Yıl 2021, Cilt 7 , Sayı 1, Sayfalar 101 - 118 2021-04-30

KARDIYOMİYOPATİLERIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE PROGNOSTİK YÖNDEN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ

Leyla TELHAN [1]


Bu çalışmada 84 kardiyomiyopatili hastanın klinik ve epidemiyolojik özellikleri incelenmiş ortalama 10±2 aylık izlem suren sonundaki sonuçları değerlendirilmiş, prognoza etki eden faktörler araştırılmıştır. Çalışmada Primer kardiyomiyopatilerin çoğunun dilate tipte olduğu (%59.2), ardından hipertrofik (%37.28) ve restriktif (%3.38) tipin geldiği, hipertrofik tipte erkeklerin çoğunlukta olduğu; en sık nefes darlığı ve çabuk yorulma ile başvurup hepatomegali ve taşikardi bulgusu ile karşılaşıldığı, ilk başvuruda %66.6 kalp yetmezliği olduğu saptanmıştır. Hastaların tümünde elektrokardiyograbk, telekardiyografîk ve ekokardiyografik değerlendirmeler yapılmış, gerektiğinde kalp kataterizasyonu uygulanmıştır. EKG’de en sık sol ventrikül hipertrofisi ve ST- T değişikliği ile karşılaşılırken, ilk başvuruda %90.4 haftada telekardiyogramda kardiyomegali saptanmıştır. Hastaların ortalama izlem süresi 10 ±2 ay olup, %10.71 exitus, %34.52 düzelme, %41.66 ayar kalma, %13.09 kötüleşme olduğu görülmüştür. Dilate tipte %5.26, restriktif tipte %33.33, hipertrofik tipte %8.3 oranında serebrovaslriüer olay ile karşılaşılmıştır. Sonuca etki eden faktörlerin istatistiksel analizlerinde cins, yaş, akrabalık, aritmi ve kalp yetmezliği varlığı gibi faktörlerin sonucu istatistiksel olarak anlamlı ölçüde etkilemediği bulunmuştur.
Kardiyomiyopati, Klinik Değerlendirme, Epidemiyolojik Değerlendirme
 • 1. Goodwin J.F. A current appraisal of the cardiomyopathies. Hosp. Uptake. 1979 8:665-683.
 • 2. Goodwin J.F: Congestive and hypertrophic cardiomyopathies: A decade of stndy- Lancet. 1970 1: 731-739.
 • 3. WHO/SFC Task Force-Report of the WHOJSFC task force on the definition and classifications of cardiomyopathies. Br. Heart J. 1980 44: 672-673.
 • 4. Report of a WHO Expert Committee. Cardiomyopathies. World Health Organisation Techaica lReport Series 1984.
 • 5. Maron B.J., Bonow B.O., Cannon R.O., et all. Hypertrophic cardiomyopathy: Interrelations of clinical manifestations, pathophysiology and therapy (Medical Progress). N Engl I Med 1987; 26: 780-852.
 • 6. GriBin M.L., Hernandez A., Martin T.C., et al. Dilated cardiomyopathy in infants and children. I Am Coll Cardiol 1988; 11(1): 139-44.
 • 7. Maron B.J., Merril W.H., Freier P.A., et al. Long-term clinical course and symptomatic status of patients afier operation for hypertrophic snbaortic stenosis. Circulation 1978; 57: 1205-13.
 • 8. Gupta P.N., Valiathan M.S., Balakrishnan K.G., et al. Clinical course of endomyocardial fibrosis. Br Heart J 1989; 62: 450-4.
 • 9. Gillum RF. Idiopathic cardiomyopathy in the United States, 1970-1982. Am Heart 1 1986; 111(4): 752-755.
 • 10. Spirito P., Chiarella F., Cerratino L., et al. Clinical course and prognosis of hyperirophic cardiomyopathy in a outpatient population. N Engl J Med 1989; 320 (12): 749-755.
 • 11. Colon M.D., Steven D., Philips J, ct all: Cardiomyopathies. Moss AJ., Adams F.H. Heart Diseases in Infants, Children and Adolescents The Williams and Wilkins Co. Baltimore 1995. Chapter 24.p: 329-351.
 • 12. Shapiro L.M., Zezulka A Hypertrophic cardiomyopathy: a common disease with a good prognosis. Five year experience of ageneral hospital Br Heart . 1983; 50: 530-3.
 • 13. Emanuel R., Withers R, O’Brien K. Dominant and recessive modes of inheritance in ldiopathic cardiomyopathy. Lancet 1971; 2: 1065-7.
 • 14. Branzi A., Romeo G., Specchia S., et al. Genetic heterogenity of hypertrophic cardiomyopathy. Int I Cardiol 1985; 7: 129-38.
 • 15. De Pace N.L., Nestico P. F., Morganroth J., Ross J. Dilated cardiomyopathy in the idiopathic hypereosinophilic syndrome. Am. Am J Cardiol 1983; 32: 1359-1360.
 • 16. Scmidt M.A, Michels V.V., Edwards V. D., Miller F.A. Familial dilated cardiomyopathy. Am I Med Gen 1988; 31:125-143.
 • 17. Pongpanich B., Isaraprasart S. Congestive Cardiomyopathy in infants and children: Clinical features and natural histo . Jpn Heart 1 1986; 27 (1): 11-15.
 • 18. Schmaltz EA., Apitz J., Hort W. Dilated cardiomyopathy in childhood: problems of diagnosis and long-term follow-up. Eur Heart J 1987; 8: 100-105.
 • 19. Hall S.L., Miller L.C., Duggan et at Wegener Granulomatosis in pediatric patients. The Journal of Pediatrics 1985: 106: 739-744.
 • 20. Kupferscmid C., Schmaltz A.A., Tacke E., ct al. Left ventricular thrombi in three children with dilated cardiomyopathy: Diagnostic procedure and clinical course. Pediatric Cardiology 1984; 5: 65-70.
 • 21. Furlan A.J., Cracuin OR., Raju N.R, Hart Cerebrovascular complications associated with idiopathic hyperrophic subaortic stenosis. Stroke 1984; 15(2): 282-285.
 • 22. Pavilli S., De-Sinone L. et al- G. Ita1. CardioL 1993 Dec: 23 (12) 1195-200.
 • 23. Rubin and Barrat, Chronic Renal Failure. Pediatric Nephrology The Williams and Wilkins Company 1975 Chapter 16 p. 396-397.
Birincil Dil tr
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Orcid: 0000-0000-0000-0000
Yazar: Leyla TELHAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: ISTANBUL MEDIPOL UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 27 Mart 2021
Kabul Tarihi : 28 Nisan 2021
Yayımlanma Tarihi : 30 Nisan 2021

APA Telhan, L . (2021). KARDIYOMİYOPATİLERIN KLİNİK, EPİDEMİYOLOJİK VE PROGNOSTİK YÖNDEN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ . International Anatolia Academic Online Journal Health Sciences , 7 (1) , 101-118 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iaaojh/issue/57725/904362