Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki

Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 4, 799 - 814, 31.10.2020

Öz

Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu 2013-2014 eğitim öğretmen yılında Kastamonu Üniversitesi’nde öğrenim gören 521 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Veri toplama aracı olarak “Öğretmen Özyeterlik Ölçeği” ile “Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri Ölçeği” kullanılmıştır. Verilerin analizi için Pearson Momentler Çarpımı Korelasyon Katsayısı hesaplanmış ve çoklu doğrusal regresyon analizi uygulanmıştır. Araştırma sonuçları değerlendirildiğinde öğretmen adaylarının özyeterlik algıları ile Öğretmenlik mesleğine yönelik motivasyonları arasında orta düzeyde pozitif yönde anlamlı bir ilişki bulunmuştur. öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon öğretmen özyeterliğinin anlamlı bir yordayıcısıdır. Araştırma bulgularına göre, öğretmen özyeterliğine ilişkin toplam varyansın % 17’sinin öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyonları ile açıklandığı söylenebilir.

Kaynakça

 • Acat, B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.
 • Acat, B. ve Demiral, S. (2003). Öğretmen adayı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon kaynakları ve sorunları, DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Lisansüstü Eğitim, 347-354.
 • Acat, M. B. ve Yenilmez, K. (2004). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri”, Kırgızistan-Türkiye: Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–10.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı ve öz-yeterlik inancı üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11–20.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1–8.
 • Akkuzu, N., ve Akçay, H. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 2195-2216
 • Alderman, M. K. (1999). Motivation for achievement. London: Lawrence Erlbaum Ass., Pub.
 • Allinder, R. M. (1995). An examination of the relationship between teacher efficacy and curriculum based measurement and student achievement. Remedial and Sprecial Education, 16(4), 247–254.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93–102.
 • Aston, P.T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inancı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8.
 • Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (6), 259–274.
 • Atıcı, M. (2000). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yetkinlik beklentisi rolünün ingiltere ve türkiye’de seçilen bir araştırma grubu üzerinde incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Leicester Üniversitesi, Leicester.
 • Aydın, A. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2016). Öğretmenlerin mesleki̇ özyeterli̇k ı̇nançlarının çeşi̇tli̇ deği̇şkenler açısından ı̇ncelenmesi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(17). Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.
 • Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. New York: Freeman
 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
 • Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51(2), 269–290.
 • Barbuto J. E. Jr. (2005). Motivation and transactional, charismatic, and transformational leadership: A test of antecedents. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(4), 26-40.
 • Bütün Kuş, B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cannon, J. R., & Scharmann, L. C. (1996). Influence of a cooperative early field experience on preservice elementary teachers’ science self- efficacy. Science Education, 80, 419-436.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473– 490.
 • Celep, C. (2000). The correlation of the factors: the prospective teachers' sense of efficacy and belief, and attitudes about student control. National FORUM of Educational Administration and Supervision Journal, 17(4), 99–112.
 • Ciani, K., Ferguson, Y., Bergin, D., & Hilpert J. (2010). Motivational influences on school-prompted interest” Educational Psychology, 30(4), 377-393.
 • Cooman, R. D., Gieter, S. D., Pepermans, R., Bois, C. D., Caers, R., & Jegers, M. (2007). Graduate teacher motivation for choosing a job in education. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 7, 123-136.
 • Cokley, K.O. (2000). Examining the validity of the academic motivation scale by comparing scale construction to self-determination theory. Psychological Reports, 86, 560-564.
 • Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakır, Ö. Kan, A., & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksem lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., & Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: a comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31–40
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137), 74-81.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on ıntrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psycology, 18(1), 105-115.
 • Delipoyraz, M. (2009). Motivasyon unsuru olarak kariyer yönetimi ve resmi ilköğretim okullarında bir uygulama (Esenler örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Dilts, R. (1998). Motivation, http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm adresinden 25.06.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85–94.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançlari üzerine bir araştirma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87–96.
 • Ekici, G. (2008).Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Ekinci A., Yıldırım M. C., Bindak R., Öter Ö.M., Özdaş F., Akın M. A. (2014). öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ınvestigating candidate teachers’ self-efficacy perceptions in terms of different variables, Gaziantep University Journal of Social Sciences 13(3), 723–734.
 • Emmer, E., & Hickmen, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51, 755-765.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument. A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Eren, E. (1989). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayıncılık,
 • Erdem, A. R. ve Gozel, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri [Motivation levels of classroom teachers candidates towards teaching profession]. Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science), 2(1), 49-60.
 • Fenny, K., & Wang, Q., (2010). Success through a cultural lens: perceptions, motivations and attributions. China Media Research, 6(2), 56-66.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayın Evi.
 • Garn, A.C., Matthews, M.S., & Jolly, J.L. (2010). Parental influences on the academic motivation of gifted students: A self-determination theory perspective. Gifted Child Quarterly, 54(4), 263-272.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57–73.
 • Gençay, Ö. A. ve Gençay, S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 241-255.
 • Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.
 • Goddart, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. W. (2000). Collective teacher efficacy: its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479–507.
 • Goddard, R. G., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13.
 • Goodridge, D. (2006). Relationships between transformational and transactional leadership with the motivation of subordinates (Master thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. MR20813)
 • Goodson, I., & Hargreaves, A. (2005). Series editors’preface. In A. Harris ve D. Muijs. Improving schools through teacher leadership. New York: Open University Press.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63-69.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: A study construct dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2002). Fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197–210.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 31(161), 172–180.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eğitim Araştırmaları, 6(25), 34–44.
 • Hitt, M. A., Miller, C. C., & Colella, A. (2006). Organizational behavior. A strategic approach. San Francisco: Wiley.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama (Çeviri editörü: S. Turan, 7. Baskıdan çeviri). Ankara: Nobel.
 • Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational healthy of schools. The Elementary School Journal, 93, 356-372.
 • Hoy, A. W. and Spero R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343–356.
 • Işıkal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 25, 109–118.
 • Ivancevich, M. J., & Matteson, M. T. (1990). Organizational behavior and management (Second edition). New York: McGraw-Hill.
 • Joo, B. K., & Lim, T. (2009). The effects of organizational learning culture, perceived job complexity, and proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation. Journal of Leadership & Organizational Studies, 16(1), 48-60.
 • Kapıcı Zengin, U. (2003). Öğretmenlerin öz-yeterlilik algıları ve sınıf-içi iletişim örüntüleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Karakaya, A. ve Ay, F. A. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
 • Kear, M. (2000). Concept analysis of self-efficacy. Graduate Research in Nursing, 13(1), 142-156.
 • Korkut, K. ve Babaoğlan E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16).
 • Kulpcu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar özyeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98–105.
 • Küçük, F. (2007). Çalışanlarının işe güdülenmesinde Herzberg’in motivasyon-hijyen faktörlerinin önemi: Belediye çalışanlarına yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 75-94.
 • Lin, H. F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of Information Science, 33(2), 135-149.
 • Littlejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. Regional Language Centre Journal, 39(2), 214-225.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, Sayı 92. ED370200
 • Millette, V., & Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: the impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation and Emotion, 32(1), 11-22.
 • Milner, H. R., & Woolfolk Hoy, A. (2002). Respect, social support, and teacher efficacy: a case study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Session 26.65: Knowledge of self in the development of teacher expertise. April 3, New Orleans, LA.
 • Moore, W. & Esselman, M. (1992). Teacher efficacy, power, school climate and achievement: A desegregating district’s experience. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • Morgil, İ., Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62–72.
 • Newstrom, J. W., & Davis, K. (2002). Organizational behaviour (human behaviour at work), 11th edition, Minnesota: Mc-Graw-Hill.
 • Osterloh, M., Frey, B. S., & Frost, J. (2001). Managing motivation, organization and governance. Journal of Management and Governance, 5(3-4), 231-239.
 • Önen, F. ve Öztuna, A. (2006). Fen bilgisi ve matematik öğretmenlerinin öz yeterlik duygusunun belirlenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Dergisi EDU 7. <http://www.istekyasam.com/edu7dergi1/edu7/makale2.doc> adresinden 20.06.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Örücü, E. ve Kambur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 85-97.
 • Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim surecine ilişkin öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler acısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal of Qafqaz University, 24, 146-153.
 • Özenoğlu Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: clearing up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307–332.
 • Pan, Y. (2014). Relationships among teachers’ self-efficacy and students ’ motivation, atmosphere, and satisfaction in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 33, 68–92.
 • Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (1996). Motivation in education. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Recepoğlu, E. (2013) Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1), 311-326.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51- 65.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions”, Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi.
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Kaynaklarından Yararlanma Öz-Yeterlikleri ve Etki Algılarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Saracaloğlu, A.S. ve Yenice, N. (2009). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2) 244– 260.
 • Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2001). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine ilişkin özyeterlilik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105–112.
 • Seferoğlu, S. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Egitim Araştırmaları, 5(19), 89–101.
 • Soodak, L. C., & Podell, D. M. (1998). Teacher efficacy and the vulnerability of the difficult-to-teach student. Advances in Research on Teaching, 7, 75-109.
 • Srinivasan, M. S. (2008). Motivation and human growth: A developmental perspective. Journal of Human Values, 14(1), 63-71. Stein, M. K., & Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523-547.
 • Şensoy, Ö. (2004). BDÖ deneyimi olan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve bdö yönteminin yararına ilişkin inançları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248.
 • Tuckman, B. W. (1991). Educational psychology. From theory to application. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Lisansüstü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 521-526, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2011). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri-Akdeniz, Anadolu, Dumlupınar ve Fırat Üniversiteleri örneği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(2), 1759-1774.
 • Ural, O. ve Efe, K., (2007). Okulöncesi eğitimi alanında çalışan öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki motivasyon düzeyleri, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi Bildiri İndeksi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=5712 adresinden 20.06.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Usluel, Y. K. (2006). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterliklerinin karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 6(22), 233–243.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143–157.
 • Uysal, İ., ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2):25; 217-226.
 • Uzun, D. (2008). Motivasyonda yeni yaklaşımlar, liderlik ve motivasyon (Editör: C. Serinkan), Ankara: Nobel Yayın.
 • Ülper, H. ve Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük özyeterlik algıları. Turkish Studies, 7(2), 1115–1131.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82: 81–91.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students.Teaching and Teacher Education, 6, 137–148.
 • Woolfolk Hoy, A., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: Acomparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343–356.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teacher’s sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137–148.
 • Yaraş, Z. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerine kamu personeli seçme sınavı’nın etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1065-1069, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö, Ç. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167

Relationship between Prospective Teachers’ Motivation for Teaching Profession and Sense of Efficacy

Yıl 2020, Cilt: 35 Sayı: 4, 799 - 814, 31.10.2020

Öz

The aim of this study is to analyze the relationship between prospective teachers’ motivation for teaching profession and sense of efficacy. This is a descriptive research in relational survey model. The participants of the study are 521 prospective teachers at Faculty of Education in Kastamonu University in the 2013-2014 academic years. As data collection instruments, “Teachers’ Sense of Efficacy Scale” and “Teachers’ Motivation for Teaching Profession Scale” were utilized. Pearson product-moment correlation coefficients and multiple linear regression analysis were performed to analyze the data. When the research findings were evaluated, a significant and positive relationship was found between prospective teachers’ motivation for teaching profession and prospective teachers’ sense of efficacy at a moderate level. Prospective teachers’ motivation for teaching profession predicts prospective teachers’ sense of efficacy in a meaningful way. According to the research findings, it can be stated that prospective teachers’ motivation for teaching profession explains 17% of the total variance about prospective teachers’ sense of efficacy.

Kaynakça

 • Acat, B. ve Demiral, S. (2002). Türkiye’de yabancı dil öğreniminde motivasyon kaynakları ve sorunları. Kuramdan Uygulamaya Eğitim Yönetimi, 8(31), 312-329.
 • Acat, B. ve Demiral, S. (2003). Öğretmen adayı tezsiz yüksek lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon kaynakları ve sorunları, DEU Buca Eğitim Fakültesi Dergisi, Özel Sayı: Lisansüstü Eğitim, 347-354.
 • Acat, M. B. ve Yenilmez, K. (2004). “Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Motivasyon Düzeyleri”, Kırgızistan-Türkiye: Manas Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 12, 125-139.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2003). Öğretmen adaylarının bilgi okuryazarlığı ve bilgisayar öz-yeterlik algıları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24, 1–10.
 • Akkoyunlu, B. ve Kurbanoğlu, S. (2004). Öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı ve öz-yeterlik inancı üzerine bir araştırma. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27, 11–20.
 • Akkoyunlu, B. ve Orhan, F. (2003). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi (böte) bölümü öğrencilerinin bilgisayar kullanma öz yeterlik inancı ile demografik özellikleri arasındaki ilişki. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2(3), 86-93.
 • Akkoyunlu, B., Orhan, F. ve Umay, A. (2005). Bilgisayar öğretmenleri için bilgisayar öğretmenliği öz-yeterlik ölçeği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 1–8.
 • Akkuzu, N., ve Akçay, H. (2012). Kimya öğretmen adaylarının öz yeterlik inançlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi (Dokuz Eylül Üniversitesi örneği). Educational Sciences: Theory and Practice, 12(3), 2195-2216
 • Alderman, M. K. (1999). Motivation for achievement. London: Lawrence Erlbaum Ass., Pub.
 • Allinder, R. M. (1995). An examination of the relationship between teacher efficacy and curriculum based measurement and student achievement. Remedial and Sprecial Education, 16(4), 247–254.
 • Altunçekiç, A., Yaman, S. ve Koray, Ö. (2005). Öğretmen adaylarının öz-yeterlik inanç düzeyleri ve problem çözme becerileri üzerine bir araştırma (Kastamonu ili örneği). Kastamonu Eğitim Dergisi, 13(1), 93–102.
 • Aston, P.T. (1984). Teacher efficacy: A motivational paradigm for effective teacher education. Journal of Teacher Education, 35(5), 28-32.
 • Aşkar, P. ve Umay, A. (2001). İlköğretim matematik öğretmenliği öğretmen adaylarının bilgisayarla ilgili öz-yeterlik inancı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 1–8.
 • Aşkar, P. ve Dönmez, O. (2004). Eğitim yazılımı geliştirme öz-yeterlik algısı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3 (6), 259–274.
 • Atıcı, M. (2000). İlkokul öğretmenlerinin sınıf yönetiminde yetkinlik beklentisi rolünün ingiltere ve türkiye’de seçilen bir araştırma grubu üzerinde incelenmesi. Yayımlanmamış doktora tezi, Leicester Üniversitesi, Leicester.
 • Aydın, A. (2008). Eğitim Psikolojisi. Ankara: Pegem.
 • Ayra, M. ve Kösterelioğlu, İ. (2016). Öğretmenlerin mesleki̇ özyeterli̇k ı̇nançlarının çeşi̇tli̇ deği̇şkenler açısından ı̇ncelenmesi. Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 7(17). Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84(2), 191–215.
 • Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
 • Bandura, A. (1989). Human agency in social cognitive theory. American Psychologist, 44, 1175-1184.
 • Bandura, A. (1997). Self- efficacy: The exercise of control. New York: Freeman
 • Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentive perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1–26.
 • Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51(2), 269–290.
 • Barbuto J. E. Jr. (2005). Motivation and transactional, charismatic, and transformational leadership: A test of antecedents. Journal of Leadership & Organizational Studies, 11(4), 26-40.
 • Bütün Kuş, B. (2005). Öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik inançları ve bilgisayar destekli öğretime yönelik tutumları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Büyüköztürk, Ş. (2008). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akademi.
 • Cannon, J. R., & Scharmann, L. C. (1996). Influence of a cooperative early field experience on preservice elementary teachers’ science self- efficacy. Science Education, 80, 419-436.
 • Caprara, G. V., Barbaranelli, C., Steca, P., & Malone, P. S. (2006). Teachers’ self-efficacy beliefs as determinants of job satisfaction and students’ academic achievement: A study at the school level. Journal of School Psychology, 44, 473– 490.
 • Celep, C. (2000). The correlation of the factors: the prospective teachers' sense of efficacy and belief, and attitudes about student control. National FORUM of Educational Administration and Supervision Journal, 17(4), 99–112.
 • Ciani, K., Ferguson, Y., Bergin, D., & Hilpert J. (2010). Motivational influences on school-prompted interest” Educational Psychology, 30(4), 377-393.
 • Cooman, R. D., Gieter, S. D., Pepermans, R., Bois, C. D., Caers, R., & Jegers, M. (2007). Graduate teacher motivation for choosing a job in education. International Journal of Educational and Vocational Guidance, 7, 123-136.
 • Cokley, K.O. (2000). Examining the validity of the academic motivation scale by comparing scale construction to self-determination theory. Psychological Reports, 86, 560-564.
 • Cüceloğlu, D. (2005). İnsan ve Davranışı: Psikolojinin Temel Kavramları. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Çakır, Ö. Kan, A., & Sünbül, Ö. (2006). Öğretmenlik meslek bilgisi ve tezsiz yüksem lisans programlarının tutum ve özyeterlik açısından değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 36-47.
 • Çakıroğlu, J., Çakıroğlu, E., & Bone, W. J. (2005). Pre-service teacher self-efficacy beliefs regarding science teaching: a comparison of pre-service teachers in Turkey and the USA. Science Educator, 14(1), 31–40
 • Çapa, Y., Çakıroğlu, J., & Sarıkaya, H. (2005). The development and validation of a Turkish version of teachers’ sense of efficacy scale. Eğitim ve Bilim (Education and Science), 30(137), 74-81.
 • Çapri, B., & Çelikkaleli, Ö. (2008). Öğretmen adaylarının öğretmenliğe ilişkin tutum ve mesleki yeterlik inançlarının cinsiyet, program ve fakültelerine göre incelenmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9(15), 33-53.
 • Deci, E. L. (1971). Effects of externally mediated rewards on ıntrinsic motivation. Journal of Personality and Social Psycology, 18(1), 105-115.
 • Delipoyraz, M. (2009). Motivasyon unsuru olarak kariyer yönetimi ve resmi ilköğretim okullarında bir uygulama (Esenler örneği) (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Dilts, R. (1998). Motivation, http://www.nlpu.com/Articles/artic17.htm adresinden 25.06.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Ekici, G. (2005). Biyoloji öz-yeterlik ölçeğinin geçerlik ve güvenirliği. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 85–94.
 • Ekici, G. (2006). Meslek lisesi öğretmenlerinin öğretmen öz-yeterlik inançlari üzerine bir araştirma. Eğitim Araştırmaları, 6(24), 87–96.
 • Ekici, G. (2008).Sınıf yönetimi dersinin öğretmen adaylarının öğretmen öz-yeterlik algı düzeyine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35, 98–110.
 • Ekinci A., Yıldırım M. C., Bindak R., Öter Ö.M., Özdaş F., Akın M. A. (2014). öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin özyeterlik algılarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi ınvestigating candidate teachers’ self-efficacy perceptions in terms of different variables, Gaziantep University Journal of Social Sciences 13(3), 723–734.
 • Emmer, E., & Hickmen, J. (1991). Teacher efficacy in classroom management and discipline. Educational and Psychological Measurement, 51, 755-765.
 • Enochs, L. G., & Riggs, I. M. (1990). Further development of an elementary science teaching efficacy belief instrument. A preservice elementary scale. School Science and Mathematics, 90(8), 694-706.
 • Eren, E. (1989). Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, İstanbul: Beta Yayıncılık,
 • Erdem, A. R. ve Gozel, E. (2014). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri [Motivation levels of classroom teachers candidates towards teaching profession]. Akademik Sosyal Arastirmalar Dergisi (The Journal of Academic Social Science), 2(1), 49-60.
 • Fenny, K., & Wang, Q., (2010). Success through a cultural lens: perceptions, motivations and attributions. China Media Research, 6(2), 56-66.
 • Fidan, N. (1996). Okulda öğrenme ve öğretme. Ankara: Alkım Yayın Evi.
 • Garn, A.C., Matthews, M.S., & Jolly, J.L. (2010). Parental influences on the academic motivation of gifted students: A self-determination theory perspective. Gifted Child Quarterly, 54(4), 263-272.
 • Gerçek, C., Yılmaz, M., Köseoğlu, P. ve Soran, H. (2006). Biyoloji eğitimi öğretmen adaylarının öğretiminde öz-yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 39(1), 57–73.
 • Gençay, Ö. A. ve Gençay, S. (2007). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 241-255.
 • Gibson, S., & Dembo, M. (1984). Teacher efficacy: A construct validation. Journal of Educational Psychology, 76(4), 569–582.
 • Goddart, R. D., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. W. (2000). Collective teacher efficacy: its meaning, measure, and impact on student achievement. American Educational Research Journal, 37(2), 479–507.
 • Goddard, R. G., Hoy, W. K., & Woolfolk Hoy, A. (2004). Collective efficacy beliefs: Theoretical developments, empirical evidence, and future directions. Educational Researcher, 33(3), 3-13.
 • Goodridge, D. (2006). Relationships between transformational and transactional leadership with the motivation of subordinates (Master thesis). Retrieved from ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. MR20813)
 • Goodson, I., & Hargreaves, A. (2005). Series editors’preface. In A. Harris ve D. Muijs. Improving schools through teacher leadership. New York: Open University Press.
 • Guskey, T. R. (1988). Teacher efficacy, self-concept, and attitudes toward the implementation of instructional innovation. Teaching and Teacher Education, 4, 63-69.
 • Guskey, T. R., & Passaro, P.D. (1994). Teacher efficacy: A study construct dimensions. American Educational Research Journal, 31, 627-643.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2002). Fen öğretiminde öz-yeterlik inancı ölçeği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 1(2), 197–210.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2004). Sınıf öğretmenlerinin fen öğretiminde öz yeterlilik inancı ölçeğinin geçerlik ve güvenirlik çalışması. Milli Eğitim Dergisi, 31(161), 172–180.
 • Hazır-Bıkmaz, F. (2006). Fen öğretiminde öz-yeterlik inançları ve etkili fen dersine ilişkin görüşler. Eğitim Araştırmaları, 6(25), 34–44.
 • Hitt, M. A., Miller, C. C., & Colella, A. (2006). Organizational behavior. A strategic approach. San Francisco: Wiley.
 • Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim yönetimi, teori, araştırma ve uygulama (Çeviri editörü: S. Turan, 7. Baskıdan çeviri). Ankara: Nobel.
 • Hoy, W. K. & Woolfolk, A. E. (1993). Teachers’ sense of efficacy and the organizational healthy of schools. The Elementary School Journal, 93, 356-372.
 • Hoy, A. W. and Spero R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: A comparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21, 343–356.
 • Işıkal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 25, 109–118.
 • Ivancevich, M. J., & Matteson, M. T. (1990). Organizational behavior and management (Second edition). New York: McGraw-Hill.
 • Joo, B. K., & Lim, T. (2009). The effects of organizational learning culture, perceived job complexity, and proactive personality on organizational commitment and intrinsic motivation. Journal of Leadership & Organizational Studies, 16(1), 48-60.
 • Kapıcı Zengin, U. (2003). Öğretmenlerin öz-yeterlilik algıları ve sınıf-içi iletişim örüntüleri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Karakaya, A. ve Ay, F. A. (2007). Çalışanların motivasyonunu etkileyen faktörler: Sağlık çalışanlarına yönelik bir araştırma. C.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, 31(1), 55-67.
 • Kear, M. (2000). Concept analysis of self-efficacy. Graduate Research in Nursing, 13(1), 142-156.
 • Korkut, K. ve Babaoğlan E. (2012). Sınıf öğretmenlerinin özyeterlik inançları. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 8(16).
 • Kulpcu, O. (2008). İlköğretim okullarında görev yapan öğretmen ve yöneticileri motive etmede kullanılabilecek motivasyon araçları üzerine bir inceleme (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Kurbanoğlu, S. ve Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmen adaylarına uygulanan bilgi okuryazarlığı programının etkililiği ve bilgi okuryazarlığı becerileri ile bilgisayar özyeterlik algısı arasındaki ilişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 98–105.
 • Küçük, F. (2007). Çalışanlarının işe güdülenmesinde Herzberg’in motivasyon-hijyen faktörlerinin önemi: Belediye çalışanlarına yönelik bir uygulama. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 44(511), 75-94.
 • Lin, H. F. (2007). Effects of extrinsic and intrinsic motivation on employee knowledge sharing intentions. Journal of Information Science, 33(2), 135-149.
 • Littlejohn, A. (2008). The tip of the iceberg: Factors affecting learner motivation. Regional Language Centre Journal, 39(2), 214-225.
 • Lumsden, L. S. (1994). Student motivation to learn. ERIC Digest, Sayı 92. ED370200
 • Millette, V., & Gagne, M. (2008). Designing volunteers’ tasks to maximize motivation, satisfaction and performance: the impact of job characteristics on volunteer engagement. Motivation and Emotion, 32(1), 11-22.
 • Milner, H. R., & Woolfolk Hoy, A. (2002). Respect, social support, and teacher efficacy: a case study. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, Session 26.65: Knowledge of self in the development of teacher expertise. April 3, New Orleans, LA.
 • Moore, W. & Esselman, M. (1992). Teacher efficacy, power, school climate and achievement: A desegregating district’s experience. Paper presented at the annual meeting of the American Educational Research Association, San Francisco.
 • Morgil, İ., Seçken, N. ve Yücel, A. S. (2004). Kimya öğretmen adaylarının öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 6(1), 62–72.
 • Newstrom, J. W., & Davis, K. (2002). Organizational behaviour (human behaviour at work), 11th edition, Minnesota: Mc-Graw-Hill.
 • Osterloh, M., Frey, B. S., & Frost, J. (2001). Managing motivation, organization and governance. Journal of Management and Governance, 5(3-4), 231-239.
 • Önen, F. ve Öztuna, A. (2006). Fen bilgisi ve matematik öğretmenlerinin öz yeterlik duygusunun belirlenmesi. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi E Dergisi EDU 7. <http://www.istekyasam.com/edu7dergi1/edu7/makale2.doc> adresinden 20.06.2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Örücü, E. ve Kambur, A. (2008). Örgütsel-yönetsel motivasyon faktörlerinin çalışanların performans ve verimliliğine etkilerini incelemeye yönelik ampirik bir çalışma: hizmet ve endüstri işletmesi örneği. Yönetim ve Ekonomi, 15(1), 85-97.
 • Özdemir, S. M. (2008). Sınıf öğretmeni adaylarının öğretim surecine ilişkin öz yeterlik inançlarının çeşitli değişkenler acısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 54, 277-306.
 • Özdemir, S. ve Muradova, T. (2008). Örgütlerde motivasyon ve verimlilik ilişkisi. Journal of Qafqaz University, 24, 146-153.
 • Özenoğlu Kiremit, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin biyoloji ile ilgili öz-yeterlik inançlarının karşılaştırılması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Öztürk, Z. ve Dündar, H. (2003). Örgütsel motivasyon ve kamu çalışanlarını motive eden faktörler. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 4(2), 57-67.
 • Pajares, M. F. (1992). Teachers’ beliefs and educational research: clearing up a messy construct. Review of Educational Research, 62(3), 307–332.
 • Pan, Y. (2014). Relationships among teachers’ self-efficacy and students ’ motivation, atmosphere, and satisfaction in physical education. Journal of Teaching in Physical Education, 33, 68–92.
 • Pintrich, P.R., & Schunk, D.H. (1996). Motivation in education. New Jersey: Prentice-Hall.
 • Recepoğlu, E. (2013) Öğretmen adaylarının yaşam doyumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi [Hacettepe University Journal of Education], Özel sayı (1), 311-326.
 • Ross, J. A. (1992). Teacher efficacy and the effect of coaching on student achievement. Canadian Journal of Education, 17, 51- 65.
 • Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions”, Contemporary Educational Psychology, 25, 54–67.
 • Sabuncuoğlu, Z. ve Tüz, M. (2001). Örgütsel psikoloji. Bursa: Ezgi.
 • Sağlam, F. (2007). İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Derslerinde Bilgi Teknolojisi Kaynaklarından Yararlanma Öz-Yeterlikleri ve Etki Algılarının Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • Saracaloğlu, A.S. ve Yenice, N. (2009). Fen bilgisi ve sınıf öğretmenlerinin öz-yeterlik inançlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 5(2) 244– 260.
 • Savran, A. ve Çakıroğlu, J. (2001). Biyoloji öğretmen adaylarının biyoloji öğretimine ilişkin özyeterlilik inançları. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21, 105–112.
 • Seferoğlu, S. (2005). İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma. Egitim Araştırmaları, 5(19), 89–101.
 • Soodak, L. C., & Podell, D. M. (1998). Teacher efficacy and the vulnerability of the difficult-to-teach student. Advances in Research on Teaching, 7, 75-109.
 • Srinivasan, M. S. (2008). Motivation and human growth: A developmental perspective. Journal of Human Values, 14(1), 63-71. Stein, M. K., & Wang, M. C. (1988). Teacher development and school improvement: The process of teacher change. Teaching and Teacher Education, 4, 171–187.
 • Şahin, A. (2004). Yönetim kuramları ve motivasyon ilişkisi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 523-547.
 • Şensoy, Ö. (2004). BDÖ deneyimi olan öğretmenlerin bilgisayar öz-yeterlik algıları ve bdö yönteminin yararına ilişkin inançları üzerine bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi, İstanbul.
 • Şişman, M. ve Acat, M. B. (2003). Öğretmenlik uygulaması çalışmalarının öğretmenlik mesleğinin algılanmasındaki etkisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13(2), 235–250.
 • Tschannen-Moran, M. ve Woolfolk Hoy, A. (2001). Teacher efficacy: capturing an elusive construct. Teaching and Teacher Education, 17, 783–805.
 • Tschannen-Moran, M., Woolfolk-Hoy, A. ve Hoy, W. K. (1998). Teacher efficacy: Its meaning and measure. Review of Educational Research, 68(2), 202–248.
 • Tuckman, B. W. (1991). Educational psychology. From theory to application. Florida: Harcourt Brace Jovanovich, Inc.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2007). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri. Lisansüstü Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 521-526, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Turhan, E. ve Ağaoğlu, E. (2011). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programı ve eğitim fakültesi 4. sınıfta öğrenim gören öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeyleri-Akdeniz, Anadolu, Dumlupınar ve Fırat Üniversiteleri örneği. e-Journal of New World Sciences Academy Education Sciences, 6(2), 1759-1774.
 • Ural, O. ve Efe, K., (2007). Okulöncesi eğitimi alanında çalışan öğretmen ve öğretmen adaylarının mesleki motivasyon düzeyleri, 1. Ulusal İlköğretim Kongresi Bildiri İndeksi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, http://www.pegem.net/akademi/kongrebildiri_detay.aspx?id=5712 adresinden 20.06.2014 tarihinde erişilmiştir.
 • Usluel, Y. K. (2006). Öğretmen adayları ve öğretmenlerin bilgi okuryazarlığı öz-yeterliklerinin karşılaştırılması. Eğitim Araştırmaları, 6(22), 233–243.
 • Usluel, Y. K. ve Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretim elemanlarının bilgi teknolojilerini kullanmada karşılaştıkları engeller, çözüm önerileri ve öz-yeterlik algıları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3(6), 143–157.
 • Uysal, İ., ve Kösemen, S. (2013). Öğretmen adaylarının genel öz-yeterlik inançlarının incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 2(2):25; 217-226.
 • Uzun, D. (2008). Motivasyonda yeni yaklaşımlar, liderlik ve motivasyon (Editör: C. Serinkan), Ankara: Nobel Yayın.
 • Ülper, H. ve Bağcı, H. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine dönük özyeterlik algıları. Turkish Studies, 7(2), 1115–1131.
 • Woolfolk, A. E., & Hoy, W. K. (1990). Prospective teachers’ sense of efficacy and beliefs about control. Journal of Educational Psychology, 82: 81–91.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teachers’ sense of efficacy and their beliefs about managing students.Teaching and Teacher Education, 6, 137–148.
 • Woolfolk Hoy, A., & Spero, R. B. (2005). Changes in teacher efficacy during the early years of teaching: Acomparison of four measures. Teaching and Teacher Education, 21(4), 343–356.
 • Woolfolk, A. E., Rosoff, B., & Hoy, W. K. (1990). Teacher’s sense of efficacy and their beliefs about managing students. Teaching and Teacher Education, 6, 137–148.
 • Yaraş, Z. (2010). Sınıf öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin motivasyon düzeylerine kamu personeli seçme sınavı’nın etkisi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu Bildiri Kitabı, 1065-1069, Elazığ: Fırat Üniversitesi.
 • Yılmaz, K. ve Bökeoğlu, Ö, Ç. (2008). İlköğretim okulu öğretmenlerinin yeterlik inançları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 41(2), 143-167
Toplam 124 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Serpil Recepoğlu Bu kişi benim 0000-0002-4189-4456

Ergün Recepoğlu Bu kişi benim 0000-0002-3382-0609

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 35 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Recepoğlu, S., & Recepoğlu, E. (2020). Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Algıları ile Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Motivasyonları Arasındaki İlişki. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(4), 799-814.