Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 2, Sayfalar 151 - 167 2020-08-31

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FLÖRT ŞİDDETİNE YÖNELİK TUTUM VE DAVRANIŞLARI
ATTITUDES AND BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS DATING VIOLENCE

Mehbare İFTAR [1] , Güngör GÜLER [2]


Bu araştırma üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutum ve davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Araştırma kesitsel tiptedir. Araştırma evreni tabakalı örnekleme yöntemi ile seçilen 645 öğrenciden oluşmaktadır. Veriler “Kişisel Bilgi Formu” ve “Flört Şiddetine Yönelik Tutum Ölçekleri” kullanılarak toplanmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde sayı, yüzde, Ki-Kare, Kruskall-Wallis ve Mann-Whitney U testleri kullanılmıştır. Bu çalışmada fiziksel ve psikolojik şiddete yönelik erkeğin tutum puan ortalaması ve standart sapması sırasıyla 26,75±9,63 ve 37,69±10,06 iken kadınınki 28,05±9,38 ve 27,59±8,48 olarak bulunmuştur. Erkek öğrencilerin, parçalanmış aileye sahip olanların, ailesinde şiddet olduğunu belirtenlerin ve sigara içenlerin şiddet tutum puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Erkek öğrencilerin, 23 yaşından büyük olanların, dönem kaybı olanların, geniş ailede yaşayanların, sigara içenlerin ve ailesinde şiddet olduğunu belirtenlerin daha fazla şiddet uyguladığı ortaya çıkmıştır (p>0.05). Ayrıca alkol kullananların daha fazla şiddet uyguladıkları bulunmuştur (p<0.05). Alkol kullanan ve ailesinde şiddet olduğunu belirten öğrencilerin daha fazla şiddet mağduru olduğu (p<0.05), önceki flört ilişkisinde şiddet mağduru olan öğrencilerin mevcut flört ilişkisinde daha fazla şiddet uyguladığı belirlenmiştir (p<0.05). Bu araştırma üniversite öğrencilerinin yarısının flört ilişkisinde şiddet mağduru olduğunu ve şiddet uyguladığını ortaya çıkarmıştır.

This study was conducted to determine the attitudes and behaviors of university students towards dating violence. Study was performed cross-sectionally. Research population contained 645 students, which were selected by stratified sampling method. Data was collected using the “Personal Information Form” and the "Attitude Scales for Dating Violence". Number, percentage, chi-square, Kruskall-Wallis and Mann-Whitney U tests were used as evaluation methods. In this study, average attitude scores of males towards physical and psychological violence were determined as 26,75±9,63 and 37,69±10,06, while those for females were 28,05±9,38 and 27,59±8,48, respectively. Violence attitudes scores were determined to be higher (p<0.05) for males, participants who had fragmented families, participants who indicated violence in their families, and smokers. Students, who were male, older than 23 years, whose missing the opportunity to graduate on time, whose living in large families, smokers and reporting violence in their families, were observed to apply more violence (p>0.05). Moreover, violence perpetration behavior was found to be higher for alcohol users (p<0.05). Students, who were alcohol users and reported violence in the family, were seen to be more violence-victim (p<0.05) whereas students, who were violence-victim in previous dating, were more violence-perpetrator in the current dating (p<0.05). This study demonstrated that about half of the participants were either violence-perpetrator or violence-victim in the continuing relation.

 • 1. WHO Global Consultation on Violence and Health. Violence: a public health priority. Geneva, World Health Organization, 1996 (document WHO/EHA/ SPI.POA.2).
 • 2. Polat O. Şiddet (Violence). Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi 2016; 22(1):15-34.
 • 3. Wincentak K, Connoly J, Card N. Teen Dating Violence: A Meta-Analytic Review of Prevalence Rates. Psychology of Violence 2017;7(2):224-241.
 • 4. Kılınçer AS, Dost MT. Üniversite öğrencilerinin romantik ilişkilerinde algıladıkları istismar (Abuse of university students perceived in romantic relations). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2014;5(42):160-172.
 • 5. Atakay C. Romantik yakın ilişkilerde şiddetin öncülleri (Premises of violence in romantic close relations). Nesne Psikoloji Dergisi 2014;2(3):1-9.
 • 6. Choi HJ, Elmquist J, Shorey RC, Rothman EF, Stuart GL, Temple JR. Stability of alcohol use and teen dating violence for female youth: A latent transition analysis. Drug and Alcohol Reviev 2017; 36:80-87.
 • 7. Renzetti CM, Lynch KR, DeWall CN. Ambivalent sexism, alcohol use, and intimate partner violence perpetration, J Interpers Violence 2018;33(2):183-210.
 • 8. Hassija CM, Robinson D, Silva Y, Lewin MR. Dysfunctional parenting and intimate partner violence perpetration and victimization among college women: The mediating role of schemas. J Fam Violenc 2018;33(1):65-73.
 • 9. Savoly DK, Ulaş Ö, Zorbaz SD. Üniversite öğrencilerinin çiftler arası şiddeti kabul düzeylerini etkileyen etmenler (Factors affecting the level of acceptance of violence among couples by university students). Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 2014;5(42): 173-183.
 • 10. Smith SG, Chen J, Basile KC, Gilbert LK, Merrick, MT, Patel N, et al. The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey (NISVS): 2010-2012 State Report. National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention Atlanta; 2017. Georgia. Available from: https://www.cdc.gov/violenceprevention/pdf/ NISVS-StateReportBook.pdf.
 • 11. Demir NÜ, Irmak MY, Murat D, Fiş NP. Cinsel istismara uğrayan ergen adli olgularda flört ilişkisinde şiddet varlığı (Sexual exploitation is the presence of violence in dating with adolescent cases). Anadolu Psikiyatri Derg 2016;17(3):240-247.
 • 12. Khubchandani J, Telljohann SK, Price JH, Dake JA, Hendershot C. Providing assistance to the victims of adolescent dating violence: A national assessment of school nurses’ practices. J Sch Health 2013;83(2):127-136.
 • 13. Voth Schrag RJ. Campus based sexual assault and dating violence: A review of study contexts and participants. Affilia: Journal of Women and Social Work 2017;32(1):67-80.
 • 14. Makin-Byrd K, Bierman KL, The Conduct Problems Prevention Research Group. Individual and family predictors of the perpetration of dating violence and victimization in late adolescence. J Youth Adolesc 2013;42(4):536-550.
 • 15. Baldan GA, Akış N. Flört şiddeti (Dating violence). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2017;43(1):41-44.
 • 16. Yumuşak A. Üniversite öğrencilerinin flört şiddetine yönelik tutumları, toplumsal cinsiyetçilik ve narsistik kişilik özellikleri arasındaki ilişki (The relations between university students' attitudes towards dating violence, characteristics of social sexism and narcissistic personality) [master’s thesis]. Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü; 2013.
 • 17. Aba YA, Kulakaç Ö. Çatışmaların çözümüne yaklaşım ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması (Conflict resolution scale: Validity and reliability study). Bakırköy Tıp Dergisi 2016;12(1):33-43.
 • 18. Price EL, Byers ES, Dating Violence Research Team. The attitudes toward dating violence scales: Development and initial validation. J Fam Violence 1999;14(4):351-375.
 • 19. İnci Y, Duman A. Çocuğa yönelik şiddetin sosyo-kültürel ve ekonomik boyutları: Erzurum örneği (Socio-cultural and economic dimensions of violence against children: The case of Erzurum). Journal of International Social Research 2014;7(31):524-536.
 • 20. Tatlılıoğlu K. Okullarda şiddet ve zorbalık: Risk faktörleri, koruma, önleme ve müdahale hizmetleri: Konya örneği (Violence and bullying in schools: Risk factors, prevention, prevention and intervention services: Konya example). Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2016;6(12):209-231.
 • 21. Herrero J, Torres A, Rodríguez FJ. Juarros-Basterretxea, J. Intimate partner violence against women in the European union: The influence of male partners’ traditional gender roles and general violence. Psychol Violence 2017;7(3):385–394.
 • 22. Ames T, Glenn L, Simons L. Dating violence: Promoting awareness and mitigating risk through nursing innovations. J Am Assoc Nurse Pract 2014;26(3):143-147.
 • 23. Demir SA, Çelebi ŞG. Tek ebeveynli ailelerin sorunları: Nitel bir araştırma (Problems of single-parent families: A qualitative research). Yalova Sosyal Bilimler Dergisi 2017;8(13):111-128.
 • 24. Jennings WG, Okeem C, Piquero AR, Sellers CS, Theobald D, Farrington DP. Dating and intimate partner violence among young person’s ages 15–30: Evidence from a systematic review. Aggress Violent Behav 2017;33:107-125.
 • 25. Kamimura A, Ganta V, Myers K, Thomas T. Intimate partner violence, childhood abuse, and in-law abuse among women utilizing community health services in Gujarat, India. J Interpers Violence 2017;32(24):3778–3796.
 • 26. Temple JR, Choi HJ, Reuter T, Wolfe D, Taylor CA, Madigan S, et al. Childhood corporal punishment and future perpetration of physical dating violence. J Pediatr 2018;194:233-237.
 • 27. Atlam DH, Aldemir E, Altıntoprak AE. Üniversite öğrencilerinde riskli davranışların yaygınlığı ve madde kullanımı ile ilişkisi (The prevalence of risky behaviors in university students and the relation with substance use). Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Science 2017;30(4):287-298.
 • 28. Cafferky BM, Mendez M, Anderson JR, Stith SM. Substance use and intimate partner violence: A meta-analytic review. Psychol Violence 2018;8 (1):110–131.
 • 29. Low S, Tiberio SS, Shortt JW, Capaldi DM. Associations of couples’ intimate partner violence in young adulthood and substance use: A dyadic approach. Psychol Violence 2017;7(1):120 –127.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-8649-3034
Yazar: Mehbare İFTAR
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Yazar: Güngör GÜLER (Sorumlu Yazar)
Kurum: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum This study was funded by Muğla Sıtkı Koçman University Scientific Research Project Unit
Proje Numarası Project No: 15/136
Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2020
Kabul Tarihi : 22 Nisan 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

APA İftar, M , Güler, G . (2020). ATTITUDES AND BEHAVIORS OF UNIVERSITY STUDENTS TOWARDS DATING VIOLENCE . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (2) , 151-167 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/53610/690481