Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 352 - 357 2019-08-29

6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi
The relationship between nutritional habits and anemia between 6-18 months in child and their parents' assessment of education

Ahmet GÜZELÇİÇEK [1] , Mahmut DEMİR [2]


Amaç: Hastanemiz pediatri kliniğine başvuran rutin laboratuvar sonuçları sonrasında anemisi saptanan olguların sosyodemografik özellikleri ve beslenme öykülerinin, anemi laboratuvar tetkiklerine katkılarının olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Materyal ve Metot: Mart - Kasım 2017 tarihleri arasında başvuran, yaşları 6 – 18 ay arasında, rutin laboratuvar sonuçlarında anemisi saptanan 148 olgu çalışmaya alındı. Olguların ebeveynleri; eğitim durumları, ailenin gelir düzeyi, olguların; demografik bilgileri, anne sütü alım süreleri, mama ve ek gıdaya geçiş zamanları ile bu beslenmeye devam süreleri değerlendirildi.

Bulgular: Çalışmaya 53 kız, 95’i erkek toplam 148 çocuk alındı. Annelerin; %52,7’si babaların %53,4’ü ilkokul mezunu; aile gelir seviyelerinin %59,5 olguda orta, %37,8 olguda düşük olduğu, olgularımızın %94,6’sının yaşamın ilk ayında anne sütü ile beslendiği, ancak yaşamın 6. ayında bu oranın %81,1’lere, 12. ayda %44,6’ya kadar gerilediği görüldü. Cinsiyet durumu dikkate alındığında erkek çocuklarda MCV ve ferritin, kız çocuklarda ise vitamin B12 seviyelerinin anlamlı derecede düşük olduğu saptandı. Ailelerin gelir düzeyleri ile hematolojik parametreler arasında fark saptanmadı. İlk 6 ayda anne sütü alan grup ile formül mamayla beslenen grup arasında istatistiksel açıdan anlamlı şekilde anne sütü alan grupta vitamin B12 düzeylerinde, mamayla beslenen gruptaysa ferritin düzeylerinde düşüklük saptanırken, bu iki grup arasında diğer laboratuvar parametreleri açısından fark saptanmadı.

Sonuç: İnfant yaş grubunda beslenmenin incelenmesi ve Demir, B12 ve Folat gibi sık görülen vitamin eksiklikleri ile ilişkilendirilmesi, eksikliklere müdahale edilmesi ve toplumun bilinçlendirilmesi ve farkındalık oluşturması açısından önemlidir.

 

 

Background: The aim of this study was to investigate the sociodemographic characteristics and nutritional history of the patients with anemia after routine laboratory results in our pediatric clinic.

Methods: 148 patients who were admitted between March - November 2017, aged between 6-18 months and whose anemia was detected in routine laboratory results were included in the study. The parents of the cases; educational status, family income level, cases; demographic information, breastfeeding times, formula and transition to supplementary food and duration of feeding were evaluated.

Results: A total of 148 children (53 girls, 95 boys) were included in the study. Mothers; 52.7% of the fathers and 53.4% ​​of them are primary school graduates; family income levels were moderate in 59.5%, low in 37.8%, 94.6% of the cases were breastfed in the first month of life, but this rate was 81.1% in the 6th month of life It was observed that it decreased to 44.6%. MCV and ferritin levels were significantly lower in boys and vitamin B12 levels were significantly lower in females. No difference was found between the income levels of the families and hematological parameters. In the first 6 months, there was a statistically significant decrease in vitamin B12 levels in the breastfed group and ferritin levels in the breastfed group, but no difference was found between these two groups in terms of other laboratory parameters.

Conclusion: It is important to investigate nutrition in infant age group and to associate it with common vitamin deficiencies such as Iron, B12 and Folate, to intervene in deficiencies and to raise awareness and raise awareness of the society.

 • Lerner NB. The Anemias. In: Behrman RE, Kliegman RM, Jenson HB, Eds. Nelson Textbook of Pediatrics.19th Ed, Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2012; 448: 2006-2018
 • Mannar MGV. The economics of addressing nutritional anemia. In: Zimmermann MB, Kraemer K, Ed.The Guidebook Nutritional Anemia, 2007;13-15.
 • Celkan T, Apak H, Özkan A ve ark. Demir Eksikliği Anemisinde Önlem ve Tedavi. Türk Pediatri Arşivi. 2000; 35(4):226-231.
 • Benoist B. McLean E. Egli I. National estimates of anaemia In. Worldwide prevalence of anaemia Guidebook, WHO Global Database On Anemia. 1993-2005; 44-51.
 • Karakaş Z, Ağaoğlu L. Anemiler. In: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri Cilt 2. İzmir: Nobel Tıp Kitabevleri. 2010;1285-1311.
 • Gedikoğlu G. Ağaoğlu L. Kan Hastalıkları. In: Neyzi O, Ertuğrul T. Pediatri. Cilt 2. 2.B.İzmir: Nobel Tıp Kitapevleri; 1993; 347-63.
 • Aydın A, Çetin E. İstanbul'da Yaşayan Çocuk ve Adolesanlarda Anemi Prevalansı ve Anemilerin Morfolojik Dağılımı: Çocukların Yaş, Cinsiyet ve Beslenme Durumu İle Anne-Babaların Ekonomik ve Öğrenim Durumunun Anemi Prevalansı Üzerine Etkileri, Türk Pediatri Arşivi, 1999; 34: 11-13.
 • Kılıçbay F, Güneş AM, İlçöy YÖ. Bursa İlinde 1-16 Yaş Arası Çocuklarda Demir Eksikliği ve Demir Eksikliği Anemisi Prevalansı. Güncel Pediatri Dergisi 2006; 3: 59
 • Taşyenen VÜ. Manisa Yöresinde Demir Eksikliği Anemi Prevalansı ve Demir Eksikliği Anemisinde Tarama Testi Olarak Hemogram, RDW, Ferritin Kullanımı. Uzmanlık Tezi, Celal Bayar Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilimdalı, Manisa/Türkiye, 2006
 • Eren EÇ. Çocuklarda Yaş Gruplarına ve Cinslere göre Anemi ve Demir Eksikliği Anemisi Sıklığının İncelenmesi. Uzmanlık Tezi, Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul/Türkiye, 2008
 • Kırmızıtaş A. Demir Eksikliği Anemisi Olan Çocuklarda Çözünebilir Transferrin Reseptörü, Eritrosit Çinko Düzeyi ve Serum Çinko Düzeyinin Tanıdaki Yeri. Uzmanlık Tezi, Çukurova Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Adana/Türkiye, 2005
 • Domellof M, Dewey KG, Lonnerdal B. et al. The diagnostic criteria for iron deficiency in infants should be reevaluated. J Nutr 2002;132: 3680-6.
 • Bülbül L, Baysal SU, Gökçay G. ve ark. Altı aylık süt çocuklarında yalnız anne sütü ile beslenme süresi ile kan hemoglobin düzeyi ve eritrosit indeksleri ilişkisi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi. Türk Ped Arşivi 2008; 43: 119-26.
 • World Health Organization, UNICEF. Global Strategy for Infant and Young Child Feeding, Geneva: WHO, 2003;1-4, 7-9. http://www.who.int/nutrition/topics/global_strategy/en/print.html.accessed:17.01.2012, 22:45
 • Duncan B, Schifman RB, Corrigan JJ, Schaefe C. Iron and the exclusively breast-fed infant from birth to six months. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1985; 4: 421-425.
 • Vatandaş N, Atay G, Tarcan A. ve ark. Hayatın İlk Yılında Demir Profilaksisi ve Anemi. Çocuk Sağ. ve Hast. Dergisi 2007; 50: 12-1581-64.
 • Oğuz F, Uzunhan T, Binnetoğlu F. Hipokrom Mikrositer Anemide Demir Eksikliği Anemisi ve Talasemi Taşıyıcılığı Oranları. Çocuk Dergisi 2009; 9(3):116-122.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9733-3957
Yazar: Ahmet GÜZELÇİÇEK (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0983-9457
Yazar: Mahmut DEMİR
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 9 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 1 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { hutfd562325, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {352 - 357}, doi = {10.35440/hutfd.562325}, title = {6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {GÜZELÇİÇEK, Ahmet and DEMİR, Mahmut} }
APA GÜZELÇİÇEK, A , DEMİR, M . (2019). 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 352-357 . DOI: 10.35440/hutfd.562325
MLA GÜZELÇİÇEK, A , DEMİR, M . "6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 352-357 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/562325>
Chicago GÜZELÇİÇEK, A , DEMİR, M . "6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 352-357
RIS TY - JOUR T1 - 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi AU - Ahmet GÜZELÇİÇEK , Mahmut DEMİR Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.562325 DO - 10.35440/hutfd.562325 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 352 EP - 357 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.562325 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.562325 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi %A Ahmet GÜZELÇİÇEK , Mahmut DEMİR %T 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.562325 %U 10.35440/hutfd.562325
ISNAD GÜZELÇİÇEK, Ahmet , DEMİR, Mahmut . "6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 352-357 . https://doi.org/10.35440/hutfd.562325
AMA GÜZELÇİÇEK A , DEMİR M . 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 352-357.
Vancouver GÜZELÇİÇEK A , DEMİR M . 6-18 ay arası çocuklarda beslenme alışkanlıkları ile anemi arasındaki ilişki ve bunların ebeveynlerinin eğitimi durumunun değerlendirilmesi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 357-352.