Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 57 - 86, 30.06.2021

Öz

Bu çalışmanın amacı, hisse senetleri BIST-100'de işlem gören üç farklı gruptan seçilen bankaların denetim görüşlerinin açıklandığı yakın tarih öncesi ve sonrasında hisse senetleri fiyatlamalarında meydana gelen değişikliği araştırmaktır. Araştırma kapsamında hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören yabancı sermayeli katılım bankası, kamu sermayeli mevduat bankası ve özel sermayeli mevduat bankasının 2011-2020 yılları arasında senede üç ara dönem ve bir yıl sonu mali verilerine göre görüş bildirilen 120 bağımsız denetim raporu incelenmiştir. Analiz yöntemi olarak T-testi ve Olay Çalışması (Event Study) kullanılmış üç bankanın hisse senedi kapanış fiyatları ve endeks değerlerinin (-10,+10) ortalaması hesaplanarak değişim grafiğinin yönü tespit edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre test sonuçları olay aralığında istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş ve denetçi görüşünün, hisse senedi performansı ve getirisinde etkisinin olduğu görülmüştür. Yatırımcı kararlarında üç bankada farklı grafik eğrilerinin olduğu gözlemlenen denetim görüşlerinin yatırımcı kararlarını pekiştirici yönde etkilediği görülmüştür.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. (2020). Borsa İstanbul (BİST) Şirketlerinin 2017 Ve 2018 Yıllarındaki Denetim Görüşleri İle Bağımsız Denetçi Raporlarında Verilen Görüşün Dayanağının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış/Accounting & Auditing Review, 19(59), 1-18.
 • Ayanoğlu, Y., & Dölen, T. (2020). Sınırlı Olumlu Görüş Verilen Denetim Raporlarının İçerik Analizi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 703-720.
 • BDDK 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, (2005). https://www.bddk.org-.tr/ContentBd-dk/dokuman/mevzuat_0001.pdf, Erisim Tarihi: 24.12.2020.
 • Bozcuk, A. E. (2018). Türkiye’deki Bağımsız Denetim Şirketlerinin Uluslararası Denetim Ağlarına Üyeliği ve Gelir Etkisi . SSS Journal Vol:4, Issue:21 pp.3316-3325.
 • Çakmak, N. (2006). İşletmelerde İç ve Dış (Bağımsız) Denetim Faaliyetleri ve Bankalarda Uygulanışı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli,
 • Çalık, E. B. (2016). Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE). Van.
 • Gaganis, C., Pasiouras, F., & Spathis, C. (2013). Regulations and Audit Opinions: Evidence from EU Banking Institutions. Computational Economics, 41(3), 387-405.
 • Garanti Bankası 2020 Faaliyet Raporu, (2021). https://www.garantibbvai-nvestorrelations.com/tr/kutuphane/raporlar/Finansal-Raporlar-veTablolar/1370/0/0, Erişim Tarihi: 05.03.2021
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Vol. 5). Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Kara, S. (2015). Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Anormal Getirileri Üzerine Etkisinin 2009-2014 Yılları Bazında Ölçümlenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 8(2): 137-152.
 • Kutukız, D., & Öncü, A. (2009). Bağımsız Denetimin Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetimin Gelişmesine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 131-139 . Küçük, A. (2014). Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği. Ekonomik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (6), 104-122.
 • Mat, M. & Önal, S. (2019). Bağımsız Denetim Raporlarında Denetim Görüşünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sanayi Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 733-760.
 • Ocak, M. (2016). Kâr Yönetimi, Bağımsız Denetim Görüşü ve Denetim Firması Değişimi Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Business & Economics Research Journal, 7(3): 89-110.
 • Özgüven, E. (2015). Borsada Son 10 Yıllık Dönemde Öne Çıkan Gelişmeler, https://bigpara.hurriyet.com.tr/bigparayazarlari/emreozguven/borsada-son-10-yillik-donemde-onecikangelismeler_ID985508/, Erisim Tarihi: 04.02.2021.
 • Sağım, K., & Reis, Ş. G. (2020). Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), 649-662.
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması Event Study Yöntemi ile Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 147-162.
 • Sakarya, Ş., & Sezgin, H. (2015). Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST’de bir Uygulama. Bankacılar Dergisi, Sayı 92: 5-25.
 • Salawu, R. O., Moromoke Oladejo, T., & Godwin, I. (2017). Going Concern and Audit Opinion of Nigerian Banking Industry. Revista Internacional Administracion & Finanzas, 9(1), 63-72.
 • Sihombing, J., Pangaribuan, H., & Sagala, E. (2017). The Study of Total Cash Dividend, Corporate Size, Audit Opinion and Share Price within Banking Companies in Indonesia. In Abstract Proceedings International Scholars Conference (Vol. 5, No. 1, pp. 141-141).
 • Suryanto, T. (2016). Islamic Work Ethics and Audit Opinions: Audit Professionalism and Dysfunctional Behavior as Intervening Variables. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(1), 49-64.
 • Taufani, E., & RadenSeptianDwi, H. (2020). The Effects Of Profitability And Investment Decisions on Receipt Of Going Concern Audit Opinions. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(4), 3361-3376.
 • Trpeska, M., Atanasovski, A., & Bozinovska, Z. (2017). The relevance of financial information and contents of the new audit report for lending decisions of commercial banks. Accounting and Management Information Systems, 16(4), 455-471
 • Uyar U. ve Küçükkaplan İ. (2012). Finansal Tablolarda Yapılan Hile Ve Hataların Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi” http://icongfesr2011. tolgaerdogan.net/documents/national_presantations/ UL15.pdf, (24.08.2012)
 • Uysal, A. (2016). Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedinin Hukuki Niteliği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırmaları Dergisi, Sayı 1:317-346
 • Yaşar, A. (2017). İşletmenin Sürekliliğinde Ortaya Çıkan Belirsizliğin Bağımsız Denetim Raporlarındaki Denetçi Görüşleri Açısından İncelenmesi: BİST’ de İşlem Gören Sınai Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 58-85.

THE EFFECT OF INDEPENDENT AUDIT OPINION ON SHARE RETURNS IN THE BANKING SECTOR: BORSA ISTANBUL APPLICATION

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 57 - 86, 30.06.2021

Öz

The purpose of this study is to investigate the effects of the audit opinions on banks selected from three different groups whose stocks are traded on BIST-100 and focus on the changes in their pricing of stocks before and after the recent announcement of audit opinions. Within the scope of the research, 120 independent audit reports, whose opinions were submitted according to the financial data of the participation bank with foreign capital, the state-owned deposit bank, and the private capital deposit bank, whose stocks are traded on Borsa Istanbul, between 2011 and 2020, are examined. T-test and Event Study are used as the analysis method and the direction of the change graph is determined by calculating the average of the stock closing prices and index values (-10,+10) of three banks. As a result of that, the test results are found to be statistically significant in the event interval and it is observed that the auditor's opinion has an effect on the performance and return of the stock. It is observed that different investor decisions on the three banks are shaped by the audit opinions and these opinions also have reinforced the investor decisions.

Kaynakça

 • Akdoğan, N. (2020). Borsa İstanbul (BİST) Şirketlerinin 2017 Ve 2018 Yıllarındaki Denetim Görüşleri İle Bağımsız Denetçi Raporlarında Verilen Görüşün Dayanağının İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe ve Denetime Bakış/Accounting & Auditing Review, 19(59), 1-18.
 • Ayanoğlu, Y., & Dölen, T. (2020). Sınırlı Olumlu Görüş Verilen Denetim Raporlarının İçerik Analizi. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(3), 703-720.
 • BDDK 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu, (2005). https://www.bddk.org-.tr/ContentBd-dk/dokuman/mevzuat_0001.pdf, Erisim Tarihi: 24.12.2020.
 • Bozcuk, A. E. (2018). Türkiye’deki Bağımsız Denetim Şirketlerinin Uluslararası Denetim Ağlarına Üyeliği ve Gelir Etkisi . SSS Journal Vol:4, Issue:21 pp.3316-3325.
 • Çakmak, N. (2006). İşletmelerde İç ve Dış (Bağımsız) Denetim Faaliyetleri ve Bankalarda Uygulanışı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kocaeli,
 • Çalık, E. B. (2016). Geleneksel Bankalar İle Katılım Bankalarının Finansal Performanslarının Basel III Kriterleri Açısından Kıyaslanması. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü (SBE). Van.
 • Gaganis, C., Pasiouras, F., & Spathis, C. (2013). Regulations and Audit Opinions: Evidence from EU Banking Institutions. Computational Economics, 41(3), 387-405.
 • Garanti Bankası 2020 Faaliyet Raporu, (2021). https://www.garantibbvai-nvestorrelations.com/tr/kutuphane/raporlar/Finansal-Raporlar-veTablolar/1370/0/0, Erişim Tarihi: 05.03.2021
 • Kalaycı, Ş. (2010). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Vol. 5). Ankara: Asil Yayın Dağıtım
 • Kara, S. (2015). Denetim Görüşlerinin Hisse Senedi Anormal Getirileri Üzerine Etkisinin 2009-2014 Yılları Bazında Ölçümlenmesi. Muhasebe ve Vergi Uygulamalari Dergisi (MUVU)/Journal of Accounting & Taxation Studies (JATS), 8(2): 137-152.
 • Kutukız, D., & Öncü, A. (2009). Bağımsız Denetimin Anonim Ortaklıklarda Kurumsal Yönetimin Gelişmesine Etkisi. Muhasebe ve Finansman Dergisi, (41), 131-139 . Küçük, A. (2014). Bireysel Yatırımcıları Finansal Yatırım Kararına Yönlendiren Faktörlerin Davranışsal Finans Açısından Ele Alınması: Osmaniye Örneği. Ekonomik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (6), 104-122.
 • Mat, M. & Önal, S. (2019). Bağımsız Denetim Raporlarında Denetim Görüşünü Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Borsa İstanbul İmalat Sanayi Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Uygulama. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 21(3), 733-760.
 • Ocak, M. (2016). Kâr Yönetimi, Bağımsız Denetim Görüşü ve Denetim Firması Değişimi Arasındaki İlişkiler: Borsa İstanbul İmalat Sektörüne Yönelik Bir Araştırma. Business & Economics Research Journal, 7(3): 89-110.
 • Özgüven, E. (2015). Borsada Son 10 Yıllık Dönemde Öne Çıkan Gelişmeler, https://bigpara.hurriyet.com.tr/bigparayazarlari/emreozguven/borsada-son-10-yillik-donemde-onecikangelismeler_ID985508/, Erisim Tarihi: 04.02.2021.
 • Sağım, K., & Reis, Ş. G. (2020). Bağımsız Denetim Görüşünün Hisse Senedi Getirileri Üzerine Etkisi: Borsa İstanbul Uygulaması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 15(2), 649-662.
 • Sakarya, Ş. (2011). İMKB Kurumsal Yönetim Endeksi Kapsamındaki Şirketlerin Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu ve Hisse Senedi Getirileri Arasındaki İlişkinin Olay Çalışması Event Study Yöntemi ile Analizi. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, 7(13), 147-162.
 • Sakarya, Ş., & Sezgin, H. (2015). Sendikasyon Kredisi Kullanımının Bankaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi: Olay Çalışması Yöntemiyle BİST’de bir Uygulama. Bankacılar Dergisi, Sayı 92: 5-25.
 • Salawu, R. O., Moromoke Oladejo, T., & Godwin, I. (2017). Going Concern and Audit Opinion of Nigerian Banking Industry. Revista Internacional Administracion & Finanzas, 9(1), 63-72.
 • Sihombing, J., Pangaribuan, H., & Sagala, E. (2017). The Study of Total Cash Dividend, Corporate Size, Audit Opinion and Share Price within Banking Companies in Indonesia. In Abstract Proceedings International Scholars Conference (Vol. 5, No. 1, pp. 141-141).
 • Suryanto, T. (2016). Islamic Work Ethics and Audit Opinions: Audit Professionalism and Dysfunctional Behavior as Intervening Variables. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah, 8(1), 49-64.
 • Taufani, E., & RadenSeptianDwi, H. (2020). The Effects Of Profitability And Investment Decisions on Receipt Of Going Concern Audit Opinions. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology, 17(4), 3361-3376.
 • Trpeska, M., Atanasovski, A., & Bozinovska, Z. (2017). The relevance of financial information and contents of the new audit report for lending decisions of commercial banks. Accounting and Management Information Systems, 16(4), 455-471
 • Uyar U. ve Küçükkaplan İ. (2012). Finansal Tablolarda Yapılan Hile Ve Hataların Firmaların Hisse Senedi Getirilerine Etkisi” http://icongfesr2011. tolgaerdogan.net/documents/national_presantations/ UL15.pdf, (24.08.2012)
 • Uysal, A. (2016). Limited Şirketlerde Nama Yazılı Pay Senedinin Hukuki Niteliği. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırmaları Dergisi, Sayı 1:317-346
 • Yaşar, A. (2017). İşletmenin Sürekliliğinde Ortaya Çıkan Belirsizliğin Bağımsız Denetim Raporlarındaki Denetçi Görüşleri Açısından İncelenmesi: BİST’ de İşlem Gören Sınai Şirketlerine Yönelik Bir Araştırma. Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi, 19(1), 58-85.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Cenk AYDOĞAN
Bir kuruma bağlı değildir
0000-0003-1750-2261
Türkiye


Ayşe YERELİ
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-3174-6473
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Aydoğan, C. & Yereli, A. (2021). BANKACILIK SEKTÖRÜNDE BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜNÜN HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ÜZERİNE ETKİSİ: BORSA İSTANBUL UYGULAMASI . Izmir Democracy University Social Sciences Journal , 4 (1) , 57-86 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/idusos/issue/63357/940733