Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Human Development Index and Turkey

Yıl 2020, Yaz, 38 - 52, 18.08.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.665335

Öz

High
economic levels of the countries are not enough to qualify them as developed.
In order to determine the level of development of a country, it is necessary to
evaluate the economic and social and cultural factors. The United Nations
publishes annual Human Development Reports, which are calculated on a global
basis and put people at the center of development. The reports published in
this context helped the countries to see their development level and guided the
countries forward. The purpose of this study, the Human Development Index (HDI)
is to make the scope and sub-indices in the context of Turkey's status with the
current data analysis. In addition, the inequalities in human development
highlighted in the 2019 HDI will also be addressed. Turkey is located in one of
the countries with rapidly changing human development performance. However,
there are inequalities in human development within the country. There are
significant differences between men and women, particularly in terms of
education time and labor force participation rates. Another result of the study
is that despite all the advances in human development, there are large
differences between countries in terms of human development. The present
century brings many new inequalities along with developments.

Kaynakça

 • Akçiçek, A. (2015). 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye'nin İnsani Gelişme Performansı. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü. https://www.sde.org.tr/tum-yayinlar adresinden alındı
 • Arı, A. (2018). Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 28-34. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/451260 adresinden alındı
 • Aydınlıgil, S. (2009). İnsani Kalkınma Yaklaşımı: İyi Yönetişim ve Sosyal Politika için Önermeler. 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, (s. 1). Ankara.
 • Coşkun, S., Özgenç, N., & Güneş, S. (2015, Ocak- Haziran). Sosyal Performansın Ölçümünde Yeni Yöntem: Sosyal Gelişme Endeksi ve Türkiye'nin Görünümü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi(34), 121-153. doi:http://dx.doi.org/10.21560/spcd.05503
 • Çağlar, A. (2018). İnsani Kalkınma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Türkiye Örneği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi.
 • Demir, S. (2006). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye Açısından Değerlendirme. Ankara. 12 13, 2019 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/bm-kalkinma-programi---turkiye-degerlendirmesi.pdf adresinden alındı
 • Erol, E. D. (2011). İnsani Gelişme Yaklaşımı Doğrultusunda Beşeri Kalkınmanın Boyutları: Gelişmekte Olan Ülkeler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 99-108. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117265 adresinden alındı
 • Gürses, D. (2009, Haziran). 'İnsani Gelişme' ve Türkiye. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12(21), 339-350. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s21/makale/c12s21m21.pdf adresinden alındı
 • İNGEV. (2016). İnsani Gelişme nedir? 12 17, 2019 tarihinde İnsani Gelişme Vakfı: http://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ adresinden alındı
 • İNGEV. (2018, 01 10). Esas Olan İnsani Gelişme. 12 17, 2019 tarihinde İnsani Gelişme Vakfı: http://ingev.org/ingev-blog/esas-olan-insani-gelisme/ adresinden alındı
 • İNGEV. (2018). İnsani Gelişme Endeksi- İlçeler (İGE-2017) Tüketiciden İnsana Geçiş. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı. http://ingev.org/raporlar/IGE_RAPOR_2017.pdf adresinden alındı
 • Mıhçı, H., & Mıhçı, S. (2003). Türkiye'nin Yakın Dönemdeki İnsani Gelişme Eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 21-47. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/310443 adresinden alındı
 • Şahin, G., & Gökdemir, L. (2016). İnsani Gelişme Endeksi Bileşenlerinin Türkiye Ölçeğinde Ardl Sınır Testi İle Sınanması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(1), 1-24. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/2759 adresinden alındı
 • Şanlısoy, S. (2019). İnsani Gelişmişlik Endeksinde Türk Cumhuriyetleri Örneğinde Eleştirel Bir Yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1581- 1591. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3166 adresinden alındı
 • Tıraş, H. H. (2019). Türkiye İçin İnsani Gelişmişlik Göstergeleri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 14(1), 15-31. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/745598 adresinden alındı
 • Tıraş, H. H., & Ağır, H. (2018, Nisan). İnsani Gelişmişlik Göstergeleri Açısından İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 20-40.
 • Uçan, O., & Koçak, E. (2018). İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği. Journal of Politics, Economy and Management, 1(2), 56-61.
 • UNDP. (2016). 2016 İnsani Gelişme Raporu: Herkes İçin İnsani Gelişme. Ankara: UNDP. https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/hdr2016/HDR%202016%20Overview%20TR.pdf adresinden alındı
 • UNDP. (2019a). 2019 İnsani Gelişme Raporu : 21. Yüzyılda İnsani Gelişmedeki Eşitsizlikler. Ankara: UNDP. 12 12, 2019 tarihinde https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html adresinden alındı
 • UNDP. (2019b). 2019 İnsani Gelişme Raporu’ndaki Ülkelerle İlgili Açıklama Notu :Türkiye. Ankara: UNDP.1216,2019 tarihinde https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html adresinden alındı
 • Ünal, Ç. (2013). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 271-289. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32426 adresinden alındı
 • Yıldırım, F., & Eker, H. (2018). Türkiye'de İnsani Gelişmenin Göstergesi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: ''Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme''. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 508-517.
 • Yıldırım, M., & Arpacıoğlu Özdemir, Ö. (2019). İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları. Social Sciences Studies Journal, 5(31), 1377-1390. doi:http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1329

İnsani Gelişme Endeksi Ve Türkiye

Yıl 2020, Yaz, 38 - 52, 18.08.2020
https://doi.org/10.21733/ibad.665335

Öz

Ülkelerin ekonomik seviyelerinin yüksek olması, gelişmiş olarak nitelendirilebilmeleri için yeterli değildir. Bir ülkenin gelişmişlik düzeyinin belirlenebilmesi için ekonomik unsurlarla birlikte sosyal ve kültürel unsurları da değerlendirmek gerekir. Birleşmiş Milletler, dünya ülkeleri bazında hesaplanan ve insanı, kalkınmanın merkezine koyan İnsani Gelişim Raporlarını yıllık olarak yayınlamaktadır. Bu kapsamda yayınlanan raporlar, ülkelerin gelişmişlik düzeylerini görmelerine yardımcı olmuş ve ülkelere ileriye dönük olarak yol göstermişlerdir. Bu çalışmanın amacı, İnsani Gelişim Endeksi (İGE) kapsamında ve alt endeksleri bağlamında güncel verilerle Türkiye’nin durum analizini yapmaktır. Ayrıca 2019 İGE’de de vurgulanan insani gelişmede görülen eşitsizlikler de ele alınacaktır. Türkiye, insani gelişme performansıyla hızlı değişim gösteren ülkelerin başında yer almaktadır. Buna karşın ülke içerisinde insani gelişmede eşitsizliklerin olduğu görülmektedir. Erkekler ve kadınlar arasında özellikle eğitim süresi ve işgücüne katılım oranlarında önemli oranda farklar vardır. Çalışmanın bir diğer sonucu ise, insani gelişmede yaşanan bütün ilerlemelere rağmen ülkeler arasında insani gelişme söz konusu olduğunda büyük oranda farklar olmasıdır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl gelişmelerin yanı sıra birçok yeni eşitsizliği de beraberinde getirmektedir.

Kaynakça

 • Akçiçek, A. (2015). 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye'nin İnsani Gelişme Performansı. Ankara: Stratejik Düşünce Enstitüsü. https://www.sde.org.tr/tum-yayinlar adresinden alındı
 • Arı, A. (2018). Beşeri Sermayenin Kalkınma Üzerine Etkisi. International Journal of Economics Politics Humanities and Social Sciences, 1(1), 28-34. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/451260 adresinden alındı
 • Aydınlıgil, S. (2009). İnsani Kalkınma Yaklaşımı: İyi Yönetişim ve Sosyal Politika için Önermeler. 4. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim Sempozyumu, (s. 1). Ankara.
 • Coşkun, S., Özgenç, N., & Güneş, S. (2015, Ocak- Haziran). Sosyal Performansın Ölçümünde Yeni Yöntem: Sosyal Gelişme Endeksi ve Türkiye'nin Görünümü. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi(34), 121-153. doi:http://dx.doi.org/10.21560/spcd.05503
 • Çağlar, A. (2018). İnsani Kalkınma ve Ekonomik Büyüme İlişkisi : Türkiye Örneği.(Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Bilecik: Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi.
 • Demir, S. (2006). Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye Açısından Değerlendirme. Ankara. 12 13, 2019 tarihinde http://file.setav.org/Files/Pdf/bm-kalkinma-programi---turkiye-degerlendirmesi.pdf adresinden alındı
 • Erol, E. D. (2011). İnsani Gelişme Yaklaşımı Doğrultusunda Beşeri Kalkınmanın Boyutları: Gelişmekte Olan Ülkeler. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 3(2), 99-108. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/117265 adresinden alındı
 • Gürses, D. (2009, Haziran). 'İnsani Gelişme' ve Türkiye. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,12(21), 339-350. http://sbe.balikesir.edu.tr/dergi/edergi/c12s21/makale/c12s21m21.pdf adresinden alındı
 • İNGEV. (2016). İnsani Gelişme nedir? 12 17, 2019 tarihinde İnsani Gelişme Vakfı: http://ingev.org/hakkimizda/insani-gelisme-nedir/ adresinden alındı
 • İNGEV. (2018, 01 10). Esas Olan İnsani Gelişme. 12 17, 2019 tarihinde İnsani Gelişme Vakfı: http://ingev.org/ingev-blog/esas-olan-insani-gelisme/ adresinden alındı
 • İNGEV. (2018). İnsani Gelişme Endeksi- İlçeler (İGE-2017) Tüketiciden İnsana Geçiş. İstanbul: İnsani Gelişme Vakfı. http://ingev.org/raporlar/IGE_RAPOR_2017.pdf adresinden alındı
 • Mıhçı, H., & Mıhçı, S. (2003). Türkiye'nin Yakın Dönemdeki İnsani Gelişme Eğilimleri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 21(2), 21-47. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/310443 adresinden alındı
 • Şahin, G., & Gökdemir, L. (2016). İnsani Gelişme Endeksi Bileşenlerinin Türkiye Ölçeğinde Ardl Sınır Testi İle Sınanması. Gazi İktisat ve İşletme Dergisi, 2(1), 1-24. https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/2759 adresinden alındı
 • Şanlısoy, S. (2019). İnsani Gelişmişlik Endeksinde Türk Cumhuriyetleri Örneğinde Eleştirel Bir Yaklaşım. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 12(62), 1581- 1591. http://dx.doi.org/10.17719/jisr.2019.3166 adresinden alındı
 • Tıraş, H. H. (2019). Türkiye İçin İnsani Gelişmişlik Göstergeleri. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, 14(1), 15-31. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/745598 adresinden alındı
 • Tıraş, H. H., & Ağır, H. (2018, Nisan). İnsani Gelişmişlik Göstergeleri Açısından İslam İşbirliği Teşkilatı Üye Ülkelerinin Değerlendirilmesi. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(35), 20-40.
 • Uçan, O., & Koçak, E. (2018). İnsani gelişme endeksi ile büyüme ilişkisi: Pedroni eşbütünleşme örneği. Journal of Politics, Economy and Management, 1(2), 56-61.
 • UNDP. (2016). 2016 İnsani Gelişme Raporu: Herkes İçin İnsani Gelişme. Ankara: UNDP. https://www.tr.undp.org/content/dam/turkey/docs/hdr2016/HDR%202016%20Overview%20TR.pdf adresinden alındı
 • UNDP. (2019a). 2019 İnsani Gelişme Raporu : 21. Yüzyılda İnsani Gelişmedeki Eşitsizlikler. Ankara: UNDP. 12 12, 2019 tarihinde https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home.html adresinden alındı
 • UNDP. (2019b). 2019 İnsani Gelişme Raporu’ndaki Ülkelerle İlgili Açıklama Notu :Türkiye. Ankara: UNDP.1216,2019 tarihinde https://www.tr.undp.org/content/turkey/tr/home/library/human_development/hdr2019.html adresinden alındı
 • Ünal, Ç. (2013). Avrupa Birliğine Üyelik Sürecinde Türkiye'nin Seçilmiş Endeks Göstergeleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17(3), 271-289. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/32426 adresinden alındı
 • Yıldırım, F., & Eker, H. (2018). Türkiye'de İnsani Gelişmenin Göstergesi Olarak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: ''Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme''. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(58), 508-517.
 • Yıldırım, M., & Arpacıoğlu Özdemir, Ö. (2019). İnsani Gelişme Endeksleri ve Ülke Karşılaştırmaları. Social Sciences Studies Journal, 5(31), 1377-1390. doi:http://dx.doi.org/10.26449/sssj.1329
Toplam 23 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Ayşegül Zor 0000-0002-8047-1683

Yayımlanma Tarihi 18 Ağustos 2020
Kabul Tarihi 22 Ocak 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Yaz

Kaynak Göster

APA Zor, A. (2020). İnsani Gelişme Endeksi Ve Türkiye. IBAD Sosyal Bilimler Dergisi(7), 38-52. https://doi.org/10.21733/ibad.665335

IBAD Sosyal Bilimler Dergisi / IBAD Journal of Social Sciences 


15376           15385                                                                                                                15386