Yıl 2020, Cilt 6 , Sayı 3, Sayfalar 347 - 359 2020-12-31

EXAMINING THE KNOWLEDGE LEVELS OF HEALTH WORKERS WORKING IN A UNIVERSITY HOSPITAL ABOUT MICROBIOTA
BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MİKROBİYOTA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Dilan DENİZ AKAN [1] , Aleyna ADIYAMAN [2] , Gülnihal IŞIK [3] , Bejna KILIÇ [4] , Sezgi ÇINAR PAKYÜZ [5]


The number of studies on microbiota in the scientific world has been increasing in recent years. It is important for healthcare workers to know the concept of microbiota and follow the developments in the world of science. This research was planned to determine the knowledge level of healthcare professionals working in the university hospital about microbiota. This research is descriptive-cross-sectional. The data is at a university hospital in the west of Turkey were collected between January-February 2020. The sample of the study consisted of 117 healthcare workers at the hospital where the study was conducted, who agreed to participate in the study and completed the questionnaire form completely. The data were collected by the researchers using face to face interview technique. Number - percentage distributions and chi-square test were used to evaluate the data. The average age of the health workers participating in the study was 32.09 ± 6.15, 38 (32.5%) of the participants were doctors, 70 (59.8%) nurses and 9 (7.7%) were other health workers. 55.6% of the participants stated that they had not heard of the concept of microbiota before, and 49.6% of them stated that they wanted to get information about microbiota. When questioned the knowledge levels of the participants about microbiota, they stated that 8.5% were good, 29.1% were moderate and 62.4% were low. When asked about his opinions about the microbiota, 57.3% stated that he was "looking with suspicion". The rate of hearing the concept of microbiota among physicians was higher. Most of the probiotic foods (66%) were known kefir. As a result, over half of health workers stated that they have never heard of the concept of microbiota before. Therefore, there is a need for initiatives to increase the knowledge level of healthcare workers about microbiota. It may be beneficial to include microbiota and probiotic subjects in in-service training and undergraduate health sciences education curriculum.
Son yıllarda bilim dünyasında mikrobiyota ile ilgili yapılan çalışma sayıları giderek artış göstermektedir. Sağlık çalışanlarının mikrobiyota kavramını bilmesi, bilim dünyasındaki gelişmeleri takip etmesi açısından önem taşımaktadır. Bu araştırma, üniversite hastanesinde çalışan sağlık çalışanlarının mikrobiyota hakkındaki bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla planlandı. Araştırma, tanımlayıcı-kesitsel tipte olup veriler Türkiye’nin batısındaki bir üniversite hastanesinde Ocak - Şubat 2020 tarihleri arasında toplandı. Araştırmada örneklemini araştırmanın yapıldığı hastanede çalışan, araştırmaya katılmayı kabul eden ve anket formunu eksiksiz dolduran 117 sağlık personeli oluşturdu. Veriler, yüz yüze görüşme tekniği uygulanarak araştırmacılar tarafından toplandı. Verilerin değerlendirilmesinde, sayı – yüzde dağılımları ve ki-kare testi kullanıldı. Araştırmaya katılan sağlık personellerinin yaş ortalaması 32,09±6,15 olup katılımcıların 38’i (%32,5) doktor, 70’i (%59,8) hemşire ve 9’u (%7,7) diğer sağlık personeliydi. Katılımcıların %55,6’sı daha önce mikrobiyota kavramını duymadığını, %49,6’sı ise mikrobiyota hakkında bilgi almak istediğini ifade etti. Katılımcıların mikrobiyota ile ilgili bilgi düzeyleri sorgulandığında %8,5’i iyi, %29,1’i orta, %62,4’ü ise az olduğunu ifade etti. Mikrobiyota hakkındaki görüşleri sorulduğunda %57,3’ü “şüphe ile baktığını” belirtti. Hekimler arasında mikrobiyota kavramının duyulma oranı daha yüksekti. Probiyotik besinlerden en çok (%66) kefir bilinmekte idi. Sonuç olarak, sağlık çalışanlarının yarısından fazlası mikrobiyota kavramını daha önce hiç duymadığını ifade etti. Bu nedenle, sağlık çalışanlarının mikrobiyota ile ilgili bilgi düzeylerini arttıracak girişimlere ihtiyaç vardır. Hizmet içi eğitimler ile mezuniyet öncesi sağlık bilimleri eğitim müfredatında mikrobiyota ve probiyotik konularının dahil edilmesi yararlı olabilir.
 • 1. Perlmutter D, Loberg K. Çeviren: Şelale Dalyan. Beyin ve Bağırsak. 2. Basım, Pegasus Yayıncılık Tic. San. Ltd. Şti., Ankara; 2018.
 • 2. Evrensel A, Ceylan ME. Bağırsak beyin ekseni: psikiyatrik bozukluklarda bağırsak mikrobiyotasının rolü. Psikiyatride Güncel Yaklaşımlar 2015; 7(4):461-72.
 • 3. Alagöz AN. Mikrobiyota ve Nörodejenerasyon. J Biotechnol and Strategic Health Res 2017;1 (Special issue):115-22.
 • 4. Varım P, Vatan MB, Varım C. Kardiyovasküler hastalıklar ve mikrobiyota. J Biotechnol and Strategic Health Res 2017; 1 (Special issue):141-47.
 • 5. Alkan Ş. İmmün Sistem ve Barsak Mikrobiyotası. J Biotechnol and Strategic Health Res 2017;1 (Special issue): 7-16.
 • 6. Qin J, Li Y, Cai Z, Li S, Zhu J, Zhang F, et al. A metagenome-wide association study of gut microbiota in type 2 diabetes. Macmillan Publishers Limited 2012; 55-60.
 • 7. Hill JM, Bhattacharjee S, Pogue AI, Lukiw WJ The gastrointestinal tract microbiome and potential link to Alzheimer’s disease. Frontiers in Neurology 2014; 5:43.
 • 8. Khanna S, Tosh PK. A clinican’s primer on the role of the microbiome in human health and disease. Mayo Clin Proc 2014; 89:107-14.
 • 9. Kılınç GE, Söğüt MÜ. Mikrobiyotaya güncel bir yaklaşım: otizm ve mikrobiyota. Turkiye Klinikleri J Health Sci 2018; 3(1):88-94.
 • 10. Çetinbaş A. Mikrobiyota. Euras J Fam Med 2017; 6(2):51-6.
 • 11. Altındiş M, İnci MB, Elmas B, Şahin EÖ, Kahraman EP, Karagöz R, Altındiş S. Aile hekimleri, pediatristler ve eczacıların probiyotik kullanımları hakkında bilgi, tutum ve davranışları. Journal of BSHR 2018; 2(2):108-16.
 • 12. Beril K, Aydın A, Özdemir M, Yeşil E. Sağlık çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotikler hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2019; 18(2):67-72.
 • 13. Taş BG, Öztürk GZ, Maç ÇE, Egici MT, Toprak D. Sağlık çalışanları ile mikrobiyota ve probiyotik üzerine kesitsel bir çalışma. G.O.P. Taksim E.A.H. JAREN 2018; 1-7.
 • 14. Moossavi S, Salimzadeh H, Katoonizadeh A, Mojarrad A, Merat D, Ansari R. Physicians’ knowledge and attitude towards fecal microbiota transplant in Iran. Middle East Journal of Digestive Diseases 2015; 7:155-60.
 • 15. Anukam, K.C. Osazuva, E.O. ve Reid, G. Knowledge Of Probiotics By Nigerian Clinicals. International Journal Of Probiotics and Prebiotics 2006; 1(1):57-62.
 • 16. Fijan S, Frauwallner A, Varga L, Langerholc T, Rogelj I, Lober M, Lewis P, Brzan P. Health Professionals' Knowledge of Probiotics: An International Survey. Int J Environ Res Public Health 2019; 16(17):3128. Doi: 10.3390 / ijerph16173128
 • 17. Westfall S, Lomis N, Kahouli I, Dia SY, Singh SP, Prakash S. Microbiome, probiotics and neurodegenerative diseases: deciphering the gut brain axis. Cell Mol Life Sci 2017; 56-68.
 • 18. Khanna S, Tosh PK. A clinican’s primer on the role of the microbiome in human health and disease. Mayo Clin Proc 2014; 89:107-14.
 • 19. Alan Ersöz B, Gülerman F. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bağırsak Mikrobiyotasının Rolü. Türk Psikiyatri Dergisi 2019; 30(3):210-9.
 • 20. Dzutsev A, Goldszmid RS, Viaud S, Zitvogel L, Trinchieri G. The role of the microbiota in inflammation, carcinogenesis, and cancer therapy. European Journal of Immunology 2015; 45(1):17-31.
 • 21. Boulangé CL, Neves AL, Chilloux J, Nicholson JK, Dumas ME. Impact of the gut microbiota on inflammation, obesity, and metabolic disease. Genome Med 2016; 8(1):42. doi :10.1186/ s13073-016-0303-2.
 • 22. Tang WW, Hazen SL. Dietary metabolism, gut microbiota and acute heart failure. Heart 2016; 102(11): 813-4. 23. Li C, Li X, Han H, Cui H, Peng M, Wang G, Wang Z. Effect of probiotics on metabolic profiles in type 2 diabetes mellitus: A meta-analysis of randomized, controlled trials. Medicine (Baltimore) 2016; 95:4088.
 • 24. Zhang Y, Zhang H. Microbiota associated with type 2 diabetes and its related complications. Food Science and Human Wellness 2013; 2:167–72.
 • 25. Gibson GR, Hutkins R, Sanders ME, et al. Expert consensus document: The International Scientific Association for Probiotics and Prebiotics (ISAPP) consensus statement on the definition and scope of prebiotics. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017; 14:491-502.
 • 26. Johnson N, Thomas L, Jordan D. Probiotics: Assessing health professionals’ knowledge and understanding. Gastrointest. Nurs 2016; 14: 26–33. Doi: 10.12968/gasn.2016.14.1.26
 • 27. Oliver L, Rasmussen H, Gregoire M, Chen Y. Health Care Provider's Knowledge, Perceptions, and Use of Probiotics and Prebiotics. Topics in Clinical Nutrition 2014; 29(2):139-49. Doi: 10.1097/01.TIN.0000445898.98017.eb 28. Ranadheera RDCS, Baines, SK, Adams MC. Importance of food in efficacy. Food Research International 2010; 43:1-7.
 • 29. Köse B, Aydın A, Özdemir M, Yeşil E. Sağlık Çalışanlarının probiyotik, prebiyotik ve sinbiyotik hakkındaki bilgi düzeyinin ve tüketim durumlarının belirlenmesi. Akademik Gastroenteroloji Dergisi 2019; 18(2): 67-72.
 • 30. Flach J, Dias ASM, Rademaker SHM., Van der Waal MB, Claassen E, Larsen OFA. Medical doctors’ perceptions on probiotics: Lack of efficacy data hampers innovation. Pharma Nutrition 2017; 5(3), 103–108. Doi: 10.1016/j.phanu.2017.06.004
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8258-8658
Yazar: Dilan DENİZ AKAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-7041-8176
Yazar: Aleyna ADIYAMAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5920-0176
Yazar: Gülnihal IŞIK
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1148-5472
Yazar: Bejna KILIÇ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6538-8801
Yazar: Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 14 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 30 Aralık 2020
Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2020

APA Deni̇z Akan, D , Adıyaman, A , Işık, G , Kılıç, B , Çınar Pakyüz, S . (2020). BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE ÇALIŞAN SAĞLIK ÇALIŞANLARININ MİKROBİYOTA HAKKINDAKİ BİLGİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 6 (3) , 347-359 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/54331/810431