Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2021, Cilt: 4 Sayı: 1, 8 - 18, 29.12.2021
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1008467

Öz

Bu çalışmanın amacı; sporcuların psikolojik becerilerinin farklı değişkenlere göre incelenmesidir. Araştırmanın evrenini 2020-2021 yılında İstanbulda farklı kulüplerde futbol, voleybol, tenis, yüzme ve atletizm branşlarıyla ilgilenen sporculardan oluşmaktadır. Örneklemini, Avcılar, Beylikdüzü ve Bakırköy’de çeşitli külüplerde en az 3 yıl spor geçmişine sahip 218 kadın ve 210 erkek toplamda 428 sporcudan . Araştırmada “Kişisel Bilgi Formu” ve Erhan ve ark. (2015) tarafından Türkçe geçerlik ve güvenirliği yapılmış.“Sporcuların Psikolojik Becerilerini Değerlendirme Ölçeği” kullanılmıştır. Veriler parametrik testler uygulanarak analiz edilmiştir.Verilerin analizinde SPSS 25.0 paket programı uygulanmış. Normal dağılım gösterdiği için parametrik testler yapıldı.
Analizler sonucunda araştırmaya dâhil olan sporcuların psikolojik beceri değerlendirme puanı ve alt boyutlarında sporcuların cinsiyet, yaş, eğitim durumu, spor yılı, spor branşı ve milli sporcu olma durumu değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur (p<0.05). Ayrıca voleybol (X=76,43) branşının ilgilenenlerin psikolojik beceri düzeylerinin futbol (X=63,43), tenis (X=75,10) yüzme (X=64,64) ve atletizm (X=68,60) branşı ile ilgilenenlerden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Kaynakça

  • Gill, D. L., Williams, L. ve Reifsteck, E. J. (2017). Psychological dynamics of sport and exercise. Human Kinetics, Champaign.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Spor Hekimliği
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yunus ŞAHİNLER
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı (DR)
0000-0002-5268-020X
Türkiye

Erken Görünüm Tarihi 25 Aralık 2021
Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 4 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Şahinler, Y. (2021). SPORCULARIN PSİKOLOJİK BECERİ DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ . Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 4 (1) , 8-18 . DOI: 10.48133/igdirsbd.1008467

21116