Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

KARGO TAŞIMACILIK SİSTEMİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANIMI ÜZERİNE İNCELEME

Yıl 2021, Cilt: 7 Sayı: 2, 1 - 14, 30.06.2021

Öz

Günümüzde, sürdürülebilir bir şehir kargo taşımacılığı sorununu çözmek için farklı önlemler araştırılmaktadır. Elektrikli araçlar, bu sorunlar arasında yer alan hava kirletici emisyonların salınımından tamamen kurtulmak ve en büyük gider olan fosil yakıt tüketimini bitirmek için bir umut olmalarına rağmen bu araçların satın alma maliyeti bunların sektörde kabul edilmelerinde bir engel olarak görülmüştür. Bununla birlikte, elektrikli araçların gerçek rekabet güçlerinin hesaplanabilmesi için geleneksel yakıtlı yakıtlı (benzin,dizel) araçlar arasındaki farklı maliyet yapısının, özellikle gerekli her maliyetin analizinin yapılması gerekmektedir. Bu çalışmada Brüksel-başkent bölgesinde hafif ticari araçların rekabet gücünü hesaplamak için geliştirilen bir toplam mülkiyet maliyeti modeli incelenmiştir. 8 elektrikli araç, 5 dizel araç ve 2 benzinli aracın toplam mülkiyet maliyeti analiz edilmiştir.

Çalışmada elde edilen sonuçlara göre, dört tekerlekli araç kategorisinde elektrikli araçların geleneksel araçlarla ve 1000 kg’dan az taşıma kapasiteli hafif ticari araçlarla rekabet edebildiği belirlenmiştir. 6 elektrikli aracın 5’i kategorilerindeki geleneksel araçlardan daha düşük bir maliyete sahiptir. Bu durum, 1000 kg’dan fazla taşıma kapasiteli elektrikli araçlar için tersine dönmektedir, çünkü pahalı alım ve batarya maliyetleri yüzünden, maliyetler her zaman geleneksel araçlardan daha yüksektir. Elektrikli araçlar, taşıma ve kargonun bazı bölümleri için uygulanabilir bir çözüm olarak bulunduğu için, taşıma yöneticilerinin elektrikli araçların faydaları hakkında ikna edilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kaynakça

 • Arslan, İ., Bozgeyik, Y., Çelik, S., & Künç, S. (2021). AB Ortak Ulaştırma Politikası Bağlamında Türkiye'nin Uyum Süreci ve Ulaştırma Sektörüne Genel Bir Bakış. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 20(1).
 • Başpınar,E& Zeydan;Ö. (2019), Sustainable Road Transport: Alternative Fuels, Electrical Vehicles and Environmental Effects
 • Campbell,H& Brown,R. (2008) Benefit-Cost Analysis Financial and Economic Appraisal Using Spreadsheets, Cambridge University Press
 • Cathy Macharis1, Philippe Lebeau, Joeri Van Mierlo, Kenneth Lebeau (2015), ElectricVersus Conventional Vehicles For Logistic:A Total Cost OfOwnership
 • Çamlıca, Z., & Akar, G. S. (2014). Lojistik Sektöründe Sürdürülebilirlik Uygulamaları. Gümüshane University Electronic Journal of the Institute of Social Science/Gümüshane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 5(11).
 • Çekerol, G., & Nalçakan, M. (2011). Lojistik sektörü içerisinde türkiye demiryolu yurtiçi yük taşıma talebinin ridge regresyonla analizi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 31(2), 321-344.
 • Çelik, H., & Öztürk, A.(2020). Elektrikli Araç Şarj İstasyonlarının Genetik Algoritma İle Optimizasyonu. In International Marmara Sciences Congress IMASCON 2020-Autumn (p. 249).
 • Dablanc, L. and Rakotonarivo, D. (2010). The impacts of logistics sprawl: How does the location of parcel transport terminals affect the energy efficiency of goods’ movements in Paris and what can we do about it? Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 6087–6096.
 • Dey, Asoke; Paul LAGUARDIA ve Mahesh SRINIVASAN; (2011), “Building Sustainability in Logistics Operations: A Research Agenda”, Management Research Review, Vol. 34, No. 11, pp. 1237-1259.
 • Duyguvar, AS. (2018). Sürdürülebilir Lojistik Merkezler İçin Yer Seçimi Modeli. Doktora Tezi, Tedarik Ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
 • Ellram, L. M. (1995). Total cost of ownership: an analysis approach for purchasing. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management.
 • Ellram, L. M. (1993). A framework for total cost of ownership. The International Journal of Logistics Management Eşmen O., Bedük F., BedükA., (2015). “Yaşanabilir Bir Dünya İçin Yeşil Lojistik: Türkiye ve Dünya Uygulama Örnekleri” Kafkas Üniversitesi, 1.Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, 01-03.Ekim.2015, Kars, Türkiye European Comission (2011). White paper: Roadmap to a Single European Transport Area. Brussels.
 • European Commission, 2002/24/EC, Brussels, 2002.
 • European Commission, 2007/46/EC, Brussels, 2007
 • European Comission,(2003). “EU Energy and Transport”, http://ec.europa.eu/transport/road/policy/index_en.htm, 2003.
 • FHWA, “Quick Response Freight Manual”, Final Report, Cambridge Systematics et al.,USA, 1996.
 • Işılak, C. (2020). Elektrikli Araçların Konvansiyonel Araçlara Göre Gövde, Şasi ve İç Trim Açısından Tasarım Farklılıkları. Uluslararası Bilim, Teknoloji, Tasarım Dergisi, 1(1), 46-58.
 • Jones, J., Genovese, A., & Tob-Ogu, A. (2020). Hydrogen vehicles in urban logistics: A total cost of ownership analysis and some policy implications. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 119, 109595.
 • Kerem, A. (2014). Elektrikli araç teknolojisinin gelişimi ve gelecek beklentileri. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(1), 1-13.
 • Köfteci, S., & Gerçek, H. (2010). Yük taşımacılığında taşıma türü seçimi için lojistik maliyetlere dayalı ikili lojit model. Teknik Dergi, 21(103), 5087-5112.
 • Martínez-Lao, J., Montoya, F. G., Montoya, M. G., & Manzano-Agugliaro, F. (2017). Electric vehicles in Spain: An overview of charging systems. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 77(November 2016), 970–983.
 • Mete, E. Sürdürülebilir Kalkınma Kapsamında Yeşil Lojistik: Avrupa Birliği ve Türkiye Örneği. Karadeniz Sosyal Bilimler Dergisi, 12(23), 101-114.
 • Orhan, M. S., Öndeş, T., & Yazarken, H. Sahipliğin Toplam Maliyeti Yaklaşımının Satın Alma Kararlarında Sanayi İşletmeleri Tarafından Kullanılma İsteğinin Logit Model Yardımıyla Belirlenmesi. ODÜ Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD), 3(6), 240-267.
 • Özbay, H., Közkurt, C., Dalcalı, A., & Tektaş, M. (2020). Geleceğin ulaşım tercihi: Elektrikli araçlar. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi, 3(1), 34-50.
 • Pagell, M., ve Wu, Z. (2009). Building a more complete theory of sustainable supply chain management using case studies of ten exemplars. Journal of Supply Chain Management, 45(2), 37–56.
 • Philippe Lebeau, Cathy Macharis, Joeri Van Mierlo, Kenneth Lebeau (2015), Electrifiying Light Commercial Vehicles For City Logistic? A Total Cost Of Ownership Analysis
 • Surrey County Council (SCC). (2019). Thinking of Switching to an Electric Vehicle?. Travel Smart in Surrey.
 • Tosun, E. (2009). Sürdürülebilirlik Olgusu Ve Kentsel Yapıya Etkileri. PARADOKS, Ekonomi, Sosyoloji ve Politika Dergisi, (e-dergi), http://www.paradoks.org, ISSN 1305-7979, Yıl:5 Sayı:2
 • Vidyanandan, K. V. (2018). Overview of electric machines for electric and hybrid vehicles. Energy Scan, 3, 7–14.
 • Yangınlar, G. (2018) İşletmelerin Rekabet Avantajı Elde Etmesinde Yeşil Lojistik Faaliyetlerin Önemi The Importance of Green Logıstıcs Actıvıtıes By Gaınıng Competıtıve Advantage of Enterprıses. Sosyal, Beşeri Ve İdari Bilimler’de Akademik Araştırmalar-IV, 201.
 • Yangınlar, G., & Sarı, K. (2017). İşletmeleri Yeşil Lojistik Uygulamalarına Zorlayan Sebepler Üzerine Bir Araştırma. Trakya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 101-121.
 • Zengin, E., & Akunal, E. (2017). Green Logistics Practices In Turkey. Journal of Management Marketing and Logistics, 4(2), 116-124.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ümit Altunsoy

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Altunsoy, Ü. (2021). KARGO TAŞIMACILIK SİSTEMİNDE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR KULLANIMI ÜZERİNE İNCELEME. International Anatolia Academic Online Journal Sciences Journal, 7(2), 1-14.