Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

NORMATİF DÜZENLEME AÇISINDAN ISRARLI TAKİP SUÇU

Yıl 2022, Cilt: 8 Sayı: 2, 21 - 57, 20.07.2023

Öz

Kadına karşı şiddetin önceki adımı olarak kabul edilen ısrarlı takip eylemleri özellikle sosyal medya mecralarının ve bilişim sistemlerinin kullanılmanın yaygınlaşması nedeniyle artmıştır. Kamuoyuna yansıyan birçok kadına yönelik şiddet olayının öncesinde ya bilişim sistemleriyle ya da fiziksel olarak ısrarlı takip eylemlerinin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu tür eylemlerin cezalandırılması günümüz toplumunda bir ihtiyaç haline gelmiştir. İşte bu tür eylemlerin cezasız kalmaması ve toplumsal bir ihtiyacın karşılanması adına 12.05.2022 tarihli ve 7406 sayılı Kanun’un 8. maddesiyle 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’na (“TCK”) “Israrlı takip” başlıklı 123/A maddesi eklenmiştir.
Bu makalenin konusunu ısrarlı takip suçu oluşturmaktadır. Bu düzenlemeye duyulan ihtiyaç, uluslararası alandaki benzer düzenlemeler, suçun unsurları ile normatif bakımından incelemesi ve nihayetinde özellikle toplumsal ihtiyaca ne oranda cevap vereceği bakımından olumlu ve olumsuz yönleri bu makale ile detaylı bir şekilde ele alınacaktır. Ancak kadına karşı şiddet başlı başına multidisipliner çalışmaların konusu oluşturacak kapsam ve derinlikte olduğu için bu makalede yalnızca TCK’nın 123/A maddesindeki normatif düzenleme suçun unsurlarına ayırılarak incelenecektir.

Kaynakça

 • Bostancı Bozbayındır, Gülşah, “Cyberbullying and Criminal Law”, İHFM, C. 77, S.1, 2019.
 • Dülger, Murat Volkan, Ceza Hukuku Genel Hükümler, Hukuk Akademisi, 2021.
 • Ekici Şahin, Meral, “Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu (TCK m. 123)”, CHD, Y. 8, S. 23, Aralık 2013.
 • European Union Agency for Fundamental Rights (EUAFR), Violence against Women: An EU-wide Survey: Main Results, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015.
 • Kaygısız, Esra Gökçen, “Şiddetin E-Hali: Siber Zorbalık”, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, Şiddetin Önlenmesi Özel Sayısı, S. 4-5, 2020.
 • Kjaerum, Morten, “Foreword”, in: European Union Agency for Fundamental Rights (EUAFR), Violence against Women: An EU-wide Survey: Main Results, Luxembourg, Publications Office of the European Union, 2015.
 • Özar, Süleyman, “Israrlı Takip Suçu (TCK m. 123/A)”, AÜHFD, C. 71, S. 3, 2022.
 • Ruth, W. Leemis/Norah Friar/Srijana Khatiwada/May S. Chen/Marciejo Kresnow/Sharon G. Smith/Sharon Caslin/Kathleen C. Basile, The National Intimate Partner and Sexual Violence Survey: 2016/2017 Report on Intimate Partner Violence, National Center for Injury Prevention and Control Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta Georgia, 2022.
 • Selçuk, Sami, Suç Hukuku Dogmatiği ve/ya Grameri: I. Kitap Giriş, Ankara-İstanbul, İmge Kitabevi, 2022.
 • Soygüt, M. Buket, “Kadına Yönelik Erkek Şiddetinin Önlenmesi Bağlamında Stalking (Israrlı Takip) ve Cezasızlık Sorunu”, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 5, S. 1, Nisan 2020.
 • Taşkın, Şaban Cankat, “Stalking (Siber Gözetleme) Eyleminin Ceza Hukukundaki Yaptırımının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Bilişim ve Teknoloji Hukuku Sempozyumu Tebliğler Kitabı, Ed: Şerafettin Ekici/ Ekrem Solak/Muhammed Emre Avşar, İstanbul Medeniyet Üniversitesi / Bilişim ve Teknoloji Hukuku Derneği, Ankara, Adalet Yayınevi, 2021.
 • Türkmen, Ahmet, “Yeni Bir Hukuki Olgu Olarak Israrlı Takip ve Taciz (Stalking) ve Bunun Türk Medeni Hukuku Bakımından Değerlendirilmesi”, DEÜHFD, C: 11, Özel Sayı 2009, Y. 2010.
 • Türkoğlu, Selin, Ceza Hukuku Açısından Israrlı Takip, İstanbul, On İki Levha, 2020.
 • Van Der Aa, Susan, “New Trends in the Criminalization of Stalking in the EU Member States”, European Journal on Criminal Policy and Research, Vol. 24, 2018.
 • Van der Aa, Susan, ‘‘International (Cyber) Stalking: Impediments to Investigation and Prosecution’’, Studies in Global Justice, No. 8, 2011.
 • Vasiu, Ioana/Lucian Vasiu, “Light My Fire: A Roentgenogram of Cyberstalking Cases”, American Journal of Trial Advocacy, Vol. 40, No. 1, 2016.
Toplam 16 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Hukuk
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Volkan Dülger 0000-0003-4034-5436

Yayımlanma Tarihi 20 Temmuz 2023
Gönderilme Tarihi 15 Nisan 2023
Kabul Tarihi 11 Mayıs 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 8 Sayı: 2

Kaynak Göster

Chicago Dülger, Murat Volkan. “NORMATİF DÜZENLEME AÇISINDAN ISRARLI TAKİP SUÇU”. İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 8, sy. 2 (Temmuz 2023): 21-57.