Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Evden Çalışma Uygulamalarının SWOT Analizi ve AHP Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 83 - 97, 21.08.2023
https://doi.org/10.56809/icujtas.1214905

Öz

Evden çalışma; kişinin kendi evinde veya belirlediği bir yerde, üretime konu olan tüm araç ve gereçlerin kendisi veya işvereni tarafından sağlandığı çalışma olarak ifade edilmektedir. Çalışma, işverenin kontrolü ve gözetimi dışında olmakla birlikte işveren ve kişi arasında oluşturulan bir sözleşme ile gerçekleştirilmektedir. Ani gelişen virüs salgını neticesinde birçok firma evden çalışma düzenine geçmiştir. Salgının etkileriyle birlikte normalleşme adımları yeni normallerin tarifini beraberinde getirmiş, her sektör yapılan yeni normal tariflerine uygun kendi adımlarını atmıştır. Dünyayı etkisi altına alan virüs salgını köklü değişikliklere de neden olmuş, teknoloji kullanımı tüm yaş gruplarında büyük oranda artış göstermiştir. Gündelik hayatta yapılan birçok faaliyetin uzaktan da yapılabilir olduğu anlaşılmıştır. Bu çalışmada, telekomünikasyon sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın evden çalışma düzeni SWOT Analizi ve Analitik Hiyerarşi Prosesi (AHP) birlikte uygulanarak değerlendirilmiştir.

Destekleyen Kurum

Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş

Teşekkür

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında katkı ve desteklerinden dolayı Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Mehmet Çelebiler ve Ar-Ge Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Turgay Ural'a Teşekkür ederim.

Kaynakça

 • Aydınlı (2018, 13 Haziran). Swot analizi nedir? https://www.aydinli.com.tr/blog/swot-analizi- Son Erişim Tarihi 22 Aralık 2022.
 • BBC (2020, 31 Aralık). Uzaktan çalışma eşitsizlik konusunda neleri gösteriyor? https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55493110 Son Erişim Tarihi 2 Ocak 2021.
 • BBC (2020, 23 October). Coronavirus: How the world of work may change forever. https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work Son erişim tarihi 25 Ekim 2020.
 • Berkün, S., Alacahan N. D. & Yavuz, R. A. (2015). Kadın İstihdamını Artırmada Alternatif Bir Değerlendirme: Evden Çalışma. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 2(2), 43-61.
 • Bloomberg (2020, 17 Mayıs). Uzaktan çalışma birçok şirkette kalıcı hale gelebilir. https://www.bloomberght.com/uzaktan-calisma-bircok-sirkette-kalici-hale-gelebilir-2255649 Son erişim tarihi 11 Kasım 2020.
 • BTK [Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu] (2020). Pazar Verileri. https://www.btk.gov.tr/pazar-verileri Son erişim tarihi 15 Kasım 2020.
 • BTK [Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu] (2021). Pazar Verileri. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri Son erişim tarihi 10 Mayıs 2021.
 • Çelenk, H. & Atmaca, M. (2010). Esnek Çalışmanın İş Gücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi: Tekstil sektöründe bir uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 1-20.
 • Çelik, N. & Murat, G. (2009). Sayısallaştırılmış Swot Analizi ile Bartın İlinin Ekonomik Yapısını Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 199-212.
 • Çoban İ. & Karakaya E. Y. (2010). Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim ve Swot Analizi: Kavramsal Yaklaşımlar. E-journal of New World Sciences Academy, 5(4), 343-352.
 • Demirbilek, S. (2007). Sanal Çalışma Ekseninde Sanal İşgören. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 69-90.
 • Durcan, N. M. (2012). Değişen Ekonomik Yapıda Ev Ofis Uygulaması ve Sorunlar. Opus, 2(2), 36-54. Dyer, R. F., Forman, E. H. & Mustafa, M. A. (1992). Decision Support for Media Selection Using the Analytic Hierarchy Process. Journal of Advertising, 21(1), 59-70.
 • Erdut, T. (1997). Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi. Çimento Müstahsilleri İşverenler Yayın Organı, 11(5), 13-28.
 • Erdut, T. (2011). Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evden Çalışma. Çalışma ve Toplum, 29(2), 55-82.
 • Ertuğrul, İ. & Vanlıoğlu, S. (2018). Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5(1), 34-56.
 • Higgins, C., Duxbury, L. & Johnson, K. L. (2000). Part Time Work Women: Does It Really Help Balance Work and Family?. Human Resource Management, 39(1), 17-32.
 • Huws, U. & Podro, S. (1995). Employment of Homeworkers: Examples of Good Practice. Analytica Social and Economic Research Ltd, International Labour Office, Geneva, Italy.
 • ILO [Uluslararası Çalışma Örgütü] (1996). C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322 Son Erişim Tarihi 30 Haziran 2020.
 • ILO [Uluslararası Çalışma Örgütü] (2020). COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf Son erişim tarihi 10 Mayıs 2021.
 • Karakoyun, F. (2016). Home Ofis-Evden Çalışma-Yöntemi ve Vergi Hukukundaki Düzenlemeler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 141-162.
 • Kavi, E. & Koçak, O. (2010). Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu. Sosyal Siyaset Konferansları, 2(59), 69-88.
 • Kıçır, B. (2019). Evden Çalışma: Özgürlük mü Esaret mi? Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173-196.
 • Kuruüzüm, A. & Atsan, N. (2001). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1(1), 83-105.
 • Lim, V. K. G. & Teo, T. S. H. (2000). To Work or Not To Work at Home. Journal of Managerial Psychology, 15(6), 560-586. doi: 10.1108/02683940010373392
 • Naktiyok, A. (2001). Yer ve Zaman Kavramından Bağımsız Çalışma: Bireysel Etkileri Üzerine Bir Uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2), 49-60.
 • NTV (2020, 6 Temmuz). Japon şirket evden çalışma modelini kalıcı hale getirdi. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/japon-sirket-evden-calisma-modelini-kalici-hale-getirdi,nuUpndOp3USbcykKhFJb1g Son erişim tarihi 07 Temmuz 2020.
 • Mücevher, H. M. (2021), Bireysel Kariyer Planlamada Öz Tanıma Aracı Olarak Swot Analizi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Vizyoner Dergisi, 12(31), 857-869.
 • Ömürberk, N. & Şimşek, A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri ile Online Alışveriş Site Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(22), 306-327.
 • Önver, M. (2017). Çalışma Yaşamında Mekansal Esneklik ve Sakatlar. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(1), 32-44.
 • Saaty, T. L. (1990). How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9-26.
 • Sivaslı, E. (2006). İşletme Süreçlerinde Yalın Tekniklerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Turknet, (2020). Turknet Abone ve Personel Verileri 2020. Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul.
 • Wind, Y. & Saaty, T. L. (1980). Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, 27(7), 641-658.

Evaluation of Home Work Applications Using SWOT Analysis and AHP Method

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 83 - 97, 21.08.2023
https://doi.org/10.56809/icujtas.1214905

Öz

Working from home is defined as a work where all the tools and equipment subject to production are provided by the person himself or his employer in his own home or in a place he designated. Although the work is outside the control and supervision of the employer, it is carried out with a contract between the employer and the person. As a result of the suddenly developed pandemic, many companies have switched to home working arrangement. Along with the effects of the pandemic, normalization steps have brought the description of new normals, and each sector has taken its own steps in accordance with their new normal definitions. The pandemic affecting the world has also caused radical changes, and the use of technology has increased significantly in all age groups. It is understood that many activities in daily life can also be done remotely. In this study, the home working arrangement of a company operating in the telecommunications sector was evaluated by applying SWOT Analysis along with Analytical Hierarchy Process (AHP).

Kaynakça

 • Aydınlı (2018, 13 Haziran). Swot analizi nedir? https://www.aydinli.com.tr/blog/swot-analizi- Son Erişim Tarihi 22 Aralık 2022.
 • BBC (2020, 31 Aralık). Uzaktan çalışma eşitsizlik konusunda neleri gösteriyor? https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-55493110 Son Erişim Tarihi 2 Ocak 2021.
 • BBC (2020, 23 October). Coronavirus: How the world of work may change forever. https://www.bbc.com/worklife/article/20201023-coronavirus-how-will-the-pandemic-change-the-way-we-work Son erişim tarihi 25 Ekim 2020.
 • Berkün, S., Alacahan N. D. & Yavuz, R. A. (2015). Kadın İstihdamını Artırmada Alternatif Bir Değerlendirme: Evden Çalışma. International Anatolia Academic Online Journal Social Sciences Journal, 2(2), 43-61.
 • Bloomberg (2020, 17 Mayıs). Uzaktan çalışma birçok şirkette kalıcı hale gelebilir. https://www.bloomberght.com/uzaktan-calisma-bircok-sirkette-kalici-hale-gelebilir-2255649 Son erişim tarihi 11 Kasım 2020.
 • BTK [Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu] (2020). Pazar Verileri. https://www.btk.gov.tr/pazar-verileri Son erişim tarihi 15 Kasım 2020.
 • BTK [Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu] (2021). Pazar Verileri. https://www.btk.gov.tr/uploads/pages/pazar-verileri Son erişim tarihi 10 Mayıs 2021.
 • Çelenk, H. & Atmaca, M. (2010). Esnek Çalışmanın İş Gücü Maliyetlerine ve Rekabet Gücüne Etkisi: Tekstil sektöründe bir uygulama. Yönetim Bilimleri Dergisi, 8(2), 1-20.
 • Çelik, N. & Murat, G. (2009). Sayısallaştırılmış Swot Analizi ile Bartın İlinin Ekonomik Yapısını Değerlendirme. Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 24(1), 199-212.
 • Çoban İ. & Karakaya E. Y. (2010). Geleceği Planlamada Stratejik Yönetim ve Swot Analizi: Kavramsal Yaklaşımlar. E-journal of New World Sciences Academy, 5(4), 343-352.
 • Demirbilek, S. (2007). Sanal Çalışma Ekseninde Sanal İşgören. Selçuk Üniversitesi İ.İ.B.F. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 7(13), 69-90.
 • Durcan, N. M. (2012). Değişen Ekonomik Yapıda Ev Ofis Uygulaması ve Sorunlar. Opus, 2(2), 36-54. Dyer, R. F., Forman, E. H. & Mustafa, M. A. (1992). Decision Support for Media Selection Using the Analytic Hierarchy Process. Journal of Advertising, 21(1), 59-70.
 • Erdut, T. (1997). Yeni Teknolojilerin İş İlişkilerinin Yapısı Üzerindeki Etkisi. Çimento Müstahsilleri İşverenler Yayın Organı, 11(5), 13-28.
 • Erdut, T. (2011). Toplumsal Cinsiyet Bakımından Evden Çalışma. Çalışma ve Toplum, 29(2), 55-82.
 • Ertuğrul, İ. & Vanlıoğlu, S. (2018). Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Alternatif Finansman Kararları ve Bir KOBİ’de Uygulama. Pamukkale Journal of Eurasian Socioeconomic Studies, 5(1), 34-56.
 • Higgins, C., Duxbury, L. & Johnson, K. L. (2000). Part Time Work Women: Does It Really Help Balance Work and Family?. Human Resource Management, 39(1), 17-32.
 • Huws, U. & Podro, S. (1995). Employment of Homeworkers: Examples of Good Practice. Analytica Social and Economic Research Ltd, International Labour Office, Geneva, Italy.
 • ILO [Uluslararası Çalışma Örgütü] (1996). C177 - Home Work Convention, 1996 (No. 177). https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312322 Son Erişim Tarihi 30 Haziran 2020.
 • ILO [Uluslararası Çalışma Örgütü] (2020). COVID-19 Ortamında ve Sonrasında Uzaktan Çalışma Uygulama Kılavuzu. https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-ankara/documents/publication/wcms_759299.pdf Son erişim tarihi 10 Mayıs 2021.
 • Karakoyun, F. (2016). Home Ofis-Evden Çalışma-Yöntemi ve Vergi Hukukundaki Düzenlemeler. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 12(29), 141-162.
 • Kavi, E. & Koçak, O. (2010). Bilgi Toplumunda Evden Çalışmanın Etik Boyutu. Sosyal Siyaset Konferansları, 2(59), 69-88.
 • Kıçır, B. (2019). Evden Çalışma: Özgürlük mü Esaret mi? Dokuz Eylül Üniversitesi. Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 21(1), 173-196.
 • Kuruüzüm, A. & Atsan, N. (2001). Analitik Hiyerarşi Yöntemi ve İşletmecilik Alanındaki Uygulamaları. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, 1(1), 83-105.
 • Lim, V. K. G. & Teo, T. S. H. (2000). To Work or Not To Work at Home. Journal of Managerial Psychology, 15(6), 560-586. doi: 10.1108/02683940010373392
 • Naktiyok, A. (2001). Yer ve Zaman Kavramından Bağımsız Çalışma: Bireysel Etkileri Üzerine Bir Uygulama. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 16(2), 49-60.
 • NTV (2020, 6 Temmuz). Japon şirket evden çalışma modelini kalıcı hale getirdi. https://www.ntv.com.tr/teknoloji/japon-sirket-evden-calisma-modelini-kalici-hale-getirdi,nuUpndOp3USbcykKhFJb1g Son erişim tarihi 07 Temmuz 2020.
 • Mücevher, H. M. (2021), Bireysel Kariyer Planlamada Öz Tanıma Aracı Olarak Swot Analizi: Z Kuşağı Üzerine Bir Araştırma. Vizyoner Dergisi, 12(31), 857-869.
 • Ömürberk, N. & Şimşek, A. (2014). Analitik Hiyerarşi Süreci ve Analitik Ağ Süreci Yöntemleri ile Online Alışveriş Site Seçimi. Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 12(22), 306-327.
 • Önver, M. (2017). Çalışma Yaşamında Mekansal Esneklik ve Sakatlar. Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, 7(1), 32-44.
 • Saaty, T. L. (1990). How to Make a Decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48(1), 9-26.
 • Sivaslı, E. (2006). İşletme Süreçlerinde Yalın Tekniklerin Kullanılması Üzerine Bir Araştırma. (Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Turknet, (2020). Turknet Abone ve Personel Verileri 2020. Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş., İstanbul.
 • Wind, Y. & Saaty, T. L. (1980). Marketing Applications of the Analytic Hierarchy Process. Management Science, 27(7), 641-658.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Endüstri Mühendisliği
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Coşkun ÖZCAN
Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş
0000-0002-5471-5218
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 21 Ağustos 2023
Gönderilme Tarihi 5 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA
ÖZCAN, C. (2023). Evden Çalışma Uygulamalarının SWOT Analizi ve AHP Yöntemi Kullanılarak Değerlendirilmesi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Teknoloji Ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 6(1), 83-97. https://doi.org/10.56809/icujtas.1214905