Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Impact on Public Sector Budget of Local Governments in Turkey

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, 48 - 69, 01.06.2013

Öz

World is changing quickly and also this changing and its component effect on the public administration and its application. Today around the world public goods and services produced and divided by the central and local governments. Due to that reasons it will need income and administration allocation between two government type. Practically when we give some mission to the local government we should allocate enough and efficient resources to the local government and its budget, but generally it won’t. The relationship between central and local government has got two type, first one is administration side, second one is fiscal side. The main aim of this study focused analytical and theoretical framework of local governments, and finally local government budget how effect central government budget and Turkey.

Kaynakça

 • BLANKART, C. B. & BORCK, R.: “Local Public Finance”, In J. Backhaus. R. E. Wagner (eds.), Handbook of Public Finance, Kluwer, 2004.
 • BOZKURT, E. & ÖZCAN, M.: “Subsidiarite İlkesi (İkincilik İlkesi) ve Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Yıl: 2001.
 • BROWN, C. V. & JACKSON, P.M.: Public Sector Economic , Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 1990.
 • BÜLBÜL, D.: Yerel Yönetimler Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ekim 2006, Ankara. CULLIS J. & JONES, P.: Public Finance And Public Choice , Oxford University Press, NewYork, 1998.
 • LITVACK, J. & SEDDON, J.: Desantralization Briefing Notes, World Bank Instıtute WBI Working Papers in Collaboration with PREM Network, 1999. MUSGRAVE, R.: (Çev: O. ŞENER & Y. METHİBAY) Kamu Maliyesi Teorisi, Dağıtım Ltd. Şti, Ankara, Ekim 2004.
 • NADAROĞLU, H.: Mahalli İdareler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994.
 • OATES, W.E.: Studies in Fiscal Federalism, Edward Elgar Publishing Limited, England, USA, 1991.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2008-2010 Yılları Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, Eylül 2011, s. 136.
 • TORTOP, N.: Mahalli İdareler, Yargı Yayınları, 1999.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, 2006.
 • YILMAZ, H. H.: “Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 55.
 • YPK, 1999 – 2004 Genel Ekonomik Hedefler Raporları.

Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri

Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2, 48 - 69, 01.06.2013

Öz

Dünyada meydana gelen gelişmelere paralel olarak kamu yönetiminde de değişme ve gelişmeler yaşanmaktadır. Tüm dünyada kamusal hizmetler sunumu merkezi yönetim ile yerel yönetimler arasında bölüştürülmektedir. Yerel yönetimler ile merkezi yönetim arasında yapılan bu görev bölüşümü beraberinde gelir bölüşümünü de zorunlu kılmaktadır. Kamu hizmetlerinin merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki paylaşımı sonucunda, bazı kamu hizmetleri geleneksel olarak merkezi idare tarafından yerine getirilirken bazıları yerel yönetimler tarafından üstlenilmiştir. Ancak, yerel yönetimlere bazı görevler bırakılırken bu görevleri yerine getirmelerine imkan verecek araçlar ve kaynaklar sağlanması yoluna gidilmemiştir. Merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ilişkiler; biri idari diğeri mali olmak üzere iki yönlü olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkezi idare ile yerel yönetim kuruluşları arasındaki idari ve mali paylaşım, bugüne kadar düzenli bir esasa dayanmamıştır. Yerel yönetimlerin birçok görevini merkezi idare üstlenmesi nedeniyle, yerel nitelikli hizmetler yerine getirilememektedir. Gelir yönünden de hemen hemen merkeze bağlı bir görüntü vermektedir. Türkiye’de yerel yönetim birimleri “il özel idaresi” ve “belediye”lerden oluşmaktadır. Çalışmada yerel yönetimlerle ilgili kuramsal ve kavramsal çerçeve incelenmiş ve Türkiye’de yerel yönetimlerin kamu kesimi bütçesi üzerine etkileri incelenerek değerlendirilmiştir.

Kaynakça

 • BLANKART, C. B. & BORCK, R.: “Local Public Finance”, In J. Backhaus. R. E. Wagner (eds.), Handbook of Public Finance, Kluwer, 2004.
 • BOZKURT, E. & ÖZCAN, M.: “Subsidiarite İlkesi (İkincilik İlkesi) ve Avrupa Birliği Bütünleşme Sürecine Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 1, Yıl: 2001.
 • BROWN, C. V. & JACKSON, P.M.: Public Sector Economic , Blackwell Publishers Ltd., Oxford, UK, 1990.
 • BÜLBÜL, D.: Yerel Yönetimler Maliyesi, Gazi Kitabevi, Ekim 2006, Ankara. CULLIS J. & JONES, P.: Public Finance And Public Choice , Oxford University Press, NewYork, 1998.
 • LITVACK, J. & SEDDON, J.: Desantralization Briefing Notes, World Bank Instıtute WBI Working Papers in Collaboration with PREM Network, 1999. MUSGRAVE, R.: (Çev: O. ŞENER & Y. METHİBAY) Kamu Maliyesi Teorisi, Dağıtım Ltd. Şti, Ankara, Ekim 2004.
 • NADAROĞLU, H.: Mahalli İdareler, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul, 1994.
 • OATES, W.E.: Studies in Fiscal Federalism, Edward Elgar Publishing Limited, England, USA, 1991.
 • T.C. Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, 2008-2010 Yılları Genel Yönetim Mali İstatistikleri Bülteni, Eylül 2011, s. 136.
 • TORTOP, N.: Mahalli İdareler, Yargı Yayınları, 1999.
 • TÜİK, Türkiye İstatistik Yıllığı, Ankara, 2006.
 • YILMAZ, H. H.: “Yerel Yönetimlerde Planlama, Bütçe, Borçlanma ve Denetim Süreçlerinin Yeni Yasalar Çerçevesinde Değerlendirilmesi”, Sayıştay Dergisi, Sayı: 55.
 • YPK, 1999 – 2004 Genel Ekonomik Hedefler Raporları.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Duran BÜLBÜL Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Başvuru Tarihi 1 Mayıs 2013
Kabul Tarihi 30 Mayıs 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 1, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Bülbül, D. (2013). Türkiye’de Yerel Yönetimlerin Kamu Kesimi Bütçesi Üzerine Etkileri . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 1 (2) , 48-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36918/422392Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org