BibTex RIS Kaynak Göster

YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2012, Cilt: 43 Sayı: 43, 495 - 507, 01.06.2012

Öz

Bu çalışmada, müfettiş ve öğretmen görüşlerine dayalı olarak ilköğretim okullarında yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetimi uygulamalarının değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada hem nicel hem de nitel araştırma yöntemleri kullanılmıştır. Nicel yöntem kapsamında araştırmacı tarafından geliştirilen ölçek, nitel yöntem kapsamında ise odak grup görüşmesi ve doküman incelemesi teknikleri kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde parametrik ve parametrik olmayan analiz teknikleri kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi nicel boyut için Şanlıurfa il merkezindeki 367 öğretmen ve 42 ilköğretim müfettişinden, nitel boyut için ise Şanlıurfa il merkezindeki 12 öğretmen ve 12 ilköğretim müfettişinden oluşmuştur. Nitel verilerde ise içerik analizi yapılmıştır. Müfettiş görüşlerine göre, ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde yapılandırmacı öğrenme paradigması ilkeleri açısından öğretmen denetiminin beş boyutuna da çoğu zaman dikkat etmektedirler. Öğretmen görüşlerine göre ise ilköğretim müfettişleri öğretmen denetiminde, “Öğretmenin yönetimsel görevleriyle ilgili etkinlikler, öğrenmeye özendirme etkinlikleri, öğretimi planlama ve öğrenme ortamını düzenleme etkinlikleri” boyutlarına çoğu zaman, “Beceri geliştirme ve değerlendirme etkinlikleri, düşünmeyi geliştirme etkinlikleri” boyutlarına ara sıra dikkat etmektedirler. Öğretmen denetiminde; denetim süreci, müfettişlerin görev alanları ve denetim mevzuatı boyutlarında çeşitli sorunların olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

  • o
Yıl 2012, Cilt: 43 Sayı: 43, 495 - 507, 01.06.2012

Öz

Kaynakça

  • o
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

M Cevat Yıldırım Bu kişi benim

Hasan Demirtaş Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2012
Yayımlandığı Sayı Yıl 2012 Cilt: 43 Sayı: 43

Kaynak Göster

APA Yıldırım, M. C., & Demirtaş, H. (2012). YAPILANDIRMACI ÖĞRENME PARADİGMASI İLKELERİ AÇISINDAN İLKÖĞRETİM OKULLARINDA ÖĞRETMEN DENETİMİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(43), 495-507.