Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Anomalous /Guerrilla Gardening as a Local Participation Method

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 27, 714 - 732, 31.08.2019
https://doi.org/10.31198/idealkent.591666

Öz

It
will be wrong to evaluate the concept of democracy only within the limits of
public administration or popular sovereignty. Because the shape and content of
participation, which is the most important factor that leads to the formation
of democracy, is constantly changing. In this context, local democracy and
participation concepts are experiencing rapid change and expansion. Today,
local administrations serve as a school for the convenience and accessibility
of democracy.
Recent
technological developments have reduced the distance of individuals to administration
both locally and at central level. Individuals have now found new opportunities
to participate more in decision-making processes in particular. But the
struggling and contradictory aspect of democracy does not accept limiting
public participation to certain instruments. As a matter of fact, individuals
develop new methods. Individuals cannot accept or ignore these methods. One of
these ways of participation is Anomalous/Guerrilla Gardening.
The
main aim of the study is to explain the concept of guerrilla gardening, which
is a new method of local participation and to deal with the situation on Earth.
In this context, local participation and the change experienced by the concept
were discussed, new methods of local participation were introduced and the
situation in the world was analyzed. In conclusion, it is tried to reveal what
this contradictory method means as a democratic method.

Kaynakça

 • Aydın, A. (2019). Olumlu ve olumsuz manası ile siyasal katılım türlerinin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 2119-2138. DOI: 10.26466/ opus.509050
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2012). Yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ve Hatay illerinin karşılaştırılması. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012, Kahramanmaraş, .
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2016). 6360 sayılı yasa ile kapatılan belde belediyelerinin hizmette etkinlik ve verimlilik temsil sorunsalı üzerine bir alan araştırması: Önsen belediyesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1698-1713.
 • Akıncı, B. (2017). 15 Temmuz darbe girişiminde kamuoyunun göstermiş olduğu tavırsal yaklaşımın pekişmiş demokrasi açısından değerlendirilmesi. International Journal Of Dısciplines Economics & Admınistrative Sciences Studies, 3(3), 205-216.
 • Claridge, T. (2004). Designing social capital sensitive participation methodologies. Report. Social Capital Research, Brisbane, Australia.
 • Conrad Fred R. (2015) Adam Purple, Eccentric Environmentalist and Gardener in New York, Dies at 84, (https://www.nytimes.com/2015/09/16/nyregion/adam-purple-eccentric-environmentalist-and-gardener-in-new-york-dies-at-84.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çukurçayır, M.A. (2006). Siyasal katılma ve yerel demokrasi. Konya: Çizgi Kitabevi
 • Eren, V. Yılmaz, V. (2018). Büyükşehir belediye yönetiminde karar alma sürecinde etkinlik ve verimlilik problemi: Hatay örneği. International Journal of Academic Value Studies, 4 (19), 518-533.
 • Farrar Sarah (2012), Vacant Lot Of Cabbages’ Is A Historical Guerilla Art Installation (http://creativeresistance.org/vacant-lot-of-cabbages-is-a-historical-guerilla-art-installation/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Halla, D., Katko T., Mulas S. A., Lobina E. ve de la Mottea R. (2007). Decision-making and participation: The Watertime results, Utilities Policy, 15(2), 151-159
 • (https://kewbridgeecovillage.wordpress.com/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://utopianfrontiers.com/guerilla-gardening/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.biodiversity.ru/coastlearn/bio-eng/boxes/locpart.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.thecommonstudio.com/greenaid/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://anydayguide.com/calendar/1956), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/Consultation-and-Participation- Overview.pdf), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/guerrilla-gardening), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://acidheroes.wordpress.com/2015/01/06/a-brief-history-of-peoples-park-from-1969-to-the-present/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.peoplespark.org/wp/news-feed/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Hussein, K. (1995) Participatory ideology and practical development: Agency control in a fisheries project, Kariba Lake. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright), Intermediate Technology Publications: London
 • Irving S. (2011), Leaf Street: Radical gardening in the city (https://radicalmanchester.wordpress.com/2011/05/22/leaf-street-radical-gardening-in-the-city/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kelly, A. (1995) a mud map for landcarers: The technique of participatory research. In Participative Approaches for Landcare: Perspectives, Policies, Programs. (Ed. K Keith). Australian Academic Press: Brisbane.
 • Lane, J. (1995) Non-governmental organizations and participatory development: the concept in theory versus the concept in practice. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright).,Intermediate Technology Publications: London
 • Lundberg, J. (2009). Guerrilla gardening gets going. http://www.culturechange.org/cms/content/view/496/65/ 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Okur, F., Çakıcı, B. A. (2011). Küreselleşme sürecinde yerelleşme ve yerel demokrasi. Akademik Bakış Dergisi, 11, Ocak, 1694-528x.
 • Reynolds, R. (2009). On guerrilla gardening: A handbook for gardening without boundaries. Bloomsbury UK
 • Scott‐Ladd, B., Marshall, V. (2004). Participation in decision making: A matter of context?, Leadership & Organization Development Journal, 25(8), 646-662, https://doi.org/10.1108/01437730410564988
 • Uhlaner, C.J. (2001). Political participation. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 11078-11082
 • World Bank. (1995). Contribution of people's participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects. (Rapor No: 38294.)
 • Zanetti, O. (2007). Guerrilla gardening geographers and gardeners, actors and networks: Reconsidering urban public space. http://www.guerrillagardening.org/books/ZanettiGG.pdf 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.

Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik

Yıl 2019, Cilt: 10 Sayı: 27, 714 - 732, 31.08.2019
https://doi.org/10.31198/idealkent.591666

Öz

Demokrasi kavramını
sadece halk yönetimi veya halk egemenliği sınırlarına hapsetmek yani etimolojik
bir bağlamda değerlendirmek yanlış olacaktır. Zira demokrasinin oluşmasını
sağlayan en önemli etken olan katılımın şekli ve muhteviyatı sürekli değişmektedir.
Yerel demokrasi ve katılım kavramları da bu bağlamda hızlı bir değişim ve
genişleme yaşamaktadır. Zira günümüzde yerel yönetimler demokrasinin yaşanması
açısından sağladığı kolaylık ve erişebilirlik açısından bir okul vazifesi
görmektedir.
Son dönemde yaşanan
teknolojik gelişmeler bireylerin yönetime olan mesafesini hem yerel hem de
merkezi düzeyde azaltmıştır. Bireyler artık özellikle karar alma süreçlerine
daha çok katılmanın yeni imkânlarını bulmuşlardır. Fakat demokrasinin
mücadeleci ve aykırı yönü halkın katılımını sadece belli araçlarla sınırlamayı
kabul etmemektedir. Nitekim bireyler kendilerine has yeni yöntemler
geliştirmektedir. Bireylerin bu yöntemlerinin kabul edilmemesi veya dikkate
alınmaması gibi bir durum söz konusu olamaz. Bu katılım yollarından biri de
aykırı bahçecilik veya literatürde geçen ismi ile gerilla bahçeciliğidir.
Çalışmanın temel amacı
yeni bir yerel katılım yöntemi olan aykırı bahçecilik kavramını açıklamak ve
Dünya’daki durumu üzerinden ele almaktır. Bu bağlamda yerel katılım ve kavramın
yaşadığı değişim ele alınmış, yeni gelişen yerel katılım yöntemleri ortaya
konulmuş ve Dünya’daki durum analiz edilmiştir. Sonuç olarak bu aykırı yöntemin
demokratik bir yöntem olarak ne ifade ettiği ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Aydın, A. (2019). Olumlu ve olumsuz manası ile siyasal katılım türlerinin incelenmesi. OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 10(17), 2119-2138. DOI: 10.26466/ opus.509050
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2012). Yerel demokrasi ve katılım: Kahramanmaraş ve Hatay illerinin karşılaştırılması. II. Bölgesel Sorunlar ve Türkiye Sempozyumu, 1-2 Ekim 2012, Kahramanmaraş, .
 • Belli, A. ve Aydın, A. (2016). 6360 sayılı yasa ile kapatılan belde belediyelerinin hizmette etkinlik ve verimlilik temsil sorunsalı üzerine bir alan araştırması: Önsen belediyesi örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (43), 1698-1713.
 • Akıncı, B. (2017). 15 Temmuz darbe girişiminde kamuoyunun göstermiş olduğu tavırsal yaklaşımın pekişmiş demokrasi açısından değerlendirilmesi. International Journal Of Dısciplines Economics & Admınistrative Sciences Studies, 3(3), 205-216.
 • Claridge, T. (2004). Designing social capital sensitive participation methodologies. Report. Social Capital Research, Brisbane, Australia.
 • Conrad Fred R. (2015) Adam Purple, Eccentric Environmentalist and Gardener in New York, Dies at 84, (https://www.nytimes.com/2015/09/16/nyregion/adam-purple-eccentric-environmentalist-and-gardener-in-new-york-dies-at-84.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Çukurçayır, M.A. (2006). Siyasal katılma ve yerel demokrasi. Konya: Çizgi Kitabevi
 • Eren, V. Yılmaz, V. (2018). Büyükşehir belediye yönetiminde karar alma sürecinde etkinlik ve verimlilik problemi: Hatay örneği. International Journal of Academic Value Studies, 4 (19), 518-533.
 • Farrar Sarah (2012), Vacant Lot Of Cabbages’ Is A Historical Guerilla Art Installation (http://creativeresistance.org/vacant-lot-of-cabbages-is-a-historical-guerilla-art-installation/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Halla, D., Katko T., Mulas S. A., Lobina E. ve de la Mottea R. (2007). Decision-making and participation: The Watertime results, Utilities Policy, 15(2), 151-159
 • (https://kewbridgeecovillage.wordpress.com/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://utopianfrontiers.com/guerilla-gardening/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.biodiversity.ru/coastlearn/bio-eng/boxes/locpart.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.thecommonstudio.com/greenaid/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://anydayguide.com/calendar/1956), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://regulationbodyofknowledge.org/wp-content/uploads/2013/03/Consultation-and-Participation- Overview.pdf), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://dictionary.cambridge.org/tr/s%C3%B6zl%C3%BCk/ingilizce/guerrilla-gardening), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.guerrillagardening.org/ggwar.html), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://www.socialcapitalresearch.com/designing-social-capital-sensitive-participation-methodologies/definition-participation/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (https://acidheroes.wordpress.com/2015/01/06/a-brief-history-of-peoples-park-from-1969-to-the-present/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • (http://www.peoplespark.org/wp/news-feed/), 04.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Hussein, K. (1995) Participatory ideology and practical development: Agency control in a fisheries project, Kariba Lake. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright), Intermediate Technology Publications: London
 • Irving S. (2011), Leaf Street: Radical gardening in the city (https://radicalmanchester.wordpress.com/2011/05/22/leaf-street-radical-gardening-in-the-city/), 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Kelly, A. (1995) a mud map for landcarers: The technique of participatory research. In Participative Approaches for Landcare: Perspectives, Policies, Programs. (Ed. K Keith). Australian Academic Press: Brisbane.
 • Lane, J. (1995) Non-governmental organizations and participatory development: the concept in theory versus the concept in practice. In Power and Participatory Development. (Ed. S Wright).,Intermediate Technology Publications: London
 • Lundberg, J. (2009). Guerrilla gardening gets going. http://www.culturechange.org/cms/content/view/496/65/ 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
 • Okur, F., Çakıcı, B. A. (2011). Küreselleşme sürecinde yerelleşme ve yerel demokrasi. Akademik Bakış Dergisi, 11, Ocak, 1694-528x.
 • Reynolds, R. (2009). On guerrilla gardening: A handbook for gardening without boundaries. Bloomsbury UK
 • Scott‐Ladd, B., Marshall, V. (2004). Participation in decision making: A matter of context?, Leadership & Organization Development Journal, 25(8), 646-662, https://doi.org/10.1108/01437730410564988
 • Uhlaner, C.J. (2001). Political participation. International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, 11078-11082
 • World Bank. (1995). Contribution of people's participation: Evidence from 121 Rural Water Supply Projects. (Rapor No: 38294.)
 • Zanetti, O. (2007). Guerrilla gardening geographers and gardeners, actors and networks: Reconsidering urban public space. http://www.guerrillagardening.org/books/ZanettiGG.pdf 02.02.2019 tarihinde erişilmiştir.
Toplam 32 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Abdullah Aydın 0000-0002-1785-4999

Yayımlanma Tarihi 31 Ağustos 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 10 Sayı: 27

Kaynak Göster

APA Aydın, A. (2019). Bir Yerel Katılım Yolu Olarak Aykırı Bahçecilik. İDEALKENT, 10(27), 714-732. https://doi.org/10.31198/idealkent.591666