Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmeli ve izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) materyal ve metod bölümünde ve ayrıca makalenin tartışma kısmından sonra açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, (Arşiv taraması yapılan çalışmalarda istenildiğinde çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesi de ayrıca sisteme yüklenmelidir.)

Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmamış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan red edilmektedir. Lütfen makalenizi sisteme yüklemeden önce yazım kurallarımızı dikkatlice okuyunuz.

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

ISSN 1304-9623 | e-ISSN 1309-4025 | Yayın Aralığı Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2004 | Yayıncı Harran Üniversitesi | http://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd
Kapak Resmi


Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmeli ve izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) materyal ve metod bölümünde ve ayrıca makalenin tartışma kısmından sonra açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, (Arşiv taraması yapılan çalışmalarda istenildiğinde çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesi de ayrıca sisteme yüklenmelidir.)

Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmamış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan red edilmektedir. Lütfen makalenizi sisteme yüklemeden önce yazım kurallarımızı dikkatlice okuyunuz.

Cilt 17 - Sayı 1 - 29 Nis 2020
 1. Nonpalpabl Testislerde Tanısal Laparoskopi; Tek Merkez Klinik Sonuçlarımız
  Sayfalar 1 - 5
  Mehmet DEMİR , İsmail YAĞMUR , Bülent KATI , Eyyup Sabri PELİT , Abdurrahim DUSAK , Halil ÇİFTÇİ
 2. Tetrazolium-Based Cytotoxicity Tests May Not Always Reflect Accurate Results
  Sayfalar 6 - 12
  Abdullah TAŞKIN , Hasan ULUSAL , Seyhan TAŞKIN , Mehmet TARAKÇIOĞLU
 3. Ameliyathanede Deri Hazırlığı Uygulamalarının İncelenmesi
  Sayfalar 13 - 18
  Aliye OKGÜN ALCAN , Kevser KARACABAY , Ayşegül SAVCI
 4. Vitamin B12 Replasman Tedavisi; Oral? İntramüsküler?
  Sayfalar 19 - 23
  Maruf BORAN , Ömer Faruk Boran , Nisbet YILMAZ , Başol Canbakan
 5. Toplumumuzda Sünnet Cerrahi Bir Operasyon Olarak Kabul Ediliyor mu?
  Sayfalar 24 - 27
  Tülin ÖZTAŞ , Muhammet ASENA
 6. Şanlıurfa'da Gebe Kadınların İlaç Kullanım Alışkanlıkları ve Etkileyen Faktörler
  Sayfalar 28 - 32
  Pınar Çağlar ALPTEKİN , Fatma KORUK
 7. Mesane Kanserinde Radikal Sistektomi Operasyonunun Önemi ve Takip Döneminde Karşılaşılan Komplikasyonlar: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 33 - 36
  Ergün ALMA , Adem ALTUNKOL , Hakan ERÇİL , Güçlü GÜRLEN , Nevzat Can ŞENER , Zafer Gökhan GÜRBÜZ
 8. Demanslı Parkinson Hastalarının Bakım Verenlerinde Cinsiyete Göre Yalnızlık, Ağrı ve Anksiyete Düzeylerinin Psikometrik Değerlendirilmesi
  Sayfalar 37 - 41
  Duygu KURT GÖK , Murat GÜLTEKİN , Ayten EKİNCİ
 9. Preeklamptik ve Eklamptik Hastalarda Yoğun Bakımda Kalma Süresine Etki Eden Faktörler
  Sayfalar 42 - 44
  Engin ÖZTÜRK , Neşe Gül HİLALİ
 10. Submandibular Bez Cerrahi Sonuçlarımız
  Sayfalar 45 - 49
  Aytuğ BUYRUK , Ferhat BOZKUŞ
 11. OSAS'lı Hastalarda Temporomandibular Eklem Rahatsızlıklarının Prevelansının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 50 - 55
  Saim YANIK , Mehmet Emrah POLAT , Zafer SAK
 12. Meibomian Gland Dysfunction and Dyslipidemia
  Sayfalar 56 - 60
  Furkan ŞEN , Nazmi ZENGİN
 13. “Önce Zarar Verme” Epidermolizis Bülloza Hastalarında Anestezi Yönetimi ve Hasta Özellikleri; Retrospektif Analiz
  Sayfalar 61 - 64
  Enes ÇELİK , Mustafa BIÇAK , Feyzi ÇELİK , Abdulmenap GUZEL , Zeynep BAYSAL
 14. Tubal Ektopik Gebelik Tanısında Tam Kan Sayımı Parametrelerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 65 - 69
  Gökçe TURAN , Berna ASLAN ÇETİN , Gözde DEMİREZEN , Nurullah PEKER
 15. İmmünsüpresif Tedavi Alacak Hastalarda Hepatit Serolojisi
  Sayfalar 70 - 73
  Mehmet ÇABALAK , Tayibe BAL , Sabahattin OCAK
 16. Laparoskopik Safra Kesesi Ameliyatlarında Transversus Abdominis Plan Bloğu, İntravenöz Non-Steroid Anti İnflamatuar İlaç ve Lokal Anestezik İnfiltrasyonunun Karşılaştırılması
  Sayfalar 74 - 81
  Mustafa BIÇAK , Fikret SALIK , Hakan AKELMA
 17. ST Elevasyonsuz Miyokart Enfarktüsü Geçiren Erkek Hastalarda Serbest Testosteron Düzeyi ile Koroner Arter Hastalığının Ciddiyeti Arasındaki İlişki
  Sayfalar 82 - 86
  Diyar KÖPRÜLÜ , Mustafa Beğenç TAŞCANOV
 18. Can Lumbar Pedicle Thickness Be a Morphological Parameter in Predicting Lumbar Spinal Canal Stenosis?
  Sayfalar 87 - 90
  Ayşe Serap AKGÜN
 19. Sırt veya Bel Ağrısı Olan ve Olmayan Tıbbi Sekreterlerin Omurga Sagittal Eğrilikleri, Fonksiyonel Durum ve Yaşam Kalitesi Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 91 - 97
  Özge BARUT , Fatmanur Aybala KOÇAK , Emine Eda KURT , Senem ŞAŞ , Figen TUNCAY , Hatice Rana ERDEM
 20. Spontan Solunumu Olan Gönüllülerde Cerrahi Hasta Pozisyonlarının Plet Değişkenlik İndeksi , Perfüzyon İndeksi ve Noninvaziv Sürekli Kardiyak Output Ölçüm Yöntemi Üzerine Olan Etkisi
  Sayfalar 98 - 103
  Mahmut Alp KARAHAN , Ahmet ATLAS , Veli Fahri PEHLİVAN , Erdoğan DURAN , Başak PEHLİVAN , Melike ABAN YILMAZ, Orhan BİNİCİ , Nuray ALTAY
 21. Hipertiroidi Hastalarında Tedavi Öncesi ve Sonrası Trombosit/Lenfosit ve Nötrofil/Lenfosit Oranlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 104 - 107
  Çiğdem CİNDOĞLU , Mehmet Sidar GÜLER , Mehmet Ali EREN , Tevfik SABUNCU
 22. Expression Analysis in the Transcription Level of PTGS2, CALR, MAGE-A3 Genes in Non-Small Cell Lung Cancer
  Sayfalar 108 - 112
  Büşra KÖSE , Süreyya BOZKURT
 23. Inguinal Hernia Repair with Progrip ™ Mesh Under Local Anesthesia in High-Risk Elderly Patients
  Sayfalar 113 - 117
  Mehmet BAYRAK , Ahmet BÜLBÜL , Yasemin ALTINTAŞ , Ömer ALABAZ
 24. Organ Damage In Penetrating Injuries
  Sayfalar 118 - 121
  Levent ŞAHİN , Turgut DOLANBAY , Murat ARAS
 25. Gebelikte Trombositopeni Sebebi ile İstenen Hematoloji Konsültasyonlarına Genel Bakış: Tek Merkez Deneyimi
  Sayfalar 122 - 126
  Nefise Nazlı YENİGÜL , Ahmet Kürşat GÜNEŞ , Dilek BULDUM
 26. Serum Katalaz, Miyeloperoksidaz ve Paraoksonaz 1 Üzerine Bazı Bitki Ekstraktlarının In Vitro Etkisi
  Sayfalar 127 - 132
  Adnan KİRMİT , Mesut IŞIK
 27. Ozone vs Melatonin: The Therapeutic Effects In Alcoholic Liver Disease
  Sayfalar 133 - 139
  Hüseyin Avni EROĞLU , Mustafa MAKAV , Gülname FINDIK GÜVENDİ , Başak BÜYÜK , Yasemen ADALI
 28. 900 Megahertz Dalga Frekansına Sahip Elektromanyetik Alanın Biyolojik Sistemler Üzerindeki Olası Etkilerine Bilimsel Yaklaşım: Derleme
  Sayfalar 140 - 148
  Sibel TÜREDİ , Hatice HANCI , Ersan ODACİ
 29. Ablation of Right Atrial Appendage Tachycardia Using 3D Electroanatomic Mapping System: A Rare Case Report
  Sayfalar 149 - 152
  Gökhan AKSAN , Osman Can YONTAR , Ahmet YANIK
 30. Hipoksik beyin hasarlı hastanın palyatif bakımda takibi ve semptomlarındaki iyileşme : Olgu sunumu
  Sayfalar 153 - 156
  Nuray KIVANÇ TERZİ , Dursun ÇADIRCI , Şenay KOÇAKOĞLU
 31. Ses Kısıklığının Gözardı Edilen Nedeni: Larinks Tüberkülozu
  Sayfalar 157 - 160
  İclal HOCANLI
Dizinler
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

 10780  10781