Derleme
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 25 - 35, 16.08.2017

Öz

Amaç: Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen planlı eğitimin doğum sonrası
taburculuğa hazıroluşluk düzeyine etkisini incelemek amacıyla yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışma son test kontrol gruplu müdahale tipi çalışmadır. Veriler araştırmacı/
lar tarafından hazırlanmış olan veri toplama formu ve Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk
Ölçeği - Yeni Doğum Yapmış Anne Formu kullanılarak toplanmıştır. İstatistiksel analizler
SPSS 10,0 paket program kullanılarak ölçek puanı; ortalama ve standart sapma, kadınların
doğurganlık özellikleri; sayı- yüzde, ölçek puan belirleyicileri ise; çoklu regresyon analizi
yöntemleri ile değerlendirilmiştir. Araştırma öncesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Etik
Kurulu’ndan etik kurul onayı, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğinden yazılı
izin, müdahale ve kontrol grubundaki gebelerden araştırma süreci açıklanarak onamları
alınmıştır.
Bulgular: Müdahale (M) ve kontrol (K) grupları benzer özellikler taşımaktadır. Erken
taburculuğa M grubunun %54,3, kontrol grubunun %45,7 hazır olduklarını düşündükleri,
ölçek puan farklarının anlamlı olduğu, eğitim alma durumunun ölçek puanı için önemli bir
belirleyici olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Gebeliğin üçüncü trimestrında gebelere verilen planlı eğitimin doğum sonrası
taburculuğa hazır oluşluğu arttırmada etkili bir girişim olduğu belirlenmiştir.

Kaynakça

 • 1. Akın A, Demirel S. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003 Özel Eki;25 (4):73–81.
 • 2. Koç G. Doğum Sonu Erken Dönemde Taburcu Edilen Anneler İçin Geliştirilen Evde Bakım Hizmet Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2005;Ankara:130-144.
 • 3. Coşkun G. Doğum Sonu Bakımın Anneler Tarafından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, 2003; Mersin:125-142.
 • 4. Taşçı KD. Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2007;10(2):20.
 • 5. Women and Health Today’s Evidence Tomarrow’s Agenda. http://www.who.int/gender/women_health_ report/full_report_20091104_en.pdf. Erişim tarihi: 11.02.2014.
 • 6. Data and Information on Women’s Health in the European Union. 2009 http://ec.europa.eu/health/ population_groups/docs/women_report_en.pdf. Erişim tarihi: 11.02.2014.
 • 7. Koyun A, Taşkın L, Terzioğlu F. Yaşam Dönemine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3(1): 67-99.
 • 8. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı.http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/siy_2011.pdf. Erişim tarihi: 06.06.2016.
 • 9. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2013, www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. Erişim tarihi: 20.05.2015.
 • 10. Weiss M E, Ryan P, Lokken L. Validity and Reliability of the Perceived Readiness for Discharge After Birth Scale. JOGNN Clinical Research. 2006; 35(1): 34-35.
 • 11. Gölbaşı, Z. Postpartum Dönemde Erken Taburculuk, Evde Bakım Hizmetleri ve Hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2003;(2):15–21
 • 12. Brooten D, Youngblut JM, Brown L, Finkler SA, Neff DF. Madigan, EA. Randomized Trial of Nurse Specialist Home Care for Women With High- Risk Pregnancies: Outcomes and Costs. The American Journal of Manaced Care,. 2001; 7(8):793.
 • 13. Dağ H, Dönmez S, Şen E, Şirin A. Vajinal Doğum Yapan Kadınların Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Durumu. Gaziantep Tıp Dergisi.2013; 19(2): 65-70.
 • 14. Büyükkayacı Duman N, Karataş N. Sezaryen Sonrası Erken Taburcu Olan Kadınlara Verilen Evde Bakım Hizmetinin Anne Sağlığına ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;20(1): 54-67.
 • 15. Altuntuğ K, Ege E. Sağlık Eğitiminin Annelerin Taburculuğa Hazır Oluş, Doğum Sonu Güçlük Yaşama ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013; 15(2): 45-56
 • 16. Beydağ KD. Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(6): 479-484.
 • 17. Duman NB. Postpartum Erken Taburculuk Sonrası Evde Bakım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009;8(1):73-82.
 • 18. Turan T, Ceylan S, Teyikçi S. Annelerin Düzenli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(9): 157-172.
 • 19. Weiss ME. and Piacentine LB. Psychometric Properties of Thereadiness for Hospital Discharges Cale. Journal of Nursing Measurement. 2006;14(3):163-180.
 • 20. Akın B, Şahingeri M. Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ- YDAF)’nun Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2010;13(1):39-43.
 • 21. Yıldız D, Akbayrak N. Doğum Sonrası Primipar Annelere Verile Eğitim vve Danışmanlık Hizmetlerinin Bebek Bakımı, Kaygı Düzeyleri ve Annelik Rolüne Etkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 2014;56:36-41.
 • 22. Kaplan S, Aynur B, Sertbaş G. Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Atatürk üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi. 2007;10(1):113-121.
 • 23. Okumuş F. Doğum Yöntemi Sectio Olan Kadınlarda Antenatal Bakım Alma Durumunun Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi. 2006; Gaziantep:89-94
 • 24. Koçyiğit D. Kayseri Doğum Evi’nde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Sonu Depresyon Semptomları Gösteren Kadınların Oranı ve Etkileyen Faktörler, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2004;Kayseri:94-118.
 • 25. Taşdemir S, Kaplan S, Bahar A. Doğum Sonrası Depresyonu Etkileyen Faktörleri Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(2):106–116.
 • 26. Atıcı İ. Doğum Sonu Erken Taburculukta Loğusalara Verilecek Sağlık Eğitimi ve Evde Bakımın Postpartum Komplikasyonlar ve Anksiyete Düzeyine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2001;Erzurum:89-102
 • 27. Altuntuğ K. Doğum Sonu Dönemde Anneler İle Ebe ve Hemşirelerin Eğitim Öncelikleri. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2002;Konya:86-98.
 • 28. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistam Ofset, VI. Baskı. 2005; Ankara:98-104
 • 29. Rosner B. Fundomentals of Bioistatistics (4th ed.) Section 8.10. İnference for means: Compering Two İndependent Samples. İnstitute Für Medizin İsche Statistik. 1995. http//www.medunivien.ac.at/ medstat/research/samplesize/nz.html.Erişim tarihi:03.11.2007.
 • 30. Akdolun Baklaya N. Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinilmesi ve Ebe-Hemşirenin Rolü, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2002; 6:2:42-49
 • 31. Arslan F. Primipar Annelere Gebelikte Ve Doğum Sonu Bebek Bakımı Konusunda Verilen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi., Gülhane Askeri Tıp akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi. 2001; Ankara.
 • 32. Turan T, Ceylan SS, Teyakçı S. Annelerin Düzenli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(9):26-32.

Effect of Education Administered to Pregnants in Third Trimester on Level of Readiness for Postpartum Discharge

Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2, 25 - 35, 16.08.2017

Öz

Aim: The purpose of this study was to investigate the effects of planned education given to
İletişim : rburucu@hotmail.com
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi
Journal of Hacettepe University Faculty of Nursing
26
Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi 2017, 4(2), 25-35
pregnancies during the third trimester of pregnancy on postoperative levels of postpartum
discharge.
Materials and Methods: The study is the intervention type with post test control group.
Data were collected using the data collection form prepared by the researchers and the
Preparedness Scale for Hospital Dispatch - Newborn Mother Form. Statistical analyzes were
performed using the SPSS 10.0 package program. For the scale score, mean and standard
deviation, for the fertility characteristics of women; number-percentage is used. For the scale
markers, multiple regression analysis methods have been used and evaluated. Before the
research, approval of the ethics committee from the Ethics Committee of Selcuk University
Faculty of Medicine, the permission of the Konya Education and Research Hospital taken
with examining the process to the pregnant women in the intervention and control group.
Results: The intervention (M) and control (K) groups have similar characteristics. It was
determined that, in the early discharge group, 54.3% of the M group and 45.7% of the control
group were ready, meaning that the scale point differences were significant and that the
education level was an important determinant of the scale score.
Conclusion: It has been determined that the planned education given to the pregnancies
during the third trimester of pregnancy is an effective attempt to increase the readiness for
postpartum discharge.

Kaynakça

 • 1. Akın A, Demirel S. Toplumsal Cinsiyet Kavramı ve Sağlığa Etkileri. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2003 Özel Eki;25 (4):73–81.
 • 2. Koç G. Doğum Sonu Erken Dönemde Taburcu Edilen Anneler İçin Geliştirilen Evde Bakım Hizmet Modelinin Etkinliğinin İncelenmesi. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2005;Ankara:130-144.
 • 3. Coşkun G. Doğum Sonu Bakımın Anneler Tarafından Değerlendirilmesi. Mersin Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ebelik Ana Bilim Dalı, Yüksek Lisans tezi, 2003; Mersin:125-142.
 • 4. Taşçı KD. Postpartum Kendini Değerlendirme Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2007;10(2):20.
 • 5. Women and Health Today’s Evidence Tomarrow’s Agenda. http://www.who.int/gender/women_health_ report/full_report_20091104_en.pdf. Erişim tarihi: 11.02.2014.
 • 6. Data and Information on Women’s Health in the European Union. 2009 http://ec.europa.eu/health/ population_groups/docs/women_report_en.pdf. Erişim tarihi: 11.02.2014.
 • 7. Koyun A, Taşkın L, Terzioğlu F. Yaşam Dönemine Göre Kadın Sağlığı Ve Ruhsal İşlevler: Hemşirelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi. Psikiatride Güncel Yaklaşımlar. 2011; 3(1): 67-99.
 • 8. Sağlık Bakanlığı Sağlık İstatistikleri Yıllığı.http://sbu.saglik.gov.tr/Ekutuphane/kitaplar/siy_2011.pdf. Erişim tarihi: 06.06.2016.
 • 9. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmaları 2013, www.hips.hacettepe.edu.tr/TNSA_2013_ana_rapor.pdf. Erişim tarihi: 20.05.2015.
 • 10. Weiss M E, Ryan P, Lokken L. Validity and Reliability of the Perceived Readiness for Discharge After Birth Scale. JOGNN Clinical Research. 2006; 35(1): 34-35.
 • 11. Gölbaşı, Z. Postpartum Dönemde Erken Taburculuk, Evde Bakım Hizmetleri ve Hemşirelik. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2003;(2):15–21
 • 12. Brooten D, Youngblut JM, Brown L, Finkler SA, Neff DF. Madigan, EA. Randomized Trial of Nurse Specialist Home Care for Women With High- Risk Pregnancies: Outcomes and Costs. The American Journal of Manaced Care,. 2001; 7(8):793.
 • 13. Dağ H, Dönmez S, Şen E, Şirin A. Vajinal Doğum Yapan Kadınların Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Durumu. Gaziantep Tıp Dergisi.2013; 19(2): 65-70.
 • 14. Büyükkayacı Duman N, Karataş N. Sezaryen Sonrası Erken Taburcu Olan Kadınlara Verilen Evde Bakım Hizmetinin Anne Sağlığına ve Öz Bakım Gücüne Etkisi. Sağlık Bilimleri Dergisi. 2011;20(1): 54-67.
 • 15. Altuntuğ K, Ege E. Sağlık Eğitiminin Annelerin Taburculuğa Hazır Oluş, Doğum Sonu Güçlük Yaşama ve Yaşam Kalitesine Etkisi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi. 2013; 15(2): 45-56
 • 16. Beydağ KD. Doğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2007; 6(6): 479-484.
 • 17. Duman NB. Postpartum Erken Taburculuk Sonrası Evde Bakım. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni. 2009;8(1):73-82.
 • 18. Turan T, Ceylan S, Teyikçi S. Annelerin Düzenli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008;3(9): 157-172.
 • 19. Weiss ME. and Piacentine LB. Psychometric Properties of Thereadiness for Hospital Discharges Cale. Journal of Nursing Measurement. 2006;14(3):163-180.
 • 20. Akın B, Şahingeri M. Hastane Taburculuğuna Hazıroluşluk Ölçeği-Yeni Doğum Yapmış Anne Formu (HTHÖ- YDAF)’nun Türkçe Uyarlamasının Geçerlilik ve Güvenirliği. Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2010;13(1):39-43.
 • 21. Yıldız D, Akbayrak N. Doğum Sonrası Primipar Annelere Verile Eğitim vve Danışmanlık Hizmetlerinin Bebek Bakımı, Kaygı Düzeyleri ve Annelik Rolüne Etkisi. Gülhane Tıp Dergisi. 2014;56:36-41.
 • 22. Kaplan S, Aynur B, Sertbaş G. Gebelerde Doğum Öncesi ve Doğum Sonrası Dönemlerde Durumluluk Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi, Atatürk üniversitesi Hemşirelik Y.O. Dergisi. 2007;10(1):113-121.
 • 23. Okumuş F. Doğum Yöntemi Sectio Olan Kadınlarda Antenatal Bakım Alma Durumunun Değerlendirilmesi, Gaziantep Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Ana Bilim Dalı Halk Sağlığı Hemşireliği Yüksek Lisans Tezi. 2006; Gaziantep:89-94
 • 24. Koçyiğit D. Kayseri Doğum Evi’nde Doğum Yapan Kadınlarda Doğum Sonu Depresyon Semptomları Gösteren Kadınların Oranı ve Etkileyen Faktörler, Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2004;Kayseri:94-118.
 • 25. Taşdemir S, Kaplan S, Bahar A. Doğum Sonrası Depresyonu Etkileyen Faktörleri Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2006;1(2):106–116.
 • 26. Atıcı İ. Doğum Sonu Erken Taburculukta Loğusalara Verilecek Sağlık Eğitimi ve Evde Bakımın Postpartum Komplikasyonlar ve Anksiyete Düzeyine Etkisi, Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2001;Erzurum:89-102
 • 27. Altuntuğ K. Doğum Sonu Dönemde Anneler İle Ebe ve Hemşirelerin Eğitim Öncelikleri. Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Hemşirelik Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. 2002;Konya:86-98.
 • 28. Taşkın L. Doğum ve Kadın Sağlığı Hemşireliği. Sistam Ofset, VI. Baskı. 2005; Ankara:98-104
 • 29. Rosner B. Fundomentals of Bioistatistics (4th ed.) Section 8.10. İnference for means: Compering Two İndependent Samples. İnstitute Für Medizin İsche Statistik. 1995. http//www.medunivien.ac.at/ medstat/research/samplesize/nz.html.Erişim tarihi:03.11.2007.
 • 30. Akdolun Baklaya N. Postpartum Dönemde Annelerin Bakım Gereksinilmesi ve Ebe-Hemşirenin Rolü, Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2002; 6:2:42-49
 • 31. Arslan F. Primipar Annelere Gebelikte Ve Doğum Sonu Bebek Bakımı Konusunda Verilen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetinin Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Belirlenmesi., Gülhane Askeri Tıp akademisi Hemşirelik Yüksek Okulu Hemşirelik Ana Bilim Dalı Doktora Tezi. 2001; Ankara.
 • 32. Turan T, Ceylan SS, Teyakçı S. Annelerin Düzenli Prenatal Bakım Alma Durumları ve Etkileyen Faktörler. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(9):26-32.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rükuye BURUCU
0000-0002-9284-5486


Belgin AKIN
0000-0002-8094-4110

Yayımlanma Tarihi 16 Ağustos 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

Vancouver Burucu R. , Akın B. Gebeliğin Üçüncü Trimestrında Gebelere Verilen Eğitimin Doğum Sonu Taburculuğa Hazıroluşluk Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2017; 4(2): 25-35.