Tez Özeti
BibTex RIS Kaynak Göster

Şehir Markası Kavramı; Malatya’nın Markalaşması

Yıl 2019, Cilt: 2 Sayı: 2, 371 - 406, 30.09.2019

Öz

Marka, yönetim birimleri tarafından kullanılan önemli bir stratejik araçtır. Çünkü bu stratejik araç, soyut olan algıları istenilen yönde yönetebildiği gibi somut ürünlerde ki benzersizlik algısını da yaratmaktadır. Başka bir ifade ile marka, ürünün avantajlarını ortaya koyan ve ürün üzerinde genel olarak üstün bir etki yaratma sürecidir. Bu perspektiften şehir markası kavramı da bir şehrin sahip olduğu, birleşik, doğal, sosyal ve kültürel özelliklerle bütünleşen, diğer şehirlerle bir araya gelmeyi destekleyen aynı zaman da da farklılığını ortaya koyan, ticari bir gelişim-imaj projesidir.

Başarılı bir marka şehir yönetimi için, ilgili değişkenlerin tek merkezden koordinasyonlu olarak, turizm altyapıları, yerel hizmetlerin kalitesi gibi tüm hedef marka kullanıcılarının, tutarlı ve arzu edilen şehir marka kimliğini elde etmek için yönetilmesi gerekir. Bu nedenle, hedef alınan şehir markasını yaratmak için sanılanın aksine tekbaşına iletişim stratejisi yeterli değildir. Gerçekte, hedef imajını etkileyen tüm değişkenlerin tanımlanması, organizasyonu ve koordinasyonu gereklidir. Bu doğrultuda çalışmada öncelikle, şehir markası yaratımında önemli bir stratejik yere sahip kamu/özel kurum/ kuruluşlarda yetkili kişilerin bilgi ve görüşleri alınarak, Malatya şehrinin SWOT analizi ortaya konmuştur. Daha sonra da bu analiz çerçevesinde Malatya şehrinin markalaşma sürecinde yapılması gereken stratejik adımları tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Referans 1 Aaker, D. (1991). Managing Brand Equtiy, New York, The Free Press.
 • Referans 2 Banger, G. (2006), Marka Olmak, http://www.gurcanbanger.com /yaz/esk0491.htm. Erişim Tarihi: 20 Şubat 2018.
 • Referans 3 Bedük, A. (2003), Marka imajı ve İhracata Etkileri, www.foreigntrade.gov.tr/ead/DTDERGI/nisan2003/marka.htm. Erişim Tarihi 15 Haziran 2006.
 • Referans 4 Çapık, U. (2013). Şehir Markası Oluşturma Süreci ve Şehrin Kimlik Bileşenlerinin Geliştirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Kars Örneği, Kars Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans 5 Dirier, A. Aktaran: Topal, M. - ILSAN Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. Kalite Güvence – İ.S.G. Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 12 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 6 Erdem, E. Aktaran: Topal, M. - Ticaret İl Müdürlüğü Şube Müdür Vekili. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 26 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 7 Ertan, Y. Aktaran: Topal, M. - Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Turizm Şefliğinde Görevli. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’ konulu kişisel görüşme. 26 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 8 Gümüş, M. Aktaran: Topal, M. - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği Malatya Şube Başkanı. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 11 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 9 Güneş, N. Aktaran: Topal, M. - Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Genel Sekreteri. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’ konulu kişisel görüşme. 11 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 10 http://www.planlama.org/new/images/stories/Dokuman/istanbul cdp/4 swot analizi.p df Erişim Tarihi: 23 Haziran 2018.
 • Referans 11 Ilgüner, M. (12006), Türkiye‟de Marka Yaratma ve Yaşatmanın Altın Kuralları, İstanbul, Rota Yayıncılık.
 • Referans 12 Kavaratzis, M1. (2008). Cities and Their Brands: Lessons from Corporate Branding, Place Branding, 4-4.
 • Referans 13 Kaya, H. Aktaran: Topal, M. – Er Tv Güne Bakış Programı Sunucusu. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 27 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 14 Kılıç, İ. H. Aktaran: Topal, M. - Valilik İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 26 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 15 Kongar, E. (1997). “Küreselleşme ve Kültürel Farklılıklar Çerçevesinde Ulusal Kültür”. www.kongar.org /makaleler/. Erişim Tarihi: 22 Şubat 2018
 • Referans 16 Korkmaz, B. Aktaran: Topal, M. Kültür ve Turim İl Müdürlüğü Turizm Araştırmacısı. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 25 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 17 Kotler, P. (1997). Marketing Management, 7th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 • Referans 18 Kotler, P., Haider D. H. ve Rein I. (1993). Marketing Places Attracting Investment, Industry and Tourism to Cities, States and Nations, The Free Press, New York. Referans 19 Langer, R. (2001). Place Images and Place Marketing, CCC Working Paper, 1,14.
 • Referans 20 Levent, M. Aktaran: Topal, M. - Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Şube Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 25 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 21 Macit, T. Aktaran: Topal M. - İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 28 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 22 Omaç, İ. Aktaran: Topal, M. - Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı. İzzettin OMAÇ. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 27 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 22 Özerhan, A. Aktaran: Topal, M. - Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Şube Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 26 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 23 Özpolat, E. Aktaran: Topal, M. - Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme ve Hibe Projeleri Şube Müdürü. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 19 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 24 Perry, A. ve Wisnom, D. (2004). Markanın DNA’sı, Eşsiz ve Dayanıklı Markalar Yaratmanın Kuralları, Çev: Zeynep Yılmaz, İstanbul, MediaCat Yayınları.
 • Referans 25 Pira, A., Kocabaş, F. ve Yeniçeri, M. (2005). Küresel Pazarda Marka Yönetimi ve Halkla İlişkiler, İstanbul, Dönence Basım ve Yayın Hizmetleri.
 • Referans 26 Rainisto, S. K. (2003). Success Factors Of Place Marketing: A Study of Place Marketing Practice In Northern Europe And United States, Doctoral Dissertations, Helsinki University of Technology, Institute of Strategy and International Business.
 • Referans 27 Ries, A. ve Ries, L. (2005). Marka Yaratmanın 22 Kuralı, Çev. Atakan Özdemir, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • Referans 28 Savaş, M. Aktaran: Topal, M. - Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Müdür Yardımcısı. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 05 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 29 Şahin, H. Aktaran: Topal, M. - Müze Müdürlüğü Antropolog. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 28 Eylül 2018. Malatya.
 • Referans 30 Şeriati, A. (1998). Medeniyet Tarihi, Cilt 1, İstanbul, Fecr Yayınları.
 • Referans 31 Tatari, B. ve Güngörürler S. (2003). En Çok Marka Başvurusu ve Tesciline Sahip İzmirli Firmalar ve Markalaşmanın Önemi, İzmir Ticaret Odası Yayını, Ekim.
 • Referans 32 Türkoğlu, M. Aktaran: Topal, M. - Müze Müdürlüğü Antropolog. “Şehir Markası Kavramı; Malatya Örneği Üzerine Bir İnceleme’’konulu kişisel görüşme. 26 Ekim 2018. Malatya.
 • Referans 33 Uztuğ, F. (2003). Markan Kadar Konuş, Marka İletişimi Stratejileri, İstanbul, Mediacat Yayınları.
 • Referans 34 Van Der Meer, J. (1990). The Role of City Marketing in Urban Management, Paper Presented on the 30th European Congress of the Regional Science Association International, İstanbul.
 • Referans 35 Vural, B.B. (2010). Bir Şehri Markası Yaratma Süreci ve Edirne Şehri Markası İçin Bir Model Önerisi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
 • Referans 36 Yarcan, S. (1996). Türkiye'de Turizm Ve Uluslararasılaşma, Boğaziçi Üniversitesi Yayınları, 1.Basım, İstanbul.
Toplam 36 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gül Banu Dayanç Kıyat

Mehmet Topal

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 2 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Dayanç Kıyat, G. B., & Topal, M. (2019). Şehir Markası Kavramı; Malatya’nın Markalaşması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2(2), 371-406.