Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

TMS 20 - DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDININ ÖRNEK UYGULAMALARLA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 24 - 41, 30.06.2020

Öz

Devletler çeşitli nedenlerden dolayı işletmeleri yatırım yapmaya özendirmek amacıyla teşvik sistemini kullanmaktadırlar. Devletlerin, işletmeleri yatırıma teşvik sebebi ekonomik, siyasi ve sosyal nedenlerle olabileceği gibi, teşvik politikasında kullandığı araçlar doğrudan ya da dolaylı, maddi veya gayri maddi şekillerde olabilir. Devlet teşviklerinin süreklilik arz etmemesi ve her işletmenin teşviklerden yararlanamaması, işletmelerin finansal tablolarında karışıklığa sebep olabilmektedir. Bu karışıklığa engel olmak için ülkemizde “TMS 20 - Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı” uygulanmaktadır.
Çalışmada öncelikle devlet teşviki kavramı ve ülkemizde uygulanan devlet teşvikleri kısaca anlatılmış, daha sonra TMS 20 örnek uygulamalarla birlikte açıklanmıştır. Sonuç kısmında
ise TMS 20’de yer alan hükümlere yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Kaynakça

 • Çırpan, E. (2010). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Açısından Karşılaştırılması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eser, E. (2011). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.
 • Karasioğlu, F. ve Kınalı, F. (2017). TMS - 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilme ve Finansal Raporlama Süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20 (2), 140-150.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 431-453.
 • Tunçez, A. H. ve Ateş, A. (2016). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı (TMS 20) Kapsamında Turizm Sektöründe Muhasebe İşlemleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. Yıl Özel Sayısı), 87-96.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (t.y.). Erişim Tarihi: 19.03.2020, http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • Yayar, R. ve Demir, Y. (2012). Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri: Tokat İlinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (39), 119-146.
 • Yıldız, F., Topal, Y. ve Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standartı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 295-312.
 • Yılmaz Uzun, S. (2019). Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesinin Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS - BOBİ FRS) ile Vergi Sistemi Kapsamında İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zeytinoğlu, E. ve Gönen, S. (2015). Devlet Teşvik ve Yardımlarının TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesine Yönelik Değerlendirmeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (45), 175-189.
 • “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ”. (2005). T.C. Resmi Gazete, 25983, 1 Kasım 2005.
 • “On Birinci Kalkınma Planı”. (2019). T.C. Resmi Gazete, 30480, 23 Temmuz 2019.
 • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”. (2012). T.C. Resmi Gazete, 28328, 19 Haziran 2012.
 • “1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”. (1992). T.C. Resmi Gazete, 21447, 26 Aralık 1992.
 • “13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”. (2018). T.C. Resmi Gazete, 30488, 24 Temmuz 2018.
 • “703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”. (2018). T.C. Resmi Gazete, 30473, 9 Temmuz 2018.

EVALUATION OF TAS 20 - ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS AND DISCLOSURE OF GOVERNMENT ASSISTANCE WITH APPLICATION EXAMPLES

Yıl 2020, Cilt: 3 Sayı: 1, 24 - 41, 30.06.2020

Öz

Governments use the incentive system to encourage businesses to invest for various reasons. The reasons that governments incentivize businesses to invest can be for economic, political and social reasons and the tools used in incentive policy can be direct or indirect, financial or non financial. The fact that government incentives are not continuous and every business cannot benefit from incentives may cause confusion in the financial statements of the enterprises. In order to prevent this confusion “TAS 20 - Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance Standard” is applied in our country.
In the study firstly the concept of government grants and government grants applied in our country have been briefly explained and later TAS 20 has been explained with sample practices. In the conclusion part, evaluations were made regarding the regulations in TAS 20.

Kaynakça

 • Çırpan, E. (2010). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesinin Türkiye Muhasebe Standartları ve Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri Açısından Karşılaştırılması. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Eser, E. (2011). Türkiye’de Uygulanan Yatırım Teşvik Sistemleri ve Mevcut Sistemin Yapısına Yönelik Öneriler. Ankara: T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı.
 • Karasioğlu, F. ve Kınalı, F. (2017). TMS - 20 Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilme ve Finansal Raporlama Süreci. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 20 (2), 140-150.
 • Tekşen, Ö. (2010). TMS 20 Standardındaki Devlet Teşvikleri ile Türkiye’de Yeni Teşvik Sisteminde Yatırıma Sağlanan Desteklerin Muhasebe ve Vergi Açısından İncelenmesi. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 29 (2), 431-453.
 • Tunçez, A. H. ve Ateş, A. (2016). Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması Standardı (TMS 20) Kapsamında Turizm Sektöründe Muhasebe İşlemleri. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi, 19 (41. Yıl Özel Sayısı), 87-96.
 • Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı. (t.y.). Erişim Tarihi: 19.03.2020, http://www.sbb.gov.tr/kalkinma-planlari/
 • Yayar, R. ve Demir, Y. (2012). Bölgesel Kalkınma ve Yatırım Teşvikleri: Tokat İlinde Bir Uygulama. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (39), 119-146.
 • Yıldız, F., Topal, Y. ve Küçükkahraman, B. (2012). Sanayi İşletmelerine Verilen Teşviklerin “TMS 20: Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması” Standartı Işığında İncelenmesi ve Muhasebeleştirilmesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14 (1), 295-312.
 • Yılmaz Uzun, S. (2019). Devlet Teşvik ve Yardımlarının Muhasebeleştirilmesinin Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS - BOBİ FRS) ile Vergi Sistemi Kapsamında İncelenmesi ve Türkiye Uygulaması. İstanbul: İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Zeytinoğlu, E. ve Gönen, S. (2015). Devlet Teşvik ve Yardımlarının TMS 20 Kapsamında Muhasebeleştirilmesine Yönelik Değerlendirmeler. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (45), 175-189.
 • “Devlet Teşviklerinin Muhasebeleştirilmesi ve Devlet Yardımlarının Açıklanması (TMS 20) Hakkında Tebliğ”. (2005). T.C. Resmi Gazete, 25983, 1 Kasım 2005.
 • “On Birinci Kalkınma Planı”. (2019). T.C. Resmi Gazete, 30480, 23 Temmuz 2019.
 • “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”. (2012). T.C. Resmi Gazete, 28328, 19 Haziran 2012.
 • “1 Sıra No’lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği”. (1992). T.C. Resmi Gazete, 21447, 26 Aralık 1992.
 • “13 Sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi”. (2018). T.C. Resmi Gazete, 30488, 24 Temmuz 2018.
 • “703 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname”. (2018). T.C. Resmi Gazete, 30473, 9 Temmuz 2018.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Gökay ONUR
Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 3 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Onur, G. (2020). TMS 20 - DEVLET TEŞVİKLERİNİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ VE DEVLET YARDIMLARININ AÇIKLANMASI STANDARDININ ÖRNEK UYGULAMALARLA DEĞERLENDİRİLMESİ . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 3 (1) , 24-41 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/55641/714247