Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 177 - 182, 23.12.2020
https://doi.org/10.31196/huvfd.804867

Öz

Bu çalışma; Japon bıldırcınlarının yemlerine farklı seviyelerde ilave edilen sumağın canlı ağırlık kazancı (CAK), yem tüketimi (YT), yemden yararlanma oranı (YYO), oksidatif stres parametreleri ve et kalitesi üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada 10 günlük yaşta 120 adet karışık cinsiyette Japon bıldırcın biri kontrol grubu olmak üzere rastgele 4 gruba ayrılmıştır. Her gruptaki hayvanlar ikişerli olarak 15 tekerrüre ayrılmıştır. Bıldırcın yemlerine sırayla %0, %1, %2 ve %3 sumak tozu ilave edilmiş olup rasyonlar izokalorik ve izonitrojenik olarak hazırlanmıştır. Çalışmada sumak ilavesinin CAK, YT ve YYO’ na etkisinin olmadığı belirlenmiştir. Sumak ilavesi CAK, YT ve YYO’ nı etkilemezken, gruplar arasında sırt ve but ağırlıkları açısından önemli farklılıklar gözlemlenmiştir (P <0.05). En düşük sırt ağırlığının 27,12 g ile %3 sumak grubunda, en yüksek ağırlığın ise 32,70 g ile kontrol grubunda olduğu belirlenmiştir. En düşük but ağırlığı 26,22 g ile %3 sumak grubunda ve en yüksek 29,14 g ile kontrol grubunda tespit edilmiştir (P˂0,05). Ayrıca çalışmada sumağın 1. ve 24. saatlerde göğüs eti pH’sı ile göğüs eti L*, a* ve b* değerleri bakımından gruplar arasında fark oluşturmadığı belirlenmiştir. Kanda toplam antioksidan durum (TAS) değeri en yüksek %3 sumakta en düşük ise kontrol grubunda görülmüştür (P˂0,05). Oksidatif stres indeksi (OSİ) değeri en yüksek kontrol grubunda en düşük ise %3 sumak grubunda olduğu tespit edilmiştir (P˂0.05). Sonuç olarak bıldırcın rasyonlarına sumak ilavesinin besi performansı, karkas özellikleri ve et kalitesini değiştirmediği ancak kandaki TAS değerlerini yükselttiği ve OSİ değerlerini düşürdüğü için rasyona sumak ilavesinin faydalı olacağı görülmüştür.

Destekleyen Kurum

Siirt Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu

Teşekkür

teşekkürler

Kaynakça

 • Alishah AS, Daneshyar M, Aghazadeh A, 2013: The effect of dietary sumac fruit powder (Rhus coriaria L) on performance and blood antioxidant status of broiler chickens under continuous heat stress condition. Italian Journal of Animal Science, 12(6),39-43.
 • Altan A, Bayraktar H, Önenç A, 2001: Etlik Piliçlerde Sıcak Stresinin Et Rengi ve pH’ı Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim Derg, 42 (2), 1-8.
 • Babj AS, Froning GW Nkoga DA, 1982. The effects of preslaughter environmental temperature in the presence of electrolyte treatment on turkey meat quality. Poultry Science, 61(12), 2385–2389.
 • Başkol M, Dolbun Seckin K, Başkol G, 2014: Advanced oxidation protein products, total thiol levels and total oxidant/antioxidant status in patients with nash. Turk J Gastroenterol, 25(1),32-37.
 • Çimrin T, Tunca Rİ, 2012: Bıldırcın beslemede alternatif yem ve katkıların kullanımı. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg, 2(3), 109-116.
 • Genchev A, Mihaylov R, 2008: Slaughter analysis protocol in experiments using Japanese quails (Coturnix Japonica). Trakia J. Sci, 6, 66-71.
 • Ghasemi R, Faghani M, Reza JP, Khonmirzaie N, Rahimian Y, 2014: Using Sumac (Rhus coriaria L.) extract affect performance and intestinal characteristics of broiler chicks. Scholarly Journal of Agricultural Sci, 4(8),442-445.
 • Golzadeh MP, Farhoomand and Daneshyar M. 2012: Dietary Rhus coriaria L. Powder Reduces the Blood Cholesterol, VLDL-c and Glucose, but Increases Abdominal Fat in Broilers. South African Journal of Animal Sci, 42(4), 399-405.
 • Kutlu HR, Şahin A, 2017: Kanatlı Beslemede Güncel Çalışmalar ve Gelecek için Öneriler. Hayvansal Üretim Derg, 58(2),66-79.
 • Kheiri F, Rahimian Y, Nasır J, 2015: Application of sumac and dried whey in female broiler feedArch. Anim. Breed, 58, 205-210.
 • Lott BD, 1991: The effect of feed intake on body temperature and water consumption of male broilers during heat exposure. Poultry Sci, 70, 410-417.
 • Mansoob HN, 2012: Effect of different levels of Sumac Powder (Rhus Coriaria L.) on performance, carcass and blood parameters of broiler Chickens. Annals of Biol. Res, 2(5), 647-652.
 • May JD, Cott BD, 1992: Feed consumption patterns of broilers at high environmental temperatures. Poultry Sci, 71,331-336.
 • NRC, U. 1994: Science and judgment in risk assessment. Washington: National Academy of Sciences, Whashington, USA.
 • Gümüş H, Oguz NM, Bugdayci KE, Oğuz FK, 2018: Effects of sumac and turmeric as feed additives on performance egg quality traits and blood parameters of laying hens. Revista Brasileira de Zootecnia, 47,1-7.
 • Salih YG, Gürbüz Y, 2015: Sumac (Rhus coriaria L.) and Ginger (Zingiber officinale) as Feed additive in Poultry Nutrition., KSU J. Nat. Sci, 18 (3), 44-48. SPSS I. 1999: SPSS for Windows. Chicago, Illinois.
 • Shidfar F, Rahideh ST, Rajab A, 2014. The Effect of Sumac (Rhus coriaria L.) Powder on Serum Glycemic Status. ApoB. ApoA-I and Total Antioxidant Capacity in Type 2 Diabetic Patients. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 13(4),1249-1255.
 • Valiollahi MR, Rahimian Y, Miri Y, Asgarian F, Rafiee A, 2014: Effect of ginger (Zingiber officinale) and black pepper (Piper nigrum L.) powder on performance, haematological parameters and antibody titre in broiler chicks. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, 4(3), 128-132.
 • Zavaragh FM, 2011: Influence of Garlic and Sumac Powder (Rhus coriaria L.) on Performance, Carcass and Blood Biochemical of Japanese Quails Scholars Research Library. Annals of Biological Research, 2 (6), 542-545.

Effects of Dietary Addition of Different Rates Sumac (Rhus Coriaria L.) Powder on Growth Performance, Meat Quality, Carcass Composition and Oxidative Stress Markers of Japanese Quail

Yıl 2020, Cilt: 9 Sayı: 2, 177 - 182, 23.12.2020
https://doi.org/10.31196/huvfd.804867

Öz

This study was conducted to determine the effects of sumac (Rhus Coriaria L.) on body weight gain (BWG), feed consumption (FC), feed conversion rate (FCR), oxidative stress parameters, and meat quality added to the feed of Japanese quails. In the study, 120 10-day-old mixed-sex Japanese quail were randomly divided into 4 groups of 15 birds each. Into the feed of the quails 1%, 2%, and 3% sumac powder were added. The control group was given a diet without sumac. The diets were prepared as isocaloric and isonitrogenic. In the study, it was determined that the addition of sumac had no effect on BWG, FC, FCR, while significant differences were observed among groups with respect to back and thigh weights (P<0.05). It was determined that the lowest back weight was in the 3% sumac group with 27.12 g while the highest was in the control group with 32.70 g. The lowest thigh weight was in the 3% sumac group with 26.22 g and the highest in the control group with 29.14 g (P˂0, 05). In addition, it was determined that sumac did not cause any difference between the groups in terms of breast meat pH and breast meat L *, a * and b * values at first and 24th hours. Total antioxidant status (TAS) value in blood was highest in 3% the sumac and lowest in the control group (P˂0.05). The oxidative stress index (OSI) was the highest in the control group and the lowest in the 3% sumac group (P˂0.05). As a result, it has been observed that the addition of sumac to quail rations did not change the fattening performance, carcass characteristics, and meat quality, but increased the TAS values in the blood and decreased the OSI values.

Kaynakça

 • Alishah AS, Daneshyar M, Aghazadeh A, 2013: The effect of dietary sumac fruit powder (Rhus coriaria L) on performance and blood antioxidant status of broiler chickens under continuous heat stress condition. Italian Journal of Animal Science, 12(6),39-43.
 • Altan A, Bayraktar H, Önenç A, 2001: Etlik Piliçlerde Sıcak Stresinin Et Rengi ve pH’ı Üzerine Etkileri. Hayvansal Üretim Derg, 42 (2), 1-8.
 • Babj AS, Froning GW Nkoga DA, 1982. The effects of preslaughter environmental temperature in the presence of electrolyte treatment on turkey meat quality. Poultry Science, 61(12), 2385–2389.
 • Başkol M, Dolbun Seckin K, Başkol G, 2014: Advanced oxidation protein products, total thiol levels and total oxidant/antioxidant status in patients with nash. Turk J Gastroenterol, 25(1),32-37.
 • Çimrin T, Tunca Rİ, 2012: Bıldırcın beslemede alternatif yem ve katkıların kullanımı. Iğdır Üni. Fen Bilimleri Enst. Derg, 2(3), 109-116.
 • Genchev A, Mihaylov R, 2008: Slaughter analysis protocol in experiments using Japanese quails (Coturnix Japonica). Trakia J. Sci, 6, 66-71.
 • Ghasemi R, Faghani M, Reza JP, Khonmirzaie N, Rahimian Y, 2014: Using Sumac (Rhus coriaria L.) extract affect performance and intestinal characteristics of broiler chicks. Scholarly Journal of Agricultural Sci, 4(8),442-445.
 • Golzadeh MP, Farhoomand and Daneshyar M. 2012: Dietary Rhus coriaria L. Powder Reduces the Blood Cholesterol, VLDL-c and Glucose, but Increases Abdominal Fat in Broilers. South African Journal of Animal Sci, 42(4), 399-405.
 • Kutlu HR, Şahin A, 2017: Kanatlı Beslemede Güncel Çalışmalar ve Gelecek için Öneriler. Hayvansal Üretim Derg, 58(2),66-79.
 • Kheiri F, Rahimian Y, Nasır J, 2015: Application of sumac and dried whey in female broiler feedArch. Anim. Breed, 58, 205-210.
 • Lott BD, 1991: The effect of feed intake on body temperature and water consumption of male broilers during heat exposure. Poultry Sci, 70, 410-417.
 • Mansoob HN, 2012: Effect of different levels of Sumac Powder (Rhus Coriaria L.) on performance, carcass and blood parameters of broiler Chickens. Annals of Biol. Res, 2(5), 647-652.
 • May JD, Cott BD, 1992: Feed consumption patterns of broilers at high environmental temperatures. Poultry Sci, 71,331-336.
 • NRC, U. 1994: Science and judgment in risk assessment. Washington: National Academy of Sciences, Whashington, USA.
 • Gümüş H, Oguz NM, Bugdayci KE, Oğuz FK, 2018: Effects of sumac and turmeric as feed additives on performance egg quality traits and blood parameters of laying hens. Revista Brasileira de Zootecnia, 47,1-7.
 • Salih YG, Gürbüz Y, 2015: Sumac (Rhus coriaria L.) and Ginger (Zingiber officinale) as Feed additive in Poultry Nutrition., KSU J. Nat. Sci, 18 (3), 44-48. SPSS I. 1999: SPSS for Windows. Chicago, Illinois.
 • Shidfar F, Rahideh ST, Rajab A, 2014. The Effect of Sumac (Rhus coriaria L.) Powder on Serum Glycemic Status. ApoB. ApoA-I and Total Antioxidant Capacity in Type 2 Diabetic Patients. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 13(4),1249-1255.
 • Valiollahi MR, Rahimian Y, Miri Y, Asgarian F, Rafiee A, 2014: Effect of ginger (Zingiber officinale) and black pepper (Piper nigrum L.) powder on performance, haematological parameters and antibody titre in broiler chicks. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences, 4(3), 128-132.
 • Zavaragh FM, 2011: Influence of Garlic and Sumac Powder (Rhus coriaria L.) on Performance, Carcass and Blood Biochemical of Japanese Quails Scholars Research Library. Annals of Biological Research, 2 (6), 542-545.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Veteriner Cerrahi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Nurcan KIRAR
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2778-1789
Türkiye


Osman BİLAL
harran üniversitesi veteriner fakültesi
0000-0002-4404-6516
Türkiye


Aydın DAŞ Bu kişi benim
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-0371-5434
Türkiye


İsmail KOYUNCU
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9469-4757
Türkiye


Mehmet AVCI
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-2523-2137
Türkiye


Faruk BOZKAYA
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-6423-8067
Türkiye


Gülçün BAYTUR Bu kişi benim
HARRAN ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1878-3862
Türkiye


Tuncay TUFAN
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8420-4235
Türkiye

Proje Numarası Protokol no:2019/04
Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 3 Ekim 2020
Kabul Tarihi 30 Kasım 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 9 Sayı: 2

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { huvfd804867, journal = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, eissn = {2146-7188}, address = {Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Eyyübiye Kampüsü, 63200, Şanlıurfa}, publisher = {Harran Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {9}, number = {2}, pages = {177 - 182}, doi = {10.31196/huvfd.804867}, title = {Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi}, key = {cite}, author = {Kırar, Nurcan and Bilal, Osman and Daş, Aydın and Koyuncu, İsmail and Avcı, Mehmet and Bozkaya, Faruk and Baytur, Gülçün and Tufan, Tuncay} }
APA Kırar, N. , Bilal, O. , Daş, A. , Koyuncu, İ. , Avcı, M. , Bozkaya, F. , Baytur, G. & Tufan, T. (2020). Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 177-182 . DOI: 10.31196/huvfd.804867
MLA Kırar, N. , Bilal, O. , Daş, A. , Koyuncu, İ. , Avcı, M. , Bozkaya, F. , Baytur, G. , Tufan, T. "Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi" . Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 177-182 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/huvfd/issue/58548/804867>
Chicago Kırar, N. , Bilal, O. , Daş, A. , Koyuncu, İ. , Avcı, M. , Bozkaya, F. , Baytur, G. , Tufan, T. "Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 (2020 ): 177-182
RIS TY - JOUR T1 - Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi AU - NurcanKırar, OsmanBilal, AydınDaş, İsmailKoyuncu, MehmetAvcı, FarukBozkaya, GülçünBaytur, TuncayTufan Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.31196/huvfd.804867 DO - 10.31196/huvfd.804867 T2 - Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 177 EP - 182 VL - 9 IS - 2 SN - -2146-7188 M3 - doi: 10.31196/huvfd.804867 UR - https://doi.org/10.31196/huvfd.804867 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi %A Nurcan Kırar , Osman Bilal , Aydın Daş , İsmail Koyuncu , Mehmet Avcı , Faruk Bozkaya , Gülçün Baytur , Tuncay Tufan %T Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi %D 2020 %J Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P -2146-7188 %V 9 %N 2 %R doi: 10.31196/huvfd.804867 %U 10.31196/huvfd.804867
ISNAD Kırar, Nurcan , Bilal, Osman , Daş, Aydın , Koyuncu, İsmail , Avcı, Mehmet , Bozkaya, Faruk , Baytur, Gülçün , Tufan, Tuncay . "Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi". Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 9 / 2 (Aralık 2020): 177-182 . https://doi.org/10.31196/huvfd.804867
AMA Kırar N. , Bilal O. , Daş A. , Koyuncu İ. , Avcı M. , Bozkaya F. , Baytur G. , Tufan T. Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Harran Univ Vet Fak Derg. 2020; 9(2): 177-182.
Vancouver Kırar N. , Bilal O. , Daş A. , Koyuncu İ. , Avcı M. , Bozkaya F. , Baytur G. , Tufan T. Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi. Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2020; 9(2): 177-182.
IEEE N. Kırar , O. Bilal , A. Daş , İ. Koyuncu , M. Avcı , F. Bozkaya , G. Baytur ve T. Tufan , "Bıldırcın Rasyonlarına Farklı Oranlarda Sumak (Rhus Coriaria L.) İlavesinin Besi Performansı, Oksidatif Stres Parametreleri ve Et Kalitesi Üzerine Etkisi", Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 9, sayı. 2, ss. 177-182, Ara. 2020, doi:10.31196/huvfd.804867