Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE IMPACT OF SPORT SPONSORSHIP ON ATTITUDES OF CUSTOMERS, AN APPLICATION TO CUSTOMERS OF AIRLINES

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 64 - 89, 01.01.2014

Öz

This research is done with intent to specify the impact of sport sponsorship on the attitudes of customers of airlines in relation to the sponsorship application of Turkish Airlines. The survey form which is in line with the aim is applied tol08 customers of Turkish Airlines who are designated accidentally and have accepted survey application in Istanbul Ataturk Airport in December/2013. The data obtained through survey is analyzed in computer environment via SPSS17.0 statistics program. As a result of the research, it is specified that the sport sponsorship which is applied by Turkish Airlines has positive impact on attitudes and behaviors of customers and this impact do not change according to gender and educational background of customers whereas it does change according to their age, income statue and the number of flight which they made in a year. 

Kaynakça

 • Akyurt, N. (2009). Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üetişim Becerileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (11), 15- 33.
 • Argan, M. (2004). Spor Sponsorluğu Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Argan, M. ve Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması. 2. Basım, Ankara: Nobel Yayın
 • Aydın, O. (2004). Tutumlar, Davramş Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Bagozzi, R. P., Baumgartner, H. ve Yi, Y. (1991). Coupon Usage and the Theory Reasoned Action. Advances in Consumer Research, 18, 24-27.
 • Banyte, J., Joksaite, E. ve Virvilaite, R. (2007). Relationship of Consumer Attitude And Brand: Emotional Aspect. EngineeringEkonomic, 52 (2), 65-11.
 • Barut, B. (2005). Siyasal Reklamcılık Özelinde Siyasal Tutumların Oluşması Süresi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2).
 • Basım, N. ve Argan, M. (2009), Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. (1996). Işletmeler Için Davranış Bilimleri. 2. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın
 • Belch, G.E. ve Belch, M. A. (1998). Advertising andPromotion - an IntegratedMarketing Communicationsperspective. Irwin/McGraw-Hill, Boston, Mass.
 • Bozkurt İ. (2000). Bütünleşik Pazarlama Iletişimi. Ankara: MediaCat Kitaplan, Kapital Medya A.Ş.
 • Bozkurt, İ. (2005). îletişim Odaklı Pazarlama. 2. Baskı, İstanbul: MediaCat.
 • Bozok, D. ve Avcıkurt, C. (2008). Pazarlama îletişim, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, (Ed: İnci Varinli ve Kahraman Çatı), Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Budak, G. ve Budak, G. (2004). Halklaîlişkiler, 4. Baskı, İzmir: Barış Yayınlan.
 • Canakay Uçal, E. (2006). Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi Eğt. Fak. Denizli
 • Chen, K. ve Zhang, J. (2011). Examining Consumer Attributes Associated With Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship: Development ofa theoretical framework. Sport Management Review, 14, 103-116
 • Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Drennani, J.C ve Bettina C. (2004). Emerging Strategies for Sponsorship on the Internet. Journal ofMarketingManagement, 20, 1124-1130.
 • Farrelly F. ve Quester P. (2005). Investigating Large-Scale Sponsorship Relationships as CoMarketing Alliances. Bus. Horiz., 48(1), 55-62.
 • Fırlar, B. G. (2008). Reklama Rota Çizmek. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hawkins, D. I, Best, R. J. ve Coney, K.A. (2004) Consumer Behaviour: Building Marketing
 • Strategy. London: McGraw-Hill Education-Europe
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı-îletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık
 • İslamoğlu, H. (2000). Pazarlama Yönetimi (Stratejik Ve Global Yaklaşım). İstanbul: Beta Yayınları
 • Jefkins, F. (1996). Public Relations Techniques. 2.Baskı. Oxford: Buttenvorth Heinemann.
 • Jefkins, F., Baines, P. ve Egan, J. (2003). Public Relations: Contemporary Issues and Techniques. First Edition, GBR: Buttenvorth-Heinemann.
 • Karabulut, M. (1981). Tüketici Davranışları. İstanbul: Fatih Yayınevi.
 • Karademir, T. ve diğerleri (2009a). Spor Sponsorluğunda Sektörel Yaklaşımlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (4), 151-157.
 • Karademir, T. ve diğerleri (2009b). Sporcu Yetenek Seçiminde Sponsorluğa Alternatif Bir Yaklaşım, e-Journal o/New WorldSciences Academy, 2009b, 4 (2), 104-144.
 • Karadeniz, M. (2009). Pazarlama İletişimi Kapsamında Sponsorluk Faaliyetlerinin Önemi. Journal of Naval Science andEngineering, 5(1), 62-75
 • Karakılıç, M. ve Koçak, S. (2002). Türkiye' de Spor Sponsorluğuna Katılan Firmaların Profılleri Ve Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 28-37.
 • Kuburlu, C. (2011). Efes Gelecek Sezon Potaya Veda Edecek, Spora Akan 35 Milyon Lira Kesilecek, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16710972.asp?gid=373 erişim tariihi :18.07.2013
 • Lee, M. S., Dennis, S. ve Shani, D. (1997). Attitudinal Constructs Towards Sponsorship: Scale Development Using Three Global Sporting Events. International Marketing Review, 14 (3), 15 9-169.
 • Mediacat Yazarları (2000). Her Yönüyle Pazarlama îletişim. Ankara: Mediacat Kitapları. Meenaghan, T. (1998). Ambush Marketing: Corporate Strategy and Consumer Reaction. Psychology andMarketing, 15 (4).
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Vazarlama ve Perakende Perakendeciliğin Özellikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Mucuk, İ. (2007). PazarlamaIlkeleri. 15. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Odabaşı, Y. (2007). Satışta ve Pazarlamada Müşteri Ilişkileri Yönetimi (CRM). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. ve Banş, G. (2004). Tüketici Davranışı, 4. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları,
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2007). Pazarlama Iletişimi Yöntemi, 7. Baskı, İstanbul: MediCatKitaplan.
 • Okay, A. (1998). Halkla îlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk. l.Baskı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2001). Halkla Ilişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Peltekoğlu, F. B. (1998). Halklaîlişkiler Nedirl 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sam, M. P., Batty, R., Dean, R.G.K. (2005). A Transaction Cost Approach to Sport Sponsorship. SportManagementReview, 8(1), 1-17
 • Schultz, D.E. ve Kitchen, P. J. (2000). A Response to Theoretical Concept or Management Fashion. Journal of Advertising Research, 40 (5), 17-21.
 • Smıth, K.E., Shannon, D. Y Macclaren, R.C. (1995). The 1995 Annual Report Onthe Promotion İndustry. PromoMagazine's Source Book, p. 290-301
 • Stedman, G. ve diğerleri (2001). The Ultimate Guide to Sport Marketing. Second Edition, McGraw-Hill.
 • Taşkın, E. (2003). Öğrenen Pazarlama. İstanbul: Değişim Yayınlan. Taşkın, E. (2005). Müşteri Ilişkileri Eğitimi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Tek, Ö. (1999). Pazarlama îlkeleri Türkiye Uygulamaları, Global Yönetimsel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Tek, Ö. B. ve Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama Ilkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık,.
 • Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2004). Işletmelerde Halkla Ilişkiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Watson, A., Viney, H.P. ve Schomaker, P. (2002). Consumer Attitudes To Utility Products: a Consumer Behaviour Perspective. Marketing Intelligence and Planning, 20 (7), 394- 404.
 • Watt, DC. (1996). Sports Management. Florence, USA: Routledge.
 • Yılmaz, R. A. (2007). Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri'ne Yönelik Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Dergisi 1, 587-607.
 • Young, A. ve Aitken, L. (2007). Profıtable Marketing Communication: A Guide To Marketing Return on Investment. London: Kogan Page Limited.

SPOR SPONSORLUKLARININ TÜKETİCİ TUTUMUNA ETKİSİ, HAVA YOLU MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1, 64 - 89, 01.01.2014

Öz

Bu araştırma; spor sponsorluklarının müşteri tutumuna etkisini ve THY'nin sponsorluk uygulamaları özelinde, hava yolları müşterileri üzerinde belirlemek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Amaç doğrultusunda hazırlanan anket formu; tesadüfî olarak belirlenmiş, 2013 yılı Aralık ayında İstanbul Atatürk Havalimanında anket uygulamasını kabul eden 108 THY müşterisine uygulanmıştır. Anketlerden elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS 17.0 istatistik paket programı aracılığıyla çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda; THY'nin uyguladığı spor sponsorluğunun, müşterilerinin tutum ve davranışları üzerinde olumlu etkilerinin olduğu, bu etkinin müşterilerin cinsiyet ve eğitim durumlarına göre farklılaşmadığı, yaş, gelir durumu ve bir yılda yaptıkları sefer sayılarına göre farklılaştığı belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Akyurt, N. (2009). Sağlıkta İletişim ve Marmara Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Üetişim Becerileri. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi, 4 (11), 15- 33.
 • Argan, M. (2004). Spor Sponsorluğu Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Argan, M. ve Katırcı, H. (2008). Spor Pazarlaması. 2. Basım, Ankara: Nobel Yayın
 • Aydın, O. (2004). Tutumlar, Davramş Bilimlerine Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları
 • Bagozzi, R. P., Baumgartner, H. ve Yi, Y. (1991). Coupon Usage and the Theory Reasoned Action. Advances in Consumer Research, 18, 24-27.
 • Banyte, J., Joksaite, E. ve Virvilaite, R. (2007). Relationship of Consumer Attitude And Brand: Emotional Aspect. EngineeringEkonomic, 52 (2), 65-11.
 • Barut, B. (2005). Siyasal Reklamcılık Özelinde Siyasal Tutumların Oluşması Süresi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 15 (2).
 • Basım, N. ve Argan, M. (2009), Spor Yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Baysal, A. C. ve Tekarslan, E. (1996). Işletmeler Için Davranış Bilimleri. 2. Baskı, İstanbul: Avcıol Basım Yayın
 • Belch, G.E. ve Belch, M. A. (1998). Advertising andPromotion - an IntegratedMarketing Communicationsperspective. Irwin/McGraw-Hill, Boston, Mass.
 • Bozkurt İ. (2000). Bütünleşik Pazarlama Iletişimi. Ankara: MediaCat Kitaplan, Kapital Medya A.Ş.
 • Bozkurt, İ. (2005). îletişim Odaklı Pazarlama. 2. Baskı, İstanbul: MediaCat.
 • Bozok, D. ve Avcıkurt, C. (2008). Pazarlama îletişim, Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, (Ed: İnci Varinli ve Kahraman Çatı), Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Budak, G. ve Budak, G. (2004). Halklaîlişkiler, 4. Baskı, İzmir: Barış Yayınlan.
 • Canakay Uçal, E. (2006). Müzik Teorisi Dersine İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, Pamukkale Üniversitesi Eğt. Fak. Denizli
 • Chen, K. ve Zhang, J. (2011). Examining Consumer Attributes Associated With Collegiate Athletic Facility Naming Rights Sponsorship: Development ofa theoretical framework. Sport Management Review, 14, 103-116
 • Donuk, B. (2007). Liderlik ve Spor. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Drennani, J.C ve Bettina C. (2004). Emerging Strategies for Sponsorship on the Internet. Journal ofMarketingManagement, 20, 1124-1130.
 • Farrelly F. ve Quester P. (2005). Investigating Large-Scale Sponsorship Relationships as CoMarketing Alliances. Bus. Horiz., 48(1), 55-62.
 • Fırlar, B. G. (2008). Reklama Rota Çizmek. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Hawkins, D. I, Best, R. J. ve Coney, K.A. (2004) Consumer Behaviour: Building Marketing
 • Strategy. London: McGraw-Hill Education-Europe
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı-îletişim. Ankara: İmaj Yayıncılık
 • İslamoğlu, H. (2000). Pazarlama Yönetimi (Stratejik Ve Global Yaklaşım). İstanbul: Beta Yayınları
 • Jefkins, F. (1996). Public Relations Techniques. 2.Baskı. Oxford: Buttenvorth Heinemann.
 • Jefkins, F., Baines, P. ve Egan, J. (2003). Public Relations: Contemporary Issues and Techniques. First Edition, GBR: Buttenvorth-Heinemann.
 • Karabulut, M. (1981). Tüketici Davranışları. İstanbul: Fatih Yayınevi.
 • Karademir, T. ve diğerleri (2009a). Spor Sponsorluğunda Sektörel Yaklaşımlar. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 7 (4), 151-157.
 • Karademir, T. ve diğerleri (2009b). Sporcu Yetenek Seçiminde Sponsorluğa Alternatif Bir Yaklaşım, e-Journal o/New WorldSciences Academy, 2009b, 4 (2), 104-144.
 • Karadeniz, M. (2009). Pazarlama İletişimi Kapsamında Sponsorluk Faaliyetlerinin Önemi. Journal of Naval Science andEngineering, 5(1), 62-75
 • Karakılıç, M. ve Koçak, S. (2002). Türkiye' de Spor Sponsorluğuna Katılan Firmaların Profılleri Ve Seçim Kriterlerinin Belirlenmesi. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 13 (2), 28-37.
 • Kuburlu, C. (2011). Efes Gelecek Sezon Potaya Veda Edecek, Spora Akan 35 Milyon Lira Kesilecek, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/16710972.asp?gid=373 erişim tariihi :18.07.2013
 • Lee, M. S., Dennis, S. ve Shani, D. (1997). Attitudinal Constructs Towards Sponsorship: Scale Development Using Three Global Sporting Events. International Marketing Review, 14 (3), 15 9-169.
 • Mediacat Yazarları (2000). Her Yönüyle Pazarlama îletişim. Ankara: Mediacat Kitapları. Meenaghan, T. (1998). Ambush Marketing: Corporate Strategy and Consumer Reaction. Psychology andMarketing, 15 (4).
 • MEGEP (Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi) (2008). Vazarlama ve Perakende Perakendeciliğin Özellikleri. Ankara: Millî Eğitim Bakanlığı.
 • Mucuk, İ. (2007). PazarlamaIlkeleri. 15. Baskı, İstanbul: Türkmen Kitapevi.
 • Odabaşı, Y. (2007). Satışta ve Pazarlamada Müşteri Ilişkileri Yönetimi (CRM). İstanbul: Sistem Yayıncılık.
 • Odabaşı, Y. ve Banş, G. (2004). Tüketici Davranışı, 4. Baskı, İstanbul: MediaCat Kitapları,
 • Odabaşı, Y. ve Oyman, M. (2007). Pazarlama Iletişimi Yöntemi, 7. Baskı, İstanbul: MediCatKitaplan.
 • Okay, A. (1998). Halkla îlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk. l.Baskı. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.
 • Okay, A. ve Okay, A. (2001). Halkla Ilişkiler, Kavram, Strateji ve Uygulamaları. İstanbul: Der Yayınları.
 • Peltekoğlu, F. B. (1998). Halklaîlişkiler Nedirl 5. Baskı, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Sam, M. P., Batty, R., Dean, R.G.K. (2005). A Transaction Cost Approach to Sport Sponsorship. SportManagementReview, 8(1), 1-17
 • Schultz, D.E. ve Kitchen, P. J. (2000). A Response to Theoretical Concept or Management Fashion. Journal of Advertising Research, 40 (5), 17-21.
 • Smıth, K.E., Shannon, D. Y Macclaren, R.C. (1995). The 1995 Annual Report Onthe Promotion İndustry. PromoMagazine's Source Book, p. 290-301
 • Stedman, G. ve diğerleri (2001). The Ultimate Guide to Sport Marketing. Second Edition, McGraw-Hill.
 • Taşkın, E. (2003). Öğrenen Pazarlama. İstanbul: Değişim Yayınlan. Taşkın, E. (2005). Müşteri Ilişkileri Eğitimi. İstanbul: Papatya Yayıncılık.
 • Tek, Ö. (1999). Pazarlama îlkeleri Türkiye Uygulamaları, Global Yönetimsel Yaklaşımlar. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım A.Ş.
 • Tek, Ö. B. ve Özgül, E. (2005). Modern Pazarlama Ilkeleri. İzmir: Birleşik Matbaacılık,.
 • Tengilimoğlu, D. ve Öztürk, Y. (2004). Işletmelerde Halkla Ilişkiler. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Watson, A., Viney, H.P. ve Schomaker, P. (2002). Consumer Attitudes To Utility Products: a Consumer Behaviour Perspective. Marketing Intelligence and Planning, 20 (7), 394- 404.
 • Watt, DC. (1996). Sports Management. Florence, USA: Routledge.
 • Yılmaz, R. A. (2007). Marka Farkındalığı Oluşturmada Sponsorluk ve Rolü: Eskişehir Sinema Günleri'ne Yönelik Bir Değerlendirme. Sosyal Bilimler Dergisi 1, 587-607.
 • Young, A. ve Aitken, L. (2007). Profıtable Marketing Communication: A Guide To Marketing Return on Investment. London: Kogan Page Limited.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Sefer GÜMÜŞ Bu kişi benim (Sorumlu Yazar)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ


Birol ERDEM Bu kişi benim
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2014
Başvuru Tarihi 1 Aralık 2013
Kabul Tarihi 30 Aralık 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Gümüş, S. & Erdem, B. (2014). SPOR SPONSORLUKLARININ TÜKETİCİ TUTUMUNA ETKİSİ, HAVA YOLU MÜŞTERİLERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 2 (1) , 64-89 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/36919/422408Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org