Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 234 - 245 2020-12-31

INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND PSYCHOMOTOR SKILLS OF NURSING STUDENTS
HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİ VE PSİKOMOTOR BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Handan ÖZDEMİR [1] , Ayten ZAYBAK [2]


ABSTRACT This study was performed to investigate the relationship between learning styles and psychomotor skills of nursing students. The study was conducted between November 2013 and May 2014 in a Nursing Faculty in Izmir. The sample of the study comprised 2nd grade students (n = 174) who took “fundamentals of nursing” course and agreed to participate in the study. In the study, all the participating students were first given theoretical knowledge about the intramuscular (IM) injection in the classroom, and then they were administered the “Felder-Soloman Index of Learning Styles” and “IM Injection Knowledge Form”. Later, in the skills lab, the participants were demonstrated how to administer IM injection. Fifteen days after the demonstration, the participants’ IM injection skills were assessed using the “IM Injection Practice Skills Checklist”. The majority of the participants in the study were determined to have active, visual, sensing and sequential learning styles. In the present study, IM injection knowledge mean scores of the participants with the sensing and sequential learning styles were higher than those of the participants with the intuitive and global learning styles. No significant differences were determined between the participants’ mean scores for psychomotor skills (IM injection) in terms of their learning styles. In the study, no relationship was determined between the learning styles and psychomotor skills (IM injection) of the participating nursing students. Keywords: Nursing student, learning styles, psychomotor skill.
ÖZET Bu araştırma, hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stilleri ile psikomotor becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi amacıyla yapılmış tanımlayıcı bir çalışmadır. Araştırma, Kasım 2013 - Mayıs 2014 tarihleri arasında İzmir’de bir Hemşirelik Fakültesinde yapıldı. Araştırmanın örneklemini, hemşirelik esasları dersini alan ve araştırmaya katılmayı kabul eden 2. Sınıf öğrenciler (n=174) oluşturdu. Araştırmada öncelikle bütün öğrencilere sınıf ortamında İM enjeksiyon ile ilgili teorik bilgi anlatıldı ve “Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri Envanteri” ve İM enjeksiyon bilgi formu uygulandı. Daha sonra, öğrencilere beceri laboratuvarında, İM enjeksiyon uygulaması demonstre edildi. Demonstrasyondan 15 gün sonra “İM Enjeksiyon Beceri Listesi” kullanılarak öğrencilerin IM enjeksiyon uygulama becerisi değerlendirildi. Araştırmaya katılan öğrencilerin genel olarak; yaparak, görsel, hissederek ve sıralı öğrenme stiline sahip oldukları belirlendi. Hissederek öğrenme stiline sahip öğrencilerin İM enjeksiyon bilgi puan ortalamalarının sezgisel öğrenme stiline sahip öğrencilerden, sıralı öğrenme stiline sahip öğrencilerin İM enjeksiyon bilgi puan ortalamalarının bütünsel öğrenme stiline sahip öğrencilerden anlamlı derecede yüksek olduğu saptandı. Öğrencilerin öğrenme stillerine göre elde edilen psikomotor beceri (İM enjeksiyon) düzeyi puan ortalamaları arasında anlamlı fark olmadığı belirlendi. Çalışma sonucunda, hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stilleri ile psikomotor becerileri (İM enjeksiyon) arasında ilişki bulunmamıştır. Anahtar Kelimeler: Hemşirelik öğrencisi, öğrenme stilleri, psikomotor beceri.
Hemşirelik öğrencisi, öğrenme stilleri
 • 1. Şengün F, Üstün B, Bademli K. Exploration of Theory/Model Based Nursıng Research in Turkey. Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences 2013;16(2): 132-139.
 • 2. Özdelikara A, Boğa NM, Çayan N. Nursing image from the view of nursing students and other section students. Journal of Düzce University Health Sciences Institute 2015;5 (2):1-5.
 • 3. Çevik K, Khorshid L, Determination of status of applying the professional behaviours of nursing students. Journal of Ege University Nursing Faculty 2012; 28 (3):23-30.
 • 4. Karaöz S. General view of clinical education in nursing and recommendations for effective clinical education. Journal of Research and Development in Nursing 2003;5(1): 15-21.
 • 5. Karaöz S. General overwiew of clinical evaluation in nursing education: challanges and recommendations. Dokuz Eylül University E-Journal of Nursing Faculty 2013;6 (3):149-158.
 • 6. Felder RM, Silverman L. Learning and teaching styles in engineering education. Engineering Education 1988;78(7):674-681.
 • 7. Şenyuva EA. Examining nursing students’ learning styles by some variables. Educational Administration:Theory and Practice 2009;15 (58): 247–271.
 • 8. Dikmen Y. Kolb’un öğrenme stilleri modeline göre hemşirelik öğrencilerinin öğrenme stillerinin incelenmesi. Journal of Human Rhythm 2015;1 (3):101-106.
 • 9. An GY, Yoo MS. Critical thinking and learning styles of nursing student at the baccalaureate nursing program in Korea. Contemporary Nurse 2008;29(1):100-109.
 • 10. Çelik S, Yıldırım D, Batur Ö, Çime E., Çapraz F, Kubat N. Determination of student nurses’ learning strategies and styles. Ankara Journal of Health Services 2014;13(1):13-28.
 • 11. Rassool GH, Rawaf S. Learning style preferences of undergraduate nursing students. Nursing Standard 2007;21(32):35-41.
 • 12. Seven M, Bağcivan G, Kılıç S, Açıkel C. Determination of the learning styles of junior nursing students and investigation of the relationship between their learning styles and academic achivement. Gülhane Medical Journal 2012;54 (2):129-135.
 • 13. Aştı AT, Karadağ A, Hemşirelik Esasları: Hemşirelik Bilim ve Sanatı. Akademi Yayınları, Istanbul, 2012.
 • 14. Ay AF. Sağlık Uygulamalarında Temel Kavramlar ve Beceriler. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, 2011.
 • 15. Potter PA, Perry AG, Stockert P. et al. Fundamentals of Nursing. The C.V. Mosby Company, 8th Edition, 2012:565- 643.
 • 16. Felder RM, BA Soloman. Index of Learning Styles. Retrieved from http://www4.ncsu.edu/unity/lockers/users/f/felder/public/ILSpage.html, 2004
 • 17. Samancı NK, Keskin MÖ. The Felder and Soloman index of learning styles: translation to Turkish and the study of validity-reliability. Journal of Kırşehir Education Faculty 2007;8(2):37-54.70.
 • 18. SPSS Inc. SPSS Statistics Base 16.0 User Guides. Spss Inc., Chicago, IL, 2007.
 • 19. Ültanır E, Ültanır YY, Temel GÖ. The examination of university students’ learning styles by means of Felder-Silverman index. Education and Science 2012;37 (163):29-42.
 • 20. Baykan Z, Naçar M. Learning styles of first-year medical students attending Erciyes University in Kayseri, Turkey. Advances in Physiology Education Journals 2007;31 (2): 158-160.
 • 21. Alşan EU. The effect of learning style preferences on pre-service teachers’ performance in general chemistry laboratory course. Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education 2009;3(1):117-133.
 • 22. Kılıç E. The effect of the dominant learning style on learning activities preference and academic achievement. Journal of Educational Scıences and Practice 2002;1(1):1-15.
 • 23. Tüysüz C, Tatar E. Effect of the pre-service teachers’ learning styles on chemistry achievement and attitudes. Mustafa Kemal Üniversity Journal Social Sciences Institute2008;5(9):97-107.
 • 24. Uzuntiryaki E, Bilgin İ, Geban Ö. The effect of learning styles on high school students’ achievement and attitudes in chemistry. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. Philadelphia, PA, 2003.
 • 25. Bilgin İ, Durmuş S. A comparative research on learning styles and the success of students. Educational Sciences: Theory and Practice 2003;3(2):381-400.
 • 26. Koç H. A study on determining the relation between the level of mapping skills and learning styles. Uşak University Journal of Social Sciences 2013;16(4):17-31.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-1364-4900
Yazar: Handan ÖZDEMİR (Sorumlu Yazar)
Kurum: BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3158-2990
Yazar: Ayten ZAYBAK
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 19 Mayıs 2020
Kabul Tarihi : 29 Mayıs 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Özdemir, H , Zaybak, A . (2020). INVESTIGATION OF RELATIONSHIP BETWEEN LEARNING STYLES AND PSYCHOMOTOR SKILLS OF NURSING STUDENTS . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 234-245 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/739955