Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 30 - 48 2021-04-30

ASSESSMENT OF DOCTORAL AND SPECIALTY IN MEDICINE FIELD THESIS SUBJECTED TO PUBLIC HEALTH
HALK SAĞLIĞI KONU BAŞLIKLI DOKTORA VE TIPTA UZMANLIK ALAN TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mehmet Emin KURT [1]


Public health science primarily organizes and fulfills all the structures of the country's health organizations with the principle of protecting the health of individuals. The aim is to have a healthy lifestyle in the form of “habit” for individuals to keep their health at a high level and to ensure their continuity. Public health expertise has produced many health studies on the main and sub-topics related to public health to maintain the desired healthy lifestyle, in addition to this, studies covering the subject of “public health” are produced in all other lower and upper education (medicine, dentistry, nursing etc.) disciplines. It has been determined that the majority of theses that are specialized in doctorate and medicine are produced by female scientists, and also the majority of the theses produced are thesis which speciality in medicine. Occupational health and safety, ergonomics, women's health, family planning etc. thesis related to public health are produced, and it is determined that theses produced are listed as Istanbul, Hacettepe, Marmara and Dokuz Eylül University on the basis of universities. In addition, as stated above, occupational health and safety, financial reviews, satisfaction, etc., are among the working areas of public health of many issues have also been identified as health management issues. As a result, according to the data obtained from thesis scans on public health, Health Development and Health Education, Quality of Life, Women's Health-Reproductive Health-Family Planning, Ergonomics-Occupational Health and Safety, Accidents and Safe Communities, Epidemiology, Biostatistics etc. it has been determined that the subjects are studied. Public health professionals are expected to produce work on many remaining issues.
Halk Sağlığı bilimi bireylerin sağlıklarını öncelikle koruyucu ilke ile ülke sağlık örgütlenmelerinin tüm yapılarını organize ederek yerine getirir. Amaç bireylerin kendi sağlıklarını üst düzeylerde tutabilmeleri ve devamlılıklarının sağlanabilmesi için sağlıklı yaşamın “alışkanlık hali” şeklinde kişide yer edindirilmesidir. Halk Sağlığı Uzmanlığı, toplumdan istenen sağlıklı yaşam halinin devamı için halk sağlığına ilişkin ana ve alt konularını içeren pek çok çalışma üretmişlerdir ve bununla beraber sağlıkla ilgili tüm diğer alt ve üst eğitim (tıp, diş hekimliği, hemşirelik vb.) disiplinlerinde de “Halk Sağlığı” konu başlığını kapsayan çalışmalar üretilmektedir. Tüm doktora ve tıpta uzmanlık alan tezlerinin büyük çoğunluğu kadın bilim insanları tarafından üretildiği ve ayrıca üretilen tezlerin büyük bir çoğunluğunun tıpta uzmanlık alan tezleri olduğu tespit edilmiştir. İş sağlığı ve güvenliği, ergonomi, kadın sağlığı, aile planlaması vb. sıralamada halk sağlığı başlıklı tezler üretilirken, üretilen tezlerin üniversiteler bazında İstanbul, Hacettepe, Marmara ve Dokuz Eylül Üniversiteleri şeklinde sıralandığı tespit edilmiştir. Bunun yanında yukarıda da belirtildiği üzere halk sağlığının çalışma alanları içerisinde bulunan iş sağlığı ve güvenliği, finansal incelemeler, memnuniyet vb. pek çok konu da kendi içerisinde sağlık yönetimi konuları olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak Halk Sağlığı konu başlıklı tez taramalarından elde edilenlere göre mevcut bilinen halk sağlığı yaklaşımlarından olan sağlığı geliştirme ve sağlık eğitimi, yaşam kalitesi, kadın sağlığı-üreme sağlığı-aile planlaması, ergonomi-iş sağlığı ve güvenliği, kazalar ve güvenli toplumlar, Epidemiyoloji, Biyoistatistik vb. konularının çalışıldığı tespit edilmiştir. Geri kalan pek çok konularda halk sağlığı uzmanlarının çalışmalar üretmesi beklenmektedir.
  • 1. Öztek Z., Üner S., Eren N., Halk Sağlığı Kavramı ve Gelişmesi (2012), Halk Sağlığı Temel Bilgiler I. Cilt: Ed. Güler Ç., Akın L. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s.11-12, Ankara.
  • 2. https://hasuder.org.tr/wp-content/uploads/Temel-Sa%C4%9Fl%C4%B1k-Hizmetleri-1978-2018.pdf.
  • 3. Https: //tez. yok.gov.tr/ Ulusal Tez Merkezi / kon Ekle. jsp.
  • 4. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp.
  • 5. Öztek Z., Üner S., Eren N., Halk Sağlığı Kavramı ve Gelişmesi (2012), Halk Sağlığı Temel Bilgiler I. Cilt: Ed. Güler Ç., Akın L. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, s. 2, Ankara.
  • 6. Ulutaşdemir N., Tuna H., Ertürk İ., (2019), İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Türkiye’de Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmalarının İncelenmesi, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi, 10(1), s. 32-41.
  • 7. Kutlu G., Akbulut Y., “Sağlık Sektöründe Kadın Yöneticiler Üzerine Bir Değerlendirme" Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Konferansı İnsan ve Toplum Bilimleri IBAD-2016, 19-22 Mayıs, Madrid-İspanya.
  • 8. Gül İ., Yeşiltaş A., Keklik B. (2015), Sağlık Yönetimi Lisansüstü Programlarında Yapılan Tezlerin Profili, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt:7, Sayı:13, s.231-244.
  • 9. http://sagens.erciyes.edu.tr/Kilavuz/tez_kilavuz.pdf
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7181-8681
Yazar: Mehmet Emin KURT (Sorumlu Yazar)
Kurum: DİCLE UNIVERSITY FACULTY OF ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES DEPARTMENT OF HEALTH MANAGEMENT
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Ekim 2020
Kabul Tarihi : 30 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Kurt, M . (2021). HALK SAĞLIĞI KONU BAŞLIKLI DOKTORA VE TIPTA UZMANLIK ALAN TEZLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1) , 30-48 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/57725/809329