Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 285 - 301 2020-12-31

DEĞER ODAKLI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU: TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER

Şeyda ÇAVMAK [1]


Value oriented approach; It enables businesses to determine different strategies according to competitors by identifying changing customer expectations and customer relations. It also supports a consistent set of decisions on financial, organizational and marketing by maximizing shareholder values. The value-oriented approach is becoming increasingly important for health services. Value-oriented healthcare is a health management approach that aims to increase cost effectiveness and focuses on health outcomes. It is a model that makes payments to service providers by focusing on health outcomes. Value-based healthcare services; it has aims such as increasing the health level of the society, providing high quality care and reducing costs. Health service providers adopting a value-oriented approach; profitability, patient-oriented treatment, customer satisfaction, high quality, low cost, access to services, and most importantly, create value for the patient. In addition, the patient-oriented approach in the planning and delivery of health services requires that all stakeholders innovate in their traditional roles. The main objective of the planned research Starting from this point, Turkey reforms in the health system, value-driven health care is to present proposals for the transition to be addressed and in terms of value-oriented system.
Değer odaklı yaklaşım; işletmelerin, değişen müşteri beklentileri ve müşteri ilişkilerini tespit ederek rakiplere göre farklı stratejiler belirlemesini sağlamaktadır. Ayrıca hissedar değerlerini maksimize ederek finansal, örgütsel ve pazarlama hususunda tutarlı bir dizi karar almasına destek olmaktadır. Değer odaklı yaklaşım, sağlık hizmetleri için de giderek önem kazanmaktadır. Değer odaklı sağlık hizmeti, maliyet etkinliğini arttırmayı amaçlayan ve sağlık sonuçlarına odaklanan bir sağlık yönetimi yaklaşımıdır. Sağlık çıktılarına odaklanarak, hizmet sunuculara ödeme gerçekleştiren bir modellemedir. Değer temelli sağlık hizmetlerinin; toplumun sağlık düzeyini yükseltmek, yüksek kalitede bakım hizmeti sunmak ve maliyetleri azaltmak gibi amaçları bulunmaktadır. Değer odaklı yaklaşımı benimseyen sağlık hizmet sunucuları; karlılık, hasta odaklı tedavi, müşteri memnuniyeti, yüksek kalite, düşük maliyet, hizmetlere erişim ve en önemlisi hasta için değer yaratmış olmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetlerinin planlanması ve sunumu sürecinde hasta odaklı olan yaklaşım, tüm paydaşların geleneksel rollerinde yenilikler yapmasını gerekli kılmaktadır. Bu noktadan hareketle planlanan araştırmanın temel amacı, Türkiye sağlık sistemindeki reformların, değer odaklı sağlık hizmetleri açısından ele alınması ve değer odaklı sisteme geçiş için öneri sunulmasıdır.
 • Seyfioğlu SF. Değer Temelli Sağlık Hizmetleri Modeli. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 2019; 22(4): 799-822.
 • Tarım M.. Sağlık Sektöründe Değer Temelli Yönetim. Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Platformu, 2017; 74-75.
 • Özsarı H. Değer Temelli Yönetim Anlayışının Sağlık Yönetimindeki Yeri. TÜSEB Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Dergisi, 2018; 6-9
 • Organization Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Tackling Wasteful Spending on Health. 2017; https://www.oecdilibrary.org/content/publication/9789264266414-en. Erişim Tarihi: 12.06.2020.
 • Bhatt PB., Forster K, Welter KL. Survive or Thrive, Becoming Successful Valuebased Enterprise, Healthcare Financial Management, 2015.
 • Cop R. Bekmezci M. Değer Temelli Pazarlama Anlayışında Balanced Scorecard’ın Stratejik Önemi. İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, 2008; 39.
 • Doyle P. Value-based marketing. Journal of Strategic Marketing, 2000; 8(4), 299-311.
 • Porter ME. Value-Based Health Care Delivery Systems Integration and Growth. Texas Medical Center Value-Based Health Care Delivery Seminar. Harvard Business School, 2014, Boston.
 • Şen F. . Sağlıkta Yeni Dönem: “Değer Bazlı Sağlık” Hizmetleri. Sağlık Hizmetlerinde Yatırım ve Yönetim Çözümleri. Bursa Sağlık Kuruluşları Derneği, 2010.
 • Meola A. (2019). How and why the value based payment model is trending in the healthcare industry. https://www.businessinsider.com/value-based-care-pay-for-performance-healthcare-model. Erişim Tarihi: 12.06.2020
 • Şaylan, M. Değer Bazlı Sağlık Hizmeti. Acıbadem Üniversitesi Sektör Buluşmaları, 2018. https://old.acibadem.edu.tr/upload/News/metesaylan.pdf. Erişim Tarihi: 13.06.2020.
 • Porter M. .What is Value in Health Care. New England Journal of Medicine, 2010.
 • Aksakoğlu G. Sağlıkta Sosyalleştirmenin Öyküsü, Memleket Siyasi Yönetim Dergisi, 2008; 8, 7-62.
 • Çavmak Ş., Çavmak D. Türkiye’de Sağlık Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi Ve Sağlıkta Dönüşüm Programı. Sağlık Yönetimi Dergisi, 2017,1(1), 48-57.
 • Sağlık Bakanlığı (SB). Türkiye Sağlıkta Dönüşüm Programı İlerleme Raporu, 2008. Sağlık Bakanlığı Yayın No: 749, Ankara.
 • Ataay F. Sağlık Reformu Ve Yurttaşlık Hakları. Amme İdaresi Dergisi, 2008; 41(3), 169-184.
 • Sülkü SN. Türkiye'de Sağlıkta Dönüşüm Programı Öncesi Ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Finansmanı Ve Sağlık Harcamaları. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2011 Yayın No:2011/414
 • KHK, 18.08.2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 694 sayılı “Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/08/20170825-13.pdf
 • Acar OK. . Sağlıkta Dönüşüm Programı Sonrası Sağlık Bakanlığı Teşkilat Yapısı; Isparta İli Üzerinden Nitel Bir Analiz. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2018; 3(7), 1624-7215.
 • Tatar M. İlaçta Fiyatlandırma ve Geri Ödeme Politikalarında Değer Kavramı. PolarSağlık, 2017.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Derleme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7497-2705
Yazar: Şeyda ÇAVMAK (Sorumlu Yazar)
Kurum: ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Destekleyen Kurum -
Proje Numarası -
Teşekkür -
Tarihler

Başvuru Tarihi : 13 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 14 Eylül 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Çavmak, Ş . (2020). DEĞER ODAKLI SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNUMU: TÜRKİYE SAĞLIK SİSTEMİ İÇİN ÖNERİLER . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 285-301 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/768839