Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex Kaynak Göster

Türkiye’de Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi

Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2, 61 - 69, 30.06.2021

Öz

Bu araştırmanın amacı, sosyal hizmet alanında 1987-2020 yılları arasında yapılan lisansüstü tezleri çeşitli değişkenler açısından analiz etmektir. Bu amaç çerçevesinde Türkiye’de YÖK ulusal veri tabanına kayıtlı, sosyal hizmet disipliniyle ilgili, erişim izni olan 255 lisansüstü tez incelenmiştir. Araştırma, nitel bir araştırma olup içerik analizi tekniğinden yararlanılmıştır. Araştırmayla ulaşılan sonuçlara göre, yüksek lisans tezlerinin %88’i ve doktora tezlerinin %77’si son beş yıl içinde yazılmıştır. Bu tezlerin %81’i yüksek lisans kademesinde, %19’u ise doktora kademesindedir. Yüksek lisans tezlerinde akademik danışman unvanı %42’lik bir dilimle doçent iken bu oran doktora tezlerinde %56’lık bir dilimle profesör olmaktadır. Tıbbi ve psikiyatrik sosyal hizmet, okul sosyal hizmeti, çocuklarla sosyal hizmet, toplumsal cinsiyet ve sosyal hizmet, göç ve sosyal hizmet ile sosyal hizmet eğitimi %50’lik bir dilimle tüm öğretim kademelerinde en çok tercih edilen konular olmuştur. Lisansüstü tezlerin %8’inde araştırma türü olarak literatür tarama, derleme tercih edilirken %92’sinde istatistiksel analizler kullanılmıştır. Yüksek lisans tezlerinde %68 oranında yerli literatür, doktora tezlerinde %56 oranında yabancı literatür kullanılmıştır.

Kaynakça

 • Acar, H., Duyan, G. Ç. (2003). Dünyada Sosyal Hizmet Mesleğinin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi. Toplum ve Sosyal Hizmet, 14(1), 1-19.
 • Adams, R., Dominelli, L., Payne, M. (2015). Eleştirel Bir Sosyal Hizmet Anlayışına Doğru. T. Tuncay (Ed.), S. Yağcıoğlu (Çev.) Sosyal Hizmet Temel Alanlar ve Eleştirel Yaklaşımlar: İçinde 34-41. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Alptekin, K., Topuz, S., Zengin, O. (2017). Türkiye’de Sosyal Hizmet Eğitiminde Neler Oluyor? Toplum ve Sosyal Hizmet, 28 (2), 50-69.
 • Bora, A. (2011). Toplumsal Cinsiyete Dayalı Ayrımcılık. http://fbemoodle.emu.edu.tr/pluginfile.php/57169/mod_resource/content/1/Toplumsal%20cinsiyet%20ve%20Hukuk_Aksu%20Bora.pdf, (06.04.2021).
 • Bulut, I. (1993). Ruh sağlığının aile işlevlerine etkisi. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı Yayınları. Yayın No: 74. Ankara: Kılıçarslan Matbaası.
 • Buz, S. (2009). Feminist Sosyal Hizmet Uygulaması. Toplum ve Sosyal Hizmet, 20 (1), 53-65.
 • Creswell, J. (2016). Araştırma Deseni Nitel Nicel ve Karma Yöntem Yaklaşımları. Ankara: Eğiten Kitap.
 • Çamur Duyan, G. (2018a). Aileye Yönelik Sosyal Hizmetler. Genç, Y., Taylan, H.H. (Ed.) Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet: İçinde 74-102. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Çamur Duyan, G. (2018b). İnsanlararası Farklılıklar Ve Farklılıklara Göre Gereksinimler. Çamur Duyan, G., Duyan, V. (Ed.) Sosyal Hizmet Kuramları I: İçinde 9-19. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Duyan, V., Özgür Sayar, Ö. ve Özbulut, M. (2008). Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği.
 • Erbay, E. (2018). Sosyal Hizmet Odağında Risk Altındaki Çocuklar. Genç, Y., Taylan, H.H. (Ed.) Aile ve Çocukla Sosyal Hizmet: İçinde 74-102. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • IFSW (2014). Global Defınıtıon Of Socıal Work, https://www.ifsw.org/what-is-social-work/global-definition-of-social-work, (06.04.2021).
 • Özbesler, C., Duyan, V. (2009). Okul Ortamlarında Sosyal Hizmet. Eğitim ve Bilim, 34 (154), 17-25.
 • Punch, K.F. (2005). Sosyal Araştırmalara Giriş. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Tek, S. (2017). Sosyal Çalışmanın Bilimselleşme Süreci. T. E. Gencer, İ. Cılga Sosyal Hizmeti Yeniden Düşünmek: Sosyal Çalışma Üzerine Eleştirel Tartışmalar: İçinde 19-35. Ankara: Nika Yayınevi.
 • Taşğın, N. Ş. (2017). Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler. Ankara: Nika Yayınevi.
 • THE, World University Rankings 2020, https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2020/world-ranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats (16.04.2021)
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2000). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Yolcuoğlu, İ. G. (2012). Sosyal Hizmete Giriş. Ankara: Sabev.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Derya KAVGAOĞLU> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5926-3081
Türkiye


Ümran ALTUNDAL>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4467-3672
Türkiye


Elif ÇAY PADALIHASANOĞLU>
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4147-1357
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Başvuru Tarihi 30 Nisan 2021
Kabul Tarihi 19 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Kavgaoğlu, D. , Altundal, Ü. & Çay Padalıhasanoğlu, E. (2021). Türkiye’de Sosyal Hizmet Alanındaki Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi . International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal , 7 (2) , 61-69 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaoj/issue/60800/930428Dergimizin Tarandığı İndeksler

research-bib.jpgcosmos_logo_big.png  logo.png  idealonline%20logo.jpg  citefactor-300x101.jpg

logo1.jpgbase-1036x436.png  Logo_Horizontal.png pak.jpg


International Anatolia Academic Online Journal / Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2148-3175

https://www.iaaoj.org