Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

YENİ VARLIK BARIŞI

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1, 3 - 23, 01.01.2013

Öz

Devletlerin ekonomi üzerinde müdahalesinin zaman içersinde artması, kamu

gelirlerinin ve kamu gelirleri içinde de vergilerin payının artmasına neden olmuştur.

Anayasamızın temel hak ve ödevler bölümünde yer alan vergi yükümlüğü ve bu yükten

kurtulma çabası ise vergi kayıp ve kaçaklarının artmasına yol açmaktadır. Anayasamız,

vergiler için genellik, adalet, ödeme gücü ve yasallık ilkelerine yer vermiştir. Devletlerin

azalan gelirlerini telafi etmek ve söz konusu gelirlerin tahsilini artırmak için vergi aflarına

başvurması, yukarıda ifade olunan ilkelerden sapmaları gündeme getirmektedir. Bu çalışmada

vergi aflarının nedenleri, Türkiye uygulaması, vergi afları konusundaki tartışmalar ve söz

konusu aflardan vergide adalet ilkesinin ve mükelleflerin nasıl etkileneceği konuları

tartışılmıştır. Genel olarak afların; kısa vadede vergi gelirlerini artırarak devlete gelir

sağlaması, vergi idaresinin ve yargının yükünü hafifletmesi gibi faydalarının yanında, uzun

vadede mükelleflerin vergisel uyumunu azaltması, vergi adaletini bozması ve mükellef

davranışlarını olumsuz etkilemesi, mükellefin af çıkması beklentisiyle hareket etmeleri,

dürüst mükelleflerin cezalandırılması gibi zararlı sonuçları da söz konusudur.

Kaynakça

 • 4811 Vergi Barışı Kanunu, T.C.Resmi Gazete, 25033, 27.02.2003, http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030227.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2003/02/20030227.htm, (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • 5811 Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun, T.C.Resmi Gazete,27062, 22.11. 2008, Http://Www.Resmigazete.Gov.Tr/Eskiler/2008/11/20081122-­‐1.Htm, (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Ve Diğer Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, T.C.Resmi Gazete, 27857(Mükerrer),25.02.2011,Kabul Tarihi:13.02.2011,
 • http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/2 0110225m1.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/02/20110225m1.htm 6486 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel sağlık sigortası kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun, T.C. Resmi Gazete, 28861, 29.05.2013, , Kabul tarih:21.05.2013, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/05/20130529-­‐11.htm (Erişim Tarihi:30.05.2013), , (Erişim Tarihi:01.06.2013)
 • ANDAÇ, Ş.(17.04.2013). Hükümet Türklerin Yurtdışındaki Parasını Ülkeye Çekecek. Hürriyet Gazetesi. http://ekonomi.milliyet.com.tr/ii-­‐varlik-­‐barisi-­‐ /ekonomi/ekonomiyazardetay/17.04.2013/1694626/default.htm, (Erişim Tarihi:30.05.2013)
 • ARIKAN, Z. ve H. Yurtsever.(2004). Türkiye’de Mali Affın Nedenleri, Etkileri ve Sonuçları- 1, Yaklaşım Dergisi.
 • ÇETİN, G. (2007). Vergi Aflarının Vergi Mükelleflerinin Tutum ve Davranışları Üzerindeki Etkisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, (14)2, 171-187.
 • Ekonomi Ekibi. (18.04.2013). Yeni Varlık Barışından 20 milyar TL Bekleniyor. http://www.ekonomiekibi.com/Haber/Detay/6165/Yeni%20'varl%C4%B1k%20bar%C4%B1%C5%9F% C4%B1'ndan%2020%20milyar%20bekleniyor. (Erişim Tarihi:30.04.2013).
 • EROL,A. (2011). Vergi Felsefesi (Devlet ve Vergi). İSMMMO Yayınları 140. İstanbul. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/140/vergi%20felsefesi.pdf. (Erişim Tarihi:22.07.2013).
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. Vergi İstatistikleri. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/HTML/VI/VBKII/30_09_2004_kumulatif.xls.htm. (Erişim Tarihi: 30.05.2013)
 • Gelir İdaresi Başkanlığı. (04.01.2010) Basın Duyurusu. http://www.gib.gov.tr/fileadmin/user_upload/BasinBultenleri/04012010basinbulteni.htm, (Erişim Tarihi: 30.05.2013).
 • İSMMMO. (Mart 2003). 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu. Örnekli Açıklamalı Sirküler. http://archive.ismmmo.org.tr/docs/yayinlar/kitaplar/4811/4811.pdf. (Erişim Tarihi:30.05.2013). Maliye Bakanlığı. (Şubat 2011). 6111 Sayılı Kanunun Getirdikleri. http://www.sgb.gov.tr/Dosyalar/6111%20Say%C4%B1l%C4%B1%20Kanunun%20Getirdikleri.pdf, (Erişim Tarihi: 30.05.2013).
 • NADAROĞLU, H. (1981).Kamu Maliyesi Teorisi. 4.Baskı. Sermet Matbaası. KARATAY, Ö. ve A. KARATAY.(2011). Türkiye’de Vergi Afları ve 6111 Sayılı Kanunun Değerlendirilmesi: Bayburt İli Örneği. Ekonomi Bilimleri Dergisi, N.3,C.2, 2011, http://www.sobiad.org/eJOURNALS/dergi_EBD/arsiv/2011_2/ozcan_karatay.pdf, (Erişim Tarihi:30.05.2013). 181-190.
 • KARGI,V. ve C. YÜKSEL. (2010). Türkiye’de Vergi Aflarının Vergi Adaleti ve Mükellefler Üzerine Etkileri. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Araştırma Merkezi Konferansları. 54.Seri.
 • LEONARD, Herman B.& R. J.ZECKHOUSER,(1987). Amnesty,Enforcement and Tax Policy. in Tax Policy and the Economy. (ed.) Lawrence H.Summers, MIT Press,1987, ss.55-86
 • ÖZ, S. ve D. ÖZKÖK ÇUBUKÇU. Af ya da Adalet: Yeni Mali Af Yasası. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 66-2, 247-254.
 • ÖZ, M. Ve A. ATAY COŞKUN. (Ocak,2008) . Vergi Affı Geçici Bir Çözüm mü Yoksa Kalıcı bir Sorun Kaynağı mı? 4811 Sayılı VBK Çerçevesinde Bir İnceleme: Hatay Örneği. Muhasebe ve Finansman Dergisi, S.37, Ocak 2008,
 • http://journal.mufad.org/attachments/article/308/4.pdf, (Erişim Tarihi:23.07.2013), 39-49. Türk Dil Kurumu (TDK),http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51ef4 edf7afa33.03171733, (Erişim Tarihi: 23.07.2013)
 • TORGLER, B., C. A.SCHALTEGGER , M.SCHAFFNER.(2003). Is Forgiveness Divine? A Cross-Culture Comparison of Tax Amnesties. ,Zeitschift für Volkswirtschaft und Statistik, 139(3), 375- 396
 • Vergi Portalı. (04.03.2003). 4811 Sayılı Vergi Barışı Kanunu Neler Getiriyor?. http://www.vergiportali.com/Content.aspx?Type=BulletinD&Id=223, (Erişim Tarihi:30.05.2013).
 • YALÇIN, H. ve A. BAŞER. (Ocak,1996). Türkiye’deki Mali Aflar ve Vergi Sistemi Üzerindeki Etkileri, Vergi Dünyası.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gamze Yıldız ŞEREN> (Sorumlu Yazar)

Türkiye


Emin DEDEBEK Bu kişi benim

Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2013
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2012
Kabul Tarihi 30 Aralık 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Şeren, G. Y. & Dedebek, E. (2013). YENİ VARLIK BARIŞI . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (1) , 3-23 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36917/421787Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org