Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Tüketici Hakem Heyetleri ve İşleyişine Genel Bir Bakış

Yıl 2019, Cilt: 5 Sayı: 1, 25 - 54, 15.06.2019

Öz

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketici kavramı
geniş yorumlanmış olup, tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik
uygulamalardan doğan uyuşmazlıklar nedeniyle tüketiciler, tüketicinin
mal veya hizmeti satın aldığı veya tüketicinin ikametgâhının bulunduğu
yerdeki tüketici hakem heyetine başvuru yaparak uyuşmazlığın çözüme
ulaştırılmasını talep edebilirler. Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık
değeri yönünden başvurunun zorunlu olduğu haller dışında, özellikle değeri
düşük olan uyuşmazlıklar bakımından mahkemeye başvurmak istemeyen
tüketiciler tarafından, başvuru şeklinin kolaylığı ve heyetin uyuşmazlık
hakkında karar verme süresinin kısalığı gibi avantajlar ile tercih edilerek,
tüketicinin daha hızlı olarak hakkına kavuşmasına olanak sağlamaktadır.

Kaynakça

  • Yararlanılan Kitaplar [1] Aslan, İsmail Yılmaz. Tüketici Hukuku Dersleri. Ekin Yayınevi, İstanbul, 2016. [2] Aslan, İsmail Yılmaz. 6502 sayılı Kanun’a Göre Tüketici Hukuku. Ekin Yayınevi, İstanbul, 2015. [3] Aydoğdu, Murat. Tüketici Hukuku Dersleri, Adalet Yayınevi, Ankara, 2015. [4] Başöz, Lütfü., Çakmakçı, Ramazan. Gerekçeleri, Komisyon Raporları ve TBMM Tutanakları ile Birlikte Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun. Legal Yayınevi, İstanbul, 2014. [5] Baykan, Renan. Tüketici Hukuku Mevzuata İlişkin Yorum Eleştiri Öneri. İTO, 2005. [6] Çabri, Sezer. 6502 sayılı Kanun’a Göre Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi. Adalet Yayınevi, Ankara, 2016. [7] Deryal, Yahya. Tüketici Hukuku Ders Kitabı. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2008. [8] İnal, H. Tamer. Tüketici Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014. [9] Özel, Çağlar. Tüketicinin Korunması Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2018. [10] Pekcanıtez, Hakan. Makaleler. Cilt 1, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul, 2016. [11] Tutumlu, Mehmet Akif. Türk Hukuk Sisteminde Tüketici Hakem Heyetleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. [12]Tutumlu, Mehmet Akif. Norm, Kuram ve İçtihat Işığında Tüketici Hakem Heyetleri. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. [13] Tutumlu, Mehmet Akif. Tüketici Yargılaması Hukuku. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. [14] Tutumlu, Mehmet Akif. Tüketici Hukukunda Manevi Tazminat Davası. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2015. [15] Yardım, M. Ertan. Tüketici Hakem Heyeti Kararlarının İcrası ve İtiraz Yolu, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım. Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2016. Yararlanılan Makaleler [1] Altıner Yolcu, Fatma Zeynep, “Tüketicinin Korunması Kavramının Tarihsel Gelişimi ve Bu Gelişimin Türk Hukukuna Yansıması”. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 24(2), Aralık 2018. E.A: Http://Dergipark.Gov.Tr/Download/Article-File/608540 [2] Budak, Ali Cem: “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Tüketici Hakem Heyetleri”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı, s. 77-103, 2014. E.A: Http://Hukuk.Deu.Edu.Tr/Wp-Content/Uploads/2015/09/Al%C4% B0-Cem-Budak.Pdf [3] Ceylan, Ebru. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’daki Tüketici Kredileri ile İlgili Yeni Düzenlemeler”. İstanbul Barosu Dergisi, C.88, Yıl 2014, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, s. 61-81. [4] Döner, Kemal. “Tüketici Mahkemelerinin Görevli Olduğu Uyuşmazlıklar”. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 22(36): 137- 173, 2017. E.A: Http://Www.Dicle.Edu.Tr/Contents/02e094bd-Ac19-4fb7-8672- Ecb60805bcda.Pdf [5] Ermenek, İbrahim. Yargı Kararları Işığında Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri ve Bu Alanda Ortaya Çıkan Sorunlara İlişkin Çözüm Önerileri”. Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.12, s. 1-2, 2013. E.A: Http://Webftp.Gazi.Edu.Tr/Hukuk/Dergi/17_1-2_18.Pdf [6] Germeyan, H. Rüştü. “6502 sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemelerine İlişkin Hükümleri”. İstanbul Barosu Dergisi, C.88, Yıl 2014, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, s. 129-143. [7] Kara Kılıçarslan, Seda. Tüketici Sözleşmelerinde Bilgilendirme Yükümlülüğü. Hacettepe Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2): 183-222, 2015. E.A: Http://Www.Hukukdergi.Hacettepe.Edu.Tr/Dergi/C5s2makale8.Pdf [8] Özay, Osman Levent. 6502 sayılı Yasa Kapsamında Tüketici İşlemi, Avrasya Sosyal Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 4(12): 257-272, 2017. Http://Www.Asead.Com/Fileupload/Bs683328/File/257-272_Osman_ Levent_Ozay_(1).Pdf [9] Özmumcu, Seda. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Hükümleri ve Yargıtay Kararları Çerçevesinde Tüketici Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklara Genel Bir Bakış”. Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.16, Özel Sayı, s. 831-872, 2014. E.A: Http://Hukuk.Deu.Edu.Tr/Wp-Content/Uploads/2015/09/Seda-%C3 %96zmumcu.Pdf [10] Şahin Mccarthy, Oya. “Satıcı ve Sağlayıcıların Tüketici İşleminden Kaynaklanan Alacak Taleplerinde Tüketici Hakem Heyetlerinin Konumu”. Tüketici Hukuku Davaları s. 1019-1029, Seçkin Yayıncılık, 2017. [11] Turan, Sevda Tuğçe. “Tüketici Hakem Heyetleri”. İstanbul Barosu Dergisi, 93(1): 225-253. [12] Tuskan, Aybeniz Alisbah. “Tüketici Sorunları Hakem Heyetlerinin Uygulamadaki Yeri”. İstanbul Barosu Dergisi, Tüketici Hakları ve Rekabet Hukuku Özel Sayısı, Özel Sayı 6, s. 59-64. [13] Tutumlu, Mehmet Akif. “Tüketici Hakem Heyetlerinde Uyuşmazlık Çözümü”. Tüketici Hukuku Davaları, s. 985-1019, Seçkin Yayıncılık, 2017. Yararlanılan Tezler [1] Açıkgül, Hacı Ali. “Türk ve Amerikan Hukukunda Satılanın Ayıplı Olması Nedeniyle Tüketicinin Sözleşmeden Dönmesi”. Doktora Tezi (Yayımlanmamış), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015. E.A:Http://Acikerisim.Selcuk.Edu.Tr:8080/Xmlui/Bitstream/ Handle/123456789/5262/393112.Pdf?Sequence=1 [2] Aras, Aslı. “Tüketici Uyuşmazlıkları ve Çözüm Yolları”. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2009. [3] Keleş, Âdem. “Tüketici Sözleşmelerinde Teminat”. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2015. E.A: Http://Acikarsiv.Ankara.Edu.Tr/Browse/28871/ [4] Koçyiğit, Pınar. “Tüketici Mahkemelerinin Görevi ve Yargı Yetkisi”. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2018. [5] Korkut, Makbule Serra. “Medeni Usul Hukuku Çerçevesinde Tüketici Uyuşmazlıklarının Çözümünde Tüketici Hakem Heyetleri”. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2018. E.A: Https://Tez.Yok.Gov.Tr/Ulusaltezmerkezi/ Tezgoster?Key=Fs4sqezr79c_N60rk6mjfr5srrt7ob3kdbtryz4vxzf3yqzhlk 3bhiw4oszla2un [6] Önder Dingil, Gamze Gökçe. “6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Satıcının Ayıplı Mal ve Hizmetten Doğan Sorumluluğu”. Yüksek Lisans Tezi (Yayımlanmamış), Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, 2017. E.A:Http://Acikerisim.Selcuk.Edu.Tr:8080/Xmlui/Bitstream/ Handle/123456789/7503/471274.Pdf?Sequence=1&İsallowed=Y Diğer Kaynaklar [1] Atalı, Murat. “Yargılama İlkeleri Çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetleri, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”. s. 69-87, Seçkin Yayıncılık, 2018. [2] Erişir, Evrim. “Sektörel Bazda Tüketici Hukuku ve Uygulamaları 2014-2015”. Bilge Yayınevi (Sempozyum Çözümlemesi), s. 640-645, Ankara, 2015. [3] Erişir, Evrim. “Tüketici İşlemlerinden Doğan Uyuşmazlıkların Çözümü Usulü”. Yeni Tüketici Hukuku Konferansı, On İki Levha Yayıncılık, s. 43- 122, 2015. [4] Şahin Mccarthy, Oya. “Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi ve Uygulama Sorunları”. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna Disiplinler Arası Yaklaşım, Seçkin Yayınevi, 2016. [5] Şeker, Tacettin. “6502 sayılı Kanun Kapsamında Tüketici İşleminin Temel Özellikleri ve Temel İlkeleri Tüketici Mahkemeleri ve Hakem Heyetlerinin Görev Alanı Hakem Heyetlerine İlişkin Tüketici Hukuku ve Usul Uygulamaları”. E.A:Http://Eski.Ankarabarosu.Org.Tr/Habertop10ımg/Haberpimages/ Tuketici20150318/Tuketici-20150318.Pdf [6] Taşpınar Ayvaz, Sema. “Tüketici Hakem Heyetlerinin Hukuki Niteliği, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”. s. 43-53, Seçkin Yayıncılık, 2018. [7] T.C. Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetlerine Ulaşan Tüketici Şikâyet İstatistikleri. E.A :Http://Risk.Ticaret.Gov.Tr/Data/572b46c31a79f50cd8a22b2f/7-T% C3%Bcketici%20hakem%20heyetlerine%20ula%C5%9fan%20 t%C3%Bcketici%20%C5%9eikayeti%20%C4%B0statistikleri.Pdf [8] Tutumlu, Mehmet Akif. “6502 sayılı TKHK Hükümleri Işığında Tüketici Hakem Heyeti Kararlarına İtiraz Davası, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”. s. 153-173, Seçkin Yayıncılık, 2018. [9] Uzunoğlan, Bayram. “Tüketici Hakem Heyetlerinin Yapısı ve Hakem Heyetlerine İlişkin Bakanlığımızca Yapılan Çalışmalar, Tüketici Hukukunda Uyuşmazlık Çözümüne İlişkin Güncel Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu”. s. 29-43, Seçkin Yayıncılık, 2018.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Altay İltan Aktürk

Ayşe Acar Umut

Yayımlanma Tarihi 15 Haziran 2019
Gönderilme Tarihi 20 Nisan 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 5 Sayı: 1

Kaynak Göster

Chicago Aktürk, Altay İltan, ve Ayşe Acar Umut. “Tüketici Hakem Heyetleri Ve İşleyişine Genel Bir Bakış”. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 5, sy. 1 (Haziran 2019): 25-54.