Yıl 2019, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 300 - 304 2019-08-29

The levels of fetuin-a, osteopontin, total antioxidant and oxidant in patients with midline closure defects
Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri

Gulyara ÇİĞDEM [1] , Hamza KARABAĞ [2] , İsmail KOYUNCU [3]


Background: Midline closure defect malformation (NTD) is a congenital fusional defect of the posterior segments of spinal vertebrae which is associated with high morbidity and mortality. Fetuin-A, Osteopontin, total antioxidant and oxidant levels are unknown in patients with midline closure defects. In this study, the levels of these parameters in patients with NTD and their relationship with the disease were investigated.

Methods: The study included 165 patients (0-5 age group) with OHD (Study group, n = 80) and healthy children of similar age (Control group, n = 85). Patients with OHD were divided into three groups as Spina Bifida Occulta (Group I, n = 22), Spinal Meningocele or Myelomeningocele (Group 2, n = 26) and Hydrocephalus (Group 3, n = 31). One-way Kolmogorov-Smirnov test was used to determine whether the distributions were normal or not. Ki-square, student t test, Mann-Whitney U test and Kruskal-Wallis variance tests were used in the comparisons between the groups. Total antioxidant status (TAS) and total oxidant status (TOS) were measured spectrophotometrically. Oxidative stress index (OSI) was calculated with the ratio of TOS to TAS.

Results: TAS levels were similar between patient and control groups (p = 0.230). TOS and OSI levels were higher in patients, and fetuin-A and osteopontin values were higher in the control group (for all, p <0.05). TAS levels were similar between patient groups, however, TOS, fetuin-A, osteopontin values were significantly different (p <0.05 for all). The levels of TOS, OSI and Fetuin-A were decreasing steadily from group I to III, whereas osteopontin levels were the highest in the group I and the lowest in the group 2.

Conclusion: OHD closure defect occurs during intrauterine period. In the embryogenesis stage, it is a malformation which results in inadequate closure of the midline spinal cord because of inadequate development of neural tissue from the ectodermal layer and because of inadequate development of the bone and skin from the mesodermal layer which surrounding the spinal cord. This insufficient closure can occur anywhere in the neural tube. They require biological and chemical active substances to complete the histogenesis and organogenesis of the neural tube. Therefore, it is thought that TOS, OSI, Fetuin-A and Osteopontin values may play a role during embryological development of OHD patients.

 

Amaç: Orta Hat kapanma Defekti (OHD) yüksek morbidite ve mortalite ile ilişkili doğumsal spinal omurgaların birleşme kusurudur. OHD’li olan hastalarda Fetuin-A, Osteopontin, Total antioksidan ve oksidan seviyeleri bilinmemektedir. Bu çalışmada bu paramatrelerin OHD’li olan hastalarda düzeyleri ve hastalıkla olan ilişkisi araştırıldı.

Materyal ve Metot: Çalışmaya, 0-5 yaş grubu arasında OHD olan hastalar (Çalışma grubu, n=80) ve benzer yaşta sağlıklı çocuklar (Kontrol grubu, n=85) olmak üzere 165 olgu alındı. OHD olan olgular Spina Bifida Occulta (Grup I, n=22), Spinal Meningosel veya Miyelomeningosel (Grup 2, n=26) ve Hidrosefalisi olan (Grup 3, n=31) olmak üzere 3 gruba ayrıldı. Dağılımların normal olup olmadığı tek yönlü Kolmogorov–Smirnov testi ile değerlendirildi. Gruplar arası karşılaştırmalarda, ki-kare, student t testi, Mann-Whitney U testi ve Kruskal-Wallis varyans testleri kullanıldı. Tüm olgularda Fetuin-A ve Osteopontin sandviç enzim bağlantılı immün sistemi emici teknolojiye dayanarak ölçüldü, Total Antioksidan Status (TAS) ve Total Oksidan Status (TOS)  spektrofotometrik olarak ölçüldü.  TOS’un TAS’a oranıyla oksidatif stres indeksi (OSİ) hesaplandı.

Bulgular: Hasta ve kontrol grupları arasında TAS düzeyleri benzerdi (p=0.230). TOS ve OSİ düzeyleri hastalarda, Fetuin-A ve Osteopontin değerleri ise kontrol grubunda daha yüksek bulundu (hepsi için, p<0.05). TAS düzeyleri hasta grupları arasında benzer, TOS, Fetuin-A, Osteopontin değerlerinde anlamlı farklıydı (hepsi için p<0.05). TOS, OSİ ve Fetuin-A düzeyleri grup I den III’e doğru giderek azalırken, osteopontin düzeyleri grup I’de en yüksek, grup 2’de ise en düşük olarak bulundu.

Sonuç: OHD kapanma defekti, intrauterin dönemde meydana gelir. Embriyogenez aşamasında, ektodermal tabakadan gelişen nöral dokunun ve mezodermal tabakadan gelişen ve spinal kordun etrafını saran kemik ve cildin orta hatta yetersiz kapanması ile sonuçlanan bir malformasyondur. Bu yetersiz kapanma nöral tüpün herhangi bir yerinde meydana gelebilir. Nöral tüpün histogenezi ve organogenezi tamamlanması için biyolojik ve kimyasal aktif maddelere ihtiyaç duyarlar (2). Bu nedenle OHD’li hastaların fizyopatolojisinde, TOS, OSİ, Fetuin-A, Osteopontin değerlerinin rolü olabileceği düşünülmektedir.

Orta Hat Defekti, oksidatif stres, Osteopontin, Fetuin-A
  • 1. Ünlü A, Bağdatoğlu C, Silav G, Aydın V, Güney Ö, Selçuki M. Orta hat kapanma kusurlarında kalsiyumun önemi. Türk nöroşirürji dergisi. 2001; 11: 111-116.2. Northrup H, Volcik KA. Spina bifida and other neural tube defects. Curr Probl Pediatr. 2000; 30(10): 313-332.3. Ergül T. Türkiye'deki yüksek nöral tüp defekti sıklığı ve önlemek İçin yapabilecekler. Çocuk sağlığı ve hastalıkları dergisi. 2004; 47: 79-84.4. Kaplan SÇ, Göçmez C, Dağgülli M. Myelodisplazik hastalarda nöroürolojik komplikasyonlar. Dicle Tıp Dergisi. 2014; 41(1): 234-237.5. Çevik MU, Acar A, Yücel Y, Varol S, Akıl E, Arıkanoğlu A, Yüksel H. İntraserebral kanamalı hastaların kanında total oksidan/antioksidan durumunun araştırılması. Turk J Neurol. 2013; 19(1): 1-2.6. Altunhan, H. Preeklamptik anne bebeklerinde total oksidan seviye, total antioksidan seviye ve paraoksonaz düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, 2011; 40-43.7. Alpınar A, Torun E, Özkaya E, Uzuner S, Erenberk U. Anne sütü ve mama ile beslenen süt çocuklarında toplam antioksidan düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Ped Arş. 2012; 47: 95-98.8. Şahin ÖK, Aksoy MÇ, Uz A, Dağdeviren BH. Deneysel sigara modelinde resveratrolün total oksidan/antioksidan kapasite üzerine etkilerinin araştırılması. SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015; 6(1): 10-14.9. Annagür, A. Yenidoğan sepsisinde total antioksidan seviye, total oksidan seviye ve serum paraoksonaz düzeyleri. Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı Ve Hastalıkları Anabilim Dalı Neonatoloji Bilim Dalı, 2011; 22-33, 42-44.10. Denhardt DT, Noda M. Osteopontin expression and function: Role in bone remodeling. J Cell Biochem. 1998; 72(30-31): 92-102.11. Yu H, Liu X, Zhong Y. The effect of osteopontin on Microglia. Biomed Research International. 2017; 1-6.12. Yılmaz, N. Kan-Beyin bariyerinin fizyopatolojisi. Van Tıp Dergisi. 2006; 13(1): 25-27.13. Meller R, Stevens SL, Minami M, Cameron JA, King S, Rosenzweig H, Doyle K, Lessov NS, Simon RP, Stenzel-Poore MP. Neuroprotection by osteopontin in stroke. J Cereb Blood Flow Metab. 2005; 25(2): 217–225.14. Fu Y, Hashimoto M, Ino H, Murakami M, Yamazaki M, Moriya H. Spinal root avulsion-induced upregulation of osteopontin expression in the adult rat spinal cord. Acta Neuropathol. 2004; 107(1): 8–16.15. Denhardt DT, Guo X. Osteopontin: A protein with diverse functions. Faseb J. 1993; 7(15): 1475-1482.16. Rabenstein M, Vay SU, Flitsch LJ, Fink GR, Schroeter M, Rueger MA. Osteopontin directly modulates cytokine expression of primary microglia and increases their survival. J Neuroimmunol. 2016; 299:130-138.17. Wung JK, Perry G, Kowalski A, Harris PL, Bishop GM, Trivedi MA, Johnson SC, Smith MA, Denhardt DT, Atwood CS. Increased expression of the remodeling-and tumorigenic-associated factor osteopontin in pyramidal neurons of the Alzheimer's disease Brain. Curr Alzheimer Res. 2007; 4(1): 67-72.18. Hasan I, Sekarutami SM, Aman RA, Siregar NC, Mulyadi R. The correlation between osteopontin level and radiation response of malignant gliomas at Cipto mangunkusumo hospital. Advances in Modern Oncology Reaserch. 2016; 2(6): 24-25.19. Nimptsch K, Aleksandrova K, Boeing H, Janke J, Lee YA, Jenab M, et all. Plasma fetuin-A concentration, genetic variation in the AHSG gene and risk of colorectal cancer. Int J Cancer. 2015; 137(4): 911–920.20. Yerlikaya FH, Mehmetoğlu İ. Fetuin-A ve fizyopatolojik etkileri. Türkiye Klinikleri J Endocrin. 2012; 7(1): 21-7.21. Afşar, ÇU. Akut koroner sendromlu hastalarda serum fetuin-A düzeyi, kalp kapak kalsifikasyonu ve bunun diğer biyokimyasal parametrelerle ilişkisinin değerlendirilmesi. İstanbul: Sağlık Bakanlığı İstanbul Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, 2009; 7.22. Yaman F, Aybek H, Aybek Z. Üriner sistem taş hastalığı etiyopatogenezinde fetuin-A ve Osteopontin. Türk Klinik Biyokimya Derg, 2014; 12(1): 21-29.23. Smith ER, Nilforooshan R, Weaving G, Tabet N. Plasma fetuin-A is associated with the severity of cognitive impairment in mild-to-moderate Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis., 2011; 24(2): 327-33.24. Kavak SB, Kavak EC, Sen A, Ilhan R, Kaya M, Sapmaz E, et all. Fetuin A concentration in the amniotic fluid of fetuses with down syndrome. Journal of Genetic Disorders And Genetic Reports, 2015; 4(1), https://www.scitechnol.com/fetuin-a-concentration-in-the-amniotic-fluid-of-fetuses-with-down-syndrome-v0kt.php?article_id=2613, Erişim tarihi: 5.5.2018.25. Iliodromiti S, Vrachnis N, Samoli E, Iliodromiti Z, Pangalos C, Drakoulis N, et all. Fetuin A concentration in the second trimester amniotic fluid of fetuses with trisomy 21 appears to be Lower: Phenotypic considerations. Mediators of Inflammation, 2012; 1-4.26. Jahnen-Dechent W, Heiss A, Schafer C, Ketteler M. Fetuin-A regulation of calcified matrix metabolism. Circulation Research, June 10, 2011; 108(12): 1494-509.27. Brylka LJ, Köppert, S, Babler A, Kratz B, Denecke B, Yorgan TAet all. Post-weaning epiphysiolysis causes distal femur dysplasia and foreshortened hindlimbs in fetuin-A-deficient mice. Plos One 2017 Oct 31;12(10), http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0187030, Erişim tarihi: 5.5.2018. 28. Ryabukhin IA, Artemkina IV, Gurina OI, Sergienko VI, Chekhonin VP. Immunochemical assay of glia-specific antigens as a Criterion for blood-Brain barrier permeability in rats during acute intoxication with sodium barbital. Bull Exp Biol Med. 2001; 131(5): 502-504.
Birincil Dil tr
Konular Tıp
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4888-1172
Yazar: Gulyara ÇİĞDEM (Sorumlu Yazar)
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9200-0068
Yazar: Hamza KARABAĞ
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9469-4757
Yazar: İsmail KOYUNCU
Kurum: HARRAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Mayıs 2019
Kabul Tarihi : 5 Ağustos 2019
Yayımlanma Tarihi : 29 Ağustos 2019

Bibtex @klinik araştırma { hutfd571264, journal = {Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9623}, eissn = {1309-4025}, address = {tipdergisi@harran.edu.tr}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {16}, pages = {300 - 304}, doi = {10.35440/hutfd.571264}, title = {Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri}, key = {cite}, author = {ÇİĞDEM, Gulyara and KARABAĞ, Hamza and KOYUNCU, İsmail} }
APA ÇİĞDEM, G , KARABAĞ, H , KOYUNCU, İ . (2019). Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi , 16 (2) , 300-304 . DOI: 10.35440/hutfd.571264
MLA ÇİĞDEM, G , KARABAĞ, H , KOYUNCU, İ . "Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 300-304 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/hutfd/issue/47757/571264>
Chicago ÇİĞDEM, G , KARABAĞ, H , KOYUNCU, İ . "Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 (2019 ): 300-304
RIS TY - JOUR T1 - Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri AU - Gulyara ÇİĞDEM , Hamza KARABAĞ , İsmail KOYUNCU Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.35440/hutfd.571264 DO - 10.35440/hutfd.571264 T2 - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 300 EP - 304 VL - 16 IS - 2 SN - 1304-9623-1309-4025 M3 - doi: 10.35440/hutfd.571264 UR - https://doi.org/10.35440/hutfd.571264 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri %A Gulyara ÇİĞDEM , Hamza KARABAĞ , İsmail KOYUNCU %T Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri %D 2019 %J Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi %P 1304-9623-1309-4025 %V 16 %N 2 %R doi: 10.35440/hutfd.571264 %U 10.35440/hutfd.571264
ISNAD ÇİĞDEM, Gulyara , KARABAĞ, Hamza , KOYUNCU, İsmail . "Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri". Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 16 / 2 (Ağustos 2019): 300-304 . https://doi.org/10.35440/hutfd.571264
AMA ÇİĞDEM G , KARABAĞ H , KOYUNCU İ . Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 300-304.
Vancouver ÇİĞDEM G , KARABAĞ H , KOYUNCU İ . Orta hat kapanma defektlerinde fetuin-a, osteopontin, total antioksidan ve oksidan düzeyleri. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2019; 16(2): 304-300.