Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜLTÜREL UYUMA YÖNELİK BİR UYGULAMA

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 9, 30.06.2020

Öz

Farklı dil, din, eğitim, sosyal çevre ve gelenekler gibi pek çok etken kültür boyutunu etkilemekte ve uluslararası alanlarda faaliyette bulunan işletmelerin göz ardı edemeyeceği bir önem arz etmektedir. Küreselleşen dünyada işletme yöneticilerinin bu kültürel farklılıklara uyum sağlamaları; firmaların hitap ettikleri pazarlarda tutunabilmeleri ve gelişmeleri adına dikkat etmeleri gereken bir konu halini almıştır.
Çalışmada, bu kültürel farklılıkların uluslararası işletme yönetimine etkisini incelemek amaçlanmıştır. Kütahya ilinde uluslararası faaliyetlerde bulunan bir porselen işletmesi üzerinde, yüz yüze görüşme tekniği ile bir uygulama gerçekleştirilmiş ve sonuçlar incelenmiştir.
Kültürel farklılıkların etkisinin, bölgeden bölgeye değişmekte olduğu görülmüş, bu uluslararası pazarların tüketim tercihlerinde kültürel unsurlardan etkilenme yoğunlukları ve özellikle ürün tasarımı konusundaki farklılıkların belirginliği gözlemlenmiştir. Araştırma sonucunda uluslararası işletmelerin yönetiminde, hitap edilecek hedef kitlenin; kültür, istek ve ihtiyaçlarını bilmenin önemine dikkat çekilmiştir ve aracı olarak yerel distribütörler ile çalışılması ile karşılaşılan kültürel farklılıklardan kaynaklı oluşabilecek sorunların en aza indirgendiği görülmektedir.

Kaynakça

  • Aydın, N., Koparal. C., Şahin. M., Tenekecioğlu, B.,(2001), Uluslararası İşletmecilik, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Can, E. (2012),Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama, 4. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Ekinci, D., (2015), Global İşletmelerde Pazarlama İletişimi ve Kültürlerarası İletişimin Önemi: THY Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.Erkutlu, H., ve Eryiğit, S. (2001), Uluslararasılaşma Süreci. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 149-164.Ersöz, N., (1986), Kültürün Yönetim Anlayışına Etkileri ve Kültür Farklılıklarının Yönetimde Oluşturduğu Değişiklikler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Helvacıoğlu N., (2007), Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Mutlu, E., (2005),Uluslararası İşletmecilik, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Sllamniku, O., (2016) Uluslararası İşletmeleri Başarıya Götüren Faktörler: Kosova’daki Türk İşletmeleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.Soydaş, A., (2001), Çokuluslu İşletmelerde Kurum Kültürü ve Halkla İlişkiler Uygulamaları-Marmara Bölgesi Sanayi Sektöründe Çokuluslu İşletmelerde Kültürel Birliğin Oluşturulmasındaki Halkla İlişkiler Uygulamalarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Yeşil, S., (2009), Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, 16. Sayı, Kahramanmaraş.Zulfugarova, N., (2015),Küresel Markaların Yerel Pazarlardaki Reklam Stratejileri ile Kültürel Farklılıklar Arasındaki İlgi Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

PRACTICE FOR CULTURAL ADAPTATION IN INTERNATIONAL BUSINESSES

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 1 - 9, 30.06.2020

Öz

Many factors such as language, religion, education, social environment and traditions affect the cultural dimension and it is so important that enterprises operating in international fields cannot ignore. In the globalizing world, business managers adapting to these cultural differences; has become a subject that companies need to take care of in order to be able to hold and develop in the markets they appeal.
The aim of this study is to examine the effects of these cultural differences on international business management. An application was carried out with face-to-face interview technique on a porcelain plant in Kütahya, which is performing international activities and the results were examined. 

It has been observed that the effects of cultural differences vary from region to region and the intensity of these international markets' consumption preferences is influenced by cultural factors and especially the differences in product design are observed. As a result of the research, the importance of the target audience to be addressed and knowing the culture, demands and needs is emphasized and it is seen that the problems that may arise from the cultural differences encountered with working with local distributors are minimized.

Kaynakça

  • Aydın, N., Koparal. C., Şahin. M., Tenekecioğlu, B.,(2001), Uluslararası İşletmecilik, 1. Baskı, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.Can, E. (2012),Uluslararası İşletmecilik Teori ve Uygulama, 4. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Ekinci, D., (2015), Global İşletmelerde Pazarlama İletişimi ve Kültürlerarası İletişimin Önemi: THY Örneği, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli.Erkutlu, H., ve Eryiğit, S. (2001), Uluslararasılaşma Süreci. Gazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 149-164.Ersöz, N., (1986), Kültürün Yönetim Anlayışına Etkileri ve Kültür Farklılıklarının Yönetimde Oluşturduğu Değişiklikler, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.Helvacıoğlu N., (2007), Çokuluslu İşletmelerde Rekabet Avantajı Sağlamanın Bir Aracı Olarak Kültürel Farklılıkların Yönetimi, Doktora Tezi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.Koçel, T., (2003), İşletme Yöneticiliği, 9. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Mutlu, E., (2005),Uluslararası İşletmecilik, 2. Baskı, Beta Yayınevi, İstanbul.Sllamniku, O., (2016) Uluslararası İşletmeleri Başarıya Götüren Faktörler: Kosova’daki Türk İşletmeleri, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.Soydaş, A., (2001), Çokuluslu İşletmelerde Kurum Kültürü ve Halkla İlişkiler Uygulamaları-Marmara Bölgesi Sanayi Sektöründe Çokuluslu İşletmelerde Kültürel Birliğin Oluşturulmasındaki Halkla İlişkiler Uygulamalarını Saptamaya Yönelik Bir Araştırma, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul. Yeşil, S., (2009), Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İİBF Dergisi, 16. Sayı, Kahramanmaraş.Zulfugarova, N., (2015),Küresel Markaların Yerel Pazarlardaki Reklam Stratejileri ile Kültürel Farklılıklar Arasındaki İlgi Üzerine Bir Uygulama, Yüksek Lisans Tezi, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ezgi KOŞAR
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0003-1810-9381
Türkiye


Harun BÜBER
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
0000-0002-3447-6272
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Koşar, E. & Büber, H. (2020). ULUSLARARASI İŞLETMELERDE KÜLTÜREL UYUMA YÖNELİK BİR UYGULAMA . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 3 (1) , 1-9 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/55641/571166