Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Music Listening Practices and Spotify App in the Context of Everyday Life Sociology

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 163 - 188, 12.04.2022

Öz

From a normal, simple, familiar and ordinary piece of work; towards emotions, product-oriented products. easy things; transform and transform over time. E.g; cassette or record taking, listening and storage conditions are a different format. In this training, listening to music, playing games and listening to music are practiced. Listening to music, which is one of the daily life practices, is an active element given to the encounter. Digitalized music listening; While it can be safely combined, it is portable around the world today. The practice of listening to music also establishes a relationship between recorded memories and experiences. The practice of listening to music, which has become digital, can be brought to life once and for all. The main problematic of the research; music from life for lifetimes is to taste with one listening to music. The Spotify music app is an example of a digitalized music selector. In this study, how Spotify can listen to music is discussed in detail. In this study, when you set up with Spotify; emotions, meaning and the meaning of music listening practice were interpreted. Structured structured in the research. Interviews were conducted with 41 people related to snowball. About this research; It means that you can "succeed in the cinema", listen more, tell more about your first music practices, and immediately guess any story that may be related to your target. Participants stated that they were able to listen to their first music houses, while playing music in cars (), with digitalized performances, they could listen to it everywhere and "mode".

Kaynakça

 • Assmann, J. (2015). Kültürel Bellek / Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. A. Tekin, T. Kurultay (Çev.). İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Ayas, G. (2015). Müzik Sosyolojisi. İstanbul, Doğu Yayınları.
 • Berger, P. L., Luckmann, T. (2016). Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi M. D. Dereli, L. Ünsaldı (Çev.). Ankara, Heretik Yayıncılık.
 • Binici U., Tatlıcan Ü., Garfinkel’ın Etnometodolojisi’nde Gündelik Hayat. A. Esgin- G. Çeğin (Ed.). Gündelik Hayat Sosyolojisi içinde, 2018, İstanbul, Phoenix Yayınları,
 • Bull, M. (2010). Filmic Cities: The Aesthetic Experience of the Personal-Stereo User. içinde A. Bennet & : Shank (Ed.), The Popular Music Studies Reader. London, Routledge.
 • Certeau, M. D. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi, L. Özcan (Çev.). İstanbul, Dost Yayınevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (: B. Demir, Çev.). İstanbul, Eğiten Kitap.
 • Çerezci̇oğlu, A. (2013). Popüler Müzik ve Gündelik Yaşam Deneyimi̇. Folklor/Edebiyat, 75, 159-172.
 • DeNora, T. (2004). Music in Everyday Life. Cambridge University Pres.
 • DeNora, T. (2010). The Popular Music Studies Reader. A. Bennet, B. Shank, J. Toynbee (Ed.), Music and Self Identity içinde. London, Routledge.
 • Frith, G. (2002). Music and everyday life. Critical Quarterly, 44(1), 35-48. https://doi.org/10.1111/1467-8705.00399.
 • Garfinkel, H. (2014). Etnometodolojide Araştırmalar, L. Ünsaldı, Ü. Tatlıcan (Çev.). Ankara, Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2016). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu B. Cezar (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Giddens, A. (2020). Sosyolojide Temel Kavramlar. A. Esgin (Çev.). İstanbul, Phoenix Yayınevi.
 • Rana, A., North, A. C. (2007). The Role of Music in Everyday Life Among Pakistani: Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 25(1), 59-73. https://doi.org/10.1525/mp.2007.25.1.59.
 • Lefebvre, H. (2016). Modern Dünyada Gündelik Hayat I. Gürbüz, (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Özdemir, M. (2020). Şarkılar Seni Söyler: Gündelik Yaşamda Müzikal Nostalji. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 32, 7-31.
 • Schütz, A. (2018). Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler (A. Akan & Ş. Kesikoğlu, Çev.). Ankara, Heretik Yayınları.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür T. Birkan (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul, Seçkin Yayıncılık.

Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1, 163 - 188, 12.04.2022

Öz

Normal, olağan, aşina ve sıradan olanı inceleyen gündelik hayat sosyolojisi; duygulara, anılara ve bireysel etkileşimlere odaklanır. Geçmişte olağan gelen gündelik pratikler; zaman içinde değişir ve dönüşür. Örneğin; kaset veya plak alma, dinleme ve saklama pratikleri günümüzde farklı bir biçim almıştır. Bu çalışmada müzik dinlemenin, birey ile ilişkisi ve müzik dinleme pratiklerinin değişimi incelenmiştir. Gündelik hayat pratiklerinden biri olan müzik dinleme, birey ile etkileşime giren aktif bir öğedir. Dijitalleşen müzik dinleme deneyimi; geçmişte sabit bir mekânda gerçekleşirken, günümüzde gündelik hayatın her alanında taşınılabilir bir hal almıştır. Müzik dinleme pratiği aynı zamanda bireyin kimliği, anıları ve deneyimleri arasında bir ilişki üretir. Dijitalleşen, taşınabilir müzik dinleme pratiği ise bu ilişkinin her ana ve mekâna yayılmasını sağlamıştır. Araştırmanın temel sorunsalı; müzik dinleme ve gündelik hayat ilişkisini dijital bir müzik dinleme uygulamasıyla açıklamaktır. Spotify müzik uygulaması, dijitalleşen müzik deneyimine bir örnektir. Bu çalışmada Spotify’ın bireysel müzik dinleme deneyimini nasıl etkilediği tartışılmıştır. Bu çalışmada, Spotify ile bireyin kurduğu ilişki; duygular, anılar ve müzik dinleme pratiğinin anlamı ile yorumlanmıştır. Araştırmada yarı yapılandırılmış görüşme tekniği kullanılmıştır. Görüşmeler, kartopu örneklem ile araştırmaya katılan 41 kişi ile gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu araştırma doğrultusunda katılımcılar; müziğin gündelik hayattaki deneyimlerini “sinemalaştırdığını”, daha fazla mekânda dinleyebildiklerini, ilk müzik dinlenme pratiklerini daha fazla mekânda anımsadığını, hüzünlenmek veya neşelenmek istediğinde o ana ait müziği dijital ortamda hemen bulabildiğini belirtmiştir. Katılımcıların ilk müzik deneyimleri genelde sınırlı mekânlarda iken (ev, araba vb.), dijitalleşen müzik deneyimi ile her an her yerde dinleyebildiklerini ve “moduna” göre müzikler dinleyebildiklerini belirtmişlerdir.

Kaynakça

 • Assmann, J. (2015). Kültürel Bellek / Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama ve Politik Kimlik. A. Tekin, T. Kurultay (Çev.). İstanbul, Ayrıntı Yayınları.
 • Ayas, G. (2015). Müzik Sosyolojisi. İstanbul, Doğu Yayınları.
 • Berger, P. L., Luckmann, T. (2016). Modernite, Çoğulculuk ve Anlam Krizi: Modern İnsanın Yönelimi M. D. Dereli, L. Ünsaldı (Çev.). Ankara, Heretik Yayıncılık.
 • Binici U., Tatlıcan Ü., Garfinkel’ın Etnometodolojisi’nde Gündelik Hayat. A. Esgin- G. Çeğin (Ed.). Gündelik Hayat Sosyolojisi içinde, 2018, İstanbul, Phoenix Yayınları,
 • Bull, M. (2010). Filmic Cities: The Aesthetic Experience of the Personal-Stereo User. içinde A. Bennet & : Shank (Ed.), The Popular Music Studies Reader. London, Routledge.
 • Certeau, M. D. (2008). Gündelik Hayatın Keşfi, L. Özcan (Çev.). İstanbul, Dost Yayınevi.
 • Creswell, J. W. (2017). Araştırma deseni: Nitel, nicel ve karma yöntem yaklaşımları. (: B. Demir, Çev.). İstanbul, Eğiten Kitap.
 • Çerezci̇oğlu, A. (2013). Popüler Müzik ve Gündelik Yaşam Deneyimi̇. Folklor/Edebiyat, 75, 159-172.
 • DeNora, T. (2004). Music in Everyday Life. Cambridge University Pres.
 • DeNora, T. (2010). The Popular Music Studies Reader. A. Bennet, B. Shank, J. Toynbee (Ed.), Music and Self Identity içinde. London, Routledge.
 • Frith, G. (2002). Music and everyday life. Critical Quarterly, 44(1), 35-48. https://doi.org/10.1111/1467-8705.00399.
 • Garfinkel, H. (2014). Etnometodolojide Araştırmalar, L. Ünsaldı, Ü. Tatlıcan (Çev.). Ankara, Heretik Yayınları.
 • Goffman, E. (2016). Günlük Yaşamda Benliğin Sunumu B. Cezar (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Giddens, A. (2020). Sosyolojide Temel Kavramlar. A. Esgin (Çev.). İstanbul, Phoenix Yayınevi.
 • Rana, A., North, A. C. (2007). The Role of Music in Everyday Life Among Pakistani: Music Perception: An Interdisciplinary Journal, 25(1), 59-73. https://doi.org/10.1525/mp.2007.25.1.59.
 • Lefebvre, H. (2016). Modern Dünyada Gündelik Hayat I. Gürbüz, (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Özdemir, M. (2020). Şarkılar Seni Söyler: Gündelik Yaşamda Müzikal Nostalji. Galatasaray Üniversitesi İletişim Dergisi, 32, 7-31.
 • Schütz, A. (2018). Fenomenoloji ve Toplumsal İlişkiler (A. Akan & Ş. Kesikoğlu, Çev.). Ankara, Heretik Yayınları.
 • Simmel, G. (2009). Bireysellik ve Kültür T. Birkan (Çev.). İstanbul, Metis Yayınları.
 • Yıldırım, A., ve Şimşek, H. (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. İstanbul, Seçkin Yayıncılık.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ali Eren DEMİR> (Sorumlu Yazar)
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3812-3519
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 12 Nisan 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { husbd1058026, journal = {Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2618-6268}, eissn = {2667-5773}, address = {info@halic.edu.tr}, publisher = {Haliç Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {5}, number = {1}, pages = {163 - 188}, title = {Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması}, key = {cite}, author = {Demir, Ali Eren} }
APA Demir, A. E. (2022). Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması . Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 5 (1) , 163-188 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbd/issue/69560/1058026
MLA Demir, A. E. "Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması" . Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 163-188 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/husbd/issue/69560/1058026>
Chicago Demir, A. E. "Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması". Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (2022 ): 163-188
RIS TY - JOUR T1 - Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması AU - Ali Eren Demir Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - DO - T2 - Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 188 VL - 5 IS - 1 SN - 2618-6268-2667-5773 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması %A Ali Eren Demir %T Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması %D 2022 %J Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2618-6268-2667-5773 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Demir, Ali Eren . "Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması". Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 / 1 (Nisan 2022): 163-188 .
AMA Demir A. E. Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması. Sosyal ve Beşeri Bilimler, Konservatuvar. 2022; 5(1): 163-188.
Vancouver Demir A. E. Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2022; 5(1): 163-188.
IEEE A. E. Demir , "Gündelik Hayat Sosyolojisi Bağlamında Müzik Dinleme Pratikleri ve Spotify Uygulaması", Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, c. 5, sayı. 1, ss. 163-188, Nis. 2022