Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

ANKET YÖNTEMİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 1, 97 - 159, 30.09.2018

Öz

Bilimsel
araştırmaların kalitesi, büyük oranda kullanılan yöntemin ve verilerin amaca
uygunluğuna ve tutarlılığına bağlıdır. Gerek nicel, gerekse nitel verilerle
yapılan sosyal araştırmalarda anket yöntemi ağırlıklı olarak kullanıldığı için,
bu yöntemin bilimselliği ve uygunluğu daha sıklıkla irdelenir hale gelmiştir. Anket
sorularında uygun ölçeklerin
kullanılması, geneli temsil edebilen örnekleme ulaşılması,  yanıtların alınması ve dönüt oranının yeterli olması anket yönteminin
başlıca sorun alanlarıdır. Araştırmacıdan veya anketörden kaynaklanan sorunlar
yanında, yanıtlayıcıdan veya çevresel ortamdan kaynaklanan hatalar da
olabilmektedir. Literatür taramasına ve alan tecrübelerine dayanarak hazırlanan
bu yazıda, genç araştırmacılara ve öğrencilere faydalı olacağı düşüncesiyle,
anket sorularında kullanılan başlıca ölçekler irdelenecek,  az bilinen bazı ölçek türleri tanıtılacak ve
anket yönteminin olumlu ve olumsuz yönleri değerlendirilecektir.

Kaynakça

  • KAYNAKÇA 1. Arıkan, R.(2011), Araştırma Yöntem ve Teknikleri, 2.Baskı, Ankara, Nobel Yayınevi. 2. Arıkan, R.(2013), Anketler ve Anket Soruları, Ankara, Nobel Yayınevi. 3. Bakır, Nurettin Ozan (2013), “Pazarlama Alanında Yapılan Doktora Tezlerinin Kategorik Olarak Değerlendirilmesi (1994-2012), Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 10, Sayı 40,S.1-13.4. Beşe, Evrim (2007), Finansal Sistem Test Uygulamaları ve Türkiye Örneği, TC Merkez B. Uz.Tezi.5. Bryman, Alan (2016), Social Research Methods, Fifth Edition, Oxford University Press.6. Büyüköztürk ve Diğ.,(2014), Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 18.Baskı, Ankara, Pegem Akademi Y. 7. Cihak, Martin (2004), Stress Testing: A Review of Key Concepts, CNB Int. Research & Policy Note. 8. Dawson, C.(2015), Araştırma Yöntemlerine Giriş (Çeviri Editörü: Asım Arı), Konya, Eğitim Y. 9. Foddy, W.(1993), Constructing Questions for Interviews and Questionaires, Cambridge U. Press.10. Karaca, E. (2010), “Ölçme ve Değerlendirmede Temel Kavramlar”, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme: Ed. Gömleksiz ve Erkan, 2. Baskı, Ankara,Nobel Yayınevi.11. Karadağ, Engin(2010), Eğitim Bilimleri Doktora Tezlerinde Kullanılan Araştırma Modelleri: Nitelik Düzeyleri ve Analitik Hata Tipleri”, Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 2010, Cilt 16, Sayı 1, Sayfa 49-71.12. Limor, Y.H.,(2006), “Gazetecilik ve Ek İş: Uluslararası 242 Etik İlkenin Karşılaştırılması”, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, Sayı 23, 2006, S.151-160. 13. Özçelik, Durmuş Ali (1998), Ölçme ve Değerlendirme, ÖSYM Yayınları, Ankara.14. Özdamar, Kazım (2003), Modern Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eskişehir, Kaan Kitabevi.15. Özel, Gamze (2004), Araştırmalarda Ölçme ve Ölçekler, Sakarya Üniversitesi.16. Sayım, F.(2015), Sosyal Bilimlerde Araştırma ve Tez Yazım Yöntemleri, Ankara, Seçkin Yayıncılık. 17. Sekaran, U.(2003), Research Methods for Business, Fourth Edition, John Wiley&Sons. 18. Selim, S.(2004),Türkiye’de Bireysel Mutluluk Kaynağı Olan Değerler Üzerine Bir Analiz, Ç.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3),345-358).19. TÜİK, (2014a), Soru Formu Nasıl Hazırlanır? , Ankara,Türkiye İst. Kurumu,Y.No:4145. 20. TÜİK,(2014 b), Kaliteli Bir Araştırmanın El Kitabı,Ankara,Türkiye İst. Kurumu,Y.No:4150. 21. Yelboğa,A.(2009), Validity and Reliability of the Turkish Version of the Job Satistaction Survey(JSS), Worl Applied Sciences Journal, 6(8),1066-1072.22. www.halic.edu.tr 23. www.yok.gov.tr/tezler
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Rauf Arıkan

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Arıkan, R. (2018). ANKET YÖNTEMİ ÜZERİNDE BİR DEĞERLENDİRME. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(1), 97-159.