Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 193 - 196 2019-08-29

Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar
Psychiatric diagnoses received by adolescents with smartphone addiction presenting to the pediatric psychiatry polyclinic for various reasons

İsmail AKALTUN [1] , Hamza AYAYDIN [2]


Amaç: Akıllı telefon bağımlılığı, çoğunlukla telefondan uzak kalamama, sık sık telefonu kontrol etme, aşırı akıllı telefon kullanımı nedeniyle uykusuzluk ve uyku kalitesinin bozulması gibi belirtilerle ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden bu çalışmamızda polikliniğimize çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik hastalıkları değerlendirdik.

Materyal ve Metot: Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş olan ergenlere cep telefonu bağımlılığı ölçeği kısa formu doldurtuldu. Cep telefonu bağımlılık ölçeği kesme puanlarını aşan 80 katılımcının, DSM-5 tanı kriterlerine göre aldığı psikiyatrik tanılar değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmamıza katılan hastaların 47’si erkek, 33’ü kız idi. Erkeklerin yaş ortalaması 14,03±1,5, kızların yaş ortalaması 13,9 ± 1,5 idi. Kızların akıllı telefonla geçirdiği süre günlük ortalama 5,09±1,15 saat, cep telefonu bağımlılığı ölçeği puanı 40,06±4,4, erkeklerin telefonla geçirdiği süre günlük ortalama 5,21 ± 1,2 saat, cep telefonu bağımlılığı ölçeği puanı ortalaması 41,7 ± 4,9 idi. 80 katılımcının 51’i dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu (DEHB), 35’i anksiyete bozuklukları, 25’i depresyon, 9’u davranım bozukluğu,3’ü dışa atım bozuklukları, 2’si tik bozukluğu tanılarını aldılar. Erkek hastalar, DEHB(%82), anksiyete bozuklukları (%29), depresyon (%19), davranım bozuklukları (%19), dışa atım bozuklukları (%6), tik bozuklukları (%4) tanılarını aldılar. Kız hastalar ise sırasıyla, anksiyete bozuklukları (%63), depresyon (%48), DEHB (%36) tanılarını aldılar. Cinsiyete göre DEHB, anksiyete bozuklukları, depresyon ve davranım bozuklukları dağılımı açısından istatistiksel anlamlı farklılık vardır ( p < 0.05). DEHB ve davranım bozukluğu oranı erkeklerde daha fazla iken, anksiyete bozuklukları ve depresyon  oranı kızlarda daha fazla bulundu.

Sonuç: Akıllı telefon bağımlılığı depresyonu ve anksiyete bozukluğu olan kız ergenlerde yüksek oranda iken, erkek ergenlerde ise DEHB’ye yüksek oranda eşlik etmiştir. Bu yüzden akıllı telefon bağımlılığı olan çocuk ve ergenlerin, psikiyatrik hastalıklar açısından değerlendirilip gerekli tedavi ve desteğinin sağlanması gerekmektedir. Ayrıca akıllı telefonların önerilen sürelerde ve gerekli durumlarda kullanılmasının sağlanması, çocuk ve ergenlerin hem sosyal gelişimi, hem de ruh sağlığı açısından olumlu sonuçlar doğuracağını düşünmekteyiz.

 

Anahtar Kelimeler: Akıllı Telefon Bağımlılığı, Ergenlik, Psikiyatrik Bozukluklar, Hiperaktivite, Depresyon

Background: Smartphone addiction generally emerges with symptoms such as inability to be separated from the phone, frequent device checking, and sleeplessness and impaired sleep quality deriving from excessive use. Our study therefore evaluated psychiatric diseases diagnosed in adolescents with smartphone addiction presenting to our polyclinic for various reasons.

Methods: Adolescents presenting to the pediatric psychiatry polyclinic for various reasons were asked to complete the Smartphone Addiction Scale short version. Psychiatric diagnoses based on DSM-5 diagnostic criteria of 80 subjects exceeding the Smartphone Addiction Scale cutoff scores were evaluated.

Results: Boys constituted 47 of the patients in our study and girls 33. Mean ages were 14.03±1.5 years for boys and 13.9 ± 1.5 for girls. Girls’ mean time spent with smartphones was 5.09 ± 1.15 h a day andtheir mean Smartphone Addiction Scale score was 40.06±4.4, while boys spent a mean 5.21 ± 1.2 with their smartphones and scored a mean41.7±4.9 on the addiction scale. Fifty-one of the 80 participants were diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), 35 with anxiety disorders, 25 with depression, nine with behavioral disorder, three with elimination disorders, and two with tic disorder. Male patients were diagnosed with ADHD (82%), anxiety disorders (29%), depression (19%), behavior disorders (19%), elimination disorders (6%), and tic disorders (4%). The female patients were diagnosed with anxiety disorders (63%), depression (48%) and ADHD (36%), respectively. There was a statistically significant difference in terms of the distribution of ADHD, anxiety disorders, depression and behavior disorders according to the gender (p < 0.05). While the rate of ADHD and conduct disorder was more in males, the rate of anxiety and depression was higher in girls.

Conclusions: While smart phone addiction was high in female adolescents with depression and anxiety disorder, ADHD was high in male adolescents. Children and adolescents with smartphone addiction must therefore be evaluated in terms of psychiatric diseases and receive the requisite treatment and support. In addition, we think that smartphones being used for the recommended durations and when essential will have positive effects on children and adolescents’ social development and also in terms of mental health.

 

Key words: Smartphone Addiction, Adolescence, Psychiatric Disorders, Hyperactivity, Depression

  • 1. Yılmaz G, Şar AH, Civan S. Ergenlerde Mobil Telefon Bağımlığı İle Sosyal Kaygı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Online Journal Of TechnologyAddiction&Cyberbullying. 2015; 2(2): 20-37.2. Noyan CO, Darçın EA, Nurmedov S, Yılmaz O, Dilbaz N. Akıllı telefon bağımlılığı ölçeğinin kısa formunun üniversite öğrencilerinde Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik Çalışması. Anadolu Psikiyatri Derg. 2015; 16 (Özel Sayı. 1): 73-81.3. Kuyucu M. Gençlerde Akıllı Telefon Kullanımı Ve Akıllı Telefon Bağımlılığı Sorunsalı: “Akıllı Telefon(Kolik)” Üniversite Gençliği. Global Media Journal TR Edition. 2017; 7(14).4. American Psychiatric Association. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 5. Washington DC: AmericanPsychiatricAssociation Publishing, 2013.5. Park N, Lee H. Social Implications of Smartphone Use: Korean College Students’ Smartphone Use and Psychological Well-Being. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2012; 15:491- 497.6. Shine O, Beak S. TheInfluence of adolescents smartphone addiction on aggression. Korean Review of Crisis and Emergency Manegement,. 2013; 9(11): 345-362.7. Ko CH, Liu GC, Yen JY, Chen CY, Yen CF, Chen CS. Brain correlates of craving for online gaming under cue exposure in subjects with Internet gaming addiction and in remitted subjects. AddictBiol. 2013; 18(3): 559-569.8. Tao ZL, Liu Y. Is there a relationship between Internet dependence and eating disorders? A comparison study of Internet dependents and non-Internet dependents. Eat Weight Disord. 2009; 14(2-3): e77-83. 9. Tahiroglu AY, Celik GG. Psikiyatrik Bozukluğu Olan ve Olmayan Ergenlerde Problemli İnternet Kullanımı. Nöropsikiyatri Arşivi 2010; 47(3): 241-246.10. Kaufman J, Birmaher B, Brent D, Rao U, Flynn C, Moreci P, Williamson D, Ryan N. Schedule for Affective Disorders and Schizophreniafor School-Age Children-Present and Lifetime Version (K-SADS-PL): initial reliabilityand validitydata. J Am Acad Child AdolescPsychiatry. 1997;36(7):980-988.11. Gökler B, Ünal F, Pehlivantürk B, Çengel-Kültür E, Akdemir D, Taner Y. Reliability and validity of schedule for affective disorders and schizophrenia for school age children-present and lifetime version-Turkish. TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2004; 11(3): 109-116.12. Wallace P. ThePsychology of the Internet. New York :Cambridge UniversityPress, 1999.13. Grant JE, Potenza MN, Weinstein A, Gorelick DA. Introduction to behavioral addictions. Am J Drug Alcohol Abuse. 2010; 36(5):233-241.14. Takao M, Takahashi S, Kitamura M. Addictive personalityand problematic mobile phone use. Cyberpsychol Behav. 2009; 12(5):501-50715. Doğan U, Tosun NI. Lise öğrencilerinde problemli akıllı telefon kullanımının sosyal kaygı ve sosyal ağların kullanımına aracılık etkisi, Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2016; 8(22): 99-128.16. Karaaziz M, Keskindağ B. I love my smartphone: a review study of smartphone addiction and related psychological risk factors, Bağımlılık Dergisi. 2015; 16(2): 78-85.17. Bozkurt H, Şahin S, Zoroğlu S.İnternet Bağımlılığı: Güncel Bir Gözden Geçirme. Journal Of Contemporary Medicine.2016; 6(3):235-24718. Ko CH, Yen JY, Yen CF, Chen CS, Chen CC. The association between Internet addiction and psychiatric disorder: a review of the literature. Eur Psychiatry. 2012; 27(1): 1-8.19. Kim H. Exercise rehabilitation for smartphone addiction. J Exerc Rehabil. 2013; 9(6):500-505.20. Babadi-Akashe Z, Zamani BE, Abedini Y, Akbari H, Hedayati N. The Relationship between Mental Health and Addiction to Mobile Phones among University Students of Shahrekord, Iran. Addict Health. 2014;6(3-4):93-9921. De-Sola Gutiérrez J, Rodríguez de Fonseca F, Rubio G. Cell-Phone Addiction: A Review. Front Psychiatry. 2016; 7:175. eCollection 2016.22. Özen S, Topçu M. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Depresyon, Obsesyon-Kompulsiyon, Dürtüsellik, Aleksitimi Arasındaki İlişki. Bağımlılık Dergisi. 2017;18(1):16-24
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9938-9276
Yazar: İsmail AKALTUN
Kurum: GAZİANTEP DR. ERSİN ARSLAN EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-4909-0070
Yazar: Hamza AYAYDIN (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ocak 2019
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd512504, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {193 - 196}, doi = {10.35440/hutfd.512504}, title = {Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar}, key = {cite}, author = {AKALTUN, İsmail and AYAYDIN, Hamza} }
APA AKALTUN, İ , AYAYDIN, H . (2019). Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 193-196 . DOI: 10.35440/hutfd.512504
MLA AKALTUN, İ , AYAYDIN, H . "Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 193-196 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/512504>
Chicago AKALTUN, İ , AYAYDIN, H . "Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 193-196
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar AU - İsmail AKALTUN , Hamza AYAYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.512504 DO - 10.35440/hutfd.512504 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 193 EP - 196 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.512504 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.512504 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar %A İsmail AKALTUN , Hamza AYAYDIN %T Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.512504 %U 10.35440/hutfd.512504
ISNAD AKALTUN, İsmail , AYAYDIN, Hamza . "Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 193-196 . https://doi.org/10.35440/hutfd.512504
AMA AKALTUN İ , AYAYDIN H . Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 193-196.
Vancouver AKALTUN İ , AYAYDIN H . Çocuk psikiyatrisi polikliniğine çeşitli nedenlerle başvurmuş, akıllı telefon bağımlılığı olan ergenlerin aldığı psikiyatrik tanılar. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 196-193.