Yıl 2019, Cilt 5 , Sayı 2, Sayfalar 88 - 103 2019-06-27

Family Regulations in Turkish Tax System
TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AİLE BAĞLANTILI HÜKÜMLER

Elif SONSUZOĞLU [1]


The Turkish tax service in relation to family management is sometimes organized in favor of the taxpayer with the understanding of social state and sometimes in accordance with the tax security regulation in favour of the state. In these regulations, family is sometimes composed of only spouse and children, sometimes in addition to these, first degree relatives, and sometimes siblings, relationships through marriage, asendants and descendants, sometimes second degree relatives, as well as adopted child, adoptive parents, ex-partners and fiancee. The aim of this study is to determine the differences in defining family relations in various tax laws and objectives of their difference, to evaluate these differences in terms of equality and justice and to make proposals. the subject is examined for the first time in the literature. since neither the article nor the judicial decision were made in this regard, the articles referring to the concept of family were considered to be based on the basic principles of law, in terms of basic legal concepts, social state and tax security. As a result, legal gap have been identified and new regulations have been proposed in the provisions protecting the family in terms of the social state as well as in the provisions regarding the tax security measure. In the new regulation, it is proposed to add the concepts of adoptive and adoptive and brother and fiance, for social state regulations. For tax security regulations, it is proposed to adopt the concepts of ex-wife, engaged, adopted, adoptive and family, as well as heir, heir and heir.

Türk Vergi Sisteminde, aile bağlantılı hükümlere kimi zaman, sosyal devlet açısından mükellef lehine kimi zaman da vergi güvenlik önlemi olarak devlet lehine yer verilmiştir. Bu düzenlemelerde, bazen sadece eş çocuk bazen bunlara ilaveten kan ve sıhri hısımlar , bazen, alt ve üst soy, bazen daha da geniş olarak, evlatlık ve evlat edinen de aile kavramı içinde yer almıştır.Çalışmanın amacı aile kavramındaki farklılıkların saptanması, bu farklılıkların amaçlarının tespit edilmesi, eşitlik ve adalet kriterleri açısından değerlendirilmesi ve değişiklik önerilerinin getirilmesidir. Konu literatürde ilk kez incelenmekte olup, bu konuda ne bir makale ne de bir yargı kararı bulunmadığı için,  aile kavramına atıf yapan maddeler, temel hukuk kavramları olan , sosyal devlet ve vergi güvenliği açısından kişisel olarak hukukun temel ilkelerine bağlı olarak değerlendirilmiştir. Sonuç olarak  hem sosyal devlet açısından aileyi koruyan hükümlerde, hem de vergi güvenlik önlemine yönelik hükümlerde yasa boşlukları tespit edilmiş ve düzenleme önerilmiştir. Yeni düzenlemede sosyal devlet amacıyla yapılmış olanlara, evlatlık evlat edinen kardeş kavramlarının eklenmesi, vergi güvenlik önlemi amacıyla getirilen düzenlemelere ise, nişanlı, eski eş, evlatlık ve evlat edinen kavramlarına ilaveten aileyi aşacak şekilde mansup mirasçı, kanuni temsilce ve umumi vekilin eklenmesi önerilmiştir.

 • Acabey. M.B. Zevkliler, A., Gökyayla E., (2000). Medeni Hukuk: Seçkin Yayıncılık.
 • Ağar, S. (2011). Transfer Fiyatlaması Örtülü Kazanç Dağıtımı, Ankara: Yaklaşım Yayıncılık.
 • Ateş, L. ( 2011). Transfer Fiyatlandırması ve Vergileme, Ankara : Turhan Kitabevi.
 • Özdemir, T. (2016). Üvey evlat Asgari Geçim indiriminden faydalanabilir mi? http://www.tanerozdemir.com.tr/uvey-evlat-asgari-gecim-indiriminde-faydalanabilir-mi-vergisel-acidan-bakis.html, ( 17.11.2018).
 • Bulutoğlu, K. (1976) Türk Vergi Sistemi 1976, Ankara: Ekin Yayınları.
 • Dural, M. Ve Öz, T. (2018). Türk Özel Hukuku, Miras Hukuku, C.4, İstanbul: Filiz Kitabevi.
 • Kızılot, Ş. (2001). Türk Vergi Hukukunda Örtülü Kazanç, Ankara:Yaklaşım Yayıncılık.
 • Oktar, A. (2018). Türk Vergi Sistemi, 2.B., İstanbul: Türkmen Kitabevi.
 • Öncel, M. ( 1978). KVK Açısından Sermaye Şirketlerinde Örtülü Kazanç ve Örtülü Sermaye, Ankara 1978, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Yayınları.
 • Seviğ, V. (2007). Gelir Vergisi Mükelleflerinde Emsal Fiyat yada Bedel.
 • http://www.denetimnet.net/UserFiles/Documents/Makaleler/Veysi%20Sevi%C4%9F/Gelir%20Vergisi%20m%C3%BCkelleflerinde%20emsal%20fiyat%20veya%20bedel%20.pdf (10.10.2018.)
 • Sonsuzoğlu, E. (2008). Ayırma İlkesinin Adı Mı Değişti? Asgari Geçim İndirimi, Yaklaşım Dergisi. (184): 28-32.
 • Sonsuzoğlu, E. ve Işık, H. (2017). Considerations of “Related Party,” in Disguised Earning Distribution via Transfer Pricing. Handbook of Research on Global Enterprise Operations and Opportuities, İçinde 6. Bölüm, 36-60. IGI Global. USA.
 • Şenyüz, D. Yüce, M., ve Gerçek, A. (2018). Türk Vergi Sistemi, . 15. B. Bursa: Ekin Kitabevi.
 • Yaltı B. (2009). Transfer Fiyatlandırmasında Gizli Emsal, Vergi Sorunları Dergisi, (251), 1-19.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9624-3765
Yazar: Elif SONSUZOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ, HUKUK FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 28 Şubat 2019
Kabul Tarihi : 29 Nisan 2019
Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2019

APA Sonsuzoğlu, E . (2019). TÜRK VERGİ SİSTEMİNDE AİLE BAĞLANTILI HÜKÜMLER . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 5 (2) , 88-103 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/43033/533539