Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 385 - 388 2019-08-29

The investigatıon of clinical and demographic features of 298 patients with psoriasis
Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi

Mustafa AKSOY [1] , İsa AN [2]


Background:  In thisn study, we aimed to investigate the clinical and sociodemographic features of patients with psoriasis who presented to our clinic.

Methods: This study was carried out with a retrospective review of 298 patients who were admitted to our clinic between January 2017 and February 2019 with the diagnosis of psoriasis. Age, gender, clinical subtype of psoriasis, presence of arthritis, nail involvement, family history, age of onset of the disease, smoking and alcohol use status, and treatment modalities were recorded.

Results: Of the 298 patients, 130 (43.6%) were female and 168 (56.4%) were male. The mean age of onset of the disease was 21.7 ± 16.4 years. Family history was positive in 27.9% (n = 83) of the patients. The rate of arthritis was 11.7% (n = 35) and the nail involvement rate was 26.2% (n = 78). The most common clinical type is psoriasis vulgaris. Smoking rate was 28.9% (n = 86) and alcohol consumption was 1.3% (n = 4). The most commonly used systemic treatment agent was methotrexate (24.5%) and the least used systemic treatment agent was biological agents (8.1%).

Conclusion: The data in our study were similar to other studies in the literature evaluating clinical and demographic characteristics of psoriasis.

Amaç: Bu çalışmada, kliniğimize başvuran psoriazis tanılı hastaların klinik ve sosyodemografik özelliklerinin araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Çalışmamız Ocak 2017 ile Şubat 2019 tarihleri arasında kliniğimize başvuran ve psoriazis tanısı almış 298 hastanın dosyalarının retrospektif olarak gözden geçirilmesiyle yapıldı. Tüm hastaların yaş, cinsiyet, psoriazisin klinik tipleri, artrit varlığı, tırnak tutulumu, aile öyküsü, hastalık başlangıç yaşı, sigara ve alkol kullanım durumu ve almış olduğu tedaviler gibi parametreleri kaydedildi.

Bulgular: Çalışmaya katılan 298 hastanın 130‘u (%43.6) kadın, 168’i (%56.4) erkekti. Hastalığın ortalama başlangıç yaşı 21.7±16.4 idi.  Aile öyküsü hastaların %27.9’unda(83 kişi) pozitifti. Artrit oranı %11.7 (35 kişi) iken, tırnak tutulum oranı %26.2(78 kişi) idi. En sık görülen klinik tip psoriazis vulgaristi. Sigara içme oranı %28.9 (86 kişi) ve alkol alım oranı %1.3 (4 kişi) idi. En sık kullanılan sistemik tedavi ajanı metotreksat(%24.5), en az kullanılan sistemik tedavi ajanı ise biyolojik ajanlar(%8.1) olarak saptandı.

Sonuç: Çalışmamızdaki veriler psoriazisin klinik ve demografik özelliklerinin değerlendirildiği literatürdeki diğer çalışmalara benzer şekildeydi.

 • 1.An I, Ucmak D.Evaluation of neutrophil-to-lymphocyte ratio, platelet-to-lymphocyte ratio, mean platelet volume, and C-reactive protein in patients with psoriasis vulgaris. Dicle Med J 2018;45(3):327-34.
 • 2. An İ. Tatuaj Komplikasyonu Olarak Tip 2 Köbner Fenomeni Gelişen Psoriasisli Bir Olgu. Dermatoz 2018; 9 (2):dermatoz18092o4
 • 3. Grozdev I, Korman N, Tsankov N.Psoriasis as a systemic disease. Clin Dermatol 2014;32(3):343-50.
 • 4. Aksoy M, Celik H. The retrospective evaluation of clinical and sociodemographic features of patients with psoriasis. Ann Med Res 2018;25(2):246-51.
 • 5.Sommer DM, Jenisch S, Suchan M, Christophers E, Weichenthal M. İncreased prevalence of the metabolic syndrome in patients with moderate to severe psoriasis. Arch Dermatol Res 2006; 298 (7): 321-8.
 • 6. Ucmak D, Akkurt ZM, Arıca M. Psoriasis and Concomitant Diseases.Kocatepe Med J.2016. 17:121-127.
 • 7. Van De Kerkhof PCM ve Schalkwijk. Papuloskuamöz ve Ekzematöz dermatozlar: Psoriazis. In: Dermatoloji. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP. (Çev. ed: Sarıcaoğlu H, Başkan EB). İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri. 2012. s:115-134.
 • 8. Truong B, Rich-Garg N, Ehst BD, Deodhar AA, Ku JH, Vakil-Gilani K, et al. Demographics, clinical disease characteristics, and quality of life in a large cohort of psoriasis patients with and without psoriatic arthritis. Clin Cosmet Investig Dermatol 2015;8:563-9.
 • 9. Fan X, Xiao FL, Yang S, Liu JB, Yan KL, Liang YH, et al.Childhood psoriasis: a study of 277 patients from China. J Eur Acad Dermatol Venereol 2007;21(6):762-5.
 • 10. Kundakçı N, Türsen U, Babiker MO, Gürgey E. The evaluation of the sociodemographic and clinical features of Turkish psoriasis patients. Int J Dermatol 2002; 41(4):220-4.
 • 11. Solak Tekin N, Koca R, Altınyazar HC, Çınar S, Muhtar Ş, Aslaner NN. The evaluation of the sociodemographic and clinical features of psoriasis patients in the regıion of Zonguldak. Turkiye Klinikleri J Dermatol 2005;15(3):141-6.
 • 12. Turan H, Acer E, Aliağaoğlu C, Uslu E, Albayrak H, Özşahin M. The Evaluation of the Sociodemografic and Clinical Features of Patients with Psoriazis. Turk J Dermatol 2013;7: 76-80.
 • 13. Burch PR, Rowell NR. Mode of inheritance in psoriasis. Arch Dermatol 1981;117(5):251–2.
 • 14. Smith AE, Kassab JY, Rowland Payne CM, Beer WE. Bimodality in age of onset of psoriasis, in both patients and their relatives. Dermatology 1993;186(3):181–6.
 • 15. Metin A, Güzeloğlu M, Subaşı Ş, Delice İ, Aracı M. Van ve çevresinde psoriasis. Van Tıp Dergisi 1999;6(3):22-6.
 • 16. Aykol C, Mevlitoğlu İ, Özdemir M, Ünal M. Konya yöresindeki psoriasis hastalarının klinik ve sosyodemografik özelliklerinin değerlendirilmesi. Turk J Dermatol 2011; 5 (3): 71-4.
 • 17.Andressen C, Henseler T. Inheritance of psoriasis. Analysis of 2035 family histories. Hautarzt 1982;33(4):214-17.
 • 18. Aydemir EH, Arzuhal N, Küçükoglu S, Engin B, Mete A. Familial involment in psoriasis. Turkderm 2002;36(2):102-104.
 • 19.Tsai TF, Wang TS, Hung ST, Tsai PI, Schenkel B, Zhang M,et al.Epidemiology and comorbidities of psoriasis patients in a national database in Taiwan. J Dermatol Sci 2011;63(1):40-6.
 • 20. Oğuz Topal İ, Değirmentepe E, Cüre K, Kızıltaç U, Bahçetepe Hökenek N, Kocatürk E. Retrospective Analysis of Clinical and Sociodemographic Features of Patients with Psoriasis. Eur Arch Med Res 2017;33(4):199-205.
 • 21.Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and psoriatic arthritis. Section 3. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with topical therapies. J Am Acad Dermatol 2009;60(4):643-59.
 • 22. Eder L, Cohen AD, Feldhamer I, Greenberg-Dotan S, Batat E, Zisman D. The epidemiology of psoriatic arthritis in Israel - a population-based study. Arthritis Res Ther 2018;20(1):3.
 • 23. Nossent JC, Gran JT. Epidemiological and clinical characteristics of psoriatic arthritis in northern Norway. Scand J Rheumatol 2009;38(4):251-5.
 • 24. de Berker D. Diagnosis and management of nail psoriasis. Dermatol Ther 2002;15:165-72.
 • 25. Özdemir M. Metotreksat, Siklosporin ile Tedavi edilen Psorasisli Hastalarda Hastalarda Psoriatik Tırnak Değişikliklerinin NAPSI İle Takip Edilmesi. Yüksek lisans tezi Selçuk Üniversitesi 2009.
 • 26. Klaassen KM, van de Kerkhof PC, Pasch MC. Nail Psoriasis, the unknown burden of disease. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2014;28(12):1690-5.
 • 27. Grozdev I, Korman N, Tsankov N. Psoriasis as a systemic disease. Clin Dermatol 2014;32(3):343-50.
 • 28. Aktan S, Akarsu S, Demirtasoglu M, Özkan AS Psoriasis disability index: The role of sociodemographic and clinical variables. Turkderm 2014;48:187-92.
 • 29. Ferdinando LB, Fukumoto PK, Sanches S, Fabricio LHZ, Skare TL. Metabolic syndrome and psoriasis: a study in 97 patients. Rev Assoc Med Bras 2018;64(4):368-373.
 • 30. Herron MD, Hinckley M, Hoffman MS, Papenfuss J, Hansen CB, Callis KP, et al. Impact of obesity and smoking on psoriasis presentation and management. Arch Dermatol 2005;141(12):1527-34.
 • 31. Yanagita M, Kobayashi R, Kojima Y, Mori K, Murakami S. Nicotine modulates the immunological function of dendritic cells through per-oxisome proliferator-activated receptor-γ upregulation. Cell Immunol. 2012;274(1–2):26–33.
 • 32.Hernánz JM, Sánchez-Regaña M, Izu R, Mendiola V, García-Calvo C. Clinical and therapeutic evaluation of patients with moderate to severe psoriasis in Spain: the secuence study. Actas Dermosifiliogr. 2012;103(10):897–904.
 • 33. Kayıran N, Korkmaz S, Ozgoztası O. Impact of smoking on disease severity in patients with plaque type psoriasis. Turkderm 2015;49(1):19-22.
 • 34. Rifaioğlu EN, Özarmağan G. Clinical and demographic characteristics of 626 patients with moderate and severe psoriasis. J Clin Anal Med 2014;5(suppl 1):9-14.
 • 35. Menter A, Korman NJ, Elmets CA, Feldman SR, Gelfand JM, Gordon KB, et al. Guidelines for the management of psoriasis and psoriatic arthritis: section4. Guidelines of care for the management and treatment of psoriasis with traditional systemic agents. J Am Acad Dermatol. 2009;61(3):451-485.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4966-1737
Yazar: Mustafa AKSOY (Sorumlu Yazar)
Kurum: Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi,Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı,Şanlıurfa
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-3366-4551
Yazar: İsa AN
Kurum: Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Kliniği, Şanlıurfa
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 7 Mart 2019
Kabul Tarihi : 10 Mayıs 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd536983, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {385 - 388}, doi = {10.35440/hutfd.536983}, title = {Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi}, key = {cite}, author = {AKSOY, Mustafa and AN, İsa} }
APA AKSOY, M , AN, İ . (2019). Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 385-388 . DOI: 10.35440/hutfd.536983
MLA AKSOY, M , AN, İ . "Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 385-388 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/536983>
Chicago AKSOY, M , AN, İ . "Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 385-388
RIS TY - JOUR T1 - Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi AU - Mustafa AKSOY , İsa AN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.536983 DO - 10.35440/hutfd.536983 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 385 EP - 388 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.536983 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.536983 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi %A Mustafa AKSOY , İsa AN %T Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.536983 %U 10.35440/hutfd.536983
ISNAD AKSOY, Mustafa , AN, İsa . "Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 385-388 . https://doi.org/10.35440/hutfd.536983
AMA AKSOY M , AN İ . Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 385-388.
Vancouver AKSOY M , AN İ . Psöriazis tanılı 298 hastanın klinik ve demografik özelliklerinin incelenmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 388-385.