Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Gören Öğrencilerin Kariyer Planlama Süreçlerinin İncelenmesi

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 69 - 80, 31.12.2019

Öz

Bu araştırmanın amacı Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nda eğitim hayatına devam eden öğrencilerin kariyer planlama süreçlerinin incelenmesidir. Nitel araştırma yöntemi ile hazırlanan çalışmada olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın örneklem grubu amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemi ile belirlenmiş Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundaki bölümlerde eğitim hayatına devam eden öğrenciler oluşmaktadır. Öğrenciler ile standartlaştırılmış açık uçlu görüşme tekniği kapsamında ortalama 10 dakika süren bireysel görüşmeler yapılmıştır. Katılımcıların ifadeleri kaydedilip sonrasında yazıya dönüştürülmüştür. Metine dönüştürülen ifadelerin analizi için ise betimsel ve içerik analiz yöntemine başvurulmuştur. Yapılan analiz sonucunda öğrencilerin öğretmen olmak veya çevrelerinde bulunan kişilerin yönlendirmeleri doğrultusunda spor eğitimi veren bölümlere yöneldikleri, ancak öğretmenlik bölümü dışında antrenörlük bölümünün yarısının, spor yöneticiliği ve rekreasyon eğitimi bölümü öğrencilerinin büyük çoğunluğunun bölümlerinden memnun olmadığı ve öğretmenlik bölümünü istedikleri belirlenmiştir. Memnun olmayan öğrenciler istekleri dışında puanları ile bu bölüme yerleştiklerini belirtmektedirler. Öğrencilerin mezuniyet sonrası öğretmenlik ve antrenörlük yapmak istedikleri, çok çalışma, sürekli kişisel gelişim, meslek sevgisi, spor ile iç içe olma, özgüven gibi durumlar ile diğer öğrencilerden farklı olacaklarına inandıkları görülmektedir.

Destekleyen Kurum

-

Teşekkür

teşekkürler

Kaynakça

 • Akdemir, A., & Konakay, G. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2).
 • Ağaoğlu, Y. Eker, H. & Ağaoğlu, S. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kariyer algılamalarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 283-296.
 • Anafarta, N. (2001). Orta düzey yöneticilerin kariyer planlamasına bireysel perspektif. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2). Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri Nvivo ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başol, O., Bilge, E., & Kuzgun, Ş. (2012). Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen unsurların tespitine yönelik bir araştırma: Bireysel değerler. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(2), 57-68.
 • Bayrak, H. ve Tunkol, M. (2012). Sporda emeklilik olgusu ve emeklilik uyum modelleri. Selçuk üniversitesi, Beden eğitimi ve spor bilim dergisi, 2012; 14 (2): 150-156
 • Bingöl, H. (2011). Olimpiyatlarda derece yapan türk sporcularının kariyer planlama profillerinin belirlenmesi/Determining the career planing profile of turkish sportsmen who made degree at olympics (Yüksek lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Bingöl, H. (2017). Yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin incelenmesi (Doktora tezi), İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.
 • Çelik, Adnan (2007),Kariyer Kavramı, Kapsamı Ve Temel Boyutları, Kariyer Yönetimi Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Çoruh, Y. (2019). Stres ve sağlık üzerine boş zamanlarda yapılan sporun etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:21, Sayı:3.
 • Erdoğmuş, Nihat(2003),Kariyer Geliştirme Kuram Ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • İmamoğlu, O. (1992). Spor-Sağlık İlişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-70.
 • İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S., & Atik, Ü. (2009). Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., & Karataş, F. (2013). Üniversiteli sporcu öğrencilerin kariyer değeri algıları. Dogus University Journal, 14(1).
 • Kurtoğlu, E.(2010). Kariyer Yönetimin Kamu Kurumlarının Etkinliği Üzerindeki Olası Sonuçlarının İncelenmesi ve Çorum Örneği, Hitit Üniversitesi(HU), SBE, YYLT, Çorum, s.36.
 • Özen, Y. (2011). Kişisel sorumluluk bağlamında kariyer seçimini etkileyen sosyal psikolojik faktörler. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (3), 81-96.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, Bursa.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19.
 • Şahin,H.M.( 2006),Beden Eğitimi ve Spor sözlüğü : İstanbul , Morpa Kültür Yayınları
 • Tosun, I., & Yengin Sarpkaya, P. (2014). Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Kariyer. 25.10.2019 tarihinde https://sozluk.gov.tr/?kelime=KAR%C4%B0YER adresinden erişilmiştir.
 • Tüz, M. V. (2003). Kariyer planlamasında yeni yaklaşımlar. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 169-176.
 • Yıldırım, E., Coşkuner, Z., Halisdemir, N.,& Tutaş, S. (2018). Elazığ ilindeki bayan futbolcuların spora başlamada ve kariyer planlamasındaki etkin olan faktörlerin incelenmesi. Ispes Journal, (1)1, 37-46.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, M. (2017). Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde (TOHM) yer alan sporcuların kariyer planlamaları ve spor başarılarında etkili olan faktörlerin incelenmesi (Yüksek lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ.

Investigation of Career Planning Process of Physical Education and Sports Students

Yıl 2019, Cilt: 1 Sayı: 1, 69 - 80, 31.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Akdemir, A., & Konakay, G. (2014). Y kuşağının kariyer algısı, kariyer değişimi ve liderlik tarzı beklentilerinin araştırılması. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2(2).
 • Ağaoğlu, Y. Eker, H. & Ağaoğlu, S. (2013). Beden eğitimi ve spor yüksekokulu öğrencilerinin kariyer algılamalarının değerlendirilmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10(22), 283-296.
 • Anafarta, N. (2001). Orta düzey yöneticilerin kariyer planlamasına bireysel perspektif. Akdeniz Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2). Baş, T. & Akturan, U. (2013). Nitel araştırma yöntemleri Nvivo ile nitel veri analizi. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Başol, O., Bilge, E., & Kuzgun, Ş. (2012). Öğrencilerin kariyer değerlerini etkileyen unsurların tespitine yönelik bir araştırma: Bireysel değerler. Ejovoc (Electronic Journal of Vocational Colleges), 2(2), 57-68.
 • Bayrak, H. ve Tunkol, M. (2012). Sporda emeklilik olgusu ve emeklilik uyum modelleri. Selçuk üniversitesi, Beden eğitimi ve spor bilim dergisi, 2012; 14 (2): 150-156
 • Bingöl, H. (2011). Olimpiyatlarda derece yapan türk sporcularının kariyer planlama profillerinin belirlenmesi/Determining the career planing profile of turkish sportsmen who made degree at olympics (Yüksek lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ.
 • Bingöl, H. (2017). Yükseköğretim kurumlarında spor eğitimi veren kadın akademisyenlerin kariyer engellerinin incelenmesi (Doktora tezi), İnönü Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Malatya, Türkiye.
 • Çelik, Adnan (2007),Kariyer Kavramı, Kapsamı Ve Temel Boyutları, Kariyer Yönetimi Ve İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamaları, Gazi Kitapevi, Ankara
 • Çoruh, Y. (2019). Stres ve sağlık üzerine boş zamanlarda yapılan sporun etkisi. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt:21, Sayı:3.
 • Erdoğmuş, Nihat(2003),Kariyer Geliştirme Kuram Ve Uygulama, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • İmamoğlu, O. (1992). Spor-Sağlık İlişkisi. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 67-70.
 • İnandı, Y., Özkan, S., Peker, S., & Atik, Ü. (2009). Kadın öğretmenlerin kariyer geliştirme engelleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5(1).
 • Karakaya, Y. E., Karataş, Ö., Özdenk, Ç., & Karataş, F. (2013). Üniversiteli sporcu öğrencilerin kariyer değeri algıları. Dogus University Journal, 14(1).
 • Kurtoğlu, E.(2010). Kariyer Yönetimin Kamu Kurumlarının Etkinliği Üzerindeki Olası Sonuçlarının İncelenmesi ve Çorum Örneği, Hitit Üniversitesi(HU), SBE, YYLT, Çorum, s.36.
 • Özen, Y. (2011). Kişisel sorumluluk bağlamında kariyer seçimini etkileyen sosyal psikolojik faktörler. Eğitim ve İnsani Bilimler Dergisi: Teori ve Uygulama, (3), 81-96.
 • Sabuncuoğlu, Zeyyat (2005), İnsan Kaynakları Yönetimi, Alfa Yayınları, Bursa.
 • Savickas, M. L. (2012). Life design: A paradigm for career intervention in the 21st century. Journal of Counseling & Development, 90(1), 13-19.
 • Şahin,H.M.( 2006),Beden Eğitimi ve Spor sözlüğü : İstanbul , Morpa Kültür Yayınları
 • Tosun, I., & Yengin Sarpkaya, P. (2014). Öğretmenlerin kariyer basamaklarına ilişkin görüşleri. Electronic Turkish Studies, 9(5).
 • Türk Dil Kurumu. (2019). Kariyer. 25.10.2019 tarihinde https://sozluk.gov.tr/?kelime=KAR%C4%B0YER adresinden erişilmiştir.
 • Tüz, M. V. (2003). Kariyer planlamasında yeni yaklaşımlar. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(4), 169-176.
 • Yıldırım, E., Coşkuner, Z., Halisdemir, N.,& Tutaş, S. (2018). Elazığ ilindeki bayan futbolcuların spora başlamada ve kariyer planlamasındaki etkin olan faktörlerin incelenmesi. Ispes Journal, (1)1, 37-46.
 • Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri (9. Genişletilmiş Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık. Yılmaz, M. (2017). Türkiye olimpiyat hazırlık merkezlerinde (TOHM) yer alan sporcuların kariyer planlamaları ve spor başarılarında etkili olan faktörlerin incelenmesi (Yüksek lisans Tezi), Fırat Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı, Elazığ.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi
Yazarlar

Piyami ÇAKTO

İlyas GÖRGÜT

Proje Numarası -
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 1 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA ÇAKTO, P., & GÖRGÜT, İ. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Gören Öğrencilerin Kariyer Planlama Süreçlerinin İncelenmesi. Uluslararası Spor Bilimleri Öğrenci Çalışmaları, 1(1), 69-80.