design for 21st century learning. The Asia-Pacific Education Researcher, 24(3), 535-543.
 • Lemov, D. (2010). Teach like a champion: 49 techniques that put students on the path to college (K-12). John Wiley & Sons.
 • McLuhan, M. (1964). Understanding media. The extensions of man. New York: Mentor. Retriewed from http://robynbacken. com/text/nw_research.pdf. Erişim Tarihi: 12.05.2018.
 • MEB (2008). Öğretmen yeterlikleri: Öğretmenlik mesleği genel ve özel alan yeterlikleri 2. parça. Ankara: Devlet Kitapları.http://otmg.meb.gov.tr/belgeler/ogretmen_yeterlikleri_kitabi/%C3%96%C4%9Fretmen_Yeterlikleri_Kitab%C4%B1_genel_yeterlikler_par%C3%A7a_2.pdf. 25.02.2018.
 • Melvin, L. (2011). How to keep good teachers and principals: practical solutions to today's classroom problems. R&L Education.
 • Miller, R. ve Pedro, J. (2006). Creating respectful classroom environments. Early Childhood Education Journal, 33(5), 293-299.
 • Orhan-Göksun, D. (2016). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri ve 21. yy. öğreten becerileri arasındaki ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi, Anadolu Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.
 • Orhan-Göksün, D. ve Aşkım-Kurt, A. (2017). Öğretmen adaylarının 21. yy. öğrenen becerileri kullanımları ve 21. yy. öğreten becerileri kullanımları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, 42(190). DOI: 10.15390/EB.2017.7089.
 • Palfrey, J. ve Gasser, U. (2008). Born digital: Understanding the first generation of digital natives. Basic Books.
 • Partnership21 (2009). Curriculum and Instruction: A 21st Century Skills Implementation Guide. The Partnership for 21st Century Skill, http://www.p21.org/storage/documents/p21-stateimp_curriculuminstruction.pdf. Erişim tarihi: 08.04.2018.
 • Sanders, W. L. & Rivers, J. C. (1996). Cumulative and residual effects of teachers on future student academic achievement. Araştırma ilerleme raporu. http://news.heartland.org/sites/all/modules/custom/heartland_migration/files/pdfs/3048.pdf. Erişim: 05.03.2018.
 • Siemens, G. (2005). Connectivism: Learning as networkcreation. ASTD Learning News, 10(1). Retriewed from http:// elearnspace.org/Articles/networks.doc. Erişim Tarihi: 28.04.2018.
 • Siemens, G. (2014). Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of Instructional Technology and Distance Learning, 2(1), 3-10.
 • Sing, R. R. (1991). Educatıon For The Twenty First Century: Asıa-Pacıfıc Perspectıves. Unesco Prıncıpal Regıonal Offıce For Asıaand The Pacıfıc. Bangkok.
 • Şad, S. N., Açıkgül, K. ve Delican, K. (2015). Senior preservice teachers’ senses of efficacy on their technological pedagogical content knowledge (TPACK). Journal of Theoretical Educational Science, 8(2), 204-235.
 • Tavşancıl, E. T. (2002). Tutumların ölçülmesi ve SPSS ile veri analizi. 1. Baskı, Ankara: Nobel Yayınları.
 • Toffler, A. (1981). Üçüncü dalga. (Çev: Seden A.). İstanbul: Altın kitaplar.
 • TÜSİAD (1999). Türkiye’de mesleki ve teknik eğitimin yeniden yapılandırılması. Lebib Yalkın Yayımları ve Basım İşleri A.Ş. http://www.tusiad.org.tr/__rsc/shared/file/meslekiegitim.pdf. Erişim Tarihi: 02.05.2018.
 • TTKB (2017). Müfredatta Yenileme ve Değişiklik Çalışmalarımız Üzerine… https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2017_07/18160003_basin_aciklamasi-program.pdf. Erişim: 25.03.2018.
Toplam 39 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ercan Gürültü Bu kişi benim 0000-0003-0175-021X

Mehmet Aslan Bu kişi benim 0000-0002-4029-2672

Bülent Alcı Bu kişi benim 0000-0002-4720-3855

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 35 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Gürültü, E., Aslan, M., & Alcı, B. (2020). Ortaöğretim Öğretmenlerinin 21. Yüzyıl Becerileri Kullanım Yeterlikleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 780-798.