Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Kaldor Yasasının Geçerliliği: Türkiye ve Almanya’nın Karşılaştırılması

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 1 - 12, 30.06.2021

Öz

Bu çalışma, Türkiye ve Almanya ekonomisi için 1997-2018 dönemini kapsayan verilerle Kaldor’ un birinci yasasının geçerliliğini, karşılaştırmalı bir değerlendirme ile test etmeyi amaçlamaktadır. Söz konusu yasa, sanayi büyümesinin ekonomik büyümeyi arttırdığını iddia etmektedir. Çalışma Türkiye ve Almanya olmak üzere iki farklı veri seti ile yürütülmüştür. Çalışmada sınamanın yapılabilmesi için değişkenlerin öncelikle ADF (Augmented Dickey Fuller - 1981) ve PP (Phillips-Peron - 1988) birim kök testleri ile durağanlıkları belirlenmiştir. Ardından yasanın geçerliliğinin sınaması için iki farklı veri setinin ARDL (Autoregressive Distribution Lag) Sınır Testi ile eşbütünleşme ve katsayı tahminleri yapılmıştır. Test sonuçlarına göre Türkiye’ nin ve Almanya’ nın sanayi üretim endeksleri ile GSYİH’ ları arasında bir ilişki olduğu gözlenmiş ve uzun dönemde sanayi üretim endeksinde yaşanan % 1’ lik bir değişimin sırasıyla GSYİH’ yı %0.38 ve %0.45 oranında arttırdığı tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırılan dönemlerde Türkiye ve Almanya ekonomisinde Kaldor’ un birinci yasasının geçerliliği ispatlanmıştır. Bu sonuç doğrultusunda sanayi üretimini esas alan girişim ve kararların, uzun dönemde ekonomik büyümeyi etkilediği göz önünde bulundurularak yapılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Alexiou, C., & Tsaliki, P. (2010). An Empirical Investigation of Kaldor’s Growth Laws Evidence from the Mediterranean Region. The Indian economic journal, 144-155.
 • Almosabbeh, I. A., & Almoree, M. A. (2018). The Relationship Between Manufacturing Production and Economic growth in the Kingdom of Saudi Arabia. Journal of Economic Studies, 1-33.
 • Apergis, N., & Zikos, S. (2003). The Law of Verdoorn: Evidence from Greek Disaggregated Manufacturing Time Series Data. The Economic and Social Review, 34(1), 87-104.
 • Arısoy, İ. (2008). Türkiye' de Sanayi Sektörü-İktisadi Büyüme İlişkisinin Kaldor Hipotezi Çerçevesinde Test Edilmesi. Türkiye Ekonomi Kurumu, 1-32.
 • Arısoy, İ. (2013). Kaldor Yasası Çerçevesinde Türkiye' de Sanayi Sektörü ve İktisadi Büyüme İlişkisinin Sınanması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, 8(1), 143-162.
 • Bairam, E. (1991). Economic growth and Kaldor's law: the case of Turkey, 1925–78. Applied Economics, 23(8), 1277-1280 .
 • Canbay, Ş., & Kırca, M. (2020). Türkiye’de Sanayi ve Tarım Sektörü Faaliyetleri ile İktisadi Büyüme Arasındaki İlişkiler: Kaldor Büyüme Yasasının Analizi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 9(1), 143-170.
 • Çetin, M. (2009). Kaldor Büyüme Yasasının Ampirik Analizi: Türkiye ve Ab ülkeleri Örneği(1981-2007). Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, XI(I), 355-373.
 • Doruk, Ö. T. (2019). Kaldor Büyüme Modelinin Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Sınanması:. Doğuş Üniversitesi Dergisi, 20(2), 31-50.
 • Giovanini, A., & Arend, M. (2017). Contribution of services to economic growth: kaldor’s fifth law? Revista de Administração Mackenzie, 18(4), 190-213.
 • Jeon, Y. (2006). Manufacturing, Increasing Returns and Economic Development in China, 1979-2004: A Kaldorian Approach. Department of Economics Working Paper Series, 8, 1-32.
 • Kaldor, N. (1966). Causes of the Slow Rate of Economic Growth of the United Kingdom: An Inaugural Lecture. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Kaldor, N. (1975). Economic Growth and the Verdoorn Law-A Comment on Mr Rowthorn's. The Economic Journal, 85(340), 891-896 .
 • Keho, Y. (2018). Economic Growth of ECOWAS Countries and the Validity of Kaldor’s First Law. Journal of Global Economics, 6(2), 1-6.
 • Marconi, N., Reis, C. F., & Araújo, E. C. (2016). Manufacturing and Economic Development: The Actuality of Kaldor’s First and Second Laws. Structural Change and Economic Dynamics, 37(1), 75-89.
 • Mercan, M., & Kızılkaya, O. (2014). Türkiye' de Sanayi Sektörü Ekonomik Büyüme ve Verimlilik İlişkisinin Kaldor Yasaları Çerçevesinde Sınanması: Ekonometrik Bir Analiz. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, XXXVI(I), 137-160.
 • Mercan, M., Kızılkaya, O., & Okde, B. (2015). Are The Kaldor’s Laws Valid? Panel Data Analysis under Cross Section Dependency for NIC Countries. Procedia Economics and Finance, 23, 140-145.
 • Ofria, F., & Millemaci, E. (2010). Kaldor-Verdoorn’s Law and Increasing Returns to Scale: A Comparison Across Developed Countries. Munich Personal RePEc Archive, 1-29.
 • Olamade, O., & Oni, O. (2016). Manufacturing and Economic Growth in Africa: A Panel Test of Kaldor’s First Growth Law. Journal of Economics and Sustainable Development, 7(22), 126-140.
 • Pacheco-López, P., & Thirlwall, A. P. (2013). A New Interpretation of Kaldor’s First Growth Law . School of Economics Discussion Papers, ECONSTOR, 1-16.
 • Pesaran, M. H., Shın, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326.
 • Pons-Novell, J., & Viladecans-Marsal, E. (1998). Kaldor's Laws and Spatial Dependence:. Regional Studies, 33(5), 443-451.
 • Sankaran, A., & Samantaraya, A. (2015). Does Kaldor’s hypothesis hold in India? The Journal of Developing Areas, 9(4), 59-67.
 • Stoneman, P. (1979). Kaldor's law and British economic Growth: 1800-1970. Applied Economics, 11, 309-319.
 • Thirlwall, A., & Pacheco-López, P. (2017). Economics of Development: Theory and Evidence. İngiltere: Red Globe Press.
 • Tunalı, H., & Erbelet, E. (2017). Ekonomik Büyüme ve Sanayileşme İlişkisinde Kaldor Yasasının Türkiye' deki Geçerliliğinin Analizi. Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 1-15.
 • Wells, H., & Thirlwall, A. (2003). Testing Kaldor’s Growth Laws across the Countries of Africa. African Development Review, 15(3), 89-105.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi KOPUK> (Sorumlu Yazar)
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-7242-1160
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 28 Aralık 2020
Kabul Tarihi 24 Şubat 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kopuk, E. (2021). Kaldor Yasasının Geçerliliği: Türkiye ve Almanya’nın Karşılaştırılması . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (2) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/60800/848575Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org