Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 144 - 160 2021-04-30

HEMŞİRELİK, SOSYAL HİZMET VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ

Cansu KOŞAR ŞAHİN [1] , Esin SEVGİ DOĞAN [2] , Dilan DENİZ AKAN [3] , Sena Gül ERTEN [4] , Hatice SERTTAŞ [5] , Sezgi ÇINAR PAKYÜZ [6]


Bu araştırma Hemşirelik, Sosyal Hizmet ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencilerinin öğrenme stillerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmek amacıyla yapıldı. Tanımlayıcı kesitsel tipte olan bu araştırmanın örneklemini Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Sosyal Hizmet ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümlerinde eğitim alan ve çalışmaya katılmayı gönüllü olarak kabul eden ikinci sınıf öğrenciler oluşturdu (n=246). Veri toplama araçları olarak; tanıtıcı özellikler formu ve Felder ve Soloman Öğrenme Stili Envanteri kullanıldı. Veriler Etik Kurul onayı ve kurum izni alındıktan sonra toplandı. Araştırmaya katılan öğrencilere araştırmanın konusu ve amacı anlatılarak bilgilendirilmiş gönüllü olur formu imzalatıldı. Örneklem grubunun %45,9’unu hemşirelik, %30,1’ini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, %24’ünü Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri oluşturdu. Hemşirelik öğrencilerinin %85,84’ünün, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin % 43,78’inin, Sosyal Hizmet öğrencilerinin %83,05’inin görsel öğrenme yöntemini kullandığı saptandı. Hemşirelik öğrencilerinin % 89,38’i, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin %83,78’i, Sosyal Hizmet öğrencilerinin %76,27’si hissederek öğrenme yöntemini kullanmaktaydı. Hemşirelik öğrencilerinin %52,21’inin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin %58,11’inin yaparak öğrenme yöntemini, Sosyal Hizmet öğrencilerinin %57,63’ünün düşünerek öğrenme yöntemini kullandığı belirlendi. Hemşirelik öğrencilerinin %69,91’inin, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon öğrencilerinin %60,81’inin Sosyal Hizmet öğrencilerinin %64,41’inin sıralı öğrenme yöntemini kullandığı görüldü. Üç grupta da görsel, hissederek ve sıralı öğrenme yöntemlerinin daha yoğun şekilde kullanıldığı saptandı. Hemşirelik ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bölümü öğrencileri yaparak öğrenme yöntemini kullanmaya daha yatkındı. Sosyal Hizmet bölümü öğrencilerinin düşünerek öğrenme yöntemini kullanma eğiliminde olmalarına rağmen bu yöntemi zayıf düzeyde kullandıkları belirlendi.
Öğrenme stili, öğrenci, sağlık bilimleri
 • 1. Babayiğit Ö. Öğrenme Stilleri ve Eğitimdeki Önemi. TÜBAD. 2016; 1(1): 1-8.
 • 2. Bayırlı, A, Aslam Orkun M, Bayırlı S. Öğrenme Stilleri Modellerinin İncelenmesi. Uluslararası Eğitim Bilimleri Dergisi. 2019; 3 (1): 71-83.
 • 3. Boydak HA. Öğrenme Stilleri. Beyaz Yayınları, 2018, İstanbul.
 • 4. Yeşilyurt E. Öğrenme Stili Modelleri: Teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi. 2019; 20(14): 2171-2226.
 • 5. Yeşilyurt E, Okudan Ü, Kızılaslan B. Öğretim stili modelleri: Teorik temelleri bağlamında kapsayıcı bir derleme çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 202; 13(72): 723-745.
 • 6. Batı AH, Demiral Yılmaz N, Yağdı T. Learning styles and learning approaches: How closely are they associated with each other and do they change during medical education? Marmara Medical Journal. 2017; 30: 82-91.
 • 7. Keskin Samancı N, Özer Keskin M. Felder ve Soloman Öğrenme Stilleri İndeksi: Türkçeye uyarlanması ve geçerlik-güvenirlik çalışması. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi. 2007; 8(2):37-54.
 • 8. Dikmen M, Tuncer M. Öğrenme stiline dayalı eğitimin akademik başarıya etkisi. Ege Eğitim Dergisi. 2020; 21(1): 71-88.
 • 9. Özaydın Aydoğdu Y, Aydoğdu Ş, Ocak MA. Uyarlanabilir öğrenme ortamlarında felder ve sılverman öğrenme stillerine göre geliştirilmiş içeriklerin öğrenci başarısı üzerindeki etkisinin incelenmesi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama. 2019; 9(1): 189-205.
 • 10. Özerem A, Akkoyunlu B. Learning environments designed according to learning styles and its effects on mathematics achievement. Eurasian Journal of Educational Research. 2015; 61: 61-80.
 • 11. Güven M, Kürüm D. Öğrenme Stilleri ve Eleştirel Düşünme Arasındaki İlişkiye Genel Bir Bakış. Journal of Social Sciences. 2006; 6 (1): 75-89.
 • 12. Kaya H, Akçin E. Öğrenme biçemleri/stilleri ve hemşirelik eğitimi. Cumhuriyet Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2002: 6: 31-35.
 • 13. Uçan Ö, Taşçı S, Ovayolu N. Eleştirel düşünme ve hemşirelik. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi. 2008; 3(7): 17-27.
 • 14. Yılmazel G, Büyükkayacı Duman N, Başçı AB. Türk üniversite öğrencilerinin öğrenme stilleri, bilgiyi edinme yöntemleri ve akademik başarıları arasındaki ilişki. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 2015; 8(1): 225-233.
 • 15. Asiabar AS, Jafari M, Sadeghifar J, Tofighi S, Zaboli R, Peyman H, Salimi, M, Shams L. The relationship between learning style preferences and gender, educational major and status in first year medical students: A survey study from Iran. Iran Red Crescent Medical Journal. 2015; 17(1): 1-6.
 • 16. Karabörklü Argut S, Mustafaoğlu R, Kuş G, Razak Özdinçler A. Sağlık bilimleri fakültesi öğrencilerinin öğrenme tercihlerinin belirlenmesi. Clinical and Experimental Health Sciences. 2017; 7; 146-151.
 • 17. Almigbal TH. Relationship between the learning style preferences of medical students and academic achievement. Saudi Medical Journal. 2015; 36(3): 349-355.
 • 18. Koçak Büyükdere A. Diş hekimliği fakültesi öğrencilerinin öğrenme stillerinin iki farklı yöntemle analizi. Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi. 2018; 28(3): 371-376.
 • 19. Shaikh V, Waychal P. Experience of using felder–soloman ındex of learning styles. proceedings of the international conference on transformations in engineering education. 2014; 369-378.
 • 20. Doğu Kökcü Ö. Hemşirelik ve ebelik 1. sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin akran desteği ile ilişkisi. Journal of Human Rhythm. 2020; 6(4):147-160.
 • 21. Mustafa AG, Allouh MZ, Mustafa IG, Hoja IM. Anatomy learning styles and strategies among Jordanian and Malaysian medical students: the impact of culture on learning anatomy. Surgical and Radiologic Anatomy. 2013; 35(5): 435–41.
 • 22. Shukr I, Zainab R, Rana MH. Learning styles of postgraduate and undergraduate medical students. Journal of College of Physicians Surgeons Pakistan. 2013; 23(1): 25–30.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2366-3977
Yazar: Cansu KOŞAR ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: CELAL BAYAR UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-0301-3062
Yazar: Esin SEVGİ DOĞAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8258-8658
Yazar: Dilan DENİZ AKAN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1372-1475
Yazar: Sena Gül ERTEN
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-2076-8300
Yazar: Hatice SERTTAŞ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6598-8801
Yazar: Sezgi ÇINAR PAKYÜZ
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 18 Şubat 2021
Kabul Tarihi : 28 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Koşar Şahin, C , Sevgi Doğan, E , Deniz Akan, D , Erten, S , Serttaş, H , Çınar Pakyüz, S . (2021). HEMŞİRELİK, SOSYAL HİZMET VE FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRENME STİLLERİNİN KARŞILAŞTIRMALI OLARAK İNCELENMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1) , 144-160 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/57725/882636