Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 257 - 265 2019-08-29

3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi
Determination of body composition and somatotype measurements in healthy child between 3 and 6 years old

Sema POLAT [1] , Ayşe Gül UYGUR [2] , Ahmet Hilmi YÜCEL [3]


Amaç: 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu, el kavrama kuvveti ve somatotip değerleri belirlemektir.

Materyal ve Metot: Çalışmamıza 3-6 yaşlarında 73 sağlıklı çocuk (34 erkek, 39 kız) dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen çocuklarda vücut kompozisyonunu belirlemek için antropometrik ölçümler yapılmıştır. Bu ölçümlerden baş-boyun, kol ve uyluk bölgesine ait çevre ölçümleri ile dirsek ve diz eklem çap ölçümleri, el motor kavrama kuvveti ve deri altı yağ dokusu kalınlığı hesaplanmıştır. Somatotip değerler ise Heath Carter Analiz yöntemine göre belirlenmiştir.

Bulgular: Kızlarda yaş, vücut ağırlığı, boy uzunluğu ve Beden Kitle Indeksi-BKI ortalaması (standard sapma) sırasıyla 4,41 (0,91) yıl, 18,90 (3,70) kg, 106,90 (7,04) cm ve 16,45 (2,07) kg/m2 iken, aynı parametreler erkeklerde 4,50 (0,90) yıl, 18,82 (3,52) kg, 108,40 (7,14) cm ve 15,89 (1,44) kg/m2 olarak bulunmuştur. Demografik veriler açısından her iki cinsiyet arasında anlamlı farklılığa rastlanılmamıştır (p>0,05). Kol çevre ölçümü ve el motor kavrama kuvveti hariç her iki cinsiyette tüm ölçüm parametrelerinde anlamlı farklılık bulunmamıştır (p>0,05). Aynı zamanda, endomorf, mezomorf ve ektomorf somatotip değerlerinde ise erkek ve kız öğrenciler arasında anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).

Sonuç: Gelişimde cinsiyetler arası ortaya çıkabilecek farklılıklar puberte döneminden itibaren görülmeye başlanmaktadır. Çalışmamızda gelişim her iki cinsiyette benzerlik göstermesine rağmen, deri altı yağ dokusu ölçümleri kızlarda erkeklere göre daha fazla bulunmuştur.

Background: It is to determine the body composition, hand motor grip strength and somatotype measurements in healthy child between 3 and 6 years old.

Methods: Seventy three (73) healthy child (34 boys, 39 girls) are participated in our study. Anthropometric measurements are performed to determine body composition in children included in the study. From these measurements, the circumference measurements of head and neck, arm and thigh and diameter measurements of elbow and knee, the grip of hand strength and subcutaneous fat thickness are calculated. The somatotype values are determined according to Health Carter Analysis method.

Results: Age, weight, height and body mass index-BMI (SD) are 4.41 (0.91) years, 18.90 (3.70) kg, 106.90 (7.04) cm ve 16.45 (2.07) kg/m2 in girls, respectively whereas the corresponding values are found as 4.50 (0.90) years, 18.82 (3.52) kg, 108.40 (7.14) cm ve 15.89 (1.44) kg/m2 in boys, respectively. Significant difference are no found between two genders about demographic data (p>0.05). Significant difference are no found between girls and boys in all measurements (exclude arm circumference and hand grip strength measurements) both right and left side (p>0.05). Also, the significant difference are found in somatotype such as endomorph, ectomorph and mesomorph between girls and boys (p<0.05).

Conclusion: The differences that may occur between genders in development have been observed for puberty period. So, whereas development in this study is similar in both genders, skinfold thickness measurements were found higher in girls than boys.  

Deri altı yağ kalınlığı, antropometri, somatotip analiz
 • Yılmaz T, Akın D, Aydın AD, Büyükmumcu M. Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Antropometrik olarak Vücut Ölçümlerinin Değerlendirilmesi. Selçuk Tıp Dergisi, 2013:29(1);1-4.2. Otman AS, Köse N. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. Ankara: Pelikan Kitabevi, 2014: 50-120.3. Khadilkar A, Mandlik R, Chiplonkar S, Khadilkar V, Ekbote V, Patwardhan V. Reference Centile Curves for Triceps Skinfold Thickness for Indian Children aged 5–17 years and Cut-offs for Predicting Risk of Childhood Hypertension: A Multi-Centric Study. Indian Pediatr 2015;52: 675-680.4. Ferrari EP, Silva DAS, Martins CR, Fidelix YL. Morphological Characteristics of Professional Ballet Dancers of The Bolshoi Theater Company. Coll Antropol, 2013; 2: 37-43.5. Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri. Ankara, 1997.6. Kavak V. The determination of subcutaneous boy fat percentage by measuring skinfold thickness in teenagers in Turkey. Interntional Journal of Sport Nutrition and exercise metabolism. 2006;16:296-304.7. Zorba E, Ziyagil MA. Vücut kompozisyonu ve ölçüm metodları. Gen Matbaacılık Reklamcılık Ltd.Şti. Trabzon. 1995;144-5.8. Mazıcıoğlu MM. Büyüme Gelişme İzleminde Kullanılan Antropometrik Ölçüm Yöntemleri: Büyüme Takibinin Metodolojisi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2011; 15(3): 101-108.9. Çelik A, Günay E, Aksu F. 7-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2013; 27 (1): 7-13.10. Yosmaoğlu HB, Baltacı G, Derman O. Obez adolesanlarda vücut yağı ölçüm yöntemlerinin etkinliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010;21(3):125-31.11. Özdemir MS. Üst orta kol çevresi ölçümünün 1-5 yaş arası türk çocuklarda malnürisyon tanısında kullanılan gomez, waterlow ve dünya sağlık örgütü sınıflandırmaları ile bağlantısı. Konya Selçuk Üniversitesi, Tıpta Uzmanlık Tezi. 2014. 12. Hasan K. Edirne İline Bağlı İlkokullardaki (Şehit Asım İlköğretim Okulu ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu) 8-11 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Eurofit Testleri ile Fiziksel Kondisyonlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne, 2008.13. Kızılakşam E. Edirne İl Merkezi İlköğretim Okullarındaki 12-14 Yaş Grubu Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Eurofit Test Bataryaları Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne, 2006.14. Council of Europe. Sport Testing Physical Fitness Eurofit Experimental Battery Provisional Handbook. Strasburg, 1983.15. Köklü Y, Özkan A, Utku Alemdaroğlu, Ersöz G. Genç Futbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 7(2): 61-68.16. Ojo G, Adetola O. The Relationship between Skinfold Thickness and Body Mass Index in Estimating Body Fat Percentage on Bowen University Students. Int. Biol. Biomed. J. 2017;3(3):138-44.17. Sarıtekin S, Dindar İ. Edirne Merkez Kreş ve Anaokullarına Kayıtlı 2-6 Yaş Grubu Çocukların Büyüme Gelişme Durumları ve Etkileyen Etmenler. Ankara Sağlık Hizmetlei Dergisi. 2013;12(1):11-24.18. Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi. 2008;51:1-14.19. Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo S, Wei R. CDC growth charts: United States. Adv Data 2000; 314: 1-27. 27. 20. Ogden CJ, Kuczmarski RJ, Flegal KM et al. Centers for Disease Control and Prevention 2000 Growth Charts for the United ii:297-99. States: Improvements to the 1977 National Center for Health Statistics version. Pediatrics 2002; 109: 45-60.21. Neyzi O. Persentil Değerleri. Erişim; https://olcay neyzi persentil değerleri. Erişim Tarihi; 10.11.2018.22. Özkoçak V. Hınçal SH. Gültekin T. Bektaş Y. 5-14 yaş grubu çocukların antropometrik değerleri ve somatotipik özellikleri. Akademik Sosyal Çalışmalar Dergisi. 2018;6(67):53-61.23. Deurenberg P, Pieters JJL, Hautvast JGAJ. The assessment of the body fat percentage by skinfold thickness measurements in childhood and young adolescence. British Journal of Nutrition. 1990;63:293-303.24. Cicek B, Ozturk A, Unalan D, Bayat M, Mazicioglu MM, Kurtoglu S. Four-Site skinfolds and body fat percentage references in 6-to 17 year old Turkish children and adolescents. J Pak Med Assoc. 2014;64:1154-61. 25. Livv H, Wyon MA, Jürimae T, Saar M, Maestu J, Jürimae J. Anthropometry Somatotypes and Aerobic Power in Ballet Contemporary Dance and Dancesport. Medical Problems of Performing Artists, 2013; 207-211.26. Arınlı Y. Adölesan Dönemdeki Bale Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının Büyüme Hormonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Mersin, 2013.27. Kabakcı AG, Yücel AH. Klasik bale eğitimi alacak öğrencilerin somatotip analizi. Cukurova Medical Journal. 2016; 41: 744-50. 28. Özkoçak V. Hınçal SH. Gültekin T. Bektaş Y. 7-10 yaş arası yüzme yapan çocuklarda antropometrik ve somatotip değişkenler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 1338-46.29. Ayan V, Kavi N. 8-14 yaş arası kız yüzücülerin somatotip yapılarının ve yatay sıçrama özelliğinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. 2016; 4(1): 23-30. 30. Gür F, Ayan V, Yüksek S. Kız çocuklarının futbol branşı için somatotip ve performans özelliklerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. 2016; 4(1): 358-67.
 • Otman AS, Köse N. Tedavi Hareketlerinde Temel Değerlendirme Prensipleri. Ankara: Pelikan Kitabevi, 2014: 50-120.
 • Khadilkar A, Mandlik R, Chiplonkar S, Khadilkar V, Ekbote V, Patwardhan V. Reference Centile Curves for Triceps Skinfold Thickness for Indian Children aged 5–17 years and Cut-offs for Predicting Risk of Childhood Hypertension: A Multi-Centric Study. Indian Pediatr 2015;52: 675-680.
 • Ferrari EP, Silva DAS, Martins CR, Fidelix YL. Morphological Characteristics of Professional Ballet Dancers of The Bolshoi Theater Company. Coll Antropol, 2013; 2: 37-43.
 • Ergun N, Baltacı G. Spor Yaralanmalarında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Prensipleri. Ankara, 1997.
 • Kavak V. The determination of subcutaneous boy fat percentage by measuring skinfold thickness in teenagers in Turkey. Interntional Journal of Sport Nutrition and exercise metabolism. 2006;16:296-304.
 • Zorba E, Ziyagil MA. Vücut kompozisyonu ve ölçüm metodları. Gen Matbaacılık Reklamcılık Ltd.Şti. Trabzon. 1995;144-5.
 • Mazıcıoğlu MM. Büyüme Gelişme İzleminde Kullanılan Antropometrik Ölçüm Yöntemleri: Büyüme Takibinin Metodolojisi. Türk Aile Hekimliği Dergisi, 2011; 15(3): 101-108.
 • Çelik A, Günay E, Aksu F. 7-9 Yaş Grubu İlköğretim Öğrencilerinin Fiziksel ve Motorik Özelliklerinin Değerlendirilmesi. DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2013; 27 (1): 7-13.
 • Yosmaoğlu HB, Baltacı G, Derman O. Obez adolesanlarda vücut yağı ölçüm yöntemlerinin etkinliği. Fizyoterapi Rehabilitasyon. 2010;21(3):125-31.
 • Özdemir MS. Üst orta kol çevresi ölçümünün 1-5 yaş arası Türk çocuklarda malnürisyon tanısında kullanılan gomez, waterlow ve dünya sağlık örgütü sınıflandırmaları ile bağlantısı. Konya Selçuk Üniversitesi, Tıpta Uzmanlık Tezi. 2014.
 • Hasan K. Edirne İline Bağlı İlkokullardaki (Şehit Asım İlköğretim Okulu ve Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı İlköğretim Okulu) 8-11 Yaş Arasındaki Öğrencilerin Eurofit Testleri ile Fiziksel Kondisyonlarının Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne, 2008.
 • Kızılakşam E. Edirne İl Merkezi İlköğretim Okullarındaki 12-14 Yaş Grubu Aktif Olarak Spor Yapan ve Yapmayan Öğrencilerin Eurofit Test Bataryaları Uygulama Sonuçlarının Karşılaştırılması. Yüksek Lisans Tezi. Trakya Üniversitesi. Edirne, 2006.ler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi. 2008;51:1-14.
 • Council of Europe. Sport Testing Physical Fitness Eurofit Experimental Battery Provisional Handbook. Strasburg, 1983.
 • Köklü Y, Özkan A, Utku Alemdaroğlu, Ersöz G. Genç Futbolcuların Bazı Fiziksel Uygunluk ve Somatotip Özelliklerinin Oynadıkları Mevkilere Göre Karşılaştırılması. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2009; 7(2): 61-68.
 • Ojo G, Adetola O. The Relationship between Skinfold Thickness and Body Mass Index in Estimating Body Fat Percentage on Bowen University Students. Int. Biol. Biomed. J. 2017;3(3):138-44.
 • Sarıtekin S, Dindar İ. Edirne Merkez Kreş ve Anaokullarına Kayıtlı 2-6 Yaş Grubu Çocukların Büyüme Gelişme Durumları ve Etkileyen Etmenler. Ankara Sağlık Hizmetlei Dergisi. 2013;12(1):11-24.
 • Neyzi O, Günöz H, Furman A, Bundak R, Gökçay G, Darendeliler F, Baş F. Türk çocuklarında vücut ağırlığı, boy uzunluğu, baş çevresi ve vücut kitle indeksi referans değerleri. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi. 2008;51:1-14.
 • Kuczmarski RJ, Ogden CL, Grummer-Strawn LM, Flegal KM, Guo S, Wei R. CDC growth charts: United States. Adv Data 2000; 314: 1-27. 27.
 • Ogden CJ, Kuczmarski RJ, Flegal KM et al. Centers for Disease Control and Prevention 2000 Growth Charts for the United ii:297-99. States: Improvements to the 1977 National Center for Health Statistics version. Pediatrics 2002; 109: 45-60.
 • Neyzi O. Persentil Değerleri. Erişim; https://olcay neyzi persentil değerleri. Erişim Tarihi; 10.11.2018.
 • Özkoçak V. Hınçal SH. Gültekin T. Bektaş Y. 5-14 yaş grubu çocukların antropometrik değerleri ve somatotipik özellikleri. Akademik Sosyal Çalışmalar Dergisi. 2018;6(67):53-61.
 • Deurenberg P, Pieters JJL, Hautvast JGAJ. The assessment of the body fat percentage by skinfold thickness measurements in childhood and young adolescence. British Journal of Nutrition. 1990;63:293-303.
 • Cicek B, Ozturk A, Unalan D, Bayat M, Mazicioglu MM, Kurtoglu S. Four-Site skinfolds and body fat percentage references in 6-to 17 year old Turkish children and adolescents. J Pak Med Assoc. 2014;64:1154-61.
 • Livv H, Wyon MA, Jürimae T, Saar M, Maestu J, Jürimae J. Anthropometry Somatotypes and Aerobic Power in Ballet Contemporary Dance and Dancesport. Medical Problems of Performing Artists, 2013; 207-211.
 • Arınlı Y. Adölesan Dönemdeki Bale Öğrencilerinde Beslenme Alışkanlıklarının Büyüme Hormonu Üzerine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi. Mersin, 2013.
 • Kabakcı AG, Yücel AH. Klasik bale eğitimi alacak öğrencilerin somatotip analizi. Cukurova Medical Journal. 2016; 41: 744-50.
 • Özkoçak V. Hınçal SH. Gültekin T. Bektaş Y. 7-10 yaş arası yüzme yapan çocuklarda antropometrik ve somatotip değişkenler. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2018; 11(2): 1338-46.
 • Ayan V, Kavi N. 8-14 yaş arası kız yüzücülerin somatotip yapılarının ve yatay sıçrama özelliğinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. 2016; 4(1): 23-30.
 • Gür F, Ayan V, Yüksek S. Kız çocuklarının futbol branşı için somatotip ve performans özelliklerinin incelenmesi. International Journal of Science Culture and Sport. 2016; 4(1): 358-67.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4695-0514
Yazar: Sema POLAT (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-7144-8759
Yazar: Ayşe Gül UYGUR

Orcid: 0000-0002-2660-5388
Yazar: Ahmet Hilmi YÜCEL

Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd524584, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {257 - 265}, doi = {10.35440/hutfd.524584}, title = {3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi}, key = {cite}, author = {POLAT, Sema and UYGUR, Ayşe Gül and YÜCEL, Ahmet Hilmi} }
APA POLAT, S , UYGUR, A , YÜCEL, A . (2019). 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 257-265 . DOI: 10.35440/hutfd.524584
MLA POLAT, S , UYGUR, A , YÜCEL, A . "3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 257-265 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/524584>
Chicago POLAT, S , UYGUR, A , YÜCEL, A . "3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 257-265
RIS TY - JOUR T1 - 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi AU - Sema POLAT , Ayşe Gül UYGUR , Ahmet Hilmi YÜCEL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.524584 DO - 10.35440/hutfd.524584 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 257 EP - 265 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.524584 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.524584 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi %A Sema POLAT , Ayşe Gül UYGUR , Ahmet Hilmi YÜCEL %T 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.524584 %U 10.35440/hutfd.524584
ISNAD POLAT, Sema , UYGUR, Ayşe Gül , YÜCEL, Ahmet Hilmi . "3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 257-265 . https://doi.org/10.35440/hutfd.524584
AMA POLAT S , UYGUR A , YÜCEL A . 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 257-265.
Vancouver POLAT S , UYGUR A , YÜCEL A . 3-6 yaş arası sağlıklı çocuklarda vücut kompozisyonu ve somatotip değerlerinin belirlenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 265-257.