Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 315 - 322 2020-12-31

CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF KIDNEY BIOPSY SAMPLES
BÖBREK BİYOPSİ ÖRNEKLERİNİN KLİNİK VE HİSTOPATOLOJİK AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Recep DEMİRCİ [1] , Berrak SAHTİYANCI [2] , Ali BAKAN [3] , Okan AKYÜZ [4] , Yasemi̇n ÖZLÜK [5] , Işın KILIÇASLAN [6]


The aim of this study was to evaluate the clinical and pathological evaluation of renal biopsies performed between January 2015 and December 2019. In this study, renal biopsy data of 64 patients who were performed in the Internal Medicine Clinic of Kanuni Sultan Suleyman Training and Research Hospital between January 2015 and December 2019 were analyzed retrospectively. All renal biopsies were performed under ultrasonography guidance and all were native kidney biopsies. Demographic, clinical and laboratory data of the patients were obtained from hospital records. The study group consisted of 26 (41.2%) males and 38 (58.8%) females with a mean age of 44.41 ± 8.55 years. In the study, nephrotic proteinuria and hematuria were the most common biopsy indications (65.1%). Biopsy revealed the most common focal segmental glomerulosclerosis (FSGS) (29.7%) and followed membranous glomerulonephritis (MGN) (20.4%). In conclusion, the most common indication for biopsy was nephrotic proteinuria and hematuria. It was noteworthy that the most common pathology detected by biopsy was FSGS.
Bu çalışmada Ocak 2015 ve Aralık 2019 tarihleri arasında yapılan böbrek biyopsilerinin klinik ve patolojik açıdan değerlendirilmesi amaçlandı. Bu çalışmada Ocak 2015- Aralık 2019 tarihleri arasında Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniğinde yapılan 64 hastanın böbrek biyopsi verileri retrospektif olarak analiz edildi. Böbrek biyopsilerinin hepsi ultrasonografi eşliğinde yapılmış olup tamamı nativ böbrek biyopsisiydi. Hastalara ait demografik, klinik ve laboratuvar bilgileri hastane kayıtlarından elde edildi. Çalışma grubunun 26’sı (%41.2) erkek, 38’i (%58.8) kadın olup yaş ortalaması 44.41 ± 8.55 yıl idi. Çalışmada biyopsi endikasyonları arasında ilk sırada nefrotik düzeyde proteinüri ve hematüri (%65.1) bulunuyordu. Biyopsi sonucunda en sık fokal segmental glomerüloskleroz (FSGS) (%29.7) saptanırken ikinci sırada ise membranöz glomerülonefrit (MGN) (%20,4) saptandı. Sonuç olarak çalışmada en sık biyopsi endikasyonu nefrotik düzeyde proteinüri ve hematüri olarak saptandı. Biyopsi sonucunda en sık saptanan patolojinin FSGS olması dikkat çekiciydi.
 • 1. Hogan JJ, Mocanu M, Berns JS. The native kidney biopsy: update and evidence for best practice. Clin J Am Soc Nephrol. 2016;11(2):354-62.
 • 2. Whittier WL, Korbet SM. Indications for and complications of renal biopsy. UpToDate, Waltham, MA. 2016.
 • 3. Navaratnarajah A, Sambasivan K, Cook TH, Pusey C, Roufosse C, Willicombe M. Predicting long-term renal and patient survival by clinicopathological features in elderly patients undergoing a renal biopsy in a UK cohort. Clinical Kidney Journal. 2019.
 • 4. Bandari J, Fuller TW, Turner I, Agostino L. Renal biopsy for medical renal disease: indications and contraindications. Can J Urol. 2016;23(1):8121-6.
 • 5. Pongsittisak W, Wutilertcharoenwong N, Ngamvichchukorn T, Kurathong S, Chavanisakun C, Teepprasan T, et al. The efficacy of blind versus real-time ultrasound-guided percutaneous renal biopsy in developing country. SAGE open medicine. 2019;7:2050312119849770.
 • 6. Mehmet U, Gül CB, Yıldız A, Kılıçarslan I, Ersoy A. İkinci basamak bir hastanede renal biyopsi deneyimi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2011;37(3):113-5.
 • 7. Ecder SA, Kılıçaslan I, Ecder T, Türkmen A, Özağari A, Uysal V, et al. Beşyüz Onüç Böbrek Biyopsisinin Klinikopatolojik Açıdan Değerlendirilmesi. İstanbul Tıp Fakültesi Dergisi. 2005;68(2):43-5.
 • 8. Akarsu Ö, Aytuğ F, Yavu A, Parmaksi E, Meşe M, Bakir EA. Hastanemiz Nefroloji Kliniğinde Böbrek Biyopsisi Yapılan Olguların Özelliklerinin Değerlendirilmesi Turk Neph Dial Transpl 2016;25(3):245-50.
 • 9. Ozturk S, Sumnu A, Seyahi N, Gullulu M, Sipahioglu M, Artan S, et al. Demographic and clinical characteristics of primary glomerular diseases in Turkey. Int Urol Nephrol. 2014;46(12):2347-55.
 • 10. Bagherzadegan H, Ossareh S, Hashemi S, Mehrazma M. Clinicopathologic Correlation of Renal Biopsy Findings-An Update Report From A Tertiary Kidney Centre. Nephrology Dialysis Transplantation. 2019;34(Supplement_1):gfz106. FP222.
 • 11. Fiorentino M, Bolignano D, Tesar V, Pisano A, Van Biesen W, Tripepi G, et al. Renal biopsy in 2015-from epidemiology to evidence-based indications. Am J Nephrol. 2016;43(1):1-19.
 • 12. Su S, Yu J, Wang Y, Wang Y, Li J, Xu Z. Clinicopathologic correlations of renal biopsy findings from northeast China: A 10-year retrospective study. Medicine. 2019;98(23):e15880.
 • 13. Zink CM, Ernst S, Riehl J, Helmchen U, Gröne H-J, Floege J, et al. Trends of renal diseases in Germany: review of a regional renal biopsy database from 1990 to 2013. Clinical Kidney Journal. 2019.
 • 14. Shin HS, Cho DH, Kang SK, Kim HJ, Kim SY, Yang JW, et al. Patterns of renal disease in South Korea: a 20-year review of a single-center renal biopsy database. Ren Fail. 2017;39(1):540-6.
 • 15. Pişkinpaşa S, Dede F, Akoğlu H. Böbrek Biyopsilerinin Klinikopatolojik Değerlendirmesi: Tek Merkez Deneyimi. Turk Neph Dial Transpl. 2012;21:167-72.
 • 16. Hur E, Taskin H, Bozkurt D, Sarsik B, Sen S, Ertilav M, et al. Adult native renal biopsy experience of Ege University for 12 consecutive years. BANTAO Journal. 2010;8(1):22-9.
 • 17. Ardahanlı I, Cengizhan MS, Celik M, Kader S, Akarslan M, Takir M. Carotid Artery Intima-Media Thickness and Heart Valve Calcifications in Hemodialysis Patients with Hyperparathyroidism (A Pilot Study). Archives of Nephrology and Urology 2 (2019): 052-061.
 • 18. Ardahanlı I, Akyüz O. Echocardiographic evaluation of right heart functions in hemodialysis patients. J Surg Med. 2019; 3(12): 820-824.
Birincil Dil en
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5609-9634
Yazar: Recep DEMİRCİ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Sağlık bilimleri üniversitesi İstanbul Kanuni Sultan Sülyeyman eğitim Araştırma hastanesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6219-9321
Yazar: Berrak SAHTİYANCI
Kurum: İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6192-0973
Yazar: Ali BAKAN
Kurum: İSTANBUL KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2460-9577
Yazar: Okan AKYÜZ
Kurum: BİLECİK DEVLET HASTANESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7191-0488
Yazar: Yasemi̇n ÖZLÜK
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4206-9941
Yazar: Işın KILIÇASLAN
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Temmuz 2020
Kabul Tarihi : 7 Kasım 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Demi̇rci̇, R , Sahti̇yancı, B , Bakan, A , Akyüz, O , Özlük, Y , Kılıçaslan, I . (2020). CLINICAL AND HISTOPATHOLOGICAL EVALUATION OF KIDNEY BIOPSY SAMPLES . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 315-322 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/774628