Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 186 - 192 2019-08-29

Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri
Effects of pomegranate peel extract against glutamate excitotoxicity in rat primary neuron culture

Damla BİNNETOĞLU [1] , Muhammed YAYLA [2] , İrfan ÇINAR [3] , Çağlar DEMİRBAĞ [4] , Pınar AKSU KILIÇLE [5]


Amaç: Güçlü bir antioksidan etkiye sahip olan nar kabuğunun pek çok fizyolojik özellikleri gösterilmiştir. Çalışmamızda eksitatör bir nörotransmitter olan glutamatın nörotoksik etkisine karşı, güçlü antioksidan olan nar kabuğunun etkilerini araştırmayı amaçladık.

Materyal ve Metot: Çalışmamızda yeni doğan sıçan beyin korteksi kullanılmıştır. Nar kabuğu ekstresi 200, 300 ve 400 mg/ml dozunda uygulandıktan 2 saat sonra 6x10-3 ve 3x10-3 M konsantrasyonda glutamat uygulaması gerçekleştirildi. Toksisite oluşturulduktan 24 saat sonra canlılık testi, total oksidan ve antioksidan kapasite ölçümleri gerçekleştirildi.

Bulgular: Glutamat uygulaması artan dozlarda hücre canlılığını önemli ölçüde azaltırken nar kabuğu ekstresi yüksek dozda en iyi nöroprotektif etkiyi ortaya koymuştur. Toksisiteye bağlı artan oksidan kapasite nar kabuğu uygulaması ile anlamlı derecede düzelmiştir. Glutamata bağlı azalan antioksidan kapasite nar kabuğu ekstresi ile düzelme göstermiştir. Nar kabuğu ekstresi tek başına yüksek doz uygulandığında proliferatif etki ortaya koymuştur. Nar kabuğu nöroprotektif etkilerini proinflamatuar sitokin olan tümör nekrozis faktör-α ve apoptotik proteinler olan caspas 3 ve 9 ekspresyonunu baskılayarak ortaya koymuştur.

Sonuç: Nar kabuğu ekstresi antioksidan, antiinflamatuar ve anti-apoptotik etkisi ile glutamata bağlı gelişen nörotoksisiteyi önlemiştir.

 

Anahtar Kelimeler: Nar, Eksitotoksisite, Glutamat, Sıçan

Background: Many physiological properties of pomegranate peel which has a strong antioxidant effect have been shown. We aimed to investigate the effects of pomegranate peel, a potent antioxidant on the neurotoxic effect of glutamate, an excitatory neurotransmitter.

Methods: In our study, the newly born rat brain cortex was used. Pomegranate peel extract were used 200, 300 and 400 mg / ml dose after 2 hours 6x10-3 and 3x10-3M concentration glutamate application was performed. After 24 hours of toxicity, viability test, total oxidant and antioxidant capacity measurements were performed.

Results: Glutamate application significantly reduced cell viability in increased doses, while pomegranate peel extract revealed the best neuroprotective effect in high doses. Increased total oxidant capacity due to toxicity has been significantly improved with pomegranate peel application. Decreased antioxidant capacity due to glutamate has improved with pomegranate peel extract. Pomegranate peel extract alone had a proliferative effect when high doses were applied. The pomegranate peel has demonstrated its neuroprotective effects by suppressing the proinflammatory cytokine tumor necrosis factor-α and the expression of apoptotic proteins, caspase 9 and 3.

Conclusion: Pomegranate peel extract inhibited glutamate-induced neurotoxicity due to its antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic effect.

 

Key Words: Pomegranate, Excitotoxicity, Glutamate, Rat

 • Referans1. Gölükcü M, Toker R, Tokgöz H. Hasat zamanının nar suyunun şeker ve organik asit bileşimleri üzerine etkisi. Gıda. 2011; 36(6): 355-341.
 • Referans2. İsmail T, Sestili P, Akthar S. Pomegranate peel and fruit extracts: A review of potential anti-inflammatory and anti-infective effects. Journal of ethnopharmacology. 2012; 143(2): 397-405.
 • Referans3. Topkaya C. Nar kabuğu tozu ilavesinin keklerin besinsel, duyusal ve mikrobiyolojik özelliklerine etkisi. Yüksek lisans tezi, Denizli, Pamukkale Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017.
 • Referans4. Karakaya S ve El SN. Total Phenols and Antioxidant Activities of Some Herbal Teas and In Vitro Bioavailability of Black Tea Polyphenols. GOÜ. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006; 23(1): 1-8.
 • Referans5. Özkan G, Baydar G. A Direct RP-HPLC Determination of Phenolic Compounds in Turkish Red Wines. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi. 2006; 19(2): 229-234.
 • Referans6. Chandra R, Jadhav VT, Shrama J. Global scenario of pomagranate (Punica granatum L.) culture with special reference to India. Fruit Veg Cereal Sci 2010; 4(2): 17–8.
 • Referans7. Nizamlıoğlu NM, Nas S. The phenolic compounds in vegetables and fruit; structures and their importance. Electronic Journal of Food Technologies. 2010; 5(1): 20-35.
 • Referans8. Yıldırım AN, Yıldırım F, Şan B, Polat M, Sesli Y. Variability of phenolic composition and tocopherol content of some commercial Almond cultivars. Journal of Applied Botany and Food Quality. 2016; 89(1): 163-170.
 • Referans9. Negi PS, Jayaprakasha GK, Jena BS. Antioxidant and antimutagenic activities of pomegranate peel extracts. Food Chemistry. 2003; 80(3): 393-397.
 • Referans10. Özkal N, Dinç S. Valuation of The Pomegranate (Punica granatum L.) Peels From The Standpoint of Pharmacy. Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi. 1993; 22(1): 21-29.
 • Referans11. Aydın ÖF, Kurne A, Karabudak R. MS patogenezinde basamaklar-II:nörodejenerasyonda biyolojik göstergeler, sodyum kanalları ve glutamatın rolü. Türk nöroşirurji dergisi. 2006; 12(2): 98-105.
 • Referans12. Gündoğdu G, Taghizadehghalehjoughi A, Çiçek B, Şenol O, Nalcı KA, Demirkaya AK ve ark. Glutamat Eksitotoksisitesi Oluşturulan Primer Kortikal Nöron Kültürlerinde Parietinin Nöroprotektif Etkisinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Vet. Bil. Derg. 2018; 13(2): 165-173.
 • Referans13. Cetin D, Hacimufuoglu A, Tatar A, Turkez H, Togar H. The in vitro protective effect of salicylic acid against paclitaxel and cisplatin-induced neurotoxicity. Cytotechnology. 2016; 68(4): 1361-1367.
 • Referans14. Yayla M, Cetin D, Demirbağ Ç, Kılııçle Aksu P. Nar Kabuğu Ekstresinin Sıçanlarda Paklitakselle İndüklenen Primer Nöron Hasarına Karşı Koruyucu Etkisi. Kafkas J Med Sci 2018; 8(3):149–157.
 • Referans15. Palabiyik SS, Karakus E, Halici Z, Cadirci E, Bayir Y, Ayaz G, Cinar I. The protective effects of carvacrol and thymol against paracetamol–induced toxicity on human hepatocellular carcinoma cell lines (HepG2). Human & Experimental Toxicology. 2016; 35(2): 1252-1263.
 • Referans16. Meldrum BS. Glutamate as a neurotransmitter in the brain: review of physiology and pathology. The Journal of Nutrition. 2000; 130(4): 1007–15.
 • Referans17. Sharma A, Kaur G. Tinospora cordifolia as a potential neuroregenerative candidate against glutamate induced excitotoxicity: an in vitro perspective. BMC Complement Altern Med. 2018; 18(1): 268-271.
 • Referans18. Motor S, Ozturk S, Ozcan O, Gurpinar AB, Can Y, Yüksel R et al. Evaluation of total antioxidant status, total oxidant status and oxidative stress index in patients with alopecia areata. Int J Clin Exp Med. 2014; 7(4): 1089–93.
 • Referans19. Kanatt RS, Chander R, Sharma A. Antioxidant and antimicrobial activity of pomegranate peel extract improves the shelf life of chicken products. International Journal of Food Science & Technology. 2010; 45(2): 216-222.
 • Referans20. Aslan R, Kutlu R, Civi S, Tasyurek E. The correlation of the total antioxidant status (TAS), total oxidant status (TOS) and paraoxonase activity (PON1) with smoking Author links open overlay panel. Clin Biochem. 2014; 47(6): 393-7.
 • Referans21. Abundan M, Çelik M, Almaz V, Geter S, Selek S, Koca B et al. Evaluation of S-100B and Oxidative Status before and after Treatment in Children with Bacterial Meningitis. Klin Derg. 2012; 25(2): 67-70.
 • Referans22. Meloni F. Tumor necrosis factor α. Biological aspects. Gior Itali di Chemi 1989; 40(36): 29–37.40.
 • Referans23. MacEwan D J. TNF ligands and receptors – a matter of life and death. Brit J Pharm 2002; 135(4): 855-5.
 • Referans24. MacEwan D J. TNF receptor subtype signalling: differences and cellular consequences. Cell Sig 2002;14(6): 477–92.
 • Referans25. Binnetoğlu D, Yayla M. Agmatine and Glutamate Induced Primary Neuron Damage: In Vitro Study. International Research Journal of Pharmacy and Medical Sciences. 2018; 2(1): 52-56.
 • Referans26. Takeuchi H1, Jin S, Wang J, Zhang G, Kawanokuchi J, Kuno R, Sonobe Y, Mizuno T, Suzumura A. Tumor necrosis factor-alpha induces neurotoxicity via glutamate release from hemichannels of activated microglia in an autocrine manner. J Biol Chem. 2006; 281(30): 21362-8.
 • Referans27. Soojin P, Jin KS, Jun Yup K, Hwa-Jin S, YoungMi K, Yong CB. Anti-Inflammatory Effects of Pomegranate Peel Extract in THP-1 Cells Exposed to Particulate Matter PM10. Evid Based Complement Alternat Med. 2016; 16(3): 1-11.
 • Referans28. Maressa CM, Jocelem MS, Milena T, Danilo M, Patricia B, Hudson SB et al. Neuroprotective Effects of Pomegranate Peel Extract after Chronic Infusion with Amyloid-β Peptide in Mice. PLoS One. 2016; 11(11): e0166123.
 • Referans29. Tüfekçi MA, Ersoy Tunalı N. Huntington Hastalığında Toksisite Mekanizmaları ve NMDAR-Aracılı Eksitotoksisitede Poliaminlerin Rolü. Turkiye Klinikleri J Med Sci.2012; 32(1): 201-213.
 • Referans30. Shuangyue L, Xiao Z, Meiling S, Tao X, Aimei W. FoxO3a plays a key role in the protective effects of pomegranate peel extract against amikacin-induced ototoxicity. Int J Mol Med. 2017; 40(1): 175-181
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7041-7253
Yazar: Damla BİNNETOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: KAFKAS UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0659-3084
Yazar: Muhammed YAYLA
Kurum: KAFKAS UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9826-2556
Yazar: İrfan ÇINAR
Kurum: KAFKAS UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7534-341X
Yazar: Çağlar DEMİRBAĞ
Kurum: TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0002-3567-5775
Yazar: Pınar AKSU KILIÇLE
Kurum: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

Tarihler

Başvuru Tarihi : 21 Aralık 2018
Kabul Tarihi : 22 Temmuz 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd500521, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {186 - 192}, doi = {10.35440/hutfd.500521}, title = {Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri}, key = {cite}, author = {BİNNETOĞLU, Damla and YAYLA, Muhammed and ÇINAR, İrfan and DEMİRBAĞ, Çağlar and AKSU KILIÇLE, Pınar} }
APA BİNNETOĞLU, D , YAYLA, M , ÇINAR, İ , DEMİRBAĞ, Ç , AKSU KILIÇLE, P . (2019). Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 186-192 . DOI: 10.35440/hutfd.500521
MLA BİNNETOĞLU, D , YAYLA, M , ÇINAR, İ , DEMİRBAĞ, Ç , AKSU KILIÇLE, P . "Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 186-192 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/500521>
Chicago BİNNETOĞLU, D , YAYLA, M , ÇINAR, İ , DEMİRBAĞ, Ç , AKSU KILIÇLE, P . "Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 186-192
RIS TY - JOUR T1 - Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri AU - Damla BİNNETOĞLU , Muhammed YAYLA , İrfan ÇINAR , Çağlar DEMİRBAĞ , Pınar AKSU KILIÇLE Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.500521 DO - 10.35440/hutfd.500521 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 186 EP - 192 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.500521 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.500521 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri %A Damla BİNNETOĞLU , Muhammed YAYLA , İrfan ÇINAR , Çağlar DEMİRBAĞ , Pınar AKSU KILIÇLE %T Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.500521 %U 10.35440/hutfd.500521
ISNAD BİNNETOĞLU, Damla , YAYLA, Muhammed , ÇINAR, İrfan , DEMİRBAĞ, Çağlar , AKSU KILIÇLE, Pınar . "Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 186-192 . https://doi.org/10.35440/hutfd.500521
AMA BİNNETOĞLU D , YAYLA M , ÇINAR İ , DEMİRBAĞ Ç , AKSU KILIÇLE P . Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 186-192.
Vancouver BİNNETOĞLU D , YAYLA M , ÇINAR İ , DEMİRBAĞ Ç , AKSU KILIÇLE P . Sıçan primer nöron kültüründe glutamat eksitotoksisitesine karşı nar kabuğu ekstresinin etkileri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 192-186.