Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Üniversite Öğrencilerine Göre Spor Ve Değerler Eğitimi

Yıl 2023, Cilt: 6 Sayı: 1, 67 - 76, 30.07.2023
https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1316079

Öz

Çalışmada, toplumsal öneme sahip olan değerlerimizin spor ve eğitim yoluyla yeni nesillere aktarılmasında sporun; cinsiyet, eğitim görülen okul, yaş ve spor geçmişi değişkenleri üzerinde farklılık oluşturulmas düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini 2022-2023 eğitim öğretim döneminde üniversite eğitimine devam eden öğrenciler, örneklem grubunu ise yine bu öğrencilerden gönüllü olarak çalışmaya katılmak isteyen 145 (54 erkek, 91 kız) öğrenci oluşturmuştur. Çalışmada örneklem grubunun verileri Skewness-Kurtosis normal dağılım testine tabi tutulmuş ve -1.5 ve +1.5 değerleri arası normal kabul edilmiştir. Normal dağılım gösteren parametreler T Testi ve ANOVA, normal dağılım göstermeyen değerler Krussal Wallis testi ile analiz edilmiştir. Katılımcıların yaş grupları ile değerlerimiz ölçeği alt boyutları arasındaki verilere bakıldığında sorumluluk alt boyutu arasında ve adalet alt boyutu ile spor geçmişi arasında anlamlı bir farklılık bulunmuştur (p<0.05). Sonuç olarak, spor geçmişine sahip olan katılımcıların değerler eğitimi ve alt boyutları ile daha yüksek derecede uyum sağladığı, 18-28 yaş grubunda yer alan bireylerin değerler eğitimini 18 yaş altı bireylere göre daha ileri düzeyde algıladığı söylenebilir.

Teşekkür

Katkı ve desteklerinden dolayı Iğdır Üniversitesine ve değerli hocalarına teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Aktepe, V. ve Yalçınkaya, E. (2016). Okul ortamında değerler eğitiminin öğrenci görüşlerine göre çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 17(2), 113-131.
 • Arslan U.(2022). https://okul.com.tr/okul-oncesi/makaleleri/degerler-egitimi-490 Erişim Tarihi: 05.06.2023.
 • Aydın E. ve Bijen T. (2018). Lise Öğrencilerinin Spor ve Sosyalleşme Düzeyleri. Uluslararası İkinci Akademik Spor Araştırmaları Kongresi. Batum.
 • Ayyıldız M. ve Alan S. (2015). Kuran Kıssalarını (Hz Süleyman İle Belkıs Ve Hz.Musa İle Hızır Kıssaları Örneklemi) Hikâye Tekniğiyle Çözümleme Ve Şahsiyet Eğitimi. urkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 10/7, p. 167-178.
 • Beins BC. and McCarthy M.A. (2012). Research Methods and Statistics. New Jersey: Pearson Education, Inc.;. p.149-7.
 • Büyüköztürk, Ç. (2006). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı İstatistik, Araştırma Deseni SPSS Uygulamaları ve Yorum (6. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Can A. (2022). Spss ile Bilimsel Araştırma Sürecinde Veri Analizi. Pegem Akademi Yayıncılık Ankara.
 • Coakley J. (2020). Sports and Society: Issues and Controversies. Mc Graw Will E Book.
 • Çaha, Ö. (2000). Spora Yaslanarak Bir Nefes Almak, Beta Yayınları, Ankara.
 • Çüçen A. (2001). Bilgi Felsefesi: Asa Kitapevi, Bursa.
 • Doğan N. (2022). İletişim Bilimine Zihinsel ve Dilsel Bir Bakış. III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi. Gümüşhane.
 • Ekşi H. ve Okudan, A. Y. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. www.researchgate.net Erişim Tarihi: 13.06.2023
 • Erdemli A. (1997). Spor, Olimpizm ve Hümanizm. Felsefe Arşivi Yayınları.
 • Engin, G. (2014). Türkçe ve beden eğitimi öğretim programları ile bütünleştirilmiş değerler eğitimi programının etkililiği.
 • Grössing, S. (1991). Beden ve Spor-Hareket,I. Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor Sempozyumu,Ankara:Milli Eğitim Basımevi.
 • Güven, Ö. (1992). Spor Anlayışımız ve Sporun Sosyo-Ekonomik İşlevi, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8 (1), 35.
 • Harrison, J.M., Blakemore,C.L., Buck, M.(2001). Instructional Strategies For Secondary School Physical Education, Boston: McGraw Hill Book Company
 • Kasapoğlu, H. (2013). Okulda Değer Eğitimi Ve Hikâyeler . Milli Eğitim Dergisi , 43 (198) , 97-109 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/milliegitim/issue/36170/406658
 • Keleş, M. ve Yoncalık, O. (2019). Beden Eğitimi ve Spor Dersi ve İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinde Değerler Eğitimi. Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 13 (3) , 230-237.
 • Lakshimi, C. Value Education: An Indian Perspective on the Need for Moral Education in a time of Rapid Social Change, Journal of College and Character, 2009; 10 (3).
 • Lee, S. J., & Reeves, T. C. (2007). Edgar Dale: A significant contributor to the field of educational technology. Educational Technology, 47(6), 56.
 • Maslow, A. H. (1996). Future visions: The unpublished papers of Abraham Maslow. (E. Hoffman, Ed.). Sage Publications, Inc.
 • Palamarchuk, O., Gurevych, R., Maksymchuk, B., Gerasymova, I., Fushtey, O., Logutina, N., Maksymchuk, I. (2020). Studying innovation as the factor in professional self-development of specialists in physical education and sport. Revista Romaneasca Pentru Educatie Multidimensionala, 12(4), 118-136
 • Tezcan, E., & Akçakoyun, F. (2022). Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivitelere Katılım Durumlarına Göre İletişim Becerisi Ve Egzersiz Öz-Yeterlik Düzeylerinin İncelenmesi. Efe Akademi Yayınları.
 • Ulusoy, K., & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • World Health Organization. (2006). Constitution of the World Health Organization – Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006.
Toplam 26 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Beden Eğitimi ve Spor Pedagojisi
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Okan Demir 0000-0002-8296-6188

Merve Bektaş 0000-0003-4239-7790

Erken Görünüm Tarihi 26 Temmuz 2023
Yayımlanma Tarihi 30 Temmuz 2023
Yayımlandığı Sayı Yıl 2023 Cilt: 6 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Demir, O., & Bektaş, M. (2023). Üniversite Öğrencilerine Göre Spor Ve Değerler Eğitimi. Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 6(1), 67-76. https://doi.org/10.48133/igdirsbd.1316079

21116