Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 12 2021-01-09

Özel Okulda Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Algılarının İncelenmesi

Adnan ÇIRAK [1]


Bu çalışmanın amacı özel okulda öğrenim gören 8. Sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin algılarının incelenmesidir. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden olgubilim yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın örneklemini 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminde Akdeniz Bölgesi’nde bir özel okulda öğrenim gören 16 8. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırma verileri yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmış ve içerik analizi ile çözümlenmiştir. Verilerin analizi sonucu elde edilen bilgilere göre; öğrencilerin sosyal bilgiler dersi hakkında hem olumlu hem de olumsuz algıya sahip oldukları, sosyal bilgiler derslerinde genellikle tarih ve coğrafya konularıyla ilgili kavramları hatırladıkları, sosyal bilgiler derslerinden elde ettikleri bilgileri günlük hayatta sınırlı şekilde kullanabildikleri ve bir sosyal bilgiler öğretmeninin demokratik özelliklere sahip olması gerektiği konularında görüş bildirmişlerdir.
sosyal bilgiler, özel okul, sekizinci sınıf öğrencileri, algı
 • Akengin, H. & Kafadar, T. (2016). 6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metaforları. International Journal of Field Education, 2 (1), 33-50.
 • Akengin, H., Sağlam, D. & Dilek, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersi ile ilgili görüşleri. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı 16, 1-12.
 • Alazzi, K., & Chiodo, J.J. (2004). Students perceptions of social studies: A study of middle school and high school students in Jordan. International Journal of Scholarly Academic Intellectual Diversity, 8 (1), 3-13
 • Altuntaş, S. (2007). Eğitimin Temel Kavramları. Z. Cafoğlu (Ed.). Eğitim Bilimine Giriş-Temel Kavramlar. Ankara, Grafiker Yayınları.
 • Arastaman, G., Öztürk Fidan, İ. & Fidan, T. (2018). Nitel araştırmada geçerlik ve güvenirlik: Kurumsal bir inceleme. YTÜ Eğitim Fakültesi Dergisi, 15 (1), 37-75.
 • Aygün H.E & Taşkın Ç.Ş. (2019). Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Kapsamında Bilişsel Esnekliğe İlişkin Görüşleri. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 7 (4), 1475-1499
 • Aykaç, N. (2007). İlköğretim sosyal bilgiler dersi eğitim-öğretim programına yönelik öğretmen görüşleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 6 (22), 46-73.
 • Ayva, Ö. (2010). Sosyal bilgiler dersi öğrenme öğretme süreci ile ilgili öğrenci görüşleri. International Conference on New Trends in Education and Their Implications. 11-13 November-Antalya, 276-282.
 • Baş, K. & Durmuş, E. (2019). Social studies course from the perspective of parents-the Istanbul-Sultanbeyli Case. World Journal of Education, 9 (4), 73-82.
 • Beldağ, A. & Geçit, Y. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin “sosyal bilgiler” kavramına ilişkin algılarının metaforlar yoluyla analizi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 16, (USBES Özel Sayı II), 1173-1189.
 • Bolat, A. (2018). An investigation on metaphorical perceptions of gifted students towards the concepts of social studies course, social studies teacher and science and arts center. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 6 (4), 17-35.
 • Büyükalan, S. & Yaylacı, Z. (2018). Normal gelişim gösteren öğrenciler ile kaynaştırma öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metafor algıları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 19 (4), 679-697.
 • Büyüköztürk, Ş. (2012). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Pegem Yayınları, Ankara
 • Creswell, J.W. (2013). Nitel araştırma yöntemleri: Beş yaklaşıma göre nitel araştırma ve araştırma deseni. (M. Bütün ve S.B. Demir Çev. Edt.). Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Çelikkaya, T. & Yakar, H. (2015). Perceptions of social studies preservice teachers related to the concept of social studies: metaphor analysis sample. International Online Journal of Educational Sciences, 7 (4), 188-207.
 • Çetin, Ş. (2016). İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine ilişkin algılarının incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Doğanay, A. (2002). Hayat bilgisi ve sosyal bilgiler öğretimi. C. Öztürk & D. Dilek (Ed.). Sosyal bilgiler öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Doğanay, A. (2008). Çağdaş sosyal bilgiler anlayışı ışığında yeni sosyal bilgiler programının değerlendirilmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 17(2), 77-96.
 • Erden, M. (1997 ). Sosyal bilgiler öğretimi. İstanbul: AIkım Yayınevi.
 • Geçit, Y. & Kartal, A. (2010). Türkiye’deki sosyal bilgiler eğitimi araştırma konuları üzerine bir inceleme. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 11-13 November-Antalya, 101-107.
 • Gömleksiz, M. N., Kan, A.Ü. & Oner, Ü. (2012). Metaphorical perceptions of primary school students about social studies lesson. Erzincan University Education Faculty Journal, 14 (2), 419-436.
 • Kaymakcı, S. & Ata, B. (2012). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin sosyal bilgilerin doğasıyla ilgili görüşleri. Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları Dergisi, 3 (1), 35-64.
 • MEB. (2005). 4. ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Programı. Ankara, MEB Yayınları.
 • Mertol, H., Doğdu, M. & Yılar, B. (2013). Üstün zekalı ve yetenekli öğrencilerin sosyal bilgiler dersine ilişkin metaforik algıları. Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi-Journal of Gifted Education Research, 1 (3), 176-183.
 • Öztürk, C. & Baysal, N. (1999). İlköğretim 4-5. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler dersine yönelik tutumu. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6, 13-21.
 • Öztürk, C. (2009). Sosyal bilgiler: toplumsal yaşama disiplinlerarası bir bakış. Cemil Öztürk (Ed), Sosyal Bilgiler öğretimi demokratik vatandaşlık eğitimi içinde (s.1-31). Ankara: Pegem Akademi.
 • Öztürk, T. & Keçe, M. (2015). Social studies from the perspective of 7th grade students. International Journal of Turkish Education Sciences, 5, 298-310
 • Rabionet, S. E. (2011). How I Learned to Design and Conduct Semi-Structured Interviews: An Ongoing and Continuous Journey. Qualitative Report, 16 (2), 563-566.
 • Taş, A. M. (2004). Sosyal bilgiler öğretmenliği eğitimi program standartlarının belirlenmesi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 37 (1), 28-54.
 • Tay, B. (2009). Prospective teacher’s views concerning the values to teach in the course of social sciences. Social and Behavioral Sciences, 1, 1187-1191.
 • Türnüklü, A. (2000). Eğitimbilim araştırmalarında etkin olarak kullanılabilecek nitel bir araştırma tekniği: Görüşme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, Sayı 24, 543-559.
 • Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Seçkin Yayınları, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2633-5880
Yazar: Adnan ÇIRAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 8 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 19 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 9 Ocak 2021

APA Çırak, A . (2021). Özel Okulda Öğrenim Gören 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersine İlişkin Algılarının İncelenmesi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/59568/734286